«інформаційні комп’ютерні технології» (для студентів 5 курсу спеціальності 092601 – «Водопостачання та водовідведення») icon

«інформаційні комп’ютерні технології» (для студентів 5 курсу спеціальності 092601 – «Водопостачання та водовідведення»)
Скачати 158.4 Kb.
Назва«інформаційні комп’ютерні технології» (для студентів 5 курсу спеціальності 092601 – «Водопостачання та водовідведення»)
Дата24.06.2012
Розмір158.4 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


І.М. Чуб


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до самостійного вивчення дисципліни


«ІНФОРМАЦІЙНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ»


(для студентів 5 курсу спеціальності 8.092601 –

«Водопостачання та водовідведення»)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008 р.

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Інформаційні комп’ютерні технології» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.092601 – «Водопостачання та водовідведення») / Укл.: Чуб І.М., – Харків: ХНАМГ, 2008. – 11 с.


Укладач: І.М. Чуб.


Рецензент: к.т.н., доц. Хренов О.М.


Рекомендовано кафедрою «Водопостачання, водовідведення та очищення вод»,

протокол №1 від 30.08.07 р.

^ ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ


Дисципліна «Інформаційні комп’ютерні технології» належить до природно-наукових дисциплін за напрямком «Водні ресурси» спеціальності 8.092601 – «Водопостачання та водовідведення».

^ Предметом вивчення дисципліни є інформаційні комп’ютерні технології, реляційна модель баз даних, SQL і керування реляційними базами даних, проектування баз даних у середовищі Access, створення та заповнення баз даних, короткий опис синтаксису SQL.

Метою вивчення дисципліни є підготовка спеціаліста, який має володіти навичками роботи з даними, знати методику, планування та організацію обчислювальних робіт в галузі водопостачання та водопідготовки.

^ Основні завдання дисципліни полягають у формуванні знань та вмінь, що необхідні для виконання професійної діяльності за спеціальністю 8.092601 –«Водопостачання та водовідведення».

Методичні вказівки призначені для студентів денної форми навчання спеціальності 8.092601– «Водопостачання та водовідведення».

Вивчення дисципліни «Інформаційні комп’ютерні технології» базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні курсів «Вища математика», «Технологія використання ПЕОМ і системний аналіз» та інших загальнотехнічних дисциплін.

Студентам потрібно вивчати курс відповідно до програми та темами, що містяться у цих методичних вказівках. Для більш ґрунтовного вивчення курсу кожна тема супроводжується питаннями для самоперевірки, на які потрібно відповідати та ретельно пропрацювати.

Видача завдання на контрольну роботу здійснюється відповідно до додатку 1.

Література, необхідна для вивчення курсу, вказана у списку літератури. Невеликий обсяг цих методичних вказівок обумовлений кількістю годин згідно з навчальним планом.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:


ЗНАТИ:

 • проектування баз даних;

 • основи реляційної моделі баз даних;

 • можливості мови SQL;

 • вибірку інформації з баз даних;

 • проектування баз даних у середовищі Access

 • структуру баз даних.


ВМІТИ:

 • створювати таблиці;

 • проектувати багатотабличні бази даних;

 • встановлювати зв’язок між таблицями;

 • змінювати стиль, шрифт, додавати надписи, видаляти зайві поля, вставляти рисунок, діаграму тощо;

 • виконувати вибірки, формувати запити, освоїти різноманітні типи функцій, сортування, умови;

 • виконувати звіти різних видів за допомогою конструктора.^ ТЕМА 1. РЕЛЯЦІЙНА МОДЕЛЬ БАЗ ДАНИХ

Визначення системи керування реляційними базами даних. Критерії, яким повинна відповідати реляційна модель. Фізична й логічна незалежність баз даних. Реляційні операції. Реляційні оператори.

Питання для самоперевірки

 1. Спосіб подання даних;

 2. Правила Кодда.


^ ТЕМА 2. SQL І КЕРУВАННЯ БАЗАМИ ДАНИХ

Застосування SQL для маніпуляцій з даними, вибірки та модифікації, визначення даних. Реляційні операції. Поняття безпеки баз даних.

Питання для самоперевірки

 1. Вибірка і модифікація даних.

 2. Модифікація табличних даних.

 3. Види вибірок.


^ ТЕМА 3. СТВОРЕННЯ І ЗАПОВНЕННЯ БАЗ ДАНИХ ТА ТАБЛИЦЬ

Команди SQL для створення баз даних, таблиць, індексів. Команди зміни та видалення баз даних. Синтаксис команд SQL. Об’єкти, властивості об’єктів. Призначення індексів.

Питання для самоперевірки

 1. Різниця між базою даних і таблицею.

 2. Роль первинних ключів у створенні таблиць.

 3. Роль зовнішніх ключів.

 4. Призначення індексів.^ ТЕМА 4. ВИБІРКА ИНФОРМАЦІЇ З ТАБЛИЦЬ

Оператор SELECT. Список вибору. Вирази. Пропозиція WHERE, функції, логічні оператори.

Питання для самоперевірки

 1. Переважний вид списку вибору.

 2. Типи операторів.

 3. Вибір усіх записів таблиці.


^ ТЕМА 5. СОРТУВАННЯ ДАНИХ ТА ІНШІ МЕТОДИ ВИБОРУ

Порядок сортування. Пропозиція DISTINCT. Агрегуючі функції.

Питання для самоперевірки

 1. Проблеми при застосуванні DISTINCT.

 2. Сортування у сортуванні.

 3. Специфіка сортування за декількома полями.


^ ТЕМА 6. ГРУПУВАННЯ ДАНИХ І ПОБУДОВА ЗВІТІВ

Пропозиція GROUP BY та її синтаксис. Пропозиція HAVING та її різновиди. Нулі й групи.

Питання для самоперевірки

 1. Випадки, що змушують виконувати групування.

 2. Роль агрегуючих функцій у групуванні й типові помилки, що з ними пов’язані.

 3. Відмінність WHERE від HAVING.


^ ТЕМА 7. ОБ’ЄДНАННЯ ТАБЛИЦЬ І СКЛАДНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ

Синтаксис операції об’єднання. Удосконалення сприйняття результатів об’єднання. Визначення умов об’єднання. Оператор UNION.


Питання для самоперевірки

 1. Отримання гарного об’єднання.

 2. Самооб’єднання.

 3. Об’єднання, що не базуються на рівностях.


^ ТЕМА 8. СТРУКТУРОВАНІ ЗАПИТИ Й ПІДЗАПИТИ

Поняття підзапиту. Некорельована обробка, корельована обробка. Правила підзапитів. Підзапити, що не повертають значень або повертають декілька значень. Підзапити, що повертають одне значення. Підзапити, що виконують перевірку на існування. Підзапити з різними рівнями вкладення.

Питання для самоперевірки

 1. Відмінність корельованої обробки від некорельованої.

 2. Переваги й недоліки об’єднань і підзапитів.

 3. Переваги й недоліки підзапитів і самооб’єднань.^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Базова

 1. Боуман Д, Эмерсон С, Дарновски М. Практическое руководство по SQL. 3-е издание.: Пер. с англ. – К.: Діалектика, 1997. – 320с.

 2. Дейт К.Введение в системы баз даних.– М.: Наука. – 1980. – 463с.

Додаткова

 1. Мартин Д. Организация баз даннях в вычислительных системах.– М.: Наука, 1980. –560с.

 2. Ross, Ronald G. Entity Modeling: Techniques and Application. Boston: Database Research Group, Inc., 1987.ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ…………………………………………………………..

3
Тема 1. Реляційна модель баз даних ……………………….………

5
Тема 2. Sql і керування базами даних...............................................

5
Тема 3. Створення і заповнення баз даних та таблиць………

5
Тема 4. Вибірка інформації з таблиць ………………………………

6
Тема 5. Сортування даних та інші методи вибору…………….

6
Тема 6. Групування даних і побудова звітів……………………..

6
Тема 7. Об’єднання таблиць і складний аналіз даних ………

6
Тема 8. Структуровані запити й підзапити ………………………

7
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ …………………………………………………………

8
ДОДАТОК 1………………………………………………………………………

10

ДОДАТОК 1

Завдання на контрольну роботу


№ за

списком

Номер теми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

-

-

+

-

+

-

+

-

-

-

-

-

2

-

+

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

3

+

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

4

-

+

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

+

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

7

-

-

+

+

-

-

-

+

-

-

-

-

8

-

+

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

9

+

-

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

10

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

11

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

12

+

-

+

-

-

-

-

+
-

-

-

13

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

14

+

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

15

-

+

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

-
+

-

+

-

-

-

-

17

-

-

+

+

-

-

-

+

-

-

-

-

18

+

-

+
-

-

-

-

-

-

-

-

19

-

+

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

20

+

-

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

21

-

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

22

-

+
+

-

+

-

-

-

-

-

-

23

+

-

+

-

+
+

-

-

-

-

-

24

--

-

+

-

-

+

-

+

-

-

-

-

25

-

+

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-Навчальне видання


Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Інформаційні комп’ютерні технології» (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальності 8.092601 – «Водопостачання та водовідведення»).


Укладачі: Ірина Миколаївна Чуб


Редактор: М.З. Аляб’єв


План 2008, поз. 338 М

Підп. до друку 11.03.2008 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умов.-друк. арк. 0,5 Облік.-вид.арк.. 1,0

Замовл. № Тираж 100 прим.61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12

Схожі:

«інформаційні комп’ютерні технології» (для студентів 5 курсу спеціальності 092601 – «Водопостачання та водовідведення») iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни (Інформаційні комп'ютерні технології ” (для студентів 5 курсу спеціальності...
«інформаційні комп’ютерні технології» (для студентів 5 курсу спеціальності 092601 – «Водопостачання та водовідведення») iconДо виконання лабораторних робіт з курсу «Комп’ютерні інформаційні технології у світлотехніці»
«Комп’ютерні інформаційні технології у світлотехніці» (для студентів І магістрів 5 курсу денної І 6 курсу заочної форм навчання спеціальності...
«інформаційні комп’ютерні технології» (для студентів 5 курсу спеціальності 092601 – «Водопостачання та водовідведення») icon«Комп’ютерні інформаційні технології у світлотехніці» для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання спеціальності
«Комп’ютерні інформаційні технології у світлотехніці» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання спец. 090605 "Світлотехніка...
«інформаційні комп’ютерні технології» (для студентів 5 курсу спеціальності 092601 – «Водопостачання та водовідведення») iconХарківська національна академія міського господарства комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці
Комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці (тексти лекцій для студентів 4 І 5 курсів денної І заочної форм навчання...
«інформаційні комп’ютерні технології» (для студентів 5 курсу спеціальності 092601 – «Водопостачання та водовідведення») iconМетодичні вказівки по складанню робочої програми навчальної дисципліни
Психологія”, “Інформатика”, з курсу “Комп’ютерні інформаційні технології”, “Екологія землекористування”, “Комп’ютерні інформаційні...
«інформаційні комп’ютерні технології» (для студентів 5 курсу спеціальності 092601 – «Водопостачання та водовідведення») iconМ. П. Пан Д. В. Бородін Комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці
Методичні вказівки до самостійної роботи з предмету «Комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці» ї для студентів денної...
«інформаційні комп’ютерні технології» (для студентів 5 курсу спеціальності 092601 – «Водопостачання та водовідведення») iconКонспект лекцій з дисципліни «Комп’ютерні інформаційні технології у світлотехніці»
Конспект лекцій з дисципліни «Комп’ютерні інформаційні технології у світлотехніці» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання...
«інформаційні комп’ютерні технології» (для студентів 5 курсу спеціальності 092601 – «Водопостачання та водовідведення») iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства о.І. Колбасін конспект лекцій з курсу «комп'ютерні інформаційні технології в енергетиці»
Колбасін О.І., Абраменко І. Г. Конспект лекцій з «Комп'ютерні інформаційні технології в енергетиці» (для слухачів другої вищої освіти...
«інформаційні комп’ютерні технології» (для студентів 5 курсу спеціальності 092601 – «Водопостачання та водовідведення») iconЗ дисципліни «особливості водопостачання І водовідведення промислових підприємств»
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання І водовідведення промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної...
«інформаційні комп’ютерні технології» (для студентів 5 курсу спеціальності 092601 – «Водопостачання та водовідведення») iconЗ дисципліни «особливості водопостачання І водовідведення промислових підприємств»
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання І водовідведення промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи