Імені івана франка логопедія з практикумом icon

Імені івана франка логопедія з практикумом
НазваІмені івана франка логопедія з практикумом
Сторінка3/5
Дата02.06.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипПрактикум
1   2   3   4   5
^
ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ:

1.Назвіть причину порушень піднебінно-глоткового зімкнення при закритій формі ринолалії:

а) парез увулі;

б) наявність аденоїдів;

в) скорочення м’якого піднебіння.

2.Назвіть вторинні порушення при відкритій вродженій ринолалії:

а)порушення дрібної моторики;

б)порушення складової структури слова;

в)порушення письма.

3.Встановити правильну послідовність в роботі над звуками, яка передбачається при відкритій органічній ринолалії.

етапи І-VІІІ

Звуки
фрикативні [х], [ф]
сонорні носові
голосні звуки
йотовані звуки
фрикативні [с], [ш]
вибухові
сонорні ротові [л], [р]
африкати^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО МОДУЛЯ VІ

ОСНОВНА:

 1. Алмазова Е.С. Логопедическая работа по восстановлению голоса у детей. – М., 2005.

 2. Ермакова И.И. Коррекция речи и голоса у детей и подростков: Кн. для логопеда: 2-е изд., перераб. – М., 1996.

 3. Ипполитова А.Г. Открытая ринолалия /Под ред. О.Н. Усановой. – М., 1983.

 4. Конопляста С.Ю. Ринолалія. Причини, механізми, основні форми порушення //Педагогіка та методики: спеціальні. Зб. наук. праць – К., 2000.

 5. Конопляста С.Ю. Сучасні уявлення про етіологію вроджених незрощень губи і піднебіння //Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: Зб. наукових праць. – Випуск 6. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – С.3-9.

 6. Конопляста С.Ю. Психолого-педагогічна діагностика відхилень у розвитку дітей з вродженим незрощенням губи та піднебіння: проблеми та перспективи //Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія соціально-педагогічна. Випуск VII /За ред.. О.В. Гаврилова, В.І. Співака. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2007. – С.278-280.

 7. Харьков Л.В., Яковенко Л.М. Ефективність логопедичного навчання за раннього хірургічного відновлення піднебіння //Дефектологія. - №4. – 1998.

 8. Хрестоматія з логопедії: Навчальний посібник /Шеремет М.К., Мартиненко І.В. – К., 2006.

 9. Юрова Р.А., Одинец О.И. Особенности связной речи детей с ринолалией (дошкольный возраст) //Дефектология. - №4. – 1990.

ДОДАТКОВА:

 1. Вансовская Л.И. Устранение нарушений речи при врожденных расщелинах неба. – М., 2000.

 2. Волосовец Т.В. некоторые методы и приемы логопедической работы с детьми (от 1,5 до 3 лет), страдающих ринолалией //Актуал. пробл. дефектологии: Тез. докл. межвуз. науч. конф. – М., 1991.

 3. Воронцова Т.Н. Принципы дооперационной профилактической работы с детьми с врожденными расщелинами губы и неба //Речевые расстройства у детей и методы их устранения: Сб. науч. тр. – М.,1978.

 4. Врожденные несращения верхней губы и неба /Харьков Л.В., Яковенко Л.Н. и др.- К.

 5. Герасимова А.С. Воспитание правильной речи у детей раннего возраста с врожденными расщелинами неба //Дошкольная педагогика/сентябрь-октябрь, 2004.

 6. Герасимова А.С. Активизация слухового восприятия в структуре речевой терапии у детей с врожденными расщелинами неба //Дошкольная педагогика/ март-апрель, 2006.

 7. Герасимова А.С., Кузнецова В.Т. Школа раннего развития. – М., 2003.

 8. ГромоваО.Е. Соломатина Г.Н. Логопедическое обследование детей 2-4 лет: Метод. пособие. – М., 2004.

 9. Зееман М. Расстройства речи в детском возрасте. – М., 1962.

 10. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. – М.,1968.

 11. Логопедия: Учеб. пособие для студ. пед ин-тов по спец. Дефектология /Л.С. Волкова, Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова и др.; под ред Л.С. Волковой – М., 2006.

 12. Максаков А.И. Об особенностях слухового восприятия дефектов произношения у ринолаликов /Хрестоматія з логопедії /Шеремет М.К., Мартиненко І.В. – К.,2006.

 13. Мамедов А.А. Врожденная расщелина неба и пути ее устранения. – Екатеринбург, 1998.

 14. Пиэтин Х.А. Использование пособий в послеоперационной работе с детьми, страдающими ринолалией //Дефектология. - №5. - 1971.

 15. Понятийно-терминологический словарь логопеда /Под ред В.И. Селиверстого. – М.,1997.

 16. Родителям детей с врожденными несращениями верхней губы и неба /Харьков Л.В., Яковенко Л.Н., Чехова И.Л. и др. – К., 2007.

 17. Соломатина Г.Н., Водолацкий В.М. Устранение открытой ринолалии у детей. – М., 2005.

 18. Уракова А.И. Особенности речевого развития у детей-ринолаликов /Хрестоматія з логопедії/ Шеремет М.К., Мартиненко І.В. – К., 2006.

 19. Чиркина Г.В. Преодоление носового оттенка речи у детей с ринолалией //Дошкольное воспитание. - №3. – 1983.
 1. ^ ПИТАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОГО ЗАМІРУ ЗНАНЬ МОДУЛЯ VІ

1. Визначення терміну „ринолалія”. Причини, механізми.

2. Класифікація ринолалії.

3. Відкрита ринолалія. Причини, механізм, симптоматика.

4. Закрита ринолалія. Причини, механізм, симптоматика.

5. Мішана ринолалія. Причини, механізм, симптоматика.

6. Мовленнєві та немовленнєві прояви в структурі ринолалії.

7. Вплив вроджених розщеплень на психічний, фізичний та та мовленнєвий розвиток дитини (за Коноплястою С.Ю.).

8. Психологічні особливості дітей з ринолалією.

9. Особливості проявів ринолалії в різні вікові періоди.

10. Вплив ринолалії на формування писемного мовлення.

11. Методи функціонального дослідження.

12. Функціональна відкрита ринолалія. Причини, механізми, симптоматика.

13. Органічна відкрита ринолалія.

14. Класифікація розщеплень при ринолалії.

15. Особливості звуковимови дітей з відкритою ринолалією.

16. Особливості звуковимови дітей, що мають закриту ринолалію.

17. Система корекційно-виховного впливу при ринолалії.

18. Аналіз існуючих методик з корекційної роботи по подоланню ринолалії.

19. Доопераційна робота при ринолалії, завдання, зміст, методи.

20. Післяопераційна робота при ринолалії, завдання, зміст, методи.

21. Робота з розвитку мовленнєвого дихання, голосу, виразності мовлення при ринолалії.

22. Подолання фонетико-фонематичного недорозвинення при ринолалії.

23. Значення лікувальної фізкультури та логоритміки в комплексній роботі при ринолалії.

24. Специфіка корекційного впливу в дошкільних, шкільних та медичних закладах.

25. Анатомічні порушення в будові артикуляційного відділу, що заважають повній ізоляції ротової порожнини від носової.

26. Порівняльна характеристика ринолалії та ринофонії.

27. Аналіз роботи Єрмакової І.І. „Корекция речи и голоса у детей и подростков” М. 1997.

28. Аналіз роботи Іполітової Г.Г. Открытая рынолалия М; 1993р.

29. Історія вивчення відкритої ринолалії.

30 Характеристика мовлення дітей ринолаліків.

31. Сутність ринолалії та її форми.

32. Обстеження дитини ринолаліка.

33. Методика роботи над звуковимовою при ринолалії.

34. Зміст логопедичної роботи спрямованої на активізацію мязів піднебіння та глотки.

35. Що таке нозалізація? Фактори які впливають на ступінь нозалізації.

36. Вплив розщеплень піднебіння на взаємодію основних механізмів мовлення – дихання, голосоутворення, артикуляцію. 1. ^ МОДУЛЬ VІІ. ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНЕ НЕДОРОЗВИНЕННЯ МОВЛЕННЯ. 2. Тема 1. Психолого-педагогічна класифікація порушень мовленнєвого розвитку.

Самостійна робота:

     1. Підготуватись до дискусії на тему: «Специфічні відхилення в формуванні всіх компонентів мовленнєвої системи при ЗНМ: фонетико-фонематичної; лексичної; граматичної; зв’язного мовлення. Особливості немовленнєвих функцій у дітей».

 1. Рекомендована література: 5,16 2,23 2. Тема 4. Психолого-педагогічна характеристика дітей із ФФНМ.

Питання які виносяться на самостійну роботу:

1. Розробити альбом дидактичних матеріалів для обстеження фонологічної сторони мовлення у дітей із ФФНМ.

2. Підготувати реферат з теми, вивчення, діагностики, корекції ФФНМ у дітей дошкільного віку.

 1. Рекомендована література: 4,7 2,13 2. ^ МОДУЛЬ VІІІ. ЗАГАЛЬНЕ НЕДОРОЗВИНЕННЯ МОВЛЕННЯ.
 1. Тема 4. Рівні загального недорозвинення мовлення (за Р.Є. Лєвіною).

Самостійна робота:

1. Конспект посібника Р.Є Лєвіної „Основы теории и практики логопедии”.

2. Скласти таблицю „Порівняльна характеристика фонологічної, лексичної та граматичної сторін мовлення при I-III рівнях ЗНМ”.

 1. Рекомендована література: 3, 5, 8, 10, 27 2. Тема 5. Обстеження мовлення дітей із ЗНМ.

Самостійна робота:

1. Конспект посібника Жукової Н. С., Мастюкової О. М., Філічевой Т. Б. „Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников”

2. Розробка дидактичних матеріалів для обстеження лексичної, граматичної сторін мовлення та зв’язного мовлення у дітей із ЗНМ.

 1. Рекомендована література: 42,5 79,9 15,2110,25 2916,32, 341718

 2. Тема 6. Організація корекційної роботи в групах для дітей з ЗНМ.
        1. ^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО МОДУЛІВ VII, VIII

ОСНОВНА:

 1. Артюх М. В. Логопедична допомога дітям з фонетико-фонематичними вадами мови. К. РНМК, 1992 (ч.1, ч.2).

 2. Винокур А. С. Подолання мовного недорозвинення у дітей молодшого шкільного віку. К., 1977.

 3. Гайдаєнко В.В., Іващенко А.В., Лисенко Г.М. Формування звуковимови у дітей дошкільного віку. – Кам’янець-Подільський, 2006.

 4. Логопед у дитячому садочку / упоряд. В. Семізорова. – К.: Шк.світ, 2007. – 128с. – (Бібліотека „Шкільного світу”).

 5. Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Преодоление общего недорозвития речи у дошкольников, М., 1990.

 6. Логопедія. Підручник. За ред. Шеремет М.К. - К.: Видавничий дім «Слово», 2010.- 370 с.: іл.

 7. Малярчук А.Я. Дидактичний матеріал для виправлення мовних недоліків. – К., 1997.

 8. Олійник Г.А. Виправлення недоліків звуковимови й мовлення в учнів: Метод. посібник / ред. О. Давидова, 1997.

 9. Пінчук Ю.В., Циба Л.Л. Мовленнєві вправи для виховання у дітей правильної вимови звуків Р, Р’, Л, Л’. – К: КНТ, 2007.

 10. Програма виховання і навчання дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення (Проект) / Петренко С.М., Мілевська О.П., Лєбєдєва Ю.І. – К., 1999.

 11. Програми для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Частина 1 / Тищенко В.В., Данілавічютє Е.А., Гаврилова Н.С. / За ред. М.К. Шеремет – К.: Неопалима купина, 2006. – 360 с.

 12. Програми для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Частина 2 / Мякушко О.І., Дмітрієва І.В., Компанець Н.М., Шеремет Б.Г., Якобчук Є.Л. / За ред. М.К.Шеремет – К.: Неопалима купина, 2006. – 368 с.

 13. Програми для загальноосвітньої школи для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (підготовчий–1 класи) / Шеремет М.К., Тарасун В.В., Мякушко О.І., Дмітрієва І.В., Куненко Л.О., Шеремет Б.Г., Компанець Н.В., Гаврилова Н.С., Якобчук Є.Л., Зубатенко З.В., Каченко К.І. – К.: Початкова школа, 2005.

 14. Савченко М.А. Методика виправлення вад вимови у дітей. –К.: Рад. шк.,1983.

 15. Соботович Е.Ф., Тищенко В.В., Бартєнєва Л.И., Данилавичюте Э.А., Андрусишина Л.Е., Трофименко Л.И. Методика выявления речевых нарушений у детей и диагностика их готовности к школьному обучению. - К.: Актуальна освіта, 1997.

 16. Соботович Є.Ф. Концепція загальномовленнєвої підготовки аномальних дітей до шкільного навчання // Дефектологія. – 1997. - №1.

 17. Соботович Є.Ф. Концепція стандарту спеціальної освіти дітей дошкільного віку з вадами мовленнєвого розвитку // Дефектологія. – 2002. –№1.

 18. Соботович Є.Ф. Нормативні показники та критерії оцінювання мовленнєвого розвитку (у його фонологічній ланці)  дітей дошкільного віку // Дефектологія. – 2002. – №3.

 19. Соботович Є.Ф. Нормативні показники та критерії оцінювання мовленнєвого розвитку (у його лексичній ланці)  дітей дошкільного віку // Дефектологія. – 2003. – №2.

 20. Соботович Є.Ф. Нормативні показники та критерії оцінювання мовленнєвого розвитку (у його граматичній ланці)  дітей дошкільного віку // Дефектологія. – 2003. – №2.

 21. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / За ред. академіка В.І.Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 436 с.

 22. Трофименко Л.І. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ: Програмно-методичний комплекс. – К.: Актуальна освіта, 2007. – 120 с.

 23. Хрестоматія з логопедії. Навчальний посібник. /Шеремет М.К., Мартиненко І.В. – К.:КНТ, 2006.

 24. Шеремет М.К., Гулько З.П. Формування готовності дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення до навчання у школі в умовах спеціального дошкільного закладу розвитку // Імідж сучасного педагога. – 2004. ?№ 8 ? 9. – С. 82 ? 84.

 25. Артикуляция звуков в графическом изображении. Учебно-демонстрационный материал. / Приложение к книге Е.В. Новиковой Логопедическая азбука. – М., 2001.

 26. Беккер К.П., Совак М. Логопедия. – М: Медицина, 1981.

 27. Выгодская И.Т. Исправление нарушения звукопроизношения у подростков / И.Т. Выгодская, Н.А. Гегелия, Т.И. Кочеровская. – М: Просвещение, 1977.

 28. Гринченко Н. Ю., Синяева М.И. Логопедический и медицинский аспекты органической дислалии и способы ее коррекции // Дефектология, 2000, №4.

 29. Каше Г.А. Исправление недостатков речи у дошкольников. – М: Просвещение, 1972.

 30. Логопедия. Учебное пособие для студ. дефектол. факульт. пед. вузов / под ред. Волковой Л.С., Шаховской С.Н., 3е изд. – М.: Владос, 1999.

 31. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению / учеб. пособие под ред Волосовец. – М.: Академия, 2000. – в основну

 32. Основы теории и практики логопедии / под ред. Р.Е. Левиной. – М, 1968.

 33. Поваляева М.А. Справочник логопеда. Р-н-Д, 2001.

 34. Понятийно-терминологический словарь логопеда / под ред. В.И. Селиверстова. – М.: Владос, 1997. – в основну

 35. Правдина О.В. Логопедия. – М.: Просвещение, 1973.

 36. Рау Е.Ф., Рождественская В.И. Исправление недостатков произношения у школьников. – М.: Просвещение, 1980.

 37. Рау Е.Ф., Рождественская В.И. Смешение звуков речи у детей – М.: Просвещение, 1972.

 38. Рыбина Э.В. Подготовка дошкольников с нарушениями речи к звуковому анализу // Дефектология, 1989, №4.

 39. Соботович Є.Ф. Класифікація порушень звуковимови у дітей старшого дошкільного віку // Дошкільне виховання. – 1977, №1.

 40. Соботович Є.Ф. Нормативні показники мовленнєвого розвитку (в його фонетико-фонематичній ланці) дітей дошкільного віку // Дефектологія. – 2002, №3.

 41. Соколенко Н.И. Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей. – М.,1978.

 42. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном детском саду. – М.: Просвещение,1987.

 43. Хрестоматия по логопедии в 2-х т., Т. 1 (Дислалия). – М., 1997.

 44. Чевелева Н.А. Приемы развития фонематического восприятия у дошкольников с нарушениями речи. // Дефектология. – 1986, №5.

 45. Власова Т. А. (отв. ред.) Методы обследования нарушений речи у детей. Сб. научных трудов АПН СССР. М.1990.

 46. Волкова Л. С. (ред.) Логопедия. М. “Просвещение”, 1989. М., 1989,

 47. Ефименкова Л. Н., Мисаренко Г. Г. Организация и методы коррекционной работы логопеда на школьном логопункте. М.1991.

 48. Игры в логопедической работе с детьми / под ред. В.И. Селиверстова. – М., 1981.

 49. Соботович Е. Ф. Методические рекомендации по преодолению первичных нарушений речевого развития у учащихся подготовительного и первого классов для детей с тяжелыми нарушениями речи. К., КУМК, 1989.

 50. Хрестоматия по логопедии (Под ред. Л. С. Волковой, В.И.Селиверствова - М.,1997 .-Ч.1.

 51. Ястребова А. В. Коррекция нарушений речи у учащихся общеобразовательной школы. М., 1984.


^ ПИТАННЯ ДО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ:

 1. Визначення фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення.

 2. Екзогенні та ендогенні фактори в етіології ФФНМ.

 3. Механізми оволодіння фонетико-фонематичною стороною мовлення.

 4. Критерії та нормативні показники оволодіння фонетико-фонематичною стороною мовлення.

 5. Розвиток фонематичних процесів в онтогенезі.

 6. Формування сенсорного та перцептивного рівнів слухового сприймання в онтогенезі.

 7. Формування фонематичних уявлень про звуковий склад слів в онтогенезі.

 8. Формування правильної звуковимови в онтогенезі.

 9. Оволодіння дітьми звуковим аналізом та синтезом.

 10. Характеристика мовлення дітей з ФФНМ.

 11. Характеристика пізнавальної діяльності дітей з ФФНМ.

 12. Характеристика готовності дітей з ФФНМ до школи.

 13. Обстеження фонематичних процесів у дітей з ФФНМ.

 14. Обстеження звуковимови дітей з ФФНМ

 15. Поняття про загальне недорозвинення мовлення (ЗНМ).

 16. Психолого-педагогічна характеристика дітей із ЗНМ.

 17. Періодизація ЗНМ, рівні недорозвитку мовлення.

 18. Характеристика ЗИМ І рівня.

 19. Характеристика ЗИМ ІІ рівня.

 20. Характеристика ЗИМ ІІІ рівня.

 21. Обстеження дітей з ЗНМ.

 22. Завдання і зміст логопедичної роботи на І рівні недорозвитку мовлення.

 23. Завдання і зміст логопедичної роботи з дітьми, що мають ЗНМ ІІ рівня.

 24. Завдання і зміст логопедичної роботи з дітьми, що мають ЗНМ ІІІ рівня.

 25. Організація корекційно-виховної роботи з дітьми дошкільного і шкільного віку при ЗНМ.

 26. Аналіз книги „Преодоление задержки речевого развития у дошкольников” Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева, М., 1991.

 27. Аналіз книги А.С. Винокура „Подолання мовного недорозвинення у дітей молодшого шкільного віку” К., 1977.

 28. Визначення первинного та вторинного недорозвитку мовлення.

 29. Прояви порушень формування звукової системи мовлення при ЗНМ.

 30. Прояви порушень формування лексики у дітей із ЗНМ.

 31. Прояви порушень формування граматичної будови мови при ЗНМ.

 32. Порівняльна характеристика ЗНМ І та ІІ рівнів.

 33. Порівняльна характеристика мовлення дітей, що мають ЗНМ ІІ рівня та ІІІ рівня.

 34. Прояви порушень формування зв’язного мовлення у дітей із ЗНМ.

 35. Аналіз роботи Т.Б. Філічової, Г.В. Чиркіної „Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада” М., 1993.

 36. Логопедичне обстеження дітей з ЗНМ. Принципи, прийоми, зміст.

 37. Організація корекційно-виховної роботи з дітьми шкільного віку при ЗНМ.

 38. Характеристика немовленнєвих процесів дітей з ЗНМ.

 39. Прояви порушень складової структури у дітей з ЗНМ.

 40. Організація корекції ЗНМ в умовах спеціального дошкільного закладу.

 41. Особливості проведення логопедичних занять з дітьми із ЗНМ.

 42. Зміст перспективного плану корекції ЗНМ.

 43. Суть взаємодії логопеда і вихователя в процесі корекції ЗНМ.

 44. Робота з батьками дітей із ЗНМ.

        1. ^ МОДУЛЬ ІХ. АЛАЛІЯ.


Тема 1. Центральні (мозкові механізми мовлення) в нормі та патології.

Самостійна робота:

1. Конспект праці О.Р.Лурія „Основы нейропсихологии”.

2. Накреслити схему розташування мовних центрів в корі гол. мозку.

Рекомендована література: 1, 2, 5, 10, 33, 34, 42.


Тема 2. Поняття про алалію.

Самостійна робота:

1. Скласти таблицю „Порівняльна характеристика алалії та інших порушень мовленнєвого розвитку”.

Рекомендована література: 2, 5, 3, 11, 15, 28, 42 53, 56, 57.


1   2   3   4   5

Схожі:

Імені івана франка логопедія з практикумом iconПоложення про наукову премію імені Івана Франка для студентів та аспірантів Наукову премію імені Івана Франка присуджує Вчена рада Львівського національного університету імені Івана Франка далі
Відзначення лауреатів наукової премії імені Івана Франка відбувається на урочистому засіданні Вченої Ради Університету
Імені івана франка логопедія з практикумом iconЛьвівський національний універтистет Студентське Братство імені Івана Франка Львівського національного універтистету імені Івана Франка Філологічний факультет
Львівському національному університеті імені Івана Франка відбудеться ІІІ всеукраїнська наукова конференція молодих учених-філологів...
Імені івана франка логопедія з практикумом iconГрафік навчального процесу для студентів IІ курсу заочної форми навчання Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка у 2012/2013 навчальний рік Напрям підготовки – 010105 “Корекційна освіта”(логопедія)
Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка у 2012/2013 навчальний рік
Імені івана франка логопедія з практикумом iconЛьвівський національний універтистет Студентське Братство імені Івана Франка Львівського національного універтистету імені Івана Франка Філологічний факультет
move to 0-3602140
Імені івана франка логопедія з практикумом iconМетодичні рекомендації до модулів самостійної роботи з курсу "Логопедія з практикумом" для студентів спеціальності 010106 Дефектологія
Навчально-методичні рекомендації до модулів самостійної роботи з курсу “Логопедія з практикумом” для студентів спеціальності 010106...
Імені івана франка логопедія з практикумом iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Імені івана франка логопедія з практикумом iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Імені івана франка логопедія з практикумом iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет
Микола Поліщук, кандидат філософських наук, доцент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка
Імені івана франка логопедія з практикумом iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Імені івана франка логопедія з практикумом iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи