Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Скачати 217.94 Kb.
НазваЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата24.06.2012
Розмір217.94 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича
“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Декан юридичного факультету

_________________(Пацурківський П.С.)

“ 31 ” серпня 2009 р.


Робоча ПРограма

куРСу „ГНОСЕОЛОГІЯ ПРАВА ”

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр


для спеціальності 8.06.01.01 ”Право”

Спеціалізації філософія права

Факультет: юридичний

Кафедра теорії та історії держави і праваНормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестр

Всього годин

К-ть кредитів

Лекції (год.)

Семінарські (год.)

Лабораторні (год.)

Самостійна

робота (год.)

Розрахунково-графічні роботи (шт.)

Курсові роботи (шт.)


Залік (сем.)


Екзамен (сем.)


Денна

5

10

72

2

16

8

-

48

-

-

10

-

Заочна

5

10

72

2

6

2

-

64

-

-

10

-Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми

Напряму 06.01 “Право” спеціальності 8.06.01.01 “Право”


Робоча програма складена к.ю.н., доцентом Карвацькою С. Б.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави і права


протокол 1 .

29” серпня 2009 р.

Завідувач кафедри ___________________________ /Никифорак М.В./


Схвалено методичною радою юридичного факультету


“ 30 ” серпня 2009 р.

Голова методичної ради

юридичного факультету _____________________ /Савчук С.В./


^ ПРОГРАМА КУРСУ

ГНОСЕОЛОГІЯ ПРАВА

І

Тема № 1. Гносеологія як філософська наука про пізнання

Гносеологія як розділ філософського знання. Основна проблематика, цілі і завдання філософської гносеології. Історія формування і розвитку філософської гносеології в античності, Нові і новітні часи. Специфіка сучасного етапу гносеологічної науки. Розвиток когнітивістики. Посилення тенденцій гносеологізації ведучих філософських напрямків як основна причина гносеологізації філософсько-правових концепцій сучасності. Взаємозумовленість онтології та гносеології як філософсько-теоретична передумова пізнавальних процесів в праві.

Тема № 2. Специфіка і предмет гносеології права.

Поняття гносеології права як науки. Гносеологія права як наука про закономірності правового пізнання. Специфіка предмету гносеології права. Гносеологія права – наука про правове пізнання як необхідна умова функці­онування самого права.

Тема № 3. Мета і завдання правової гносеології

Гносеологічне обгрунтування права як основна мета гносеології пра­ва. Формування методу і його онтологізація як основне завдання гносеології права.

Тема № 4. ^ Система гносеології права

Поняття гносеологічних таксонів права. Універсальні онто-гносеологічні моделі права як найбільш загальний рівень правової гносеоло­гії. Публічне й приватне право як два основних типа міжгалузевої гносеології права. Галузевий рівень гносеологічно-правовоих процесів. Інститут права як гнгосеологічно-нормативна система. Конкретно-нормативний рівень пра­вової гносеології як основний пізнавальний елемент права.

Тема № 5. Правова методологія в системі гносеології права

Методологія права як техніко-прикладна результуюча гносеологічних досліджень в праві. Співвідношення правової онтології, гносеології, логіки і методології права. Прикладна методологія права як джерело гносеологічно-правових проблем. Гносеологічна концепція права як основа правової мето­дології.

^ Тема № 6. Нормативна трансформація пізнання

Нормативність як результат пізнавальних процесів. Правовий раціо­налізм як концентрований вираз нормативності пізнання. Механізм переходу нормативної трансформації пізнання у гносеологічну трансформацію права. Право як специфічна форма соціального пізнання. Право як соціальний екс­перимент.

^ Тема № 7. Гносеологічна трансформація права

Нормативність права як метод пізнання соціальної реальності. Експе­риментальний характер нормативності. Право як абстрактна модель соціаль­них взаємодій. Проблема релевантності правових моделей. Гносеологія права як гносеологія моделі і факту в аспекті права.

Тема № 8. Проблема істини в праві

Проблема істини в філософській гносеології. Основні концепції істи­ни в сучасній гносеологічній науці. Проблема істини в кримінальному праві. Проблема істини в цивільному праві. Специфіка юридичної істини в проце­суальному праві. Істина в праві як центральна проблема гносеології права.

Тема № 9. Гносеологічна динаміка норми права

Гносеологія норми права як проблема регулятивної ефективності пра­вових норм. Пізнавальна динаміка гіпотези в структурі норми права. Гносео­логічна істинність, хибність і невизначеність як основа формулювання обов'язкового, забороненого та дозволеного типу поведінки в структурі дис-

позиції норми права. Санкція як наслідок помилки пізнавально-правового процесу. Статика і гносеологічна динаміка норми права.

Тема 10. Соціально-історична константа

правового пізнання

Соціальна константність правового регулювання. Механізм безпосе­редньої дії соціаяьно-історичних чинників на пізнавальні процеси в праві. Механізм опосередкованої дії соціально-історичних чинників на пізнавальні процеси в праві. Механізм національно визначеної детермінації соціально-історичної константи правового пізнання. Механізм національно індиферен­тної дії соціально-історичної константи правового пізнання.

Тема №11. ^ Гносеологічна динаміка правовідносин

Пізнавальна природа соціальних взаємодій в аспекті нормативності. Юридичний факт як онтогносеологізація правової реальності. Гносеологічні характеристики видів юридичних фактів в структурі правовідносин. Гносео­логічні властивості суб'єкта і об'єкта правовідносин як основна умова пізна­вальної динаміки їх змісту (прав і обов'язків). Право реалізація як правопіз-нання.

Тема 12. Перспективи розвитку гносеології права як науки

Розвиток права як інтенсифікація його пізнавальних складових. Гносе­ологічна динаміка догми права і розвитку права. Розробка гносеологічних механізмів права як основи його оптимізації й релевантності. Роль гносеоло­гії права в реалізації вказаних завдань.


^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Мета, завдання і система правової гносеології (2 год.)

1. Предмет гносеології права та його особливості.

2. Завдання гносеології права.

^ 3. Гносеологічне обґрунтування права як основна мета гносеології права.

4. Система правової гносеології.

Література

 1. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во НОРМА, 2002. – 608 с. (Глава четырнадцатая “Право – бытие разума”).

 2. Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 2. – М., 1982. Разд. “Юридическое познание. Его особенности при применении права“. – С. 320-332; Разд. “Толкование как познание”. – С. 296-299.

 3. Дибенко А.Г. О дидактических аспектах познания правовой действительности // Правоведение. – 1988. – № 4.

 4. Козловський А.А. Право як пізнання: Вступ до гносеології права. – Чернівці: Рута, 1999. – Глава 2. “Розвиток права і динаміка пізнання: римське право”. – С. 10-25; Глава 2. “Основні питання правового пізнання”. – С. 26-67.

 5. Пацурківський П.С. Інтегративний підхід в системі методів пізнання права // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 75: Правознавство. – Чернівці: ЧДУ, 19899. – С. 10-18.

 6. Пацурківський П.С. Сучасні проблеми право пізнання. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2000. Розділ 7. “Роль методології у правопізнанні”; Розділ 12. “Багатоаспектний підхід до пізнання права”.

 7. Розин В.М. Генезис права: методологический и культурологический анализ. – М.: NOTA BENE, 2003. – 336 с. (Ч. 3. Гл. первая “Особенности юридического познания”. – С.219-232).

 8. Селіванов В.М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти. – Монографія. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. – 724 с. (Гл. ІV. “Методологічні підходи до пізнання і перетворення правової дійсності”).

 9. Файерабенд П. Избранные труды по методологии науки: Перев. с англ. и нем. – М., 1986.

 10. Фейнберг Е.Л. Эволюция методологии в ХХ веке // Вопросы философии. – 1995. – № 7.

 11. Шаповал В.М. До питання про філософські підвалини дослідження права // Проблеми методології сучасного правознавства. Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції, 9-10 жовтня 1996 р. м.Київ. – К., 1996.

 12. Юм Д. Исследование о человеческом познании / Сочиненя: В 2-х т. – Т. 2. – М., 1966.

Тема 2 Нормативна трансформація пізнання (2 год.)

^ 1. Визначення нормативності як результату пізнавальних процесів.

2. Правовий раціоналізм як концентрований вираз нормативності пізнання.

3. Механізм переходу нормативної трансформації пізнання у гносеологічну трансформацію права.

4. Право як специфічна форма соціального пізнання.

Література

 1. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиск и решения. – 2-е изд. пере раб. и доп. – М.: Изд-во НОРМА, 2002. – 608 с. (Гл. 14. “Право – бытие разума”. – С. 458-508).

 2. Бачинін В.А., Журавський B.C., Панов M.I. Філософія права: Словник. – К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. – 408 с. ("Інтуїція метафізична". – С. 140-141, "Мислення правове". – С. 200-201).

 3. Бибикин В.В. Введение в философию права. – М., 2005. – 345 с.

 4. Ван Хаек М. Право как коммуникация // Правоведение. – 2006. – № 2.

 5. Горский Д.П. Обобщение и познание. – М.: Мысль, 1985.

 6. Кельзен Ганс. Чисте правознавство. З дод.: Пробл. Справедливості / Пер. з нім. О.Мокровольського. – К.: Юніверс, 2004. – 496 с. (§ 4. “Норма“. – С. 13-35”), С. 245, 469.

 7. Козловський А.А. Право як пізнання: Вступ до гносеології права. – Чернівці: Рута, 1999. – Глава 3. “Пізнання як сутність права“. – С. 68-89.

 8. Мальцев В.Г. Нравственные основания права. – М.: Изд-во СГУ, 2008. – 552 с. (§ 8. “Об изучении нормативно-регулятивных систем”. – С. 183-202).

 9. Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. – М., 1999.

 10. Поляков А.В. Пост классическое правоведение и идея коммуникации // Правоведение. – 2006. – № 2.

 11. Прилуцький П. Проблема істини в теорії кримінального судочинства // Право України. – 2004. – № 4. – С. 41-46.

 12. Розин В.М. Генезис права: методологический и культурологический анализ. – М.: NOTA BENE Медиа Трейд Компания, 2003. – 336 с. (Гл. первая, § 4. “Современное понимание юридической науки и познания”. – С. 18-22).

 13. Теория познания. В 4-х томах. Т. 4. Познание социальной реальности. – М.: Мысль, 1995.

 14. Усатий Г.О. Кримінально-правовий компроміс. – К.: Атіка, 2001. – 128 с.

 15. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. – СПб, 2000. – С. 104-110.

 16. Циппеліус Р. Філософія права: Підручник. – К.: Тандем, 2000. – 300 с. (Розділ 9. "Юридичне мислення". – С. 249-278).

Тема 3. Проблема істини в праві (2 год.)

^ 1. Проблема істини у філософській гносеології.

2. Проблема істини в кримінальному праві.

3. Проблема істини в цивільному праві.

Специфіка істини у процесуальному праві.

Література

 1. Басков В.И. Истина в уголовном процессе // Вестн. Моск. ун-та. – Сер. Право. – 1995. – № 3.

 2. Гредескул Н.А. К учению об осуществлении права. Интеллектуальный процесс, требующийся для осуществления права. Социально-юридическое исследование. – Х., 1900.

 3. Доля Е.А. Соотношение гносеологической и правовой сторон доказывания в российском уголовном процессе // Государство и право. – 1994. – № 10.

 4. Иеринг Р. фон. Цель в праве. – Т. 1. – СПб, 1881.

 5. Ильин И.А. Путь к очевидному // Собр. Соч. – М., 1994. – Т. 3. – С. 510-515.

 6. Кельзен Ганс. Чисте правознавство. З дод.: Пробл. Справедливості / Пер. з нім О.Мокровольського. – К.: Юніверс, 2004. – С. 90-95; 450-464.

 7. Кістяківський Б.А. Раціональне та ірраціональне у праві // Вибране. – К., 1996.

 8. Козловський А.А. Право як пізнання: Вступ до гносеології права. – Чернівці: Рута, 1999.

 9. Козюбра Н.И. Понятие и структура методологии юридической науки. – К., 1990.

 10. Новгородцев П. И. Об общественном идеале. – М., 1991.

 11. Рабинович П.М. Методология правознавства: Проблеми плюралізації // Вісник Академії правових наук України. – 1995. – № 3. – С. 81-88.

 12. Селіванов В.М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти. – Монографія. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. – 724 с. (Глава V. Істина в праві. – С. 556-583).

 13. Сырых В.М. Воистину ли нормы законов истинны? // Государство и право. – 1996. – № 7.

 14. Халфина Р.О. Критерий истинности в правовой науке // Советское государство и право. – 1974. – № 9.

 15. Харт Г.Л.А. Понятие права / Пер. с англ.. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. Гл. 7. «Окончательность и безошибочность судебных решений”. – С. 144-149.

 16. Чернобель Г.Т. Проблема истинности и научной достоверности в правоведении // Методологические проблемы советской юридической науки. – М., 1980.

Тема 4. Соціально-історична константа правового пізнання (2 год.)

 1. Поняття соціальної константи правового регулювання.

 2. Дія соціально-історичних чинників на пізнавальні процеси в праві.

 3. Національний елемент соціально-історичної константи правового пізнання.

 4. Механізм дії соціального пізнання.

Література

 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., Наука, 1994.

 2. Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. – М.: Изд-во МГУ, 1994.

 3. Кистякивский Б.А. Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных наук и общей теории права. – М., 1916. – С. 340-343.

 4. Козловський А.А. Право як пізнання: Вступ до гносеології права. – Чернівці: Рута, 1999. – Глава 5. “Соціально-історичні константи правового пізнання”. – С. 118-143.

 5. Козловський А.А. Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. Том 1. Основы. – М.: Международные отношения, 1998.

 6. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук / У поряд., наук,
  ред. А. Карась. – Серія: Підручники. – Ч. 16. – Мюнхен-Львів:
  Український Вільний Університет, 1995. – 164 с. – (Розділ 9.
  "Гносеологія як філософський аналіз пізнання").

 7. Марчук В.П. Соціологічні теорії права в Німеччині. Історія і сучасність. – Чернівці: ЧДУ, 1998.

 8. Пацурківський П.С. Інтегративний підхід в системі методів пізнання права // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 75: Правознавство. – Чернівці: ЧДУ, 1989. – С. 10-18.

 9. Поляков А.В. Пост классическое правоведение и идея коммуникации // Правоведение. – 2006. – № 2.

 10. Розин В.М. Генезис права: методологический и культурологический анализ. – М.: NOTA BENE, 2003. – 336 с. (Часть вторая. “От римского права к праву средневековому и современному”.

 11. Україна і Рада Європи: обопільне пізнання // Політика і час. – 1992. – №11.

 12. Філософія права: Навч. посіб. / О.О. Бандура, С.А. Бублик, М.Л.
  Заінчковський та ін; за заг. ред. М.В. Костицького, Б.Ф. Чміля. – К.:
  Юрінком Інтер, 2000. – 336 с (Розділ VI. "Правова епістемологія: істина
  у правотворчості та правозастосуванні". – С. 291-330).^ ЗАЛІКОВІ ПИТАННЯ З КУРСУ «ГНОСЕОЛОГІЯ ПРАВА»

 1. Гносеологія як розділ філософського знання.

 2. Основна проблематика, цілі і завдання філософської гносеології.

 3. Історія формування і розвитку філософської гносеології в античності, Нові
  і новітні часи.

 4. Специфіка сучасного етапу гносеологічної науки.

 5. Розвиток сучасної когнітивістики.

 6. Посилення тенденцій гносеологізації ведучих філософських напрямків.

 7. Взаємозумовленість онтології та гносеології.

 8. Поняття гносеології права як науки.

9. Гносеологія права як наука про закономірності правового пізнання.
10.Специфіка предмету гносеології права.

11.Гносеологічне обгрунтування права як основна мета гносеології права. 12.Формування методу і його онтологізація як основне завдання гносеології

права.

13.Поняття гносеологічних таксонів права.

14.Універсальні онто-гносеологічні моделі права.

15.Публічне й приватне право як два основних типа міжгалузевої гносеології

права.

16.Галузевий рівень гносеологічно-правовоих процесів.

17.Інститут права як гнгосеологічно-нормативна система.

18.Конкретно-нормативний рівень правової гносеології як основний пізнава­льний елемент права.

19.Методологія права як техніко-прикладна результуюча гносеологічних до­сліджень в праві.

20.Співвідношення правової онтології, гносеології, логіки і методології пра­ва.

21.Прикладна методологія права як джерело гносеологічно-правових про­блем.

22.Гносеологічна концепція права як основа правової методології. 23.Нормативність як результат пізнавальних процесів.

24.Правовий раціоналізм як концентрований вираз нормативності пізнання. 25.Механізм переходу нормативної трансформації пізнання у гносеологічну

трансформацію права.

26.Право як специфічна форма соціального пізнання. 27.Право як соціальний експеримент.

28.Нормативність права як метод пізнання соціальної реальності. 29.Експериментальний характер нормативності права.

30.Право як абстрактна модель соціальних взаємодій.

З1 .Проблема релевантності правових моделей.

32.Гносеологія права як гносеологія моделі і факту в аспекті права. 33.Проблема істини в філософській гносеології.

34.Основні концепції істини в сучасній гносеологічній науці.

35.Проблема істини в кримінальному праві.

36.Проблема істини в цивільному праві.

37.Специфіка юридичної істини в процесуальному праві.

З8.Істина в праві як центральна проблема гносеології права.

39.Гносеологія норми права як проблема регулятивної ефективності право­вих норм.

40.Пізнавальна динаміка гіпотези в структурі норми права.

41.Гносеологічна істинність, хибність і невизначеність як основа формулю­вання обов'язкового, забороненого та дозволеного типу поведінки в стру­ктурі диспозиції норми права.

42.Санкція як наслідок помилки пізнавально-правового процесу.

43.Статика і гносеологічна динаміка норми права.

44.Соціальна константність правового регулювання.

45.Механізм безпосередньої дії соціально-історичних чинників на пізнаваль­ні процеси в праві.

46.Механізм опосередкованої дії соціально-історичних чинників на пізнава­льні процеси в праві.

47.Механізм національно визначеної детермінації соціально-історичної конс­танти правового пізнання.

48.Механізм національно індиферентної дії соціально-історичної константи правового пізнання.

49.Пізнавальна природа соціальних взаємодій в аспекті нормативності.

50.Юридичний факт як онтогносеологізація правової реальності.

51.Гносеологічні характеристики видів юридичних фактів в структурі право­відносин.

52.Гносеологічні властивості суб'єкта і об'єкта правовідносин як основна умова пізнавальної динаміки їх змісту (прав і обов'язків).

53.Право реалізація як правопізнання.

54.Розвиток права як інтенсифікація його пізнавальних складових.

55.Гносеологічна динаміка догми права і розвитку права.

56.Розробка гносеологічних механізмів права як основи його оптимізації й релевантності.

57.Роль гносеології права в реалізації зав дань роз витку права.

58.Неокантіанські концепції гносеології права.

59.Гносеологічне обґрунтування принципів юридичного позитивізму.

60.Гносеологічне обґрунтування сучасних теорій природного права.

6

^ ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

«ГНОСЕОЛОГІЯ ПРАВА»


 1. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиск и решения. – 2-е изд. пере раб. и доп. – М.: Изд-во НОРМА, 2002. – 608 с.

 2. Алексеев С.С. Общая теория права. – Т. 2. – Москва, 1982.

 3. Алексеев С.С. Право: Методологические подходы к исследованию // Вопро­сы философии. – 1983. – № 3.

 4. Аннерс Э. История европейского права. – М., Наука, 1994.

 5. Арендт X. Між минулим і майбутнім / Пер. з англ. – К.: Дух і літера, 2002. – 321 с. ("Істина і політика". – С. 236-275).

 6. Бандура О.О. Деякі аспекти взаємного зв'язку цінностей та істини у праві // Проблеми філософії права. Том І. – Київ-Чернівці: Рута, 2003. – С. 111-115.

 7. Бандура О.О. Єдність цінностей та істини у праві. – К.: Вид-во Нац. акад.
  внутр. справ України, 2000. – 268 с.

 8. Басков В.И. Истина в уголовном процессе // Вестн. Моск. ун-та. – Сер. Пра­во. – 1995. – № 3. – С.38-46.

 9. Бачинін В.А., Журавський B.C., Панов M.I. Філософія права: Словник. – К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. – 408 с. ("Інтуїція метафізична". – С. 140-141, "Мислення правове". – С. 200-201).

 10. Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. – М.: Изд-во МГУ, 1994.

 11. Бибихин В.В. Введение в философию права. – М., 2005. – 345 с.

 12. Брентано Ф. О происхождении нравственного познания. – СПб.: Алетейя, 2000. –186 с. (Бібліотека кафедри).

 13. Ван Хаек М. Право как коммуникация // Правоведение. – 2006. – № 2.

 14. Горский Д.П. Обобщение и познание. – М.: Мысль, 1985.

 15. Гредескул Н.А. К учению об осуществлении права. Интеллектуальный про­цесс, требующийся для осуществления права. Социально-юридическое исследование. – Х., 1900. – 235 с.

 16. Дибенко А.Г. О дидактических аспектах познания правовой действительности // Правоведение. – 1988. – № 4.

 17. Еллинек Г. Борьба старого права с новым. – М., 1908. – 52 с.

 18. Еллинек Г. Социально-этическое значение права, неправды и наказания. – М., 1910. – 148 с.

 19. Иеринг Р. фон. Цель в праве. – Т. 1. – СПб, 1881.

 20. Ильин И.А. Путь к очевидному // Собр. Соч. – М., 1994. – Т. 3. – С. 510-515.

 21. Кельзен Ганс. Чисте правознавство. З дод.: Пробл. Справедливості / Пер. з нім. О.Мокровольського. – К.: Юніверс, 2004. – 496 с.

 22. Керимов Д.А. Методология права. – М., 1989.

 23. Кистякивский Б.А. Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных наук и общей теории права. – М., 1916.

 24. Кістяківський Б.А. Раціональне та ірраціональне у праві // Вибране. – К., 1996.

 25. Козловський А.А. Гносеологічні принципи права // Проблеми філософії
  права. Том III. – № 1-2. – Київ-Чернівці: Рута, 2005. – С. 32-44.

 26. Козловський А.А. Гносеологія і методологія права: проблеми співвідношен­ня // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 75: Правознавство. – Чернівці: ЧДУ, 2000. – С. 5-9.

 27. Козловський А.А. Гносеологія і право // Теоретичні та практичні проблеми становлення правової держави в Україні. – Вип. 2. – Чернівці, 1995. – С. 3-13.

 28. Козловський А.А. Гносеологія норми права // Науковий вісник Чернівецько­го університету. Сер. Правознавство. Вип. 24. – Чернівці, 1998. – С. 3-24.

 29. Козловський А.А. Екзистенціальна гносеологія права. – Сер. Правознавство. – Вип. 1. – Чернівці, 1996. – С. 11-19.

 30. Козловський А.А. Пізнання як форма існування права // Науковий вісник Чернівецького університету. – Сер. Правознавство. – Вип. 1. – Чернівці, 1996. – С. 4-10.

 31. Козловський А.А. Право як пізнання: Вступ до гносеології права. – Чернів­ці: Рута, 1999. – 295 с. – (Шифр. бібл. ЧНУ – Б477444 / 34 / К-592)

 32. Козловський А.А. Справедливість як гносеологічний принцип права //
  Ерліхівський збірник. Вип. 3. – Чернівці: ЧНУ, 2002. – С. 11-17.

 33. Козловський А.А. Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. Том 1. Основы. – М.: Международные отношения, 1998.

 34. Козюбра Н.И. Понятие и структура методологии юридической науки. – К., 1990.

 35. Колпаков В. Онтолого-гносеологічний вимір ознак адміністративного делікту // Право України. – 2004. – № 10. – С. 30-35.

 36. Костін М. Щодо реалізації принципу з’ясування істини у кримінальному судочинстві // Право України. – 2004. – № 7. – С. 48-51.

 37. Кузнецов B.I. Філософія права. Історія та сучасність: Навчальний
  посібник. – К.: ВД "Стилос": ПЦ "Фоліант", 2003. – 382 с. ("Епістемологічна складність права". – С. 61-62)

 38. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук / У поряд., наук,
  ред. А. Карась. – Серія: Підручники. – Ч. 16. – Мюнхен-Львів:
  Український Вільний Університет, 1995. – 164 с. – (Розділ 9.
  "Гносеологія як філософський аналіз пізнання").

 39. Лисюткин А.Б. Методология исследования государственно-правовых явле­ний // Правоведение. – 1997. – № 4. – С. 163-164.

 40. Лихолат І.П. Раціональне та позараціональне в праві (на матеріалах
  законотворчості): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Нац. акад.
  внутр. справ України. – К., 2001. – 21 с.

 41. Лихолат Т.П. Раціональність як проблема правової гносеології // Держава і право. – К., 1999. – Вип. 2. – С. 18-22.

 42. Максимов С. Природно-правове мислення // Вісник Академії правових
  наук України. – 2001. – № 4. – С 155-164.

 43. Малеин Н.С. Правовые принципы, нормы и судебная практика // Государст­во и право. – 1996. – № 6. – С.12-19.

 44. Мальцев В.Г. Нравственные основания права. – М.: Изд-во СГУ, 2008. – 552 с. (§ 8. “Об изучении нормативно-регулятивных систем”. – С. 183-202).

 45. Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. – М., 1999.

 46. Манджиев Т.Б. Право как всеобщая форма бытия идеального в обществе // Правоведение. – 1997. – № 3. – С.34-41.

 47. Марчук В.П. Соціологічні теорії права в Німеччині. Історія і сучасність. – Чернівці: ЧДУ, 1998.

 48. Методологические проблемы советской юридической науки. – Материалы научной конференции. Киев, 22.10 64 г. – К.: Наукова думка, 1965. – 146 с.

 49. Методологические проблемы юридической науки / Отв. ред. проф. Н.И. Козюбра. – К., 1990.

 50. Мотовиловкер Я.О. О принципах объективной истины, презумпции невинности и состязательности процесса. – Ярославль: Ярославский государственный ун-т, 1978. – 96 с.

 51. Мурадьян Э.М. Истина как проблема судебного права. – М.: Былина, 2002. – 285 с.

 52. Нерсесянц B.C. Логическое и историческое в познании государства и права // Методологические проблемы советской юридической науки. – М.: Наука, 1980. – 309с.

 53. Новгородцев П. И. Об общественном идеале. – М., 1991.

 54. Пацурківський П.С. Сучасні проблеми правопізнання. Навчальний
  посібник. – Чернівці: Рута, 2000. – 340 с. (Частина 2. "Як вивчається
  право?". – С. 194-268)

 55. Пацурківський П.С. Інтегративний підхід в системі методів пізнання права // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 75: Правознавство. – Чернівці: ЧДУ, 1989. – С. 10-18.

 56. Поляков А.В. Пост классическое правоведение и идея коммуникации // Правоведение. – 2006. – № 2.

 57. Прилуцький П. Філософсько-правовий погляд на проблему істини у кримінальному судочинстві // Право України. – 2005. – № 5. – С. 17-20.

 58. Прилуцький П. Поняття і види істини в криминальному судочинстві // Право України. – 2003. – № 6. – С. 12-16.

 59. Прилуцький П. Проблема істини в теорії кримінального судочинства // Право України. – 2004. – № 4. – С. 41-46.

 60. Рабинович П.М. Методология правознавства: Проблеми плюралізації // Вісник Академії правових наук України. – 1995. – № 3. – С. 81-88.

 61. Рабинович П.М. Право как явление общественного сознания (К дискуссии об обьективном и субьективном в праве) // Правоведение. – 1972. – № 2. – С.106-116.

 62. Рабинович П.М. Проблемы понимания в правовом регулировании // Право­ведение. – 1988. – № 5.

 63. Ребане И.А. О методологических и гносеологических аспектах учения об основаниях юридической ответственности // Юридическая ответственность: проблемы и перспективы. Труды по правоведению. – Тарту, 1989. – Вып. 852. – С. 7-29.

 64. Розин В.М. Генезис права: методологический и культурологический анализ. – М.: NOTA BENE Медиа Трейд Компания, 2003. – 336 с.

 65. Селіванов В. Правова реформа і методологія дослідження фундаментальних проблем юридичної науки // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – №4. – С. 3-17.

 66. Селіванов В.М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти. – Монографія. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. – 724 с.

 67. Слипченко С.А. Право доверительной собственности. – Харьков: Консулі. 2000. – 176 с. – (1.1. Гносеология права доверительной собственное і и. – С. 7-43).

 68. Теория познания. В 4-х томах. Т. 4. Познание социальной реальности. – М.: Мысль, 1995.

 69. Україна і Рада Європи: обопільне пізнання // Політика і час. – 1992. – №11.

 70. Усатий Г.О. Кримінально-правовий компроміс. – К.: Атіка, 2001. – 128 с.

 71. Файерабенд П. Избранные труды по методологии науки: Перев. с англ. и нем. – М., 1986.

 72. Фейнберг Е.Л. Эволюция методологии в ХХ веке // Вопросы философии. – 1995. – № 7.

 73. Філософія права: Навч. посіб. / О.О. Бандура, С.А. Бублик, М.Л.
  Заінчковський та ін; за заг. ред. М.В. Костицького, Б.Ф. Чміля. – К.:
  Юрінком Інтер, 2000. – 336 с (Розділ VI. "Правова епістемологія: істина
  у правотворчості та правозастосуванні". – С. 291-330).

 74. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. – СПб, 2000. – С. 104-110.

 75. Халфина Р.О. Критерий истинности в правовой науке // Советское государство и право. – 1974. – № 9.

 76. Харт Г.Л.А. Понятие права / Пер. с англ.. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. Гл. 7. «Окончательность и безошибочность судебных решений”. – С. 144-149.

 77. Циппеліус Р. Філософія права: Підручник. – К.: Тандем, 2000. – 300 с. (Розділ 9. "Юридичне мислення". – С. 249-278).

 78. Чернобель Г.Т. Проблема истинности и научной достоверности в правоведении // Методологические проблемы советской юридической науки. – М., 1980.

 79. Шаповал В.М. До питання про філософські підвалини дослідження права // Проблеми методології сучасного правознавства. Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції, 9-10 жовтня 1996 р. м.Київ. – К., 1996.

 80. Юм Д. Исследование о человеческом познании / Сочиненя: В 2-х т. – Т. 2. – М., 1966.

Схожі:

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича
Конференція відбудеться 01 березня 2012 р на базі факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного...
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича "затверджую"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи