Т. Королюк Львів – 2012 Основи корекційної педагогіки Методичні вказівки до вивчення курсу icon

Т. Королюк Львів – 2012 Основи корекційної педагогіки Методичні вказівки до вивчення курсу
Скачати 120.84 Kb.
НазваТ. Королюк Львів – 2012 Основи корекційної педагогіки Методичні вказівки до вивчення курсу
Дата24.06.2012
Розмір120.84 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З ОСНОВ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ


Голова циклової комісії

викладачів фахових дисциплін

корекційної освіти

Т. Королюк


Львів – 2012


Основи корекційної педагогіки


Методичні вказівки до вивчення курсу:

Даний курс передбачено навчальним планом спеціальностей: «Корекційна педагогіка», «Соціальна педагогіка», «Початкова освіта», «Дошкільна педагогіка» для студентів ІІ-х курсів у ІY семестрі та студентів

ІІІ-х курсів у Yсеместрі (із врахуванням годин та семестру визначеними навчальним планом). Курс розраховано на 36 години аудиторного часу і складається з лекційного, семінарсько-практичного курсів та лабораторних робіт на базах практики (спеціальні навчальні заклади та навчально-реабілітаційні центри) із врахуванням напряму підготовки студентів, а також самостійної роботи студентів – 18 год.

Методи контролю успішності студента: поточне опитування, оцінювання усних відповідей, тестування, контрольна робота, модульні зрізи знань.

Форма підсумкового контролю для студентів напряму «Корекційна освіта» - диференційований залік, для студентів напрямів підготовки: «Соціальна педагогіка», «Початкова освіта», «Дошкільна педагогіка»– іспит.

Метою вивчення курсу є ознайомлення студентів педагогічних напрямів підготовки із класифікацією, причинами виникнення, особливостями та формами організації роботи з дітьми із особливими освітніми потребами. Розкрити основні напрямки сучасної системи соціально-педагогічної, корекційно-реабілітаційної діяльності в сфері спеціальної освіти, впровадити поняття соціокультурний розвиток особистості у загальноосвітньому навчальному просторі.

Курс «^ Основи корекційної педагогіки» є необхідним у підготовці студентів даних напрямів для поширення гуманізації ставлення суспільства до осіб з порушеннями психофізичного розвитку; допоможе виробити якісно нові підходи у підготовці фахівців в області соціального виховання дітей-інвалідів; поширювати та роз’яснювати інформацію про інклюзивну/ інтегративну системи освіти в закладах для дітей загального розвитку.

^ Завданнями вивчення дисципліни є:

 • сформувати гуманістично-орієнтований професійний світогляд фахівців, які розумітимуть проблеми осіб з обмеженими можливостями та сприятимуть їх вирішенню;

 • сформувати цілісне та особистісне ставлення до історичної спадщини в області соціально-педагогічної підтримки осіб з порушеннями розвитку;

 • розкрити актуальну проблематику сучасних моделей соціально-педагогічної та корекційно-реабілітаційної допомоги.

 • забезпечити теоретичну підготовку студентів з питань розвитку дітей з психофізичними порушеннями та основ корекційної педагогіки;

 • ознайомити студентів із термінологією та психолого-педагогічними характеристиками дітей різних категорій порушень;

 • формувати практичні навички проведення корекційно-розвивальної роботи у повсякденному житті групи (класу) та під час навчально-виховної роботи на заняттях (уроках).

На лекційні заняття винесено основні методологічні основи курсу: характеристики, класифікації та причини виникнення порушень розвитку у дітей. Розкриваємо методи, принципи, форми і прийоми організації соціально-педагогічної діяльності у роботі з дітьми із особливими освітніми потребами.

На семінарських заняттях закріплюються та вдосконалюються теоретичні знання, студенти добирають матеріал необхідний для вирішення проблемних ситуацій, складання проектів, обговорюють проблеми які виникатимуть в процесі роботи (базується на досвіді практичному під час проходження педагогічної практики та спостережень).

Самостійно опрацьовують додаткові літературні джерела, готуються до семінарських занять, займаються творчо-пошуковою роботою.

По завершенню вивчення курсу студент повинен:

 • знати – теоретичні аспекти організації діяльності з дітьми із психофізичними порушеннями, класифікацію та причини виникнення порушень розвитку осіб, структуру порушень розвитку та шляхи організації корекційної роботи;

 • вміти – самостійно добирати методи і засоби роботи з дітьми та організовувати різні види корекційно-компенсаторної діяльності .


Перелік тем для самостійного опрацювання:

1. Розкрийте суть галузей корекційної педагогіки (сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, логопедагогіка, ортопедагогіка, корекційна психопедагогіка).

2.Дизонтогенез, як особливий спосіб розвитку.

3.Чому основні закономірності розвитку є спільними для нормальних дітей та дітей з психофізичними порушеннями? Онтогенез.

4. Порядок комплектування освітніх закладів для дітей з певними категоріями порушеннями.

5.Розкрийте, якими принципами та методами керується педагог під час психолого-педагогічного вивчення дитини.

6.Охарактеризуйте сучасні уявлення про порушення психофізичного розвитку та їх причини.

7.Дайте характеристику діяльності ПМПК та розкрийте її значення.

8.Розкрийте закономірності розвитку дитини з психофізичними порушеннями.

9.Дайте характеристику поняттям: «корекція - компенсація», «абілітація - реабілітація».

10. Розкрийте значення слуху в житті людини.

11. Значення зорового аналізатора для формування пізнавальної діяльності та розвитку особистості дитини.

 1. Методи та принципи побудови навчального процесу для дітей з порушенням зору (слуху).

 2. Засоби корекції мовлення та розвитку спілкування для дітей з порушенням слуху (зору).

 3. Спеціальні види роботи для навчання дітей з порушенням слуху (зору) навчанню читати і писати.

15. Етапи формування мовлення у дітей від народження до 6- ти років.

16. Розкрите структуру мовнорухового аналізатора.

17. Значення формування правильного мовлення у дітей.

18. Форми і методи логопедичної роботи в загальноосвітніх закладах.

19.Значення сім’ї та сімейного виховання у подоланні мовленнєвих порушень у дітей.

20. Особливості корекційно-розвивальної роботи із розумово відсталими дітьми.

21.Значення корекційно-розвивальної роботи із дітьми з психічними порушеннями.

22. Дайте характеристику причинам. які викликають комплексні порушення.

Також студентам пропонується індивідуальне навчально-дослідне завдання: підготувати доповідь на задану тему: «Дитячий церебральний параліч: особливості порушення опорної сфери та їх врахування в процесі організації навчальної діяльності», «Комплексні порушення психофізичного розвитку дітей», «Новітні інформаційні технології навчання осіб з тяжкими порушеннями мовлення», «Психолого – педагогічні умові корекції психічного розвитку дітей та перспективи їх соціалізації», «Актуальні проблеми тифлопедагогіки», «Диференційований та індивідуальний підхід до розумово відсталих дітей в процесі навчання», «Перспективи соціальної адаптації глухих та слабочуючих осіб, проблеми їх профорієнтації», розробити добірку літературних джерел з питань корекційно-розвивальної роботи з дітьми різних категорій порушень.

Вимоги до виконання: доповідь оформити відповідно до стандартних вимог даного виду документації, зміст викладено на 15 сторінках, належно оформлено план доповіді, список використаних джерел.


^ Список літератури:

Основна література:

 1. .ПантонюкТ., НевмержицькаО., ПантонюкМ. Основи корекційної педагогіки: Навчально-методичний посібник. – 2-ге видання, доповнене і перероблене. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2009. – 324 с.

  1. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології: Навч. посібник – К.: Вища шк.., 1994.- 143 с.

Додаткові літературні джерела:

  1. Амонашвілі Ш.О. Істина школи. – К.: СПД А.М. Богданова, 2005. – 72с.

  2. Бастун Н. А. Попередження ранньої інституалізації дітей із синдромом Дауна віком до п’яти років. – К., 2002.

  3. Дегтяренко Т.М., Вавіна Л.С. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами: Навчальний посібник. ? Суми: ВТД "Університетська книга", 2008. – 302с.

  4. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб./За ред. Бондаря В.І., Луцько К.В. – К. Інститут дефектології АПН України, 2000.

  5. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб.: Вип. 8. Т.І. / За ред. В. І. Бондаря, В.В. Засенка. – К.:, 2006 – 323 с.

  6. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб.: Вип. 8. Т.2. / За ред. В. І. Бондаря, В.В. Засенка. – К.:, 2006 – 323 с.

  7. Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади: Монографія. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 458 с.Легкий О. Корекційні можливості застосування комп’ютера у спеціальній

  8. школі // Дефектологія. – 2002. - № 7.

  9. Максименко С. Емоційний розвиток дитини. – К.: Мікрос-СВС, 2003.

  10. Миронова С. Використання комп'ютера у корекційному навчанні // Дефектологія.–2003. - № 3.

  11. Питання догляду за особами з розумовою відсталістю в сучасній дефектології. Укладач: Руденко Л.М. Навчальний посібник. – К.: "ДІА", 2007. 128 с.

  12. Психолого-педагогічний супровід дітей шкільного віку з помірною та тяжкою розумовою відсталістю / За ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка. – К.: ТОВ „Поліпром”, 2006. – 156 с.

  13. Романчук О. Неповносправна дитина в сім'ї та в суспільстві. – Львів, 2008. – 334с.

  14. Синьов В. М. Розумова відсталість як педагогічна проблема. Навчальний посібник. – К.: 2007

  15. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями. Навчально-методичний посібник для соціальних працівників і соціальних педагогів / За ред. Проф. А.Й. Капської. – К.: ДЦССМ, 2003. – 168 с.

  16. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / За редакцією академіка В.І. Бондаря. - Луганськ: Альма-матер, 2003.– 436 с.

  17. Супрун М.О. Корекційне навчання учнів допоміжних закладів освіти: витоки, становлення та розвиток (друга половина XIX – перша половина XX ст. ): Монографія.? К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 328 с.

  18. Таранченко О.М. Система спеціального навчання дітей зі зниженим слухом в Україні (історичний аспект).: Монографія. – К.: „ЛІТО”, 2007. – 212 с.

  19. Теорія і практика олігофренопедагогіки: Збірник наукових праць: Вип. 2 / За ред.: В.В. Золотоверх. – К.: Наук.світ, 2007 – 176 с.

  20. Хохліна О.П. Цілі та показники ефективності освітнього процесу у допоміжній школі // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2006. – Випуск 6. Серія 19.

  21. Акимова М. К. Психологическая коррекция умственного развития школьников. – М.: Академия, 2002.

  22. Айзенберг Б.И., Юдилевич А.Я., Белоножко О.П. Диагностические и коррекционные аспекты использования компьютеров в работе с детьми, имеющими нарушения познавательной деятельности // Дефектология. – 1991. - № 6

  23. Баряева Л. Б. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами интелектуального развития. – СПб., 2001.

  24. Бородулина С.Ю. Коррекционная педагогика: психолого-педагогическая коррекция отклонений в развитии и поведении школьников / серия "Учебники,учебние пособия". – Ростов н/Д:"Феникс", 2004. – 352 с.

  25. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1991. - 186 с.

  26. Власова Т. А., Певзнер М. С. О детях с отклонениями в разви­тии.—М.,1973. —С. 37—46

  27. В помощь директору специальной школи: М., 1982.

  28. Гаврилушкина О. П., Соколова Н. Д. Воспитание и обучение умственно отсталых дошкольников. — М., 1985.

  29. Гонеев А.Д. и др. Основы коррекционной педагогики. – М.: Академия, 1999.

  30. Грошенков И.А. Занятия изобразительним искусством в специальной (коррекционной) школе VIII вида: Учебн. пособие для учителей спец. Коррекционних школ и студентов дефектолог. Ф-тов педвузов. – М., ООО „Институт общегуманитарних исследований”, В.Секачев, 2001.

  31. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – М.:Академический Проект, 2000. – 3-е изд., перераб. и доп. – 184с. – (Руководство практического психолога).

  32. Дети с задержками психического развития/ Под ред.Т.А. Власовой, В.И.Лубовского,-М.,1980.

  33. Дети с ограниченними возможностями: проблеми и инновационние тенденции в обучении и воспитании. Хрестоматия по курсу „Коррекционная педагогика и специальная психология” / Сост. Н.Д. Соколова, Л.В. Калинникова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001.– 448 с.

  34. Дульнев Г. М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной шко­ле/Под ред. Т. А. Власовой и В. Г. Петровой. — М., 1981. —С. 5—17, 143—176.

  35. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество.- М.: Просвещение, 1985. - 192 c.

  36. Катаева А.А. Дидактические игры и упражнения в обучении дошкольников с отклонениями в развитии. – М.: ВЛАДОС, 2001

  37. Катаева А.А., Стребелева Е. А. Дошкольная олигофренопедаго­гика.—М, 1988. —С. 4—62.

  38. Королевская Т.К. «Видимая речь», десять лет в России // Дефектология. – 1999. - № 4

  39. Липа В.А. Психологические основы педагогической коррекции. - Д.: Лебедь, 2000.

  40. Маллер А. Р., Цикото Г. В. Обучение, воспитание и трудовая под­ готовка детей с глубоким нарушением интеллекта. — М., 1988.

  41. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. – СПб.: Речь, 2003.

  42. Мастюкова Е.М., Московкина А.Г. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии. – М.: ВЛАДОС, 2003.

  43. Медведева Е.А. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании. – М.: Академия, 2001.

  44. Межиева М.В. Развитие творческих способностей у детей 5-9 лет. - Ярославль: Академия развития, 2002. - 128 с.

  45. Организация и планирование воспитательной работи в специальной (коррекционной) школе-интернате, детском доме: М.: АРКТИ, 2006, 312 с. (Метод. биб-ка)

  46. Осипова А.А., Малашинская Л.И. Диагностика и коррекция внимания: Программа для детей 5-9 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2002.

  47. Осипова А.А. Общая психокоррекция. – М.: ТЦ Сфера, 2004.

  48. Питерси М., Трилор Р. Маленькие ступеньки. – М.: Ассоциация Даун Синдром, 2001.

  49. Поваляєва М.А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие специалистов. Коллективная монография / Под общ. Ред. М.А. Поваляевой. Серия „Учебники, учебниє пособия”. – Ростов-на-Дону: „Феникс”, 2002. – 352 с.

  50. Принципы отбора детей во вспомогательные школы/Под ред. Г. М. Дульнева и А. Р. Лурии.—М., 1973. —С. 4—19, 40—96.

  51. Рубинштейн С. Я. Психология умственно отсталого школьника.— М., 1979.

  52. Скороходова О.И. Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир. – М.,1972.

  53. СпироваЛФ., Ястребова А.В.Учителю о детях с нарушениями речи. - М.:Просвещение,1978.

  54. Ткачева В.В. К вопросу о создании системы психолого-педагогической помощи семье, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии // Дефектология. – 1999. - №3. – С.30-36.

  55. Учащиеся вспомогательной школы: Клинико-психологическое изучение / Под ред. М. С. Певзнер, К. С. Лебединской. — М.,1979.- С.6—36.

  56. Хозиева М.В. Практикум по возрастно-психологическому консультированию. – М.: Академия, 2002.

  57. Чарова О.Б., Савина Е.А. Особенности материнского отношения к ребенку с интеллектуальным недоразвитием // Дефектология. – 1999. - №5 – С.34-37

Інтернет джерела:

1. http://www.pdkintl.org/kappan/k0206sti.htm

2. http://www.disabilitystudies.ca

3. http://www.ussf.kiev.ua

3.www.canada-ukraine.org

- http://canada-ukraine.org/Articles.htm

- http://canada-ukraine.org/ukr_Journal_V1.htm

4. http://www.learning.gov.ab.ca/k_12/specialneeds

5. Alberta_Standards_for_Special_Education_ENG

6. www.isp-2006.narod.ru

7. http://www.ikpp.npu.edu.ua/


Приклади тестових завдань:

1. Галузі корекційної педагогіки:

а) тифлопедагогіка, сурдопедагогіка, логопедагогіка, психопедагогіка, олігофренопедагогіка;

б) олігофренопедагогіка, тифлопедагогіка, сурдопедагогіка, логопедагогіка, ортопедагогіка;

в) олігофренопедагогіка, ортопедія, сурдопедагогіка, логопедагогіка, психопедагогіка;

г) олігофренопедагогіка, тифлопедагогіка, психопедагогіка, ортопедія.

2. Корекція -

а) - розглядається як відновлення, заміщення недорозвинених чи пошкоджених функцій шляхом використання збережених або перебудови частково порушених функцій;

б) - це система заходів, спрямованих на відновлення повноцінного суспільного буття особистості в цілому;

в) - (з лат. поправка, часткове виправлення, зміна) розглядається, як психолого-педагогічна діяльність спрямована на виправлення порушень пізнавального розвитку;

г) - це процес становлення особистості на основі засвоєння нею елементів культури соціальних цінностей.

3. – це спосіб реабілітації у випадку, коли функція людини не була втрачена, а відсутня з самого народження, тобто це не відновлення втраченої функції, а формування у особи способів пристосування до життєдіяльності, оскільки відновлювати нічого.

а) соціалізація;

б) реабілітація;

в) компенсація;

г.) абілітація.

^ 4. Скільки категорій порушень розвитку визначено науковцями?

а) 7

б) 5

в) 9

г) 11

5. - це діти, які мають суттєві відхилення від нормального фізичного або психічного розвитку, зумовлені вродженими чи набутими дефектами та потребують спеціальних умов навчання і виховання.

а) діти з особливими потребами;

б) діти з психофізичними порушеннями;

в) діти-інваліди;

г) діти з особливими освітніми потребами.

^ 6. Розрізняють такі групи причин виникнення порушень розвитку:

а) вроджені і набуті;

б) первинні і вторинні;

в) спадкові і травматичні;

г) генетичні і інфекційні.

7. Теорію про складність структури порушення висунув:

а) О.Лурія;

б) В. Лебединський;

в) М. Певзнер;

г) Л.Виготський.

8. Скільки класифікацій порушень мовлення розрізняють науковці?

а) 4;

б) 2;

в) 3;

г) 7.

9. За класифікацією М. Певзнер розрізніють …форм олігофреній:

а) 10;

б) 4;

в) 8;

г) 6.

Схожі:

Т. Королюк Львів – 2012 Основи корекційної педагогіки Методичні вказівки до вивчення курсу iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут кафедра методики І технологій дошкільної освіти робоча навчальна програма основи корекційної педагогіки
Основи корекційної педагогіки. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. – 126 с
Т. Королюк Львів – 2012 Основи корекційної педагогіки Методичні вказівки до вивчення курсу iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут кафедра методики І технологій дошкільної освіти робоча навчальна програма основи корекційної педагогіки
Основи корекційної педагогіки. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. – 78 с
Т. Королюк Львів – 2012 Основи корекційної педагогіки Методичні вказівки до вивчення курсу iconЗатверджую
Галузі корекційної педагогіки: олігофренопедагогіка, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, логопедія, ортопедагогіка. Основні поняття...
Т. Королюк Львів – 2012 Основи корекційної педагогіки Методичні вказівки до вивчення курсу iconМетодичні вказівки до вивчення курсу для студентів філософського факультету Львів 2009
...
Т. Королюк Львів – 2012 Основи корекційної педагогіки Методичні вказівки до вивчення курсу iconМетодичні вказівки до вивчення курсів 2954 «Основи психології» та «Соціальна психологія» для студентів 2-го курсу спеціальності
Методичні вказівки до вивчення курсів «Основи психології» та «Соціальна психологія» для студентів 2-го курсу спеціальності 030301...
Т. Королюк Львів – 2012 Основи корекційної педагогіки Методичні вказівки до вивчення курсу iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Основи утилізації відходів”(для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм...
Т. Королюк Львів – 2012 Основи корекційної педагогіки Методичні вказівки до вивчення курсу iconПояснювальна записка Мета курсу
Вивчення педагогіки починається з курсу “Загальні основи педагогіки”, мета якого – опанування студентами основами педагогічних знань...
Т. Королюк Львів – 2012 Основи корекційної педагогіки Методичні вказівки до вивчення курсу iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Основи екології” (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 120100...
Т. Королюк Львів – 2012 Основи корекційної педагогіки Методичні вказівки до вивчення курсу iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Основи екології” (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 070900...
Т. Королюк Львів – 2012 Основи корекційної педагогіки Методичні вказівки до вивчення курсу iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут розвитку дитини Факультет дошкільної освіти Кафедра корекційної педагогіки та психології
Запрошуємо Вас взяти участь у регіональному науково-практичному семінарі «актуальні проблеми корекційної педагогіки»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи