Г. В. Стадник методичні вказівки icon

Г. В. Стадник методичні вказівки
Скачати 307.87 Kb.
НазваГ. В. Стадник методичні вказівки
Дата23.06.2012
Розмір307.87 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Харківська державна академія міського господарства


До друку

дозволяю

Перший проректор

Г.В. Стадник


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до курсової роботи з дисципліни "Енергопостачання міст"

(для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання

спеціальності "Менеджмент організації" (Міське господарство))


Розглянуто

на кафедрі ТХП

Протокол № 1 від 31.10.2000-12-15


Харків -2000

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Енергопостачання міст" (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання спеціальності "Менеджмент організації" (Міське господарство)).

Уклад. Алексахін О.О., Деркач І.Л., Усик Г.А. - Харків: ХДАМГ, 2000. - с.


Уклад. О.О. Алексахін, І.Л. Деркач, Г.А. Усик

Рецензент: В.І. Абелешов 1. ^ СКЛАД ТА ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Курсова робота виконується згідно з індивідуальним завданням і складається з розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини.

^ 1.1 Графічна частина роботи повинна мати план міста з нанесеними магістральними та газовими мережами, місця розташування джерел теплопостачання (ТЕЦ або котельні), центральних теплових пунктів (ЦТП), газорозподільчих станцій (ГРС), газорегулюючих пунктів (ГРП). Графічна частина виконується на аркуші формату А1 в масштабі 1: 5000.

1.2. Розрахунково-пояснювальна записка повинна містити такі розділи:

 • Характеристика системи теплопостачання міста (з обгрунтуванням вибору типа джерела теплопостачання і місця його розташування);

 • Розрахунок витрат теплоти на опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання;

 • Гідравлічний розрахунок теплових мереж;

 • Техніко-економічне порівняння варіантів прокладання теплових мереж;

 • Характеристика системи газопостачання міста;

 • Розрахунок споживання газового палива;

 • Гідравлічний розрахунок газових мереж;

 • Техніко-економічне обгрунтування прийнятого варіанту газопостачання;

 • Список використаної літератури.
 1. ^ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА


Джерелом теплоти в місті є ТЕЦ, що споруджується за межами міста, або районної котельні, що розташовані безпосередньо в житлових районах міста. У першому випадку виникає необхідність спорудження магістральних теплових мереж від ТЕЦ до житлових мікрорайонів. Одержання, облік, регулювання теплових режимів та розподіл теплової енергії відбувається за допомогою ЦТП, до яких приєднуються мікрорайонні теплові мережі.

При другому варіанті теплопостачання теплоносій безпосередньо подається в розподільчі мережі мікрорайонів.

Прокладання теплових мереж може бути виконане надземним чи підземним способом (у прохідних каналах, у непровідних каналах, безканально). Надземний спосіб застосування, як правило, за межами міста.

^ 2.1. Розрахунок витрат теплоти на потреби теплопостачання міста виконують за укрупненими показниками в залежності від чисельності населення і житлової площі.

Максимальні витрати теплової енергії на опалення житлових та громадських будинків

(1)

де - витрати теплоти на опалення житлових будинків;

- те саме для громадських будинків;

- коефіцієнт, що враховує витрати теплоти на опалення громадських будинків (приймається = 0,25).

(2)

де - укрупнений показник максимальної годинної витрати теплоти на опалення житлових будинків (обирається залежно від розрахункової температури зовнішнього повітря (див. додаток 1,2)), Вт/м2;

- житлова площа будинків мікрорайону, що визначається в залежності від площі забудови мікрорайону F (обчислюється за генпланом з урахуванням масштабу) та щільності житлового фонду а (додаток 3) за формулою

, м2 (3)

Максимальні витрати теплової енергії на вентиляцію житлових громадських будинків

, (4)

де К2 = 0,6 - коефіцієнт, що враховує витрати теплоти на вентиляцію громадських будинків.

Середній тепловий потік на гаряче водопостачання


(5)

де а - норма витрат гарячої води одним мешканцем за добу (додаток 4);

b - норма витрат гарячої води для громадських споруд (приймається 25 л води за добу на 1 людину);

tr = 550 С - температура гарячої води;

tx = 50 С - температура холодної води;

C = 4187 Дж/(кг 0С) - питома теплоємкість води;

m - кількість жителів у мікрорайоні ;

fн - норма житлової площі на 1 людину (приймається 21 м2/ люд.).

Максимальні витрати теплової енергії на гаряче водопостачання

, Вт (7)

Теплове навантаження на ЦТП визначається як сума всіх видів споживання теплоти у мікрорайоні за формулою

(8)

Максимальне навантаження на один ЦТП не повинне перевищувати 26 МВт (26х106Вт). Якщо має місце таке перевищення, у мікрорайоні необхідно розміщувати декілька ЦТП.

Теплове навантаження ТЕЦ дорівнює сумі теплових навантажень ЦТП мікрорайонів, які приєднані до джерела теплопостачання за допомогою теплових мереж

(9)

Результати розрахунків зводять до таблиці за формою:


^ Таблиця 1 - Розрахунок теплових навантажень

для мікрорайонів№ мікро-району

F, га

A, м2

m,

людини

Q0,

Вт

QВ,

Вт

QГ,

Вт

QЦТП,

Вт

1


2


і т.д.Максимальні витрати теплоти на опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання будівель міста обчислюють відповідно за формулами

, (10)

де n - кількість мікрорайонів.


Річні витрати теплоти на опалення будинків міста

, Дж, (11)

де no - тривалість опалювального періоду, діб, (додаток 1);

- середній тепловий потік на опалення, Вт

, (12)

де - середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період (додаток 1);

- середня температура внутрішнього повітря (приймають )


Річні витрати теплоти на вентиляцію будівель

, Дж, (13)

де розрахункова температура зовнішнього повітря для проектування вентиляції (додаток 1);

nв - тривалість роботи системи вентиляції, nв=16 годин за добу.


Річні витрати теплоти на гаряче водопостачання

, Дж (14)


де - середній тепловий потік на гаряче водопостачання будівель міста в опалювальний період,

- середній тепловий потік на гаряче водопостачання будівель міста в літній період.

. (15)


3. гідравлічний розрахунок теплових мереж


Виконують після трасування мереж на генплані. Метою гідравлічного розрахунку є визначення діаметрів і витрат тиску. Для цього на тепловій мережі попередньо визначають розрахункові ділянки (рис. 1). Розрахунковою ділянкою називають ділянку трубопроводу з постійними витратами і діаметром. Для кожної розрахункової ділянки визначають теплове навантаження (). Наприклад, теплове навантаження ділянок теплової мережі, що показано на рис. 1, визначається наступним чином:


№ ділянки

Теплове навантаження ділянки,

1-2

QIV

2-3

QIV+QIII

3-4

QIV+QIII+QII

4-5

QIV+QIII+QII+QI


Витрати теплоносія на ділянці обчислюють за формулою

, кг/с, (16)

де - температура теплоносія в подавальній магістралі;

- те ж саме для зворотної теплової мережі.

Після цього проводять підбір діаметрів на ділянках теплопроводів за відомими витратами теплоносія Gg і питомими витратами тиску на тертя R , мм в ст/м, за допомогою номограми (див. рис. 2,3).

У курсовій роботі треба порівняти два варіанти теплової мережі. Для першого варіанту діаметри підбирають для значень питомих втрат тиску R  80 Па/м, для другого R  50 Па/м. Розрахунок зручніше виконувати у вигляді таблиці. Форма розрахунку наведена в табл. 2.


^ Таблиця 2 - Результати гідравлічного розвитку теплових мереж


№ ділян-ки

Q д,

Вт

G g,

кг/с

Довжина ділянки, lф, м

d,

мм

R,

Па/м

l екв.,

м

Нт

Нт

Нт

Па

1-2

QIV1 вар

1 вар

1 вар

1 вар

1 вар

1 вар

2 вар

2 вар

2 вар

2 вар

2 вар

2 варВтрати тиску на тертя на ділянці знаходять за формулою:

, Па (17)

Тут ^ R - визначені за допомогою номограми (дод. 5) питомої втрати тиску;

lф - фактична довжина ділянки (визначається за генпланом з урахуванням масштабу).

Втрати тиску на місцеві опори обчислюють за формулою

, Па (18)

lекв. - еквівалентна довжина трубопроводу, що врахує втрати тиску на місці опори.

lекв.= 0,3 lф. - для діаметрів трубопроводів d 200 мм,

lекв.= 0,4 lф. - для d 200 мм.

Загальні витрати тиску на ділянці визначають як суму втрат тиску на тертя і місцеві опори

, мм в.ст. (19)

Сумарні втрати тиску на тепловій мережі для відповідного варіанту обчислюють за формулою

(20)


Потужність насосу, необхідна для транспортування теплоносія по тепловій мережі для варіантів, що порівнюються,

, кВт, (21)

де ^ G - витрати теплоносія через насос, кг/с, (приймають рівним витратам через найближчу до ТЕЦ ділянку теплової мережі);

g =9,8 м/с2;

- коефіцієнт корисної дії насосної установки: =0,65;

НI, HII - необхідний тиск теплоносія, м. вод. ст.


,

, (22)

де - геометрична висота будинків ( - етажність);

- втрати тиску в підігрівачах сітьової води (приймають рівними 15 м вод. ст.)

- тиск у зворотній лінії теплової мережі перед сітьовими насосами (приймають рівними 7 м вод. ст.).

Річні витрати електричної енергії для роботи насосів орієнтовно можна обчислити за формулою:


* 10000 Па 1 м.в.ст.

, кВт. год.,

, кВт. год. (23)


 1. техніко-економічне порівняння варіантів


Виконують за наведеними витратами

, (24)

де Е - коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень (приймають рівним 0,15).

При обчисленні капітальних вкладень беруться до уваги витрати на насосні установки (Кн) і капітальні вкладення у теплові мережі (КТ.м.)

, (25)

де b =20,8 грн/кВт- вартість 1 кВт встановленої потужності насосів.

Вартість річних витрат електроенергії на насоси

, (26)

де Sе= 0,146 грн/кВт. год. - вартість 1 кВт. год. електроенергії.

Капітальні вкладення та експлуатаційні витрати на теплові мережі залежить від діаметра теплопроводу і довжини розрахункової ділянки

, (27)

, (28)

де - капітальні вкладення у спорудження 1 м теплопроводу відповідного діаметра (додаток 7);

l - довжина ділянки відповідного діаметра;

- витрати на експлуатацію 1 м теплової мережі відповідного діаметра (додаток 5).

Після обчислення витрат за першим варіантом (П1) необхідно провести розрахунок витрат за другим варіантом (П2). При порівнянні варіантів до проектування приймають той варіант, що має найменші витрати.


5. характеристика систем газопостачання


Газопостачання міста відбувається від газорозподільчої станції (ГРС), що розміщена за межами міста (місце розташування та відстань від міста обумовлені у вихідних даних до проектування). Від ГРС до споживачів газ високого або середнього тиску транспортується по газових мережах. У мікрорайонах для відбирання газу, обліку кількості його споживання, очищення та зниження тиску споруджують ГРП. На промислових підприємствах такі функції виконує газорегулююча установка (ГРУ). Від ГРП газ подається в систему розподільчих газопроводів мікрорайону.


^ 6. РОЗРАХУНОК СПОЖИВАННЯ ГАЗОВОГО ПАЛИВА


Розрахункові річні витрати газу на побутові й комунальні потреби житлових і громадських споруд, для закладів громадського харчування та комунально-побутового призначення (лазні, хлібозаводи та ін.) визначають згідно з нормами споживання газу за додатками 6,7.

Річні витрати газу на побутові потреби визначають для кожного мікрорайону

, м3/рік, (29)

де m - кількість мешканців у мікрорайоні;

n1 - норма витрат газу на приготування їжі на 1 людину, ккал/рік (додаток 6);

n2 - норма витрат газу на приготування гарячої води (якщо у мікрорайоні передбачене гаряче водопостачання n2= 0);

- калорійність газового палива, ккал/м3.

Річні витрати газу для комунально-побутових підприємств, закладів охорони здоров'я, громадського харчування та хлібозаводів слід визначити в цілому для міста згідно з даними додатків 6,7.

Наприклад, річні потреби для лазні

, м3/рік, (30)

де - кількість жителів у місті;

a - відсоток жителів, охоплених послугами лазні;

48 - кількість відвідування 1 людиною за рік;

n3 - норма витрат газу на одне відвідування n3 = 9000 ккал; додаток 6).

Годинні витрати газу для усіх видів споживачів визначають залежно від річних витрат газу і коефіцієнта годинного максимуму кm за формулою

, м3/год (31)

Для житлових мікрорайонів обирають залежно від кількості жителів у мікрорайоні за додатком 8, для інших споживачів - за додатком 9.

Розрахунок годинних витрат газу для джерела теплопостачання (ТЕЦ або котельні) виконують за формулою:

, м3/год (32)

де - теплове споживання міста (сума теплових навантажень центральних теплових пунктів (формула (9), табл. 1));

= 0,85 - коефіцієнт корисної дії котлів.

Річні витрати газу для потреб теплопостачання

, м3/рік, (33)

- кількість мікрорайонів.

Сума річних витрат газу усіх споживачів складає річну потребу міста.

При визначенні вигляду схеми газової мережі слід враховувати, що навантаження на ГРП мікрорайону складається з годинних витрат газу на побутові потреби і витрат газу для закладів охорони здоров'я, громадського харчування і 1 т ін., що розміщені в мікрорайоні. Можна передбачити один ГРП для декількох мікрорайонів, якщо навантаження на ГРП після об'єднання мікрорайонів не перевищуватиме 1500 м3/год.


7. гідравлічний розрахунок газових мереж


Починають з розподілу мережі на розрахункові ділянки від ГРС до найвіддаленішого споживача і визначають за генпланом фактичну довжину кожної з ділянок (, км). Для обліку втрат тиску в місцевих опорах вводять розрахункову довжину ділянки

, км

Для кожної з ділянок визначають витрати газу () як суму потреб споживачів, які одержують паливо від ділянки, що розглядається. Вибір діаметрів здійснюють за допомогою номограм для гідравлічного розрахунку газових мереж (додаток 10). Для цього попередньо обчислюють орієнтовне значення коефіцієнта втрат тиску для цієї довжини газової мережі за формулою

, (34)

де Рн - тиск газу на виході з ГРС, ат;

Рк - тиск газу в кінцевій точці мережі, ат;

- сума розрахункових довжин ділянок (від ГРС до найвіддаленішого споживача без урахування відгалужень).

За допомогою номограми (додаток 10) в залежності від витрат газу на ділянках і коефіцієнта Lср. визначають діаметри газопроводу та дійсне значення коефіцієнта втрат тиску на ділянках Lg.

Ключ до користування номограмою наведений на ри.4.

Тиск газу в кінці ділянки (Рд,) визначають залежно від тиску на вході в ділянку Рд,н та коефіцієнта на ділянках Lg.

(35)

Початковий тиск на кожній наступній ділянці дорівнює тиску газу в кінці попередньої ділянки, (Рд,н)i =( Рд,к)i-1.

У курсовій роботі необхідно порівняти два варіанти газопостачання: з високим тиском газу після ГРС Рн=6 ат для першого варіанта з середнім тиском після ГРС Рн=3 ат. для другого.

За результатами розрахунків складається наступна таблиця.


^ Таблиця 3 - Гідравлічний розрахунок газових мереж


номер ділян-ки

Витрати

газу gg,

м3/год

Довжина ділянки, м

1 варіант

2 варіант

lф

lр

d,

мм

Lg

Рн,

ат.

Рк,

ат.

d,

мм

Lg

Рн,

ат.

Рк,

ат.


^ 8. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВАРІАНТА ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Виконують на підставі порівняння на спорудження та експлуатацію газопроводу, суму яких для кожного варіанту обчислюють за формулою

, (36)

де n - кількість розрахункових дільниць.

Значення капітальних вкладень та експлуатаційних витрат для 1 м довжини газопроводу високого й середнього тиску залежно від діаметрів трубопроводів наведені в додатку 11.


Рис. 1 - Розрахункова схема теплової мережі

I...IV - номери мікрорайонів


Рис. 2 - Ключ до користування номограмою для гідравлічного розрахунку теплопроводів (див. рис.3)


Рис. 3 - Номограма для гідравлічного розрахунку теплопроводів


Рис. 4 - Ключ до користування номограмою для гідравлічного розрахунку газових мереж (див. дод. 10)


Додаток 1


^ Основні кліматичні характеристики деяких міст
Міста

Температура зовнішнього повітря

Тривалість

опалюваль-

ного періоду,

діб nо

розрахункова для

середня за опалюваль-ний період, tср.о

опалення,

tр.о.

вентиляції,

tр.в.

Вінниця

-21

-10

-1,1

189

Дніпропетровськ

-24

-9

-1,0

175

Запоріжжя

-23

-9

-0,7

175

Київ

-21

-10

-1,1

187

Львів

-19

-7

0,3

189

Миколаїв

-19

-7

0,4

168

Одеса

-18

-6

0,8

168

Полтава

-22

-11

-1,9

187

Рівне

-21

-9

-0,5

191

Севастополь

-11

0

4,4

137

Сімферополь

-16

-4

1,9

158

Тернопіль

-21

-9

-0,5

190

Ужгород

-18

-6

1,6

162

Харків

-23

-11

-2,1

189

Херсон

-18

-7

0,6

167

Чернігів

-22

-10

-1,7

191

Ялта

-6

1

5,2

126


Додаток 2


^ Укрупненні показники максимального теплового потоку

на опалення 1 м2 загальної площі житлових будинків, qo, Вт/м2


Етажність забудови

Розрахункова температура зовнішнього повітря для проектування опалення, tр.о., 0С

-5

-10

-15

-20

-25

-30

3-4

5 та більше

90

65

97

69

103

73

111

75

119

82

128

88Додаток 3


Етажність забудови

5

9

12

Щільність житлового фонду, d, м2/га

3100

3700

4800
Додаток 4


^ Норми витрати гарячої води при температурі 550 С на гаряче водопостачання (ГВ) житлових і громадських будівель


Споживачі

Розмірність

Норма витрати, л/добу

1. Житлові будинки квартирного типу:

- з централізованим гарячим водопостачанням, обладнані умивальниками, мийками та душем;

- з сидячими ваннами, обладнаними душем;

- з ваннами довжиною від 1,5 до 1,7 м, обладнаними душами;

- висотою понад 12 поверхів з централізованими ГВ та підвищеними вимогами до благоустрою.1 мешканець


-//-


-//-


-//-85


90


105


115

2. Готелі та пансіонати:

- із загальними душами та ваннами;

- з душами у всіх номерах.


1 місце

-//-


70

140

 1. Лікарні:

- із загальними ваннами та душами;

- з санвузлами, наближеними до палатних.


1 ліжко


-//-


75


90

 1. Магазини:

- продовольчі;

- промтоварні.

1 працюючий в зміну


65

5Додаток 5


^ Техніко - економічні показники будівництва та експлуатації теплових мереж (на 1 м довжини двотрубної прокладки)


Матеріал труби ГОСТ

Діа-метр,

мм

Прокладка в непро-хідних каналах серії ИС -01-04

Безканальна про-кладка з пінобетон-ною ізоляцією

Кп, грн.

Сп, грн/рік

Кп, грн.

Сп, грн/рік

Сталеві безкош-товні труби,

ГОСТ 8731-74

57

83

108

133

168

229

273

325

222,0

227,6

284,0

311,2

323,6

590,4

625,2

658,0

22,4

23,2

29,6

32,0

34,8

50,8

54,0

60,4

106,8

114,0

277,2

288,0

324,0

380,8

440,8

505,2

10,8

11,6

27,6

28,6

32,4

36,2

42,0

43,2

Сталеві *

ГОСТ

10707-73

376

426

530

714,8

922,0

1057,6

64,8

68,4

79,6

540,8

641,6

739,6

44,0

50,0

59,6


*- Сталеві електрозварні труби з повздовжним швом


Додаток 6


Споживачі газу

Показник споживання газу

Норма витрати теплоти, ккал/рік

 1. ^ Житлові будинки

приготування їжі (за наявністю газової плити та централізованого гарячого водопостачання від ЦТП);

приготування їжі та гарячої води без прасування білизни (за наявністю газової плити та газового водонагрівача);

прасування білизни у домашніх умовах.на одну людину за рік


на одну людину за рік

на 1 т сухої білизни640 х103


1270 х103


2100 х103

 1. ^ Комунально-побутові підприємства

механізовані пральні;

лазні:

миття без ванн;

миття з ваннами.-//-


1 відвідування

-//-4800 х103


9000

12000

 1. ^ Заклади охорони здоров'я

лікарня:

приготування їжі;

приготування гарячої

води (без прасування).на 1 ліжко760 х103


2220 х103

 1. ^ Заклади громадського харчування

приготування обіду;

приготування сніданку

чи вечері.1 обід

1 сніданок чи вечеря1000

500

 1. Хлібозавод

випікання хліба;

випікання булок;

кондвироби.


на 1 т виробів

на 1 т виробів

на 1 т виробів


420 х 103

950 х103

1450 х103Додаток 7


Заклад

Показники

Їдальні, кафе, ресторани

Обсяг обслуговування 25-30% всього населення

Лікарні

Загальна місткість з розрахунку 8-9 ліжок на 1000 жителів

Поліклініки

З розрахунку 10-12 відвідувань за рік

Механізовані пральні

Обсяг обслуговування 50% населення. Норма 100 кг сухої білизни на людину за рік; для дитячих ясель - 480 кг сухої білизни на 1 дитину за рік; для дитячих садків - 360 кг сухої білизни на 1 дитину за рік; поліклініки - 0,125 кг на 1 відвідування; лазні - 0,075 кг сухої білизни на 1 відвідування.

Лазні

Обсяг обслуговування 100 % всього населення з урахуванням душових і ванних пристроїв у житлових та інших будинках

Хлібозавод

З розрахунку 0,6 - 0,8 т виробів за добу на 1000 жителівДодаток 8


Кількість жителів,

чол.


5000


10000


20000


30000


40000

Коефіцієнт годин-ного максимуму споживання газу на побутові потре-би, Кm

1/2100

1/2200

1/2300

1/2400

1/2500Додаток 9


Заклад

Коефіцієнт годинного

максимуму

Лазні

1/1600  1/2300

Пральні

1/2300  1/3000

Лікарні

1/2300  1/3000

Заклади громадського харчування

1/1800  1/2200

Хлібозавод

1/2100  1/2500Додаток 10


Витрати газу, м3/год.


Номограма для гідравлічного розрахунку газових мереж

середнього й високого тиску


Додаток 11


^ Техніко - економічні показники спорудження та експлуатації газопроводів


Діаметр d, мм

Газопровід від середнього тиску

Газопровід від високого тиску

Маса 1 м труби без ізол.

К, грн/м

С, гнр/м

К, грн/м

С, гнр/м

54

40,6

4,06

43,4

4,3

4,0

83

49

4,90

52,5

5,25

7,7

108

58,1

5,80

61,6

6,16

10,66

133

66,5

6,65

70,0

7,00

12,73

168

74,2

7,7

77,7

8,4

20,1

219

105

10,5

109

11,2

31,52

273

128

12,6

132,3

13,3

39,51

325

151,2

15,4

158,9

16,1

47,2

377

189

18,9

196

19,6

54,9

426

226,8

23,1

241,5

24,5

82,46

530

266

26,6

295

29,4

102,96Список літератури


 1. СНиП 2.04.05-91*У. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Киев, 1996, 66 с.

 2. Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні. КТМ 204 України 244-94.

 3. СНиП 2.04.05-86. Тепловые сети.

 4. Бережнов І.О., Цветков В.В. Теплогазопостачання міст. - К.: Будівельник, 1973.

 5. Шульга М.О., Бережнов І.О. Енергопостачання міст. К.: ІСДО, 1993, - 228 с.

 6. Тихомиров К.В., Сергеенко Э.С. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция. - М.: Стройиздат, 1991. - 480 с.Навчальне видання


Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Енергопостачання міст" (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання спеціальності "Менеджмент організації" (Міське господарство)).


Укладачі: Олександр Олексійович Алексахін,

Ірина Леонідівна Деркач,

Ганна Аркадіївна Усик.


Відповідальний за випуск: А.О. Бобух


Редактор: М.З. Аляб'єв


План випуску 2000, поз. 66
Підг. до друку _________________ . Формат 60х84 1/16

Папір. друк. № ­­­­­­­­­­­­___________ . Друк на ризографі.

Обсяг 1, обл. - вид. арк., 1,0 умовн. - друк. арк.

Тираж 50 прим. Замовл. № ____________. Ціна договірна.
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХДАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 12
Схожі:

Г. В. Стадник методичні вказівки iconГ. В. Стадник Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів 3 курсу...
Г. В. Стадник методичні вказівки iconГ. В. Стадник методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу “Електробезпека” (для студентів денної І заочної форм Академії). Укл....
Г. В. Стадник методичні вказівки iconГ. В. Стадник методичні вказівки
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Методи оцінки небезпечних І шкідливих виробничих чинників» (для студентів 4 курсу...
Г. В. Стадник методичні вказівки iconГ. В. Стадник методичні вказівки
Методичні вказівки до лабораторних робіт з фізичної хімії (для студентів 2-3 курсів усіх форм навчання спеціальностей 092. 601; 092....
Г. В. Стадник методичні вказівки iconГ. В. Стадник Методичні вказівки
Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії води (для студентів 1–3 курсів усіх форм навчання спеціальностей 070....
Г. В. Стадник методичні вказівки iconГ. В. Стадник методичні вказівки
Електротехнічні системи електроспоживання” та 050701 „Електротехніка та електротехнології”
Г. В. Стадник методичні вказівки iconГ. В. Стадник методичні вказівки
Електротехнічні системи електроспоживання” та 050701 „Електротехніка та електротехнології”
Г. В. Стадник методичні вказівки iconГ. В. Стадник методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Інноваційний менеджмент» (для студентів 5-6 курсів денної та заочної форм...
Г. В. Стадник методичні вказівки iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінанси підприємств...
Г. В. Стадник методичні вказівки iconГ. В. Стадник Газопостачання міста Методичні вказівки
Газопостачання міста: Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з дисциплін “Основи енергозабезпечення міст” та “Інженерне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи