Імені івана франка логопедія з практикумом icon

Імені івана франка логопедія з практикумом
НазваІмені івана франка логопедія з практикумом
Сторінка1/5
Дата02.06.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипПрактикум
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


ЛОГОПЕДІЯ З ПРАКТИКУМОМ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

напрям підготовки 6.010105 «Корекційна освіта»


Укладач – Ленів З.П.,

канд. пед. наук


ЛЬВІВ - 2011

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Предмет „Логопедія з практикумом” є провідною фаховою навчальною дисципліною, яку вивчають студенти бакалаврату (кваліфікація: логопедія, спеціальна (практична) психологія) за напрямом підготовки 6.010105 «Корекційна освіта» протягом І- ІV курсів.

У зв’язку із значним зростанням мовленнєвої патології в останні роки, фахівці мають бути озброєними міцними теоретичними знаннями з даного курсу та уміннями застосовувати їх на практиці. Вони повинні сприяти не лише правильному формуванню мовлення дітей різного віку, а й мати сформовані знання про мовленнєві порушення, володіти навичками діагностування та виправлення різних порушень мовлення, а також попередження цих порушень.

Курс логопедії будується на основі загальних відомостей з корекційної педагогіки, в процесі якого студентам надаються знання, необхідні для майбутнього фахівця. Зважаючи на тісний зв'язок логопедії з іншими науками, особливого значення для студентів набуває актуалізація знань з лінгвістики, психології (особливо психології мовлення, загальної, вікової), дидактики, а також медичних наук – невропатології, анатомії, фізіології вищої нервової діяльності тощо.

Протягом вивчення логопедії студенти мають опиратися на знання з таких предметів, як „Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення”, „Неврологічні основи логопедії”, „Сучасна українська мова”. Особливого значення набуває зв’язок з такими предметами циклу професійної та практичної підготовки, як „Логопсихологія з історією”, „Психолінгвістика”, „Психолого-педагогічна діагностика”, „Теорія та методика виховання дітей з порушеннями мовлення”, „Логоритміка з методикою”, „Ігри в логопедичній роботі” та ін.

У курсі логопедії розглядаються різні види мовленнєвих порушень: звукової системи мовлення – дислалія, ринологія, дизартрія; системні мовленнєві порушення – алалія, афазія; порушення темпо-ритмічної організації мовлення – брадилалія, тахілалія, заїкання; розлади голосу; порушення писемного мовлення – дисграфія, дислексія, дизорфографія. Окреме місце відводиться вивченню особливостей логопедичної роботи при ускладнених дефектах розвитку, таких як аутизм, ЗПР, порушення слуху, зору, інтелекту, опорно-рухового апарата, зокрема ДЦП. Розглядається зміст та організація логопедичної допомоги дитячому та дорослому населенню в Україні.

Лекційний матеріал курсу містить теоретичні та методологічні основи логопедії, а саме її предмет, завдання, принципи, методи та прийоми діагностичної, профілактичної та корекційної роботи.

На практичних і лабораторних заняттях закріплюються та уточнюються знання студентів, формуються уміння самостійно проводити корекційно-виховну роботу з виправлення мовлення.

Студенти повинні навчитися методично правильно будувати заняття з дітьми, застосовувати різні прийоми корекції порушень мовлення, виготовляти та використовувати посібники та необхідний дидактичний матеріал для логопедичної роботи. Практичні заняття, таким чином, є своєрідним показником рівня знань студентів з логопедії, умінь застосовувати ці знання на практиці.

На самостійне опрацювання виносяться питання, що покликані поглиблювати теоретичні та практичні знання студентів, стимулювати творчо-пошукову та науково-дослідну роботу студентів.

Тематика питань і завдань самостійної роботи відповідає модулям навчальної програми «Логопедія з практикумом» і містить список рекомендованої літератури та запитання для моніторингу знань студентів, а також взірці тестових завдань.

У кінці вивчення курсу „Логопедія з практикумом” студент-логопед повинен оволодіти такими професійними уміннями:

1) проводити кваліфіковане психолого-педагогічне обстеження з метою визначення протікання психічного розвитку, відповідності його віковим нормам, а також структури дефекту при певному мовленнєвому порушенні;

2) володіти методами диференційованої діагностики для визначення виду порушення;

3) здійснювати корекційний вплив, володіти методами навчання та виховання дітей з різною мовленнєвою патологією;

4) впроваджувати в практику різні профілактичні засоби з метою попередження виникнення мовленнєвих порушень або вторинних відхилень у психічному розвитку дитини;

5) здійснювати консультування дітей та дорослих з відхиленнями у мовленнєвому розвитку, їхніх батьків та педагогів із проблем навчання, розвитку, життєвого та професійного самовизначення;

6) володіти прийомами навчання дітей із тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ) навчальних предметів в загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах.


ІІ. ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


^ МОДУЛЬ І. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛОГОПЕДІЇ


Тема 5. Анатомо-фізіологічні механізми мовлення.

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання.

1. Мовно-руховий центр Брока. Намалювати розташування центру в півкулі головного мозку. Подати визнаечння та взаємозв’язки.

2. Мовно-слуховий центр Верніке. Намалювати розташування центру в півкулі головного мозку. Подати визнаечння та взаємозв’язки.

3. 12 пар черепно-мозкових нервів.

4. Діяльність аналізаторної системи.

Рекомендована література: 4, 11, 14, 15, 32, 37, 40.

Тема 6. Поняття про структурні компоненти мовлення.

Творчо-пошукова робота на тему: «Умови правильного формування і розвитку мови та мовлення дітей».

Рекомендована література: 4, 11, 14, 15, 32, 37, 40.


Тема 9. Логопедична робота як педагогічний процес.

1.Методи логопедичного впливу.

2.Принципи аналізу мовленнєвих порушень.

Рекомендована література: 4, 11, 14, 15, 32, 37, 40.

^ МОДУЛЬ ІІ. ДИСЛАЛІЯ


Тема 2. Механізми функціональних порушень звуковимови при дислалії.

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання.

1. Поняття про фонематичну систему.

2. Терміни засвоєння звуків рідної мови дітьми в процесі нормального онтогенезу.

3.Логопедичний і медичний аспекти органічної дислалії.

Рекомендована література: 2, 3, 7, 8, 11, 14 15, 17, 27, 28, 39.


Тема 3. Обстеження мовлення дитини з дислалією.

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання

1.Підбір дидактичного матеріалу для обстеження стану звуковимови та фонематичних процесів у дітей.

2.Аналіз даних обстеження дітей із дислалією. Заповнення індивідуальної мовленнєвої картки.

3.Укласти план першої бесіди з батьками дитини та дитиною з метою збору анамнезу.

Рекомендована література: 8, 12, 13, 16, 25, 26, 30, 41.


Тема 4. Етапи логопедичного впливу.

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання.

1.Види статичних і динамічних артикуляційних вправ. Якості рухів.

2.Укласти послідовність корекційної роботи при поліморфній дислалії.

Рекомендована література: 11, 24, 29, 40.


Тема 5 .Недоліки вимови голосних звуків і методика їх подолання.

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання.

1.Замальовування логопедичних профілів артикуляції голосних звуків.

2.Підбір дидактичного матеріалу для автоматизації голосних звуків у мовленні.

Рекомендована література: 1, 24, 41.


Тема 6. Недоліки вимови свистячи і шиплячих звуків та методика їх подолання.

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання.

1.Замальовування логопедичних профілів свистячих і шиплячих звуків.

2.Підбір дидактичного матеріалу для автоматизації свистячих і шиплячих звуків у мовленні.

Рекомендована література: 1, 7, 12, 15, 24, 25, 29, 41.


Тема 7. Недоліки вимови сонорних звуків та методика їх подолання.

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання.

1.Замальовування логопедичних профілів сонорних звуків.

2.Підбір дидактичного матеріалу для автоматизації сонорних звуків.

3.Написання плану-конспекту індивідуального логопедичного заняття з постановки, або автоматизації будь-якого звука (на вибір).

Рекомендована література: 1, 5, 7. 12, 13, 16, 20, 21, 25, 29, 41.


Тема 8. Недоліки вимови задньоязикових звуків і глоткового „ґ”. Дефекти оглушення та одзвінчення приголосних звуків.

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання.

1.Замальовування логопедичних профілів задньоязикових і глоткового звука „ґ”.

2.Підбір дидактичного матеріалу та виготовлення альбому для обстеження та корекції будь-якого звука (на вибір).

Рекомендована література: 1, 7, 13, 15, 24, 29, 41.


Тема 9. Особливості корекційної логопедичної роботи з подолання поліморфної дислалії. Профілактика дислалії.

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання.

1.Проаналізувати послідовність роботи над звуками за різними посібниками та проектом програми виховання і навчання дітей із ФФНМ.

2.Підготувати доповідь на тему: „Профілактика дислалії”.

Рекомендована література: 10, 11, 15, 18, 19, 23, 24, 29, 31, 40.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО МОДУЛІВ І, ІІ.

ОСНОВНА:

 1. Бадалян Л.О. Невропатология. – М., 1998.

 2. Богуш А. Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку: Про­грама та методичні рекомендації. ? К.: ІЗМН, 1997. ? 112 с.

 3. Богуш А. Дошкільна лінгводидактика: теорія і практика. ? Запоріжжя: Просвіта, 2000. ? 216 с.

 4. Гайдаєнко В.В., Іващенко А.В., Лисенко Г.М. Формування звуковимови у дітей дошкільного віку. – Кам’янець-Подільський, 2006.

 5. Дефектологічний словник: навчальний посібник / За редакцією В.І. Бондаря, В.М. Синьова. – К.: «МП Леся», 2011. – 528 с.

 6. Жинкин Н.И. Интеллект, язык и речь // Нарушения речи у детей. ? М.: Просвещение, 1972. ? С. 9-31.

 7. Логопед у дитячому садочку / упоряд. В. Семізорова. – К.: Шк.світ, 2007. – 128с. – (Бібліотека „Шкільного світу”).

 8. Логопедія / За редакцією М.К. Шеремет. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 672 с.

 9. Олійник Г.А. Виправлення недоліків звуковимови й мовлення в учнів: Метод. посібник / ред. О. Давидова, 1997.

 10. Малярчук А.Я. Дидактичний матеріал для виправлення мовних недоліків. – К., 1997.

 11. Пінчук Ю.В., Циба Л.Л. Мовленнєві вправи для виховання у дітей правильної вимови звуків Р, Р’, Л, Л’. – К: КНТ, 2007.

 12. Програма виховання і навчання дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення (Проект) / Петренко С.М., Мілевська О.П., Лєбєдєва Ю.І. – К., 1999.

 13. Савченко М.А. Методика виправлення вад вимови у дітей. –К.: Рад. шк.,1983.

 14. Соботович Є.Ф. Нормативні показники мовленнєвого розвитку (в його фонетико-фонематичній ланці) дітей дошкільного віку // Дефектологія. – 2002, №3.

 15. Соботович Є.Ф. Класифікація порушень звуковимови у дітей старшого дошкільного віку // Дошкільне виховання. – 1977, №1.

 16. Сучасна українська літературна мова /М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас та інші. – К., 2003.

 17. Хрестоматія з логопедії / за ред. Шеремет М.К., Мартиненко І.В. – К.: КНТ, 2006.ДОДАТКОВА:

 1. Артикуляция звуков в графическом изображении. Учебно-демонстрационный материал. / Приложение к книге Е.В. Новиковой Логопедическая азбука. – М., 2001.

 2. Винарская Е.Н. Возрастная фонетика: учеб. пособие для студентов // Е.Н.
  Винарская, Г.М. Богомазов. ? М.: Астрель, 2005. ? 207 с.

 3. Выготский Л.С. Развитие устной речи // Собр. соч.: В 6 т. ? М.: Про­свещение, 1982. ? Т.З. ? С. 164 ? 176.

 4. Бельтюков В.И. О сроках усвоения в произношении звуков речи слышащими детьми // Дефектология, 1983, №2.

 5. Бельтюков В.И. Пути исследования механизма развития речи // Дефектология. – 1984, №3.

 6. Беккер К.П., Совак М. Логопедия. – М: Медицина, 1981.

 7. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. – М., 1979.

 8. Выгодская И.Т. Исправление нарушения звукопроизношения у подростков / И.Т. Выгодская, Н.А. Гегелия, Т.И. Кочеровская. – М: Просвещение, 1977.

 9. Гринченко Н. Ю., Синяева М.И. Логопедический и медицинский аспекты органической дислалии и способы ее коррекции // Дефектология, 2000, №4.

 10. Логопедия. Учебное пособие для студ. дефектол. факульт. пед. вузов / под ред. Волковой Л.С., Шаховской С.Н., 3е изд. – М.: Владос, 1999.

 11. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению / учеб. пособие под ред. Т.М. Волосовец. – М.: Академия, 2000.

 12. Понятийно-терминологический словарь логопеда / под ред. В.И. Селиверстова. – М.: Владос, 1997.

 13. Игры в логопедической работе с детьми / под ред. В.И. Селиверстова. – М., 1981.

 14. Расстройства речи у детей и подростков / под. ред. С.С. Ляпидевского. – М., 1969.

 15. Рау Е.Ф., Синяк В.А. Логопедия. – М., 1969.

 16. Рау Е.Ф., Рождественская В.И. Исправление недостатков произношения у школьников. – М.: Просвещение, 1980.

 17. Рождественская В.И., Радина Е.И. Воспитание правильной речи у детей дошкольного возраста. – М., 1968.

 18. Рыбина Э.В. Подготовка дошкольников с нарушениями речи к звуковому анализу // Дефектология, 1989, №4.

 19. Савченко М.А. Пути повышения эффективности преодоления дефектов произношения // Дефектология. – 1978, №6.

 20. Соботович Е.Ф. Особенности проявления и происхождения одной из форм косноязычия у детей дошкольного возраста // Дефектология. – 1971, №5.

 21. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном детском саду. – М.: Просвещение,1987.

 22. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии. – М.: Просвещение, 1989.

 23. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М., 1981.

 24. Чевелева Н.А. Приемы развития фонематического восприятия у дошкольников с нарушениями речи. // Дефектология. – 1986, №5.

 25. Хрестоматия по логопедии в 2-х т., Т. 1 (Дислалия). – М., 1997.^ ПИТАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОГО ЗАМІРУ ЗНАНЬ МОДУЛІВ І, ІІ

 1. Логопедія як галузь дефектології. Предмет, об‘єкт та основні завдання логопедії як науки.

 2. Історія розвитку логопедії як науки. Зв’язок логопедії із суміжними науками.

 3. Методи та принципи логопедичної науки.

 4. Організація логопедичної роботи в Україні. Особистість логопеда.

 5. Анатомо-фізіологічні механізми мовлення.

 6. Поняття про мову та мовлення. Види мовлення. Порушення мовлення.

 7. Клініко-педагогічна класифікація мовленнєвих порушень.

 8. Психолого-педагогічна класифікація мовленнєвих порушень.

 9. Причини порушень у мовленнєвому розвитку.

 10. Характеристика фонем української мови.

 11. Характеристика приголосних фонем української мови.

 12. Характеристика голосних фонем української мови.

 13. Умови формування у дітей дошкільного віку навичок правильного мовлення.

 14. Логопедичне обстеження мовлення дітей.

 15. Особливості розвитку мовлення у дітей дошкільного віку в процесі онтогенезу.

 16. Фізіологічні недоліки звуковимови у дітей дошкільного віку.

 17. Поняття про фонематичні процеси. Ієрархія фонематичних процесів в онтогенезі.

 18. Поняття про компоненти мовленнєвої системи.

 19. Дислалія. Органічна (механічна) та функціональна дислалії. Характеристика порушень звуковимови при дислалії.

 20. Класифікація дислалій.

 21. Етапи корекційної роботи при дислалії.

 22. Завдання та зміст І етапу корекції дислалії.

 23. Завдання та зміст ІІ етапу корекції дислалії.

 24. Види постановки звуків.

 25. Завдання та зміст ІІІ етапу корекції дислалії.

 26. Етапи автоматизації та диференціації звуків.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Імені івана франка логопедія з практикумом iconПоложення про наукову премію імені Івана Франка для студентів та аспірантів Наукову премію імені Івана Франка присуджує Вчена рада Львівського національного університету імені Івана Франка далі
Відзначення лауреатів наукової премії імені Івана Франка відбувається на урочистому засіданні Вченої Ради Університету
Імені івана франка логопедія з практикумом iconЛьвівський національний універтистет Студентське Братство імені Івана Франка Львівського національного універтистету імені Івана Франка Філологічний факультет
Львівському національному університеті імені Івана Франка відбудеться ІІІ всеукраїнська наукова конференція молодих учених-філологів...
Імені івана франка логопедія з практикумом iconГрафік навчального процесу для студентів IІ курсу заочної форми навчання Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка у 2012/2013 навчальний рік Напрям підготовки – 010105 “Корекційна освіта”(логопедія)
Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка у 2012/2013 навчальний рік
Імені івана франка логопедія з практикумом iconЛьвівський національний універтистет Студентське Братство імені Івана Франка Львівського національного універтистету імені Івана Франка Філологічний факультет
move to 0-3602140
Імені івана франка логопедія з практикумом iconМетодичні рекомендації до модулів самостійної роботи з курсу "Логопедія з практикумом" для студентів спеціальності 010106 Дефектологія
Навчально-методичні рекомендації до модулів самостійної роботи з курсу “Логопедія з практикумом” для студентів спеціальності 010106...
Імені івана франка логопедія з практикумом iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Імені івана франка логопедія з практикумом iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Імені івана франка логопедія з практикумом iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет
Микола Поліщук, кандидат філософських наук, доцент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка
Імені івана франка логопедія з практикумом iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Імені івана франка логопедія з практикумом iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи