“схвалено” №1 icon

“схвалено” №1
Назва“схвалено” №1
Сторінка1/5
Дата23.06.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

“СХВАЛЕНО” №1


на методичній нараді

кафедри соціальної медицини

і організації охорони здоров’я

“___”__________ 200_ р.

Протокол № ___

Зав.кафедри___________


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

практичного заняття

на тему:

Організація і форми проведення статистичного аналізу в

лікувально - профілактичних закладах.”


Тривалість заняття - 2 години


Навчальний предмет – основи організації охорони здоров’я та страхової медицини


V курс фармацевтичного факультету спеціальність : „клінічна фармація”,

кваліфікація: провізор-клінічний.


Тривалість заняття – 2 години.


Методичну розробку склав:

Асистент С.І.Понцак
Чернівці, 2005 р.

 1. ^ Науково – методичне обґрунтування теми:

Статистичне дослідження - це науково-організаційний процес, в якому
за єдиною програмою проводиться спостереження за певними явищами і
процесами, збір, реєстрація первинних даних, їх обробка та аналіз.

Будь-яке дослідження починається з обліку фактів та збирання первинного
матеріалу, який залежно від мети та завдання роботи може бути різнобічним
за своїм змістом та способами отримання. Наприклад, для вивчення чисельності
та складу населення потрібні переписи населення. Для вивчення поширеності
захворювань потрібен облік та реєстрація окремих захворювань в лікувально-
профілактичних закладах. Отримати систематичну інформацію про діяльність
лікувально-профілактичних закладів можливо лише при організації в них належ-
ного обліку відповідних даних. Отже, завданням статистичного дослідження
є збирання об'єктивної, вірогідної та повної за об'ємом базисної інформації.

Процес статистичного дослідження можна розділити на етапи:

• складання плану статистичного дослідження, розробка його програми;

• реєстрація та збирання статистичного матеріалу;

• розробка та зведення даних;

• статистичний аналіз;

• впровадження результатів дослідження в практику.

^ Перший етап - статистичне дослідження завжди проводиться за певним

планом, який включає як програмні, так і організаційні питання і визначається

завданням статистичного спостереження, яке повинно забезпечити повну і

різнобічну характеристику досліджуваного явища. Таким чином, складання

плану дослідження передбачає вирішення ряду організаційних питань, які

полягають у формулюванні мети, завдань дослідження, виборі об'єкта та одиниці спостереження, місця і терміну проведення дослідження, джерел отримання інформації, форми практичної реалізації, а також методів статис тичного дослідження.

Змістом другого етапу статистичного дослідження є:

• збирання матеріалу;

• поточний контроль реєстрації. -

Поточний контроль реєстрації може проводитись як на етапі заповнення
облікових документів, так і при формуванні комп'ютерної бази даних. Невірно
оформлені облікові документи повертаються на доопрацювання чи вилучаються
з подальшого аналізу.

На третьому етапі дослідження проводиться:

• шифрування матеріалу за ознаками, що підлягають обліку;

• розподіл одиниць спостережень на однорідні групи;

• підрахунок по групах та зведення в таблиці;

• розрахунок похідних величин.

Використання комп'ютерної техніки на сучасному етапі дозволяє автомати-
зувати значну частину процедур третього етапу.

Заключна стадія дослідження - четвертий етап - це аналіз, інтерпретація
та порівняння даних. Аналіз їх в статистичній таблиці доцільно почати з
підсумків, що дає загальну уяву про наведені результати. Потім аналізують
дані рядків і граф та визначають найбільш характерні з них, які є основою
формування статистичних закономірностей. Аналіз проводиться на основі
порівняння даних з контрольною групою, з існуючими нормативами, з середніми
рівнями в регіонах, зі стандартами, з даними інших закладів, оцінюється також
їх динаміка.

Будь-яка аналітична робота завершується літературним оформленням,
формулюванням висновків дослідження та розробленням пропозицій для впро-
вадження результатів дослідження в практику охорони здоров'я.

Таким чином, кожен медичний працівник повинен добре знати теоретичні основи статистики, вміти правильно використовувати статистичні методи та оцінювати отриману інформацію, яка накопичена в різних галузях його діяльності.


^ 2. Навчальна мета:

Метою будь-якого наукового дослідження є розкриття суті масових явищ, процесів, закономірностей. При виконанні медико-соціальних досліджень необхідним є поєднання знань медичної статистики та соціально-економічних дисциплін. Наприклад, при проведенні медико-соціальних досліджень, вивченні смертності, народжуваності, захворюваності обов'язковим є групування статистичних матеріалів за основними соціально-економічними групами. Оцінка економічної ефективності лікувально-профілактичних заходів базу-
ється на методах економічної науки. В медико-статистичних дослідженнях не повинно бути суттєвих розбіжностей у якісних особливостях об'єкта, а також суб'єктивних прикрас в аналізі зібраних матеріалів. Не можна також виключати поодинокі чи додавати нові спостереження, які більше підходять для дослідження. Не слід вилучати окремі факти для обов'язкового доведення якоїсь суб'єктивної думки. При вивченні дії окремих чинників на організм людини у певній групі осіб необхідно для порівняння використовувати іншу групу, контрольну, по можливості однорідну з першою, за виключенням тих ознак, дія яких вивчається. Такий підхід є найважливішим елементом достовірності подальших висновків.

Метою даного заняття є навчити студентів методиці проведення статистичного дослідження та аналізу роботи ЛПЗ.


2.1.Знати:

 • Етапи статистичного дослідження.

 • Основні елементи кожного етапу статистичного дослідження.

 • Основні методи збору статистичного матеріалу.

 • Правила побудови різних видів таблиць:

- простих;

- групових;

- комбінаційних.


2.2. Вміти:

 • Правильно збирати та групувати статистичний матеріал.
 • Шифрувати згрупований матеріал.
 • Будувати різні види таблиць в залежності від отриманих груп ознак.^ 2.3. Опанувати практичні навички:

 • Засвоїти методи збирання та способи зведення в таблиці статистичних даних за діяльністю ЛПЗ.

3. Виховна мета:

- показати студентам значимість статистичних досліджень в медицині, які необхідні, перш за все, для аналізу власної роботи медпрацівника, аналізу діяльності лікувально-профілактичних закладів, аналізу захворюваності, інвалідності, народжуваності, смертності населення ;

 • сформувати у студентів основні уявлення про етапи статистичного дослідження;

 • сприяти засвоєнню студентами основних методів збору матеріалу та його групування із подальшим занесенням у відповідні статистичні таблиці.

- протягом всього заняття викладач зобов’язаний виховувати студентів своїм зовнішнім виглядом, культурою, мовою та спілкуванням із колегами та студентами , підтверджуючи на власному прикладі, що дана тема є невід’ємною частиною професії медичного працівника.

 1. ^ Міждисциплінарна інтеграція:Назва дисципліни та відповідальної кафедри

Знати

Вміти
Базисні кафедри
Гігієна

Кафедра загальної гігієни

Віковий склад насе­лення, народжува­ність, смертність.

Застосовувати отримані знання на практиці.

Економіка

Кафедра соціальної медицини та ООЗ

Статистична сукупність, одиниця сукупності, одиниця спостереження, факторіальні результа­тивні ознаки.

Досліджувати здоров’я населення під час вивчення генеральної сукупності.^ 5. План та організаційна структура практичного заняття:


5.1 Тривалість заняття – 2 години


5.2 Етапи заняття (таблиця):


Основні етапи заняття та їх зміст

Навчаль­ні цілі в рів­­нях засвоєння

Методи контролю та навчально-методичне забезпечення


Час

1

^ Підготовчий етап:

Рішення організаційних питань (стосовно успішності, навчальних вимог, дисциплі­ни та ін.). Інформація про зміст та мету теми заняття, джерел під­го­тов­ки до семі­нар­ських занятьL = І- ІІ

Фронтальне опитування, таблиці.

20 хв.

2

^ Основний етап:

 • Контроль та оцінка вихідного рівня знань з контрольних тематичних основних та додат­ко­вих пи­тань.

 • Обговорення та оцінка реферативних пові­домлень та їх доповнень;
L = ІІ

Фронтальне опитування,

Стендовий матеріал.

Статистичні довідники

Обладнання: таблиці.


50 хв.

3

^ Заключний етап: а) підве­ден­ня підсумків семінару; б) мо­ти­вована оцінка теоре­тич­ної підготовки за висновку що от­ри­мані при обговоренні окре­мих фрагментів теми за­няття; в) пе­ревірка протоко­лів, де студенти конспектують висно­в­ки по обго­воренню те­ма­тич­них питань; г) домашнє зав­дання: сту­дент пере­писує в протокольний зошит “Мето­дич­ні вказівки” до наступної теми.L = II-ІІІ

Індивідуальний контроль знань та практичних на­вичок з теми навчання.

10 хв^ 5.2.1. Підготовчий етап:

На початку заняття викладач знайомить студентів з основними зав­дан­нями заняття, планом. Для контролю вихідного рівня знань студентів кожному з них пропонується відповісти на типове питання теми.


5.2.2 Основний етап:

В ході практичного заняття студенти під контролем викладача отримують індивідуальні завдання за якими складають програму та план статистичного дослідження.


Тести і задачі для самоконтролю.


1.Які є види статистичних таблиць?

а) прості, складні;

б) прості, групові, комбінаційні;

в) складні, групові, комбінаційні.


Вірна відповідь - б .

2. Що відноситься до основних етапів статистичного дослідження ?


а) вибір об'єкта та одиниці спостереження

б) складання плану статистичного дослідження та розробка його програми

в) реєстрація та збирання статистичного матеріалу

г) розробка та зведення даних

д) розрахунок похідних величин

е) статистичний аналіз

ж) вибір методу дослідження

з) шифрування матеріалу


Вірна відповідь – б,в,г,е .


Визначити вірну відповідь.


Задача.

Групі студентів доручили вивчити захворюваність серед іноземних студентів, що навчаються у межах міста. Що може бути взяте за об’єкт дослідження та одиницю спостереження у даній ситуації? Які методи збору та групування матеріалу можуть бути використані? Зобразити макети таблиць які можуть бути використані у даному дослідженні.


^ 5.3 Контрольні питання:

1. Статистичний метод в аналізі роботи ЛПЗ.

2. Основні етапи статистичного методу.

3. Програма і план статистичного аналізу.

4. Збір статистичних даних, його види.

5. Поняття про групування та шифрування статистичних даних.

6. Види статистичних таблиць та вимоги до їх складання.

5.4 Заключний етап:

Контроль кінцевого рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється шляхом перевірки виконаних індивідуальних завдань у протокольних зошитах.


^ 6. Матеріали методичного забезпечення заняття:

 1. Матеріали для методичного забезпечення підготовчого етапу

(методичні вказівки для студентів)

2. Матеріали для методичного забезпечення основного етапу

( таблиці, стенди та статистичні довідники)

 1. Матеріали для методичного забезпечення заключного етапу

 • висновки з окремих фрагментів теми, що внесені у прото­коль­­­ні зошити;

 • висновки з індивідуальних завдань.

4. Матеріали для позааудиторної роботи:

Вороненко Ю.В., Москаленко В.Ф. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я. - Тернопіль, 2000.- С. 120-152.


7. Література:

7.1.Основна.

1.Серенко А.Ф. Социальная гигиена и организация здравоохранения.-М.:Медицина. 1984.- С.168-184.

2. Голяченко О.М. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я.-Терношль.1994,- С.1-29.

3. Вороненко Ю.В., Москаленко В.Ф. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я. - Тернопіль, 2000.- С. 23-43.


7.2 Додаткова.

1. Лисицин Ю.П. Руководство к практическим занятиям по социальной гигиене и организации здравоохранения.- М.:Медицина, 1995. – С. 123 – 143.


^

“СХВАЛЕНО” №2


на методичній нараді

кафедри соціальної медицини

і організації охорони здоров’я

“___”__________ 200_ р.

Протокол № ___

Зав.кафедри___________


^ МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

практичного заняття

на тему:

Статистичні величини. Абсолютні та відносні величини, їх значення та методика обчислення”


Тривалість заняття - 2 години


Навчальний предмет – основи організації охорони здоров’я та страхової медицини


V курс фармацевтичного факультету спеціальність : „клінічна фармація”,

кваліфікація: провізор-клінічний.


Тривалість заняття – 2 години.


Методичну розробку склав:

Асистент С.І.Понцак
Чернівці, 2005 р.

 1. ^ Науково – методичне обґрунтування теми:


Сучасний етап розвитку суспільства характеризується широким впровадженням статистики в різні галузі науки, техніки, народного господарства. За допомогою кількісних характеристик із урахуванням конкретних історичних умов статистика допомагає виявити найважливіші закономірності різних процесів в економічному соціальному житті суспільства.

Медична статистика широко використовується при вивченні питань, які пов’язані з медициною, гігієною, охороною здоров’я. Будучи основним методом соціальної гігієни та організації охорони здоров’я, вона в той же час представляє одну із галузей статистики.

В медичні статистиці розрізняють три основні розділи:

 • Теоретичні і методичні основи медичної статистики.

 • Статистика здоров’я населення.

 • Статистка охорони здоров’я.

В задачу медичної статистики входять:

 • Виявлення особливостей в складі здоров’я населення та чинників, які визначають його.

 • Вивчення даних про мережу діяльності та кадрах лікувально-профілактичних закладів, а також даних про результати лікувально-оздоровчих заходів, які використовують під час пошуку шляхів поліпшення здоров’я населення та подальшого удосконалення системи охорони здоров’я.

Крім того, методи медичної статистики застосовують в експериментальних клінічних гігієнічних і лабораторних дослідженнях.

Таким чином, кожен медичний працівник повинен добре знати теоретичні основи статистики, вміти правильно використовувати статистичні методи та оцінювати отриману інформацію, яка накопичена в різних галузях його діяльності.


^ 2. Навчальна мета:

Абсолютні величини без перетворення їх у відносні показники мають обмежене значення і використовуються частіше всього, коли явище дуже мале, або для заповнення медичної документації, лабораторних документів.

Відносні величини розраховуються шляхом відношення однієї абсолютної величини на іншу. Отриманий результат слід множити, як правило, на 100, 1000, 10.000 і т.д. Відповідно до цього відносні величини можуть бути обчислені у відсотках, промілях, продецимілях і т.д. Тому вони часто застосовуються під час проведення соціально-гігієнічних досліджень.

Метою даного заняття є навчити студентів обчислювати абсолютні та відносні величини та зрозуміти їх значення у медичній статистиці.

2.1.Знати:

 • Порядок отримання абсолютних величин.

 • Порядок обчислення відносних величин:

 • Інтенсивних показників;

 • Екстенсивних показників

 • Показників співвідношення та наочності.


2.2. Вміти:

 • Проводити розрахунок інтенсивного показника:^

Явище : Середовище х 1000 = ?

 • Проводити розрахунок екстенсивного показника:^

Частина явища : Явище в цілому х 100 = ?

 • Оцінювати отримані результати в практиці охорони здоров’я.


2.3. Опанувати практичні навички:

 • Обчислення та оцінка відносних величин.

3. Виховна мета:

- показати студентам значимість середніх величин в медицині, які необхідні, перш за все, для порівняння та співставлення всієї сукупності з іншою;

 • сформувати у студентів основні уявлення про абсолютні та відносні величини;

- протягом всього заняття викладач зобов’язаний виховувати студентів своїм зовнішнім виглядом, культурою мовою та спілкування з мед. персоналом, підтверджуючи на власному прикладі, що дана тема є невід’ємною частиною професії медичного працівника.

 • сприяти засвоєнню студентами розрахунків основних видів абсолютних та відносних величин. 1. ^ Міждисциплінарна інтеграція:Назва дисципліни та відповідальної кафедри

Знати

Вміти
Базисні кафедри
Гігієна

Кафедра загальної гігієни

Віковий склад насе­лення, народжува­ність, смертність.

Застосовувати отримані знання на практиці.

Економіка

Кафедра соціальної медицини та ООЗ

Статистична сукупність, одиниця сукупності, одиниця спостереження, факторіальні результа­тивні ознаки.

Досліджувати здоров’я населення під час вивчення генеральної сукупності.


^ 5. План та організаційна структура практичного заняття:


5.1 Тривалість заняття – 2 години

5.2 Етапи заняття (таблиця):


Основні етапи заняття та їх зміст

Навчаль­ні цілі в рів­­нях засвоєння

Методи контролю та навчально-методичне забезпечення


Час

1

^ Підготовчий етап:

Рішення організаційних питань (стосовно успішності, навчальних вимог, дисциплі­ни та ін.). Інформація про зміст та мету теми заняття, джерел під­го­тов­ки до семі­нар­ських занятьL = І- ІІ

Фронтальне опитування, таблиці.

20 хв.

2

^ Основний етап:

 • Контроль та оцінка вихідного рівня знань з контрольних тематичних основних та додат­ко­вих пи­тань.

 • Обговорення та оцінка реферативних пові­домлень та їх доповнень;
L = ІІ

Фронтальне опитування,

Стендовий матеріал.

Статистичні довідники

Обладнання: таблиці.


50 хв.

3

^ Заключний етап: а) підве­ден­ня підсумків семінару; б) мо­ти­вована оцінка теоре­тич­ної підготовки за висновку що от­ри­мані при обговоренні окре­мих фрагментів теми за­няття; в) пе­ревірка протоко­лів, де студенти конспектують висно­в­ки по обго­воренню те­ма­тич­них питань; г) домашнє зав­дання: сту­дент пере­писує в протокольний зошит “Мето­дич­ні вказівки” до наступної темиL = II-ІІІ

Індивідуальний контроль знань та практичних на­вичок з теми навчання.

10 хв^ 5.2.1. Підготовчий етап:

На початку заняття викладач знайомить студентів з основними зав­дан­нями заняття, планом. Для контролю вихідного рівня знань студентів кожному з них пропонується відповісти на типове питання теми.


5.2.2 Основний етап:

В ході практичного заняття студенти під контролем викладача отримують індивідуальні завдання за якими проводять обчислення екстенсивних та інтенсивних показників і показників динамічного ряду. За одержаними результатами малюють графічні діаграми.


Тести і задачі для самоконтролю.


1. Що слід розуміти під відносною величиною?

а) абсолютну величину;

б) якщо одну абсолютну величину поділити на іншу абсолютну величину;


Вірна відповідь - б .


 1. Що слід розуміти під інтенсивним показником?а) явище поділяють на середовище;

б) частину явища поділяють на явище в цілому;

с) частину середовища поділяють на середовище в цілому


Вірна відповідь - а .


Визначити вірну відповідь.


Задача.

Провести розрахунок народжуваності та смертності населення Чернівецької області за 2002 рік, коли чисельність населення Чернівецької області становить 150.000, а народжуваність складає – 9,2%о, смертність від ведучих причин – 14,8%о.


^ 5.3 Контрольні питання:

1. Поняття про статистичні дані, статистичні величини та статистичні показники.

2. Абсолютні та відносні величини, їх значення в статистичному аналізі.

3. Методика обчислення відносних показників.

4. Поняття про динамічний ряд, методика його обробки та аналізу показників.

5. Графічні зображення статистичних показників.


5.4 Заключний етап:

Контроль кінцевого рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється шляхом перевірки виконаних індивідуальних завдань у протокольних зошитах.


^ 6. Матеріали методичного забезпечення заняття:

 1. Матеріали для методичного забезпечення підготовчого етапу

(методичні вказівки для студентів)

2. Матеріали для методичного забезпечення основного етапу

( таблиці, стенди та статистичні довідники)

 1. Матеріали для методичного забезпечення заключного етапу

 • висновки з окремих фрагментів теми, що внесені у прото­коль­­­ні зошити;

 • висновки з індивідуальних завдань.4. Матеріали для позааудиторної роботи:

Вороненко Ю.В., Москаленко В.Ф. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я. - Тернопіль, 2000.- С.23-43.


7. Література:

7.1.Основна.

1.Серенко А.Ф. Социальная гигиена и организация здравоохранения.-М.:Медицина. 1984.- С.104 – 123.

2. Голяченко О.М. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я.-Терношль.1994,- С.204-241.

3. Вороненко Ю.В., Москаленко В.Ф. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я. - Тернопіль, 2000.- С.120-152.


7.2 Додаткова.


1. Лисицин Ю.П. Руководство к практическим занятиям по социальной гигиене и организации здравоохранения.- М.:Медицина, 1995. – С. 123 – 143.


  1   2   3   4   5

Схожі:

“схвалено” №1 iconЗатверджую” “схвалено”
Схвалено на засіданні кафедри шкірно-венеричних хвороб та туберкульозу 15 травня 2008 року (протокол №28)
“схвалено” №1 iconЗатверджую” “схвалено”
Схвалено на засіданні кафедри шкірно-венеричних хвороб та туберкульозу 15 травня 2008 року (протокол №28)
“схвалено” №1 icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Схвалено предметно-методичною комісією з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології “6” квітня 2010 р. (протокол №4)
“схвалено” №1 icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Схвалено предметно-методичною комісією з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології “6” квітня 2010 р. (протокол №4)
“схвалено” №1 icon"затверджую" “схвалено”
Схвалено на спільному засіданні кафедр загальної хірургії, хірургії, хірургії та урології, (протокол № від 2010 р.)
“схвалено” №1 iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 01 квітня 2009 року (протокол №25)
“схвалено” №1 icon«затверджую» схвалено

“схвалено” №1 iconФорма № н 03
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
“схвалено” №1 iconФорма № н 03
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
“схвалено” №1 iconФорма № н 03
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
“схвалено” №1 iconФорма № н 03
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи