Імені івана франка логопедія з практикумом icon

Імені івана франка логопедія з практикумом
НазваІмені івана франка логопедія з практикумом
Сторінка2/5
Дата02.06.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипПрактикум
1   2   3   4   5
^ МОДУЛЬ ІІІ. ДИЗАРТРІЯ

 1. Тема 3. Дизартричні розлади.

 2. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання.

 1. Історія вивчення дизартрій: основні етапи та наукові напрямки.

 2. Складання таблиці „Характеристика основних форм дизартрії”.

 3. Особливості прояву дизартрії у різні вікові періоди.

 4. Визначити структуру дефекту при дизартрії, первинні та вторинні дефекти.

Рекомендована література:2, 3, 4, 7, 16, 18, 22, 23, 24, 25. 1. Тема 4. Обстеження дітей із дизартрією.

 2. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання.

 1. Підібрати питання для виявлення особливостей загального та мовленнєвого розвитку дитини (під час збору анамнезу, тобто під час бесіди з батьками). Скласти опитувальник.

 2. Підбір лексичного та наочного матеріалу для обстеження мовлення.

 3. Заповнення індивідуальної мовленнєвої картки обстеження дитини з дизартрією, висновки за матеріалами власного дослідження.

Рекомендована література:2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 20. 1. Тема 8. Система логопедичної роботи при дизартричних розладах.

 2. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання

 1. Конспектування літературних джерел (характеристика методик з усунення різних форм дизартрії).

 2. Добір ігор з метою розвитку у дітей із дизартрією мовленнєвого дихання, голосу; підготовчих вправ (масаж лицьової, піднебінної, гортанної мускулатури).

 3. Складання плану-конспекту індивідуального логопедичного заняття з подолання дизартрії за схемою ( тема на вибір).

Рекомендована література:1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 25. 1. Тема 9. Система навчання і виховання дітей із тяжкими формами дизартрій (анартрій).

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання.

 1. Підготовка реферативних повідомлень за темою (на вибір):

1).Клініко-фізіологічні та психолінгвістичні аспекти дизартрії.

2).Особливості прояву дизартрії в різні вікові періоди та її вплив на розвиток особистості дитини.

3).Рання діагностика дизартрії.

4).Корекційна робота з дітьми з ДЦП у домовленнєвий період.

5).Сучасні погляди щодо корекції дизартрій.

6).Попередження дизартрій, мовленнєвих та немовленнєвих її наслідків.

Рекомендована література: уся зазначена у списку.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО МОДУЛЮ ІІІ.

ОСНОВНА:

 1. Гаврилова Н.С.Особливості порушення моторного розвитку периферійних органів мовлення у дітей з дислалією, дизартрією і ринолалією // Теорія і практика сучасної логопедії: Збірник наукових праць: Вип. 4. – К.: Актуальна освіта, 2007. – С. 112 ? 135.

 2. Дефектологічний словник: навчальний посібник / За редакцією В.І. Бондаря, В.М. Синьова. – К.: «МП Леся», 2011. – 528 с.

 3. Ілляшенко Т.Д., Обухівська А.Г., Романенко О.Б., Скрипка Н.С. Корекція психосоціального розвитку дітей з церебральним паралічем у реабілітаційному центрі. К., 2003.

 4. Логопедія / За редакцією М.К. Шеремет. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 672 с.

 5. Логінова Л. Формування оптико-просторових уявлень у дітей зі стертою формою дизартрії.//Дефектологія. – 2000.

 6. Тарасун В.В. Стерта форма дизартрії: діагностика та особливості логопедичної роботи //Дефектологія. – 1997. - №4.

 7. Пахомова Н.Г. Діагностика мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку з дизартрією до навчання в школі: Навчально-методичний посібник. – Полтава: АСМІ, 2008. – 84 с.

 8. Хрестоматія з логопедії. Навчальний посібник. /Шеремет М.К., Мартиненко І.В. – К.:КНТ, 2006.

ДОДАТКОВА:

 1. Архипова Е.Ф. Коррекционная работа с детьми с церебральным параличом: Доречевой период. – М., 1989.

 2. Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей. - М., 2006.

 3. Бадалян Л.О. Невропатология. – М., 1998.

 4. Винарская Е.Н. Дизартрия. – М., 2005.

 5. Винарская Е.Н., Пулатов А.М. Дизартрия и ее топико-гностическое значение в клинике очаговых поражений мозга. – М.: Медицина, 1989.

 6. Данилова А.Л. Методы коррекции речевого и психологического развития у детей с церебральным параличом – Л., 1977.

 7. Зееман М. Расстройства речи в детском возрасте. – М., 1962.

 8. Карелина И.Б. Дифференциальная диагностика стертых форм дизартрии и сложной дислалии.//Дефектология. – 1996. - №5. – С. 10-14.

 9. Карелина И.Б. Новые направления в коррекции минимальных дизартрических расстройств.//Дефектология. – 2000. - №1.

 10. Киселева В.А. Комплексное исследование детей со стертой дизартрией./Логопедия: методические традиции и новаторство./Под. ред. С.Н. Шаховской, Т.В. Волосовец. – М., 2003.

 11. Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим поражением ЦНС в группах кратковременного пребывания./Под ред. Е.А. Стреблевой. – М., 2004.

 12. Логопедия /Под ред. Л.С. Волковой и др. – М., 1998; 2006.

 13. Лопатина Л.В. Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников (коррекция стертой дизартрии). – С-Петербург, 2001.

 14. Лопатина Л.В. Приемы обследования дошкольников со стертой формой дизартрии и дифференциация их обучения.//Дефектология. – 1986. - №2.

 15. Мастюкова Е.М., Ипполитова М.В. Нарушение речи у детей с церебральным параличом. –М., 1985.

 16. Поваляева М.А. Справочник логопеда. Р-н-Д, 2001.

 17. Правдина О.В. Логопедия. – М., 1973.

 18. Семенова К.А., Мастюкова Е.М., Смуглин М.Я. Клиника и реабилитационная терапия детских церебральных параличей. – М., 1972.

 19. Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика нарушений речи у дошкольников с ДЦП. – С.-Петербург., 2004.

 20. Соботович Е.С., Чернопольская А.Ф. Проявление стертых дизартрий и методы их диагностики //Дефектология. – 1974. - №4.

 21. Хрестоматия по логопедии /Под ред. Л.С. Волковой. Т. 1. – М.,1997.


^ ПИТАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОГО ЗАМІРУ ЗНАНЬ МОДУЛЯ ІІІ

 1. Визначення понять „дизартрія”, „анартрія”. Історичний аспект дослідження дизартрії як мовленнєвого порушення.

 2. Етіологія та клініко-фізіологічні аспекти дизартрії.

 3. Патогенез дизартрії.

 4. Симптоматика дизартрії. Синдроми, які характеризують дизартрію.

 5. Клініко-психологічна характеристика дітей із дизартрією.

 6. Психолінгвістичні аспекти дизартрії.

 7. Принципи класифікації дизартрії. Класифікація дизартрій.

 8. Класифікація дизартрії на основі синдромологічного підходу.

 9. Класифікація дизартрії за ступенем зрозумілості мовлення для оточуючих.

 10. Класифікація дизартрії на основі локалізації ураження моторики мовленнєвого апарату (за О.В. Правдіною).

 11. Загальна характеристика кіркової дизартрії. Її варіанти.

 12. Загальна характеристика бульбарної дизартрії.

 13. Загальна характеристика псевдобульбарної дизартрії.

 14. Загальна характеристика підкіркової дизартрії.

 15. Загальна характеристика мозочкової дизартрії.

 16. Стан мовленнєвого дихання та голосової функції при різних формах дизартрії.

 17. Характеристика відхилень у мовленнєвій моториці при різних формах дизартрії. Види порушень м’язевого тонусу при дизартрії.

 18. Диференціація дизартрії від інших мовленнєвих порушень.

 19. Особливості звуковимови при різних формах дизартрії.

 20. Схема обстеження дитини із дизартрією.

 21. План обстеження раннього психомоторного та мовленнєвого розвитку дитини із дизартрією.

 22. План обстеження імпресивного та експресивного мовлення дитини із дизартрією.

 23. Діагностика мовленнєвої компетенції у дошкільників із стертою формою дизартрії (за. Н.Г. Пахомовою).

 24. Комплексний медико-психолого-педагогічний підхід до корекції мовлення у дітей із дизартрією.

 25. Етапи корекції мовлення при дизартрії.

 26. Робота над розвитком мовленнєвого дихання та просодики при дизартрії.

 27. Зміст логопедичної роботи, спрямованої на подолання порушень звукової системи мовлення при стертій дизартрії.

 28. Зміст логопедичної роботи, спрямованої на розвиток усіх компонентів мовленнєвої системи при дизартрії.

 29. Види логопедичного масажу при різних видах дизартрії.

 30. Вплив дизартрії на формування письма.

 31. Психолого-педагогічна характеристика дітей дошкільного віку з стертою дизартрією.

 32. Підберіть практичні завдання, ігри та вправи на розвиток загальної та дрібної моторики у дітей із дизартрією, підготовки руки до письма. 1. ^ МОДУЛЬ ІV. ЗАЇКАННЯТема 2. Клінічна диференціація заїкання. Характеристика форм заїкання.

Зміст самостійної роботи студентів.

 1. Написати реферати на теми: «Профілактика заїкання», «Симптоматика заїкання», «Немовленнєва симптоматика заїкання», «Диференційція форм заїкання», «Рецидиви заїкання».

Рекомендована література: 1, 5, 7, 9, 13, 15, 19, 23, 26.


Тема 5. Комплексний підхід до подолання заїкання.

Зміст самостійної роботи студентів.

 1. Підібрати комплекс ігор для роботи із дошкільниками, що заїкаються за посібником Виготської І.Г. Устранение заикания у дошкольников в игре.

 2. Підібрати дидактичний матеріал для роботи із дорослими, що заїкаються.

 3. Особливості методики формування твердого ритмічного мовлення. Методика Богомоловой А.И.

 4. Особливості способу корекції заїкання на основі синхронізації мовлення з рухами пальців ведучої руки. Методика Арутюнян Л.З.

Рекомендована література: 1, 5, 7, 9, 13, 15, 19, 23, 26.


Тема 6. Сучасні методики подолання заїкання у дітей дошкільного, шкільного віку, підлітків та дорослих.

 1. Розробити план-конспект заняття із дошкільниками, що заїкаються.

 2. Розробити план-конспект заняття зі школярами, що заїкаються.

 3. Розробити план-конспект заняття з дорослим, що заїкається.

 4. підготувати презентацію на тему: «Арт-терапія в системі корекції заїкання»

Рекомендована література: 1, 5, 7, 9, 13, 15, 19, 23, 26.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО МОДУЛЯ ІV

ОСНОВНА:

 1. Заняття з логоритміки в групах для дітей із заїканням (Методичні рекомендації). Укладачі: Щолокова А.В., Юрова Р.А. К.: НМЦСО, 2000. – 52 с.

 2. Кондратенко В., Ломоносов В. Заїкання: феноменологія та основні напрями реабілітації: Посібник для вищих навчальних закладів. – К.,2006. – 70 с.

 3. Конопляста С.Ю., Морозова Т.С. Комплексний підхід до подолання заїкання у юнаків: Навчально-методичний посібник. – К.:НПУ, 2004. – 123 с.

 4. Ленів З.П. Арт-терапія в корекційній роботі з дошкільниками із тяжкими порушеннями мовлення// Дефектологія. – 2008. – № 3. – С. 27?31.

 5. Ленів З.П. Музикотерапія в системі корекції заїкання// Корекційна педагогіка: Вісник «Української асоціації корекційних педагогів». – 2008. – № 2. – С. 24?30.

 6. Кравченко А. Теоретичні аспекти та методика подолання заїкання у молодших школярів. Кам'янець-Подільський. – 2002. – 78 с.


ДОДАТКОВА:

 1. Андронова Л.З., Арутюнян М.А., Александровская А.С. О влиянии пения на заикание // Дефектология. – 1987. - № 4. – С. 58-60.

 2. Асатиани Н.М., Козакова В.Г., Фрейдин Ю.Л. Некоторые вопросы клинической классификации заикания // Дефектология. – ё988. - № 1. – с 28-31.

 1. Асатиани М.Н., Матвеева Е.С., Соколова Т.Н., Жукова В.Ф. Невротическое развитие в клинике заикания // Невропатология и психиатрия. – 1988. – Т. 85- Вып. 11 с. 648-688.

 2. Арутюнян Л.З. Как лечить заикание. – М.: 1993. с – 158.

 3. Белякова Л.И. Проблемный подход к анализу патогенетических механизмов заикания // Заикание: проблемы теории и практики / под.ред Л.И.Беляковой. – М.: 1992. С.3-20.

 4. Белякова Л.И., Дьякова О.О. Заикание // учебное пособие для студентов пединститутов по специальности «Логопедия», - М.: 1999.- С. 340.

 5. Баранова М.А., Михайлова Т.К. Медико-педагогическая характеристика заикающихся детей дошкольного возраста и принципы коррекционной работы с ними // Клиника и терапия заикания: Сб.науч.труд. / Под ред. Акад АМН СССР Г.В.Морозова. – М.: Медицина, 1984. с 27-34.

 6. Беккер К.П., Совак М. Логопедия / Под ред. Н.А.Власовой – М.: 1981.

 7. Бутейко К.П., Стрельникова А.Н. Система исцеления дыхания. М.: 2005 с 3-94.

 8. Власова Н.А. Комплексный медико-педагогический подход к проблеме заикания // Клиника и терапия заикания: Сб.научн. трудов. / ред.акад.АМН СССР Г.В.Морозова. – М.: Медицина, 1984. – с.10-18.

 9. Волкова Г,И. Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников. – М.: Просвещение, 1983. С.144.

 10. Жинкин Н.И Механизм речи // Заикание. М.: 1958, 1979, 1983, с.338-347.

 11. Зееман М. Собственный метод лечения заикания: расстройства речи / Сост. М.И.Буянов. – М.: 1989. С.125.

 12. Логопедия / Под ред. Л.С.Волковой, С.Н.Шаховской. – М., 1998.

 13. Калягин В. Если ребенок заикается. – СПб.: 1998.

 14. Кузьмич Ю.И. Темп речи и заикание: Изучение динамики речевых и нервно-психических нарушений. – Л.: 1983. с.104-116.

 15. Крапивина Л.М. Робота логопеда с родителями детей преддошкольного возраста // Дефектология № 4 – 1998. с80-84.

 16. Миссулович Л.Я.Лечение заикания. – М.: 1988 с.184.

 17. Носенко Э.Л. Логопедическая ритмика. – М.: 1998. с 96.

 18. Поварова И.А. Коррекция заикания в играх и тренингах. СПб, 2001. с 22.

 19. Пеллигер Е.Л. Успенская Л.П. Как помочь заикающимся школьникам. – М., 1995.

 20. Резниченко Т.С. Чтобы ребенок не заикался. – М.: 2000.^ ПИТАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОГО ЗАМІРУ ЗНАНЬ МОДУЛЯ ІV

1 варіант

1.Сутність поняття заїкання та його причини. Профілактика появи заїкання. Симптоматика заїкання.

2. Продемонструйте методику постановки правильного мовленнєвого дихання у дітей із заїканням.

2 варіант

1. Невротична форма заїкання: причини, механізми, симптоматика, патогенез.

2. Запропонуйте фрагмент конспекту заняття із дошкільниками, що заїкаються на І етапі корекції.

3 варіант

1. Неврозоподібна форма заїкання: причини, механізми, симптоматика, патогенез.

2. Запропонуйте фрагмент конспекту заняття із дошкільниками, що заїкаються на ІІ етапі корекції.

4 варіант

1.Суть психолого-педагогічного обстеження дітей, що заїкаються.

2. Запропонуйте фрагмент конспекту заняття із дошкільниками, що заїкаються на ІІІ етапі корекції.

5 варіант

1.Комплексний підхід до подолання заїкання. Взаємозв’язок спеціалістів.

2.Запропонуйте фрагмент конспекту заняття із дошкільниками, що заїкаються на ІV етапі корекції.

6 варіант

1.Характеристика методики логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку із заїканням (С.О. Миронової).

2.Приведіть приклади вправ та ігор для дитини, що заїкається при „охоронному режимі”.


^ МОДУЛЬ V. ПОРУШЕННЯ ГОЛОСУ


Тема 3: Класифікація порушень голосу.

Зміст самостійної роботи студентів:

 1. Історія розвитку фонопедії.

 2. Причини порушень голосу.

 3. Етіологія, патогенез хронічних ларингітів.


Тема 5: Особливості корекційно-відновлювальної роботи при порушеннях голосу після резекції гортані.


 1. Профілактика голосових розладів.

 2. Прийоми відновлення голосу при психогенно-функціональній афонії.

Рекомендована література: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО МОДУЛЯ V

ОСНОВНА:

 1. Логопедія. Підручник. За ред. Шеремет М.К. - К.: Видавничий дім «Слово», 2010.- 370 с.: іл..

 2. Ромась О.Ю. До проблеми функціонального відновлення голосу //Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць.? К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. - №14. – С.130 – 134.

 3. Вильсон Д.К. Нарушение голоса у детей. М.: 1990.

 4. Татапова С.Л.Восстановление звучной речи у больных после резекции или удаления гортани. М.: 1985.ДОДАТКОВА:


 1. Беккер К.П., Совак М.. Логопедія.: М.: 1981.

 2. Детский голос. Экспериментальное исследование (ред. В.Н.ГШатская ) М.: 1970.

 3. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М.: 1968.

 4. Зарицкий Л.А., Тринос В.А. Тринос Л.А. Практическач фониатрия. К.: 1984.

 5. Татапова С.Л. Коррекционно-логопедическая работа при нарушениях голоса. М.: 1984.


^ ПИТАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОГО ЗАМІРУ ЗНАНЬ


 1. Розкрити акустичні основи голосоутворення.

 2. Назвати етапи розвитку дитячого голосу.

 3. Визначення та механізми афонії.

 4. Визначення та механізми дистонії.

 5. Визначення та механізми фонастенії.

 6. Дати характеристику окремим формам функціональних і органічних порушень голосу.

 7. Визначення основних завдань фонопедії.

 8. Зробити порівняльний аналіз завдань корекційної роботи при гіпо- і гіпертонусних розладах голосових складок.

 9. Дати характеристику придихальної атаки звука при гіпертонусних порушеннях.

 10. Прийоми відновлення голосу при психогенно-функціональній афонії.

 11. Поняття голосу.

 12. Характеристика акустичних складових голосу.

 13. Характеристика афонії.

 14. Характеристика стадій мутації голосоутворення у хлопчиків.

 15. Характеристика стану мутації у дівчаток.

 16. Історія розвитку фонопедії.

 17. Причини порушень голосу.

 18. Механізми порушень голосу

 19. Класифікації порушень голосу.

 20. Етіологія, патогенез хронічних ларингітів.

 21. Профілактика голосових розладів.

 22. Особливості корекційно-відновлювальної роботи та використання дихальних вправ для нормалізації фонації.

 23. Відновлення голосу у дітей з органічними змінами в гортані.

 24. Методика постановки дихання.

 25. Заняття лікувальною фізкультурою при функціональних порушеннях голосу.^ МОДУЛЬ VІ. РИНОЛАЛІЯ


Тема 1. Ринолалія як самостійне мовленнєве порушення.

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання.

1.Механізи утворення ротових і носових звуків.

2.Провести порівняльний аналіз мовленнєвого розладу при ринолалії та дислалії.

3.Охарактеризувати механізм процесу мовленнєвої вимови при ринолалії.

Рекомендована література: 8, 9, 12, 17.


Тема 2. Форми незрощень верхньої губи та піднебіння. Їх вплив на загальний та мовленнєвий розвиток дитини.

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання.

1.Історія вивчення ринолалій.

2.Скласти таблицю, в якій відобразити структуру ринолалії (первинні та вторинні порушення).

3.Клінічна картина при незрощеннях піднебіння.

Рекомендована література: 3, 8, 9, 12, 17, 22, 27.


Тема 4. Організація лікувальних заходів при ринолаліях. Профілактика ринолалії.

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання:

1.Клінічна картина при незрощеннях піднебіння.

2.Особливості слухового сприймання дефектів вимови у ринолаліків.

3.Особливості мовленнєвого розвитку у дітей-ринолаліків.

Рекомендована література: 3, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22.28.

Тема 5. Обстеження осіб з вродженими незрощеннями губи і піднебіння.

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання:

1.Скласти конспект зі списком питань, необхідних для складання анамнезу під час обстеження дитини з ринолалією.

2.Скласти схему обстеження будови і рухливості артикуляційного апарату.

3.Підібрати вправи для обстеження типу і характеру фізіологічного і мовленнєвого дихання; голосової функції дитини з ринолалією.

Рекомендована література: 6, 8, 11, 12, 14, 17, 22, 27.


Тема 8. Медико-педагогічна і логотерапевтична робота при відкритій ринолалії у післяопераційному періоді.

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання.

1.Основні принципи логопедичної роботи при відкритій ринолалії за А.Г. Іпполітовою.

2.Скласти схему та обґрунтувати послідовність роботи над звуками в доопераційному та післяопераційному періоді.

3.Розробити план-конспект логопедичного заняття з виклику будь-якого звука (за вибором).

4.Підібрати вправи для формування правильного фонаційного дихання, розвитку висоти і сили голосу у дітей з відкритою ринолалією у післяопераційному періоді.

Рекомендована література: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 16, 22, 23, 24, 26, 28. 1. Тема 10. Усунення різних форм ринолалії.

 2. Питання, які виносяться на самостійне опрацювання.

 3. 1.Підготувати реферативні повідомлення за однією з тем:

 4. 1).Оптимальні строки і значення хірургічного втручання при наявності у дитини незрощення губи і піднебіння.

 5. 2).Система корекційно-педагогічного впливу на мовлення і особистість дитини.

 6. 3).Використання взаємозв’язку звуків під час корекції вимови у дітей з ринолалією.

 7. 4).Основні напрямки профілактичної роботи при вроджених незрощеннях губи і піднебіння.

 8. 5).Виховання правильного мовлення у дітей раннього віку з ринолалією.

 9. Рекомендована література: 4, 6, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28.


1   2   3   4   5

Схожі:

Імені івана франка логопедія з практикумом iconПоложення про наукову премію імені Івана Франка для студентів та аспірантів Наукову премію імені Івана Франка присуджує Вчена рада Львівського національного університету імені Івана Франка далі
Відзначення лауреатів наукової премії імені Івана Франка відбувається на урочистому засіданні Вченої Ради Університету
Імені івана франка логопедія з практикумом iconЛьвівський національний універтистет Студентське Братство імені Івана Франка Львівського національного універтистету імені Івана Франка Філологічний факультет
Львівському національному університеті імені Івана Франка відбудеться ІІІ всеукраїнська наукова конференція молодих учених-філологів...
Імені івана франка логопедія з практикумом iconГрафік навчального процесу для студентів IІ курсу заочної форми навчання Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка у 2012/2013 навчальний рік Напрям підготовки – 010105 “Корекційна освіта”(логопедія)
Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка у 2012/2013 навчальний рік
Імені івана франка логопедія з практикумом iconЛьвівський національний універтистет Студентське Братство імені Івана Франка Львівського національного універтистету імені Івана Франка Філологічний факультет
move to 0-3602140
Імені івана франка логопедія з практикумом iconМетодичні рекомендації до модулів самостійної роботи з курсу "Логопедія з практикумом" для студентів спеціальності 010106 Дефектологія
Навчально-методичні рекомендації до модулів самостійної роботи з курсу “Логопедія з практикумом” для студентів спеціальності 010106...
Імені івана франка логопедія з практикумом iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Імені івана франка логопедія з практикумом iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Імені івана франка логопедія з практикумом iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет
Микола Поліщук, кандидат філософських наук, доцент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка
Імені івана франка логопедія з практикумом iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Імені івана франка логопедія з практикумом iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи