Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Скачати 182.87 Kb.
НазваЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата24.06.2012
Розмір182.87 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича
“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Декан юридичного факультету

___________(Пацурківський П.С.)

“ 31 ” серпня 2009 р.


Робоча ПРограма

курсу „Методика викладання юридичних дисциплін У ВИЩІЙ ШКОЛІ”

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр


для спеціальності 8.06.01.01 ”Право”

Спеціалізації філософія права

Факультет: юридичний

Кафедра теорії та історії держави і права

Форма навчання

Курс

Семестр

Загальний

обсяг

год./

креди-тів

Всього аудит. (год.)

У тому числі (год.):

Само-стійна робота (год.)

Контрольні (модульні) роботи (шт.)

Розрахунково-графічні роботи (шт.)

Курсові проекти (роботи) (шт.)

Залік (сем.)

Екзамен (сем.)

Лекції

Лабора-торні

Семінарські

Денна

V

9

54

17

8

-

9

38

-

-

-

9

-

Заочна

V

9

54

8

4

-

4

46

-

-

-

9

-


Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Напряму____06.01.“Право”_____________________________________________________


Робоча програма складена д.ю.н., професором Никифораком М.В.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави і права


протокол 1 .

29” серпня 2009 р.

Завідувач кафедри ___________________________ /Никифорак М. В./


Схвалено методичною радою юридичного факультету


“ 30”серпня 2009 р.

^ Голова методичної ради

юридичного факультету _____________________ /Савчук С.В./


Мета і завдання дисципліни “Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі”

Метою дисципліни “Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі” є формування у магістрів методичних знань, вмінь і навиків викладацької роботи у вузі.

Завданнями дисципліни “Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі” є:

 1. поглиблення загальнодидактичних знань про організацію навчального процесу;

 2. закладення основ педагогічної майстерності магістра-юриста;

 3. формування у магістрів методичних навиків організації конкретних форм аудиторної та позааудиторної роботи із студентами.Програма курсу

«Методика викладання юридичних дисциплін»


^ Тема 1. Методика викладання юридичних дисциплін як наука і

навчальний курс


Стан вищої юридичної освіти в Україні. Поняття стандарту вищої юридичної освіти. Освітньо-професійна програма вузівської підготовки юристів. Освітньо-кваліфікаційна характеристика. Нормативна частина змісту вищої юридичної освіти. Структурно-логічна схема вузівської підготовки юристів. Поняття навчального плану. Індивідуальний навчальний план.

Болонська декларація 19 червня 1999 р. Цілі Болонського процесу. Юридична освіта в Україні і Болонський процес.

Методика викладання юридичних дисциплін як наука, її функції. Принципи методики викладання юридичних дисциплін. Методи викладання юридичних дисциплін. Методичні прийоми викладання юридичних дисциплін. Організаційні форми методичної роботи викладачів, кафедр, факультетів і вузів.

Література:

Андрейцев В. Сучасна правнича наука та освіта: на шляху до Болонського процесу // Вища школа. – 2005. – №3. – С.36-54.

Нормативні документи з питань організації навчання у вищих навчальних закладах України. – К.: Мін-во освіти України, 1997. – 39 с.

Вища освіта України і Болонський процес: Навч. посібник: / За ред. В.Г.Кременя. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2004. – Р. V–VII.

Задорожний О. Юридична освіта в Україні, якою вона є на сьогодні? // Юридичний вісник України. – 2000. – 4-17 травня. – С.6.

Певцова Е.Н. Теория и методика обучения праву: Учеб. для высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – P. 1-2.

Юридична наука і освіта на Україні. – К.: Наук, думка, 1992. – 304 с.

Шульженко Ф., Невмержицький Є. Юридична освіта в Україні в контексті Болонського процесу: соціальні аспекти // Юридична Україна. – 2004. – №12. – С.75-81.

Яворська Г.Х. Педагогіка для правників: Навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – Р.6.


Тема 2. Лекція як форма викладання юридичних дисциплін

Поняття лекції як форми вузівського навчання. Загальні дидактичні вимоги до лекції. Структура лекції. Підготовка лекції. Текст лекції. Види лекцій. Особливості лекцій на різних курсах. Лекція і підручник. Мова лекції.Темп лекції. Конспектування лекції.

Література:

Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. – К.: ВВП «КОМПАС», 1997. – 64 с.

Кузнецова Н.Ф. Методика чтения лекций по криминологии. – В кн.: Методика преподавания юридических дисциплин (сборник научных трудов). – М.: Изд-во Москов. ун-та, 1986. – С.24-37.

Чичко В. Про організацію уваги студентів-юристів на лекціях // Правничий часопис Донецького університету. – 2001. – №1. – С.65-70.

Яворська Г.Х. Педагогіка для правників: Навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – Р.2.


Тема 3. Семінарські заняття з юридичних дисциплін

Історія виникнення семінарів. Семінар як форма навчального процесу у вищій школі. Семінар і лекція. Завдання і функції семінарів. Типи семінарів. Форми семінарів. Планування семінарів. Методичні поради студентам до семінарів. Підготовка викладача до семінару. Підготовка студентів до семінару. Методика проведення семінару. Особливості семінарів з юридичних дисциплін на різних курсах.

Література:

Алексюк A.M. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. – К.: Либідь, 1998. – С 470-475.

Астахова Е.В. Методика организации и проведения семинарских занятий по предметам гуманитарного цикла. – Харьков: ХГИ-НУА, 2000. – 52 с.

Белокобыльская Т.Г., Голоднюк М.Н., Кузнецова Н.Ф. О методике проведения практических занятий по криминалистике // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. – 1985. –№2.

Качество юридического образования на уровень требований XXI века: Межрегиональная научно-методическая конференция, 24 октября 2000 года. -Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2001. – С.41-44, 63-64, 79-80, 81-83, 120-121, 138-139.

Ткачевский Ю.М. Размышления о методике проведения семинарских занятий по уголовному праву // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. – 2000. – №1. – С.65-72.

Яворська Г.Х. Педагогіка для правників: Навч. посібник. – Р.2.


Тема 4. Самостійної робота студентів з юридичних

дисциплін


Поняття самостійної роботи студентів. Завдання самостійної роботи студентів. Класифікація видів самостійної роботи студентів. Організація самостійної роботи студентів. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів. Особливості самостійної роботи студентів на різних курсах. Особливості самостійної роботи студентів з різних юридичних дисциплін.

Література :

Ерастов Н.П. Методика самостоятельной работы. – М.: Мысль, 1985. – 79 с.

Козаков В.А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение: Учеб. пособие. – К.: Вища школа, 1990. – 248 с.

Мостова І.М. Навчання без надмірних зусиль. – Чернівці, 2000. – 96 с.

Самошина З.Г. Организация самостоятельной работы студентов в процессе изучения курса криминалистики. – В кн.: Методика преподавания юридических дисциплин (сборник научных трудов). – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. – С.100-107.

Система організації самостійної роботи студентів: досвід, проблеми: Матеріали наук.-метод. конф., 2.02.2000 р. – К.: КНЕУ, 2000. – 260 с.


Тема 5. Контроль і оцінка знань студентів з юридичних дисциплін

Методи і форми контролю знань студентів. Види контролю знань студентів (поточна перевірка, заліково-екзаменаційна сесія, державні екзамени). Принципи контролю і оцінки знань. Критерії і норми оцінки знань. Методика проведення контрольних робіт і колоквіумів. Методика проведення заліків та екзаменів. Методика проведення державних екзаменів.

Література:

Алексюк A.M. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. – К.: Либідь, 1998. – С.476-496.

Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. – К.: ВВП «КОМПАС», 1997. – С.21-32.

Фарбер И.Е. Очерки вузовской педагогики. – Саратов: Изд-во Саратов, ун-та, 1984. – С.230-248.


Тема 6. Методика практичного навчання студентів юридичних вузів

і факультетів


Місце і роль практики у навчальному процесі. Види і цілі практики. Зміст практики. Виробнича практика. Переддипломна практика. Новітні форми практики. База практики. Керівництво практикою. Робота студента в період практики. Документи звітності про підсумки практики. Захист практики.

Література:

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України. – К.: Мін-во освіти України, 1993. – 17 с.

Наскрізна програма практики для студентів юридичного факультету за спеціальністю «Правознавство». – Чернівці: ЧНУ, 2002. – 26с.

Шахрай СМ. Вопросы организации и проведения практики студентов. – В кн.: Методика преподавания юридических дисциплин (сборник научных трудов. – М.: Изд-воМосков. ун-та, 1986. – С. 134-161.

Юридична клініка. – К.: Центр комерц. права, 2002. – 101с.


Плани семінарського заняття з курсу


Тема 1. Лекції з юридичних дисциплін (2 год).


1.Лекція як форма вузівського навчання.

2.Загальні вимоги до лекції.

3.Структура і текст лекції.

4.Темп лекції.

5.Мова лекції.

6.Особливості лекцій на різних курсах.

7.Лекція і підручник.

8.Лекція і семінар.

9.Конспектування лекції.

10.Обговорення показової лекції.


Література


Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. – К.: ВВП «КОМПАС», 1997. – 64 с.

Кузнецова Н.Ф. Методика чтения лекций по криминологии. – В кн.: Методика преподавания юридических дисциплин (сборник научных трудов). – М.: Изд-во Москов. ун-та, 1986. – С.24-37.

Чичко В. Про організацію уваги студентів-юристів на лекціях // Правничий часопис Донецького університету. – 2001. – №1. – С.65-70.

Яворська Г.Х. Педагогіка для правників: Навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – Р.2.


Тема 2. Семінарські заняття з юридичних дисциплін (2 год.)


1.Функції семінару.

2.Типи і структура семінарів.

3.Форми семінарів.

4.Підготовка викладача до семінару.

5.Підготовка студентів до семінару.

6.Методика проведення семінарів.

7.Особливості семінарів на різних курсах.

8.Обговорення показового семінарського заняття.


Література


Алексюк A.M. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. – К.: Либідь, 1998. – С 470-475.

Астахова Е.В. Методика организации и проведения семинарских занятий по предметам гуманитарного цикла. – Харьков: ХГИ-НУА, 2000. – 52 с.

Белокобыльская Т.Г., Голоднюк М.Н., Кузнецова Н.Ф. О методике проведения практических занятий по криминалистике // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. – 1985. –№2.

Качество юридического образования на уровень требований XXI века: Межрегиональная научно-методическая конференция, 24 октября 2000 года. -Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2001. – С.41-44, 63-64, 79-80, 81-83, 120-121, 138-139.

Ткачевский Ю.М. Размышления о методике проведения семинарских занятий по уголовному праву // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. – 2000. – №1. – С.65-72.

Яворська Г.Х. Педагогіка для правників: Навч. посібник. – Р.2.


Тема 3. Організація самостійної роботи студентів

з юридичних дисциплін


1.Завдання самостійної роботи студентів.

2.Організація самостійної роботи студентів.

3.Методичне забезпечення самостійної роботи студентів.

4.Особливості самостійної роботи студентів з різних юридичних дисциплін.

5.Індивідуальні графіки навчання.


Література


Ерастов Н.П. Методика самостоятельной работы. – М.: Мысль, 1985. – 79 с.

Козаков В.А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение: Учеб. пособие. – К.: Вища школа, 1990. – 248 с.

Мостова І.М. Навчання без надмірних зусиль. – Чернівці, 2000. – 96 с.

Самошина З.Г. Организация самостоятельной работы студентов в процессе изучения курса криминалистики. – В кн.: Методика преподавания юридических дисциплин (сборник научных трудов). – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. – С.100-107.

Система організації самостійної роботи студентів: досвід, проблеми: Матеріали наук.-метод. конф., 2.02.2000 р. – К.: КНЕУ, 2000. – 260 с


Тема 4. Форми перевірки знань студентів з юридичних дисциплін (2 год.)


1.Критерії оцінки знань студентів.

2.Колоквіум як форма перевірки знань студентів.

3.Обговорення показового колоквіуму.

4.Організація і проведення заліків та контрольних робіт.

5.Види екзаменів.

6.Аналіз успішності на юридичному факультеті ЧНУ (2001/2002 н.р.).


Література


Алексюк A.M. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. – К.: Либідь, 1998. – С.476-496.

Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. – К.: ВВП «КОМПАС», 1997. – С.21-32.

Фарбер И.Е. Очерки вузовской педагогики. – Саратов: Изд-во Саратов, ун-та, 1984. – С.230-248.


Тема 5. Методика організації та проведення практики студентів (2год).


 1. Види і цілі практики.

 2. Зміст практики.

 3. Керівництво практикою.

 4. Робота студента в період практики.

 5. Документи звітності про підсумки практики.

 6. Новітні форми практики (юридичні клініки, студентські юридичні консультації, інформаційні правові центри та ін.)


Література:


Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України. – К.: Мін-во освіти України, 1993. – 17 с.

Наскрізна програма практики для студентів юридичного факультету за спеціальністю «Правознавство». – Чернівці: ЧНУ, 2002. – 26с.

Шахрай СМ. Вопросы организации и проведения практики студентов. – В кн.: Методика преподавания юридических дисциплин (сборник научных трудов. – М.: Изд-воМосков. ун-та, 1986. – С. 134-161.

Юридична клініка. – К.: Центр комерц. права, 2002. – 101 с.


Залікові питання

з курсу “Методика викладання юридичних дисциплін

у вищій школі”


 1. Стан вищої юридичної освіти в Україні.

 2. Болонська декларація 19 червня 1999 р.

 3. Болонський процес і юридична освіта в Україні.

 4. Типовий і робочий навчальні плани зі спеціальності "Правознавство".

 5. Співвідношення педагогіки, дидактики і методики.

 6. Предмет методики викладання юридичних дисциплін.

 7. Завдання і функції методики викладання юридичних дисциплін.

 8. Методи викладання юридичних дисциплін.

 9. Методичні форми викладання юридичних дисциплін.

 10. Методичні засоби викладання юридичних дисциплін.

 11. Організаційні форми методичної роботи кафедр юридичних дисциплін.

 12. Лекція як форма вузівського навчання.

 13. Загальні вимоги до лекції.

 14. Види лекцій.

 15. Структура лекції.

 16. Підготовка лекції.

 17. Конспектування лекції.

 18. Семінар як форма навчального процесу.

 19. Функції семінару.

 20. Типи семінарів.

 21. Структура семінару.

 22. Планування семінарів.

 23. Форми проведення семінарів.

 24. Методичні поради студентам до семінарів.

 25. Підготовка викладача до семінару.

 26. Підготовка студентів до семінару.

 27. Завдання самостійної роботи студентів.

 28. Організація самостійної роботи студентів.

 29. Індивідуальні графіки навчання.

 30. Види обліку знань студентів.

 31. Методи обліку знань студентів.

 32. Критерії оцінки знань студентів.

 33. Методика проведення контрольних робіт.

 34. Методика проведення консультацій з юридичних дисциплін.

 35. Методика проведення колоквіумів.

 36. Методика проведення заліків.

 37. Методика проведення курсових екзаменів.

 38. Методика проведення державних екзаменів.

 39. Місце і роль практики у навчальному процесі.

 40. Види і цілі практики.

 41. Зміст практики.

 42. Програма практики.

 43. Виробнича практика.

 44. Переддипломна практика.

 45. Керівництво практикою.

 46. Документи звітності про підсумки практики.Література

 1. Аксьонова О.В. Методика викладання економіки. – К., 1998

 2. Алексеева Т.А. О преподавании римского права на юридическом факультете // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1999. - № 2.

 3. Арутюнян Р.Л. Правосознание студентов МГУ им. М.В. Ломоносова: отдельные показатели социально-криминологичского анализа // Вестник МГУ. Сер. 11. Право - 2000. - № 1.

 4. Астахова Е. В. Методика организации и проведения семинарских занятий по предметам гуманитарного цикла. – Харьков, 2000.

 5. Бакаєва Г., Борисенко О. Із досвіду викладання англійської мови студентам-юристам // Правничий часопис Донецького університету. – 2001. - № 1.

 6. Белокобыльская Т.Г., Голоднюк М.Н., Кузнецова Н.Ф. О методике проведения практических занятий по криминалистике // Вестник Московского университета. Сер. Право. — 1985. — № 2.

 7. Бельский К.П. Методика подготовки и чтения лекции. — Москва, 1963.

 8. Бойко А.Д. Этика профессиональной защиты по уголовным делам. – М., 1978.

 9. Болотіна Н. Розвиток юридичної освіти в Україні: яким має бути викладання соціально-правових дисциплін сьогодні // Вища школа. – 2001. - № 2-3.

 10. Бондар А.Д. Семінарські заняття у вищій школі. — К., 1974.

 11. Буряк В. Керування самостійною роботою студентів // Вища школа. – 2001. - № 4-5.

 12. Васильев Р.Ф. О преподавании специального курса «Правовые акты органов представительной и исполнительной власти» // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. – 2001. - № 5.

 13. Вопросы методики преподавания в юридических вузах. – Св-к, 1960.

 14. Вопросы методики преподавания юридических дисциплин – Сталинабад, 1957.

 15. Вчись самостійно працювати. — К., 1969.

 16. Вышинский М.П. Правовые и научно-методические проблемы проведения учебной практики студентов юридических вузов. — Москва, 1981.

 17. Галушко Т.Є. Лекція у вищій школі. — К., 1971.

 18. Гарунов М.Г. , Пидкасистый П.И. Самостоятельная работа студентов. Вып. 1. — Москва: Знание, 1978. — 35 с.

 19. Герасимов В.П. Использование научно-технических средств преподавания в юридических вузах. — Москва, 1976.

 20. Герман Н., Тягунова Н. Адаптація форм організації самостійної роботи студентів до сучасних технологій навчання. // Вища школа. – 2001. - № 4-5.

 21. Грищенко М.М. Дидактичні поради молодому викладачеві. — К., 1973.

 22. Грішнова О. Розвиток вищої освіти в Україні: тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення // Вища школа. – 2001. - № 2-3.

 23. Дербенев А.И. Объективность как правовой и нравственный принцип деятельности следователя // Правоведение. – 1977. – №. 1.

 24. Доброхотова Е.Н. Роль юридических клиник в подготовке юристов ХХІ века (о формах и методах юридического образования в современной России)

 25. Дюков Л.В. Становление и развитие высшего юридического образования и юридической науки в Казахстане // Науч. тр. «Эдилет». – Алматы. – 1998. - №1. – С. 3-11.

 26. Ерастов Н.П. Методика самостоятельной работы. — Москва, 1985.

 27. Есипов О. О преподавании права. – Варшава, 1901.

 28. Журавська Л. Концептуальні умови управління самостійною роботою студентів у вищих закладах освіти // освіта і управління. – 1999. - №2.

 29. Зиновсьев С.И. Учебный процесс в советской высшей школе. — Москва: Высшая школа, 1968. — 357 с.

 30. Зиновьев С.И. Лекция в советской высшей школе. — Москва, 1962.

 31. Иванов А.А. Новый подход к преподаванию гражданского права // Правоведение. — 199. — № 2.

 32. Игнатенко А.В. Из опыта преподавания // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2001 г. - №1.

 33. Качество юридического образования на уровень требований ХХI века: Межрегиональная научно-методическая конференция, 24 октября 2000 года / Дальневосточный государственный университет. Юридический институт; под ред. Самусенко Т.М. – Владивосток, 2001. – 156 с.

 34. Кейран Л.Ф. Структура методики обучения как науки. – М., 1979.

 35. Кобиляцький І.І. Методи навчально-виховної роботи у вищій школі. — Львів, 1970.

 36. Коженкова З.П. Некоторые вопросы методики обучения в высшей школе. — Алма-Ата, 1974.

 37. Красавчиков О.А. Особенности методики проведения практических занятий по гражданскому праву. — В кн.: "Вопросы методики преподавания в юридических вузах. — Свердловск, 1960.

 38. Кузнецова А.Ф., Лейкина Н.С. Совершенствовать преподавание криминологии // Правоведение. — 1983. — № 1.

 39. Левитан Й.М. Подготовка юристов в ФРГ (Из опыта международных связей Ур. ГЮА) // Российский юридический журнал. – 2001. - №2. – С. 145-153.

 40. Лейст О.Э. Вопросы методики преподавания истории политических и правовых учений // Вестник Московского университета. Сер. Право. — 1985. — № 8.

 41. Лесин В.М. Як працювати з книгою. – К., 1989.

 42. Лушечкина М.А. Актуальные проблемы преподавания криминалистики в юридических вузах (к итогам научно-практической конференции) // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. — 2000. — № 1.

 43. Методика преподавания истории в средней школе. — Москва, 1986.

 44. Методика преподавания экологических дисциплин. Основы лекторского мастерства. – М., 2000.

 45. Методика преподавания юридических дисциплин (сборник научных трудов). — Москва, 1986.

 46. Методика проведения семинарских занятий на исторических факультетах университетов. — Москва: Высшая школа, 1979.

 47. Незнамова З. А. Роль государственного стандарта юридического образования в подготовке юристов // Известия высших учебных заведений. Правоведение – 2001. - №1.

 48. Некоторые вопросы всеобщей истории и методики ее преподавания. — Днепропетровск, 1972. — 138 с.

 49. Никандров Н.Д. Современная высшая школа капиталистических стран. Основные вопросы дидактики. – М., 1978.

 50. Нравственные основы судебной защиты. – М.: Знание, 1987. – 64 с.

 51. Ойгензихт В.А. Способы активизации участия студентов в учебном процессе по цивилистическим дисциплинам, — В сб.: Методические разработки по теме "Методика активизации познавательной деятельности студентов". — Душанбе, 1981.

 52. Основы методики преподавания общественных наук в высшей школе. — Москва, 1971.

 53. Ошаров Т.В. Просеминары в университете нужны // Вестник высшей школы. – 1969. - №4.

 54. Педагогика и психология высшей школы / Отв. ред. О.И. Самыгин. – Ростов н/Д, 1998.

 55. Петражицкий Л.И. Университет и наука. – СПб., 1907. – Т.1.

 56. Писаренко В.И., Писаренко И.Я. Педагогическая этика. – Минск, 1986.

 57. Преподавание гражданского права в условиях перестройки // Правоведение. — 1988. — № 2.

 58. Про державний стандарт юридичної освіти в Росії. Приблизний навчальний план зі спеціальності "Юриспруденція" // Юридическое образование и наука. — 2000. — № 1.

 59. Развитие познавательной активности и самостоятельности студентов младших курсов. – Саратов, 1985.

 60. Развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся и студентов. – Саратов, 1979.

 61. Русинов Р.К. Методические проблемы юридического образования // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2001. - № 1.

 62. Савич А.Я. К вопросу о методике чнения лекций в высшей школе. — Москва: Изд-во МГУ, 1953.

 63. Семаков Ф.Т. Административная этика. – М., 1980.

 64. Семеусов В.А. О преподавание курса хозяйственного (экономического) права // Известия высших учебных заведений. Правоведение – 2000 г. - № 5.

 65. Совершенствование методики преподавания и организации процесса обучения в юридических вузах России (Материалы Всероссийской учебно-методической конференции). – Екатеринбург, 2000.

 66. Тацій В. Кожний етап розвитку суспільства вимагає реформування системи освіти // Вища школа. – 2001. - № 4-5.

 67. Ткачевский Ю.М. Размышления о методике проведения семинарских занятий по уголовному праву // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. — 2000. — № 1.

 68. Ткачевский Ю.М. Семинарские занятия по уголовному праву // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. — 1995. — № 5.

 69. Ульянищев В.Г. О значении римского права и совершенствовании методологии его преподавания в современных условиях // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2000. – № 1.

 70. Харківська вища школа. Методичні пошуки на рубежі століть. Матеріали конференції. – Харків, 2001.

 71. Чичко В. Про організацію уваги студентів-юристів на лекціях // Правничий часопис Донецького університету. – 2001. - № 1.

 72. Шнекендорф Э.К. Опыт преподавания прав человека в педагогическом вузе // Московский журнал международного права. — 1995. — № 3.

 73. Юридична освіта в Україні, якою вона є сьогодні? // Юридичний вісник України. — 2000. — 4-17 травня.

 74. Яблоков Н.И. О проблемах преподавания криминалистики и подготовке специалистов-криминалистов в юридических вузов России в современных условиях // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. – 2000. - № 1 .Схожі:

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича
Конференція відбудеться 01 березня 2012 р на базі факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного...
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича "затверджую"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи