Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 121.8 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата23.06.2012
Розмір121.8 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


А. А. Рябєв


М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И


до виконання індивідуального навчально-дослідницького завдання

(розрахунково-графічна робота)

з дисципліни

Організація гостинності в засобах розміщення”

(для студентів 4 курсу напряму підготовки 0504 - „Туризм”)


Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідницького завдання (розрахунково-графічна робота) з дисципліни „Організація гостинності в засобах розміщення” (для студентів 4 курсу напряму підготовки 0504 - „Туризм”) . Укл.: Рябєв А.А. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 12 с.Укладач:

А. А. Рябєв.Рецензент:

асистент кафедри туризму і готельного господарства

О.М.Кравець.Рекомендовано на засіданні кафедри туризму і готельного господарства, протокол №1 від 31.08.2007 р.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання


Індивідуальне завдання (далі ІНДЗ) необхідне для систематизації, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань з дисципліни «Організація гостинності в засобах розміщення». ІНДЗ дозволяє студентам опанувати необхідні практичні навички при вирішенні конкретних практичних завдань, розвитку навичок самостійної роботи й оволодіння методикою ведення наукових досліджень, пов'язаних з темою ІНДЗ.

Метою виконання ІНДЗ є: закріплення, поглиблення і узагальнення знань, отриманих студентами під час набуття теоретичних і практичних навичок і їхнього використання в умовах організації гостинності в засобах розміщення, а також в менеджменті готельного, курортного й туристського сервісу.

При виконанні ІНДЗ студент повинен продемонструвати вміння в сфері науково-дослідної діяльності, роботи з готовими матеріалами, вміння творчого й оригінального вирішення постановених завдань.

ІНДЗ студенти виконують самостійно протягом вивчення дисципліни «Організація гостинності в засобах розміщення» з проведенням консультацій викладачем дисципліни відповідно до графіка навчального процесу.

ІНДЗ включає наступні елементи наукового дослідження:

 • практична значущість;

 • комплексний і системний підходи до вирішення поставленого завдання;

 • використання сучасних теоретичних методологій і наукових розробок та досліджень за даною темою;

 • застосування творчого підходу й відбиття власного бачення вирішення поставленого завдання.

^ Практична значущість полягає в обґрунтуванні реальності та її результатів для потреб практики. Під реальністю розуміють роботу, що за своїм змістом відповідає існуючим проблемам, результати якої можуть бути використані різними готельними й курортними підприємствами для вирішення існуючих проблем.

^ Комплексний і системний підходи використовують для розкриття теми й полягають у тому, що предмет дослідження підлягає багатобічному вивченню: теоретичні положення, практичні рішення і наробітки, аналіз, шляхи й умови реалізації поліпшення. При цьому необхідно підтримувати взаємозв'язок, послідовність і логічність викладання матеріалу; використати сучасні теоретичні методології, наукові розробки і дослідження за даною темою.

Під час вивчення дисципліни «Організація гостинності в засобах розміщення» студенти виконують одну ІНДЗ у вигляді розрахунково-графічної роботи (далі РГР).

РГР повинна містити наступні розділи:

 1. Титульний аркуш містить (див. додаток А):

  • назву Академії;

  • назву кафедри;

  • назву навчальної дисципліни;

  • номер академічної групи;

  • дату подачі РГР викладачеві на перевірку - день, місяць, рік;

  • інформацію про реєстрацію роботи лаборантом кафедри в журналі для реєстрації письмових робіт студентів, що підлягають обов'язковій здачі викладачам.

 2. Зміст. Відбиває назви розділів (параграфів і т.п.) письмової роботи, що розкривають зміст РГР. Усі сторінки нумерують праворуч угорі. Винятком є титульний аркуш, тому нумерація починає із цифри «2».

 3. Вступ. Вступ розкриває сутність, стан наукового завдання і його значення. Тут же вказують мету й завдання дослідження.

 4. Основна частина. Розкриває наукове дослідження і відповідає обраній темі, вступу й висновкам РГР.

 5. Висновки. У висновках указують результати, отримані при проведенні дослідження, пропозиції або рекомендації щодо вирішення поставленого завдання відповідно до результатів дослідження.

 6. Список літератури. Джерела розміщують за абеткою прізвищ авторів або заголовків. Оформлення відбувається в такому порядку:

 • нормативно-правові акти (Конституція України, Закони, ГОСТ, ДСТУ й т.д.);

 • використана література (у т.ч. періодична);

 • література на іноземних мовах;

 • Інтернет джерела з обов'язковою позначкою, яка інформація міститься на цьому сайті (порталі). Не припустиме посилання пошуків на сайти.

 1. Додатки. В додатки можуть входити різноманітні таблиці, ілюстрації, схеми, діаграми і т.д. Оформлення виконують у такий спосіб: після списку літератури оформляють окрему сторінку з написом по центру: «ДОДАТКИ», номер якої є останнім. Нумерацію додатків виконують шляхом використання заголовних букв алфавіту (А, Б, В...), які розміщують праворуч угорі.

 2. ^ Вимоги до оформлення. Шрифт Times New Roman, 14, полуторний інтервал; поля: верхнє й нижнє – 20 мм, ліве - 25 мм, праве - 15 мм. Або РГР оформляють згідно з «Методичними вказівками та вимогами до оформлення рефератів, РГР, курсових, ІНДЗ, дипломних, магістерських робіт», розроблених і затверджених кафедрою.^ Теми для написання РГР


Тему РГР студент може вибрати відповідно до запропонованого переліку або самостійно сформулювати тему згідно з дисципліною і написати дослідження. В такому разі студентові необхідно попередньо проконсультуватися з викладачем.


Для виконання РГР студентам надаються такі теми:

 1. Історія розвитку гостинності: стародавній період (IV тисячоліття до н.е. – 476р н.е).

 2. Історія розвитку гостинності: середній період (V – XVвв н.е.).

 3. Історія розвитку гостинності: XVI – XVII століття.

 4. Історія розвитку гостинності: XVIII століття.

 5. Історія розвитку гостинності: XIX століття.

 6. Історія розвитку гостинності: XX століття.

 7. Піонери готельно-ресторанного бізнесу США (Еслфорд Статлер, Маріот, Хілтон, Андерсен та ін.).

 8. Розвиток кулінарного мистецтва.

 9. Поява перших ресторанів у Франції.

 10. Исторія та умови виникнення „Поварської книги”.

 11. Порівняльна характерістика постоялих дворів на Русі і в США.

 12. Цезарь Рітц: його внесок у розвиток готельної справи і в організацію гостинності в засобах розміщення.

 13. Концепція готелів і гостинності.

 14. Міжнародна і національна системи типології засобів розміщення.

 15. Обслуговуввання в готелях: фази готельного обсуговування, класи обслуговування, рівні обслуговування (міжнародні й національні).

 16. Кінінгові технології та нормативна хронологія клінінгових нормативних операцій.

 17. Використання новітніх прогресівних методів регістрації кліентів у засобах розміщення.

 18. Проблеми і перспективи уніфікації технології готельних послуг.

 19. Особливості методів обсуговування туристів: російський, англійський, французській, німецький методи і метод США.

 20. Основні різновиди меню та особистості їх використаня.

 21. Основні й додаткові послуги в готельному господартсві: історія, проблеми, перспективи розвитку.

Оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання


ІНДЗ оцінюється за такими критеріями:

 • самостійність виконання;

 • логічність і послідовність викладення матеріалу;

 • повнота розкриття теми (проблемної ситуації або практичного завдання);

 • обґрунтованість висновків;

 • використання статистичної інформації та довідкової літератури;

 • можлива наявність конкретних пропозицій;

 • якість оформлення.

Оцінювання індивідуальних завдань проводять за 4 бальною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно):

1. Для одержання оцінки 5 (відмінно) студент повинен:

 • укластися у встановлений термін підготовки відповіді;

 • викладати теоретичний матеріал чітко, коротко, пов'язано й обґрунтовано;

 • уміти оперативно розібратися в запропонованій ситуації, грамотно оцінити її й обґрунтувати ухвалене рішення;

 • упевнено відповідати на запитання викладача й без зауважень із їх боку;

2. Для одержання оцінки 4 (добре) студент повинен:

 • викладати теоретичний матеріал обґрунтовано й складно;

 • укластися у встановлений термін підготовки відповіді;

 • не утруднятися у виборі рішення при аналізі запропонованої ситуації;

 • уміти обґрунтувати ухвалене рішення;

 • добре відповідати на запитання викладача.

3. Для одержання оцінки 3 (задовільно) студент повинен:

 • викладати теоретичний матеріал у доступній для розуміння формі;

 • розібратися в запропонованій ситуації й розробити пропозиції щодо вирішення;

 • позитивно відповідати на запитання викладача;

 • допускаються недостатньо впевнені й чіткі відповіді, але вони повинні бути, власне кажучи, правильні.

4. Оцінку 2 (незадовільно) одержують студенти, відповіді яких можуть бути оцінені нижче вимог, сформульованих у п.3.

Оцінка знання матеріалу, оцінюється за 4-ри бальною системою і згідно з „Методикою переведення показників успішності знань студентів” переводить у систему оцінювання за шкалою ECTS (табл. 1).


Таблиця 1 - Шкала перерахунку оцінок результатів контролю знань студентів

Оцінка за національною шкалою

Визначення назви за шкалою ECTS

ECTS оцінка

% набраних балів

1

2

3

4

ВІДМІННО

Відмінно – відмінне виконання лише з незначними помилками

А

більше 90 – 100

ДОБРЕ

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

В

більше 80 – 90 включно

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

С

більше 70 – 80 включно

ЗАДОВІЛЬНО

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

D

більше 60 – 70 включно

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

Е

більше 50 – 60 включно

НЕЗАДОВІЛЬНО

Незадовільно* – потрібно попрацювати перед тим, як перездати тест

FX

більше 25 – 50 включно

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота з повторним вивченням змістового модуля

F

від 0 – 25 включно


* При оцінюванні ІНДЗ приділяють увагу також їх якості й самостійності, своєчасності здачі виконаних завдань викладачу (згідно з графіком навчального процесу). Якщо якась вимога не буде виконана, то оцінка знижується.


Рекомендована література


Нормативна

 1. Закон України „Про туризм” дійсний з 01.01.2004р.

 2. ГОСТ 28681.4 - 95. «Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц».

 3. ГОСТ 30389 – 95 / ГОСТ Р 50762 - 95 «Общественное питание. Классификация предприятий».

 4. ДСТУ 4268 : 2003. „Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги”

 5. ДСТУ 4269 : 2003. „Класифікація готелів”.

 6. ДСТУ 4527 : 2006 „Терміни і визначення”.

 7. ДСТУ 3862 - 99. «Ресторанне господарство. Терміни та визначення”.

 8. ДСТУ 4281 : 2004. „Заклади ресторанного господарства. Класифікація”.


Основна

 1. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание. Учебное пособие: 3-е изд., стереотип. – К.: Дакор, 2008. – 288с.

 2. Гостиничный бизнес: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям сервиса / С. Медлик, Х.Инграм; [пер. с англ. А.В. Павлов]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 239с.

 3. Джон Р. Уокер. Введение в гостеприимство: учебник. / Пер с англ. – М.: ЮНИТИ, 1999.

 4. Уніфіковані технології готельних посуг: Навч. Посіб./За ред. Проф. В.К.Федорченка; Л.Г. Лукя’нова, Т.Т. Дорошенко, І.М.Мініч. –К. Вища шк., 2001. – 237с.: іл.Додаткова

 1. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация. – К.: ВИРА-Р, 2001.-208с.

 2. Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес/Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 352с.

 3. Крымская Б.А., Балашов В.В. Справочник официанта. – М.: Экономика, 1986. – 192 с.

 4. Л.І. Нечаюк, Н.О. Телеш. Готельно – ресторанний бізнес: Менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр начальної літератури, 2003. – 348с.

 5. Организация общественного питания в гостиничном комплексе. Пятницкая Н.А. – К.: Вища школа, 1984. – 256 с.

 6. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах: Учебное пособие. – М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2006.- 304с.

 7. Уокер, Джон Р. Управление гостеприимством. Вводный курс: Учебник для студентов вузов., Пер. с англ. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2006.-880с.Ресурси Інтернету

 1. www.rada.gov.ua – Сервер Верховної Ради України.

 2. www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України.

 3. www.ukrpravo.com – Українське право.

 4. www.ezi.ru – Енциклопедичний словник.

 5. www.kmu.gov.ua – Сайт органів Виконавчої влади в Україні.Додаток А

^ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


КАФЕДРА ТУРИЗМУ І ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА


Розрахунково-графічна робота

на тему

^ Проблеми і перспективи уніфікації

технології готельних послуг”


Перевірив(ла) : к.м.н., ст. викл.

Іванов(а) И. И.


Виконав(ла) студент гр ГОТ -2007-1

Сидоров(а) І. Т.


ХАРКІВ 2008


^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідницького завдання (розрахунково-графічна робота) з дисципліни „Організація гостинності в засобах розміщення” (для студентів 4 курсу напряму підготовки 0504 - „Туризм”)Укладач:

Антон Анатолійович Рябєв.Редактор:

З. М. Москаленко.Комп’ютерна верстка: Ю. П. Степась.План 2008, поз. (додатково)Підп. до друку 26.02.08

Формат 60х84/1/16

Папір офісний

Друк на ризографі

Умовн.-друк. арк. 0,5

Обл.- вид.арк. 1,0

Тираж 50 прим.

Замовл. №
61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

____________________________________________________________________

Сектор оператівної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 12Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи