Методичні рекомендації до організації icon

Методичні рекомендації до організації
Скачати 98.74 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до організації
Дата24.06.2012
Розмір98.74 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ


Методичні рекомендації до організації

самостійної роботи з релігієзнавства


Напрям підготовки 6.010101 „Дошкільна освіта”

Напрям підготовки 6.010102 „Початкова освіта”

Напрям підготовки 6.010105 „Корекційна освіта (логопедія, спеціальна (практична) психологія)”

Напрям підготовки 6.010106 „Соціальна педагогіка”


Уклала: Івах О.С.


Львів-2010


Основне завдання навчального процесу у навчальному закладі – навчити студентів працювати і поповнювати свої знання самостійно. Студенти повинні не тільки засвоїти відповідну навчальну програму, а й набути навички самостійної роботи.

Завдання самостійної роботи з релігієзнавства – навчити студентів: творчо і самостійно працювати; раціонально організовувати свій час; працювати з комп’ютером; опрацьовувати літературні джерела; виконувати дослідницьку роботу, аналізувати та інтерпретувати результати наукових досліджень тощо.

Метою самостійної роботи є вироблення навичок опрацювання нормативно-правових актів, спеціальної літератури та інших матеріалів, необхідних для належного засвоєння релігієзнавства, а також для розвитку сталих умінь до самостійного вивчення і викладання одержаної інформації.

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час вільний від обов’язкових занять, без участі викладача. Лише у ході самостійної роботи студент має можливість розвинути пізнавальні та виконавчі здібності, пам'ять, самостійне мислення, наполегливість і головне , виробити вміння самостійного здобуття знань.

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, необхідних для вивчення курсу релігієзнавства чи окремої теми: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій викладача тощо. Серед них значне місце посідає саме методичні матеріали, завдання та вказівки викладача, а також рекомендована спеціальна література та нормативно-правові акти.

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці, навчальному кабінеті або комп'ютерному класі, а також у домашніх умовах.

Головне в правильній організації самостійної роботи - її планування, яке, в принципі, вже задане робочою програмою навчальної дисципліни. Частка самостійної роботи підвищується від перших до старших курсів. Щодня потрібно витрачати на самостійну роботу 3-4 години. Хоча здатності і можливості студентів до самостійної роботи різні, загальні вимоги до організації такої роботи однакові для всіх: регулярність і систематичність, виділення головного в будь-якому матеріалі, розуміння його, а не заучування; завзятість і сталість вольових зусиль.

Розрізняють такі види самостійної роботи:

- аудиторна (лекції, семінари);

- поза аудиторна: навчально-дослідницька (підготовка до семінару тощо);

- науково – дослідницька.

При роботі з джерелами інформації студент може використовувати два типи дії: з веденням записів у зошит та без ведення записів. Робота студентів з веденням записів розмежовується в розрізі трьох груп:

 1. первинна група записів – помітки, коментарі, зауваження тощо;

 2. основна група записів – тези, виписки, цитати, графічні записи, анотації;

 3. вища група записів – конспект, реферат, рецензія, доповідь, звіт і т.д..

Самостійна навчальна діяльність передбачає реальне виконання комплексу робіт різного змісту та форм, більшість з яких регламентуються викладачем і спрямовують студентів на кінцевий результат. Основними формами завдань для самостійної роботи студентів є:

 1. завдання-дії: вправи, питання, задачі;

 2. завдання-продукти: конспект, реферат, доповідь, звіт тощо.

Результати навчання переважно не залежать від форми завдання. Кількісна його характеристика визначається насамперед кількістю виконаних дій, а якісна - їх вичерпністю, вмотивованістю та обґрунтованістю.

Основний вид самостійної роботи студентів – робота з науковою книгою. Вимоги до роботи з книгою:

 • систематичність;

 • свідоме засвоєння матеріалу;

 • розуміння прочитаного (порозуміння змісту, понять, термінів,положень)

 • розуміння написаного;

 • критичне ставлення до написаного.


Прийоми роботи з науковою книгою:

 • перегляд літератури (титульного аркушу, змісту);

 • складання плану книги, виокремлення переліку тих питань які у ній розглядаються;

 • складання тез;

 • конспектування;

 • виписування на картки.

Одним з видів самостійної роботи студентів є підготовка реферату. Реферат покликаний показати знання студентів основного матеріалу, відповідних публікацій. При оцінці реферату особливе значення буде надаватися самостійності мислення, новим прикладам, проробленню книг і публікацій, що не входять до рекомендованого списку літератури.

При роботі з першоджерелами варто уникати прямого конспектування тексту, а зосередити увагу на коментуванні, тобто на викладенні власних поглядів щодо розглянутого матеріалу. Однак цитування також може використовуватися для аргументації чи формулювання думки автора.

Реферат повинний мати чітку структуру. Початок реферату – план, що складається з розділів і підрозділів, які відповідають заголовкам і підзаголовкам у тексті. За змістом (планом) йде вступ: постановка мети, задач, визначення меж дослідження теми. Основна частина за етапами розкриває тему реферату. Наприкінці оформляються висновки, показуються напрями подальшого розвитку теми. Завершується реферат списком використаних джерел.

Під час роботи над рефератом передбачається консультування викладача: обговорення напряму наукового пошуку, узгодження плану (змісту) та ін.. Реферат, прорецензований викладачем, виноситься до захисту і обговорення в аудиторії. Обсяг реферату – 10-12 сторінок. Тема реферату вибирається (за бажанням) із пропонованої тематики за узгодженням з викладачем можливе самостійне формулювання теми.

Самостійна робота носить індивідуальний характер, однак можливе й колективне осмислення та вивчення навчального матеріалу. Однією з таких форм є проведення самостійної роботи студентів під керівництвом викладача, яке проводиться відповідно до розкладу навчальних занять, з метою підвищення рівня підготовки студентів, ознайомлення їх з нормативно правовими актами та отримання необхідної допомоги з боку викладача щодо теоретичних положень окремих галузей законодавства чи аспектів їх практичного застосування.


Тема 1. Предмет, структура та основні методологічні принципи релігієзнавства.Ранні форми релігії.

Самостійна робота студентів:

 1. Ознайомитись з різними підручниками та навчальними посібниками з релігієзнавства та порівняти їх структуру.

 2. Опрацювати питання «Функції релігії» з підручника «Релігієзнавство» В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська. - К., 2005. - с. 43-46.Тема 2. Етнодержавні релігії Стародавноього світу.

Самостійна робота студентів:


 1. Зробити порівняльну таблицю релігій Давньої Греції та Давнього Риму.

 2. Підготуватись до семінару.


Тема 3. Давні європейські релігії.

Самостійна робота студентів:

Визначити спільні риси у релігіях германців, кельтів і слов'ян.

Тема 4. Релігії доколумбової Америки, Австралії та Океанії.

Самостійна робота студентів:

Повторити матеріал та зробити порівняльну таблицю ранніх національних релігій.


Тема 5. Іудаїзм.

Самостійна робота студентів:

 1. Опрацювати питання «Напрями і течії в іудаїзмі » з підручника Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство. - Київ: Академвидав, 2005. - С. 142-147.

 2. Підготуватись до семінару.

Тема 6. Релігії Давньої Індії.

Самостійна робота студентів:

Визначити, що спричинило виникнення в лоні індуїзму напрямів і течій?


Тема 7. Релігії Давнього Китаю та Давньої Японії.

Самостійна робота студентів:

 1. Сучасне конфуціанство.

 2. Підготуватись до контролю модуля №1.


Тема 8. Зороастризм.

Самостійна робота студентів:

Розкрийте особливий погляд зороастризму на проблему добра та зла.


Тема 9.Буддизм.

Самостійна робота студентів:

Опрацювати питання «Напрями і течії буддизму» з підручника Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство. - Київ: Академвидав, 2005. - С.215-222.


Тема 10. Виникнення та еволюція раннього християнства. Розкол у християнстві.

Самостійна робота студентів:


 1. Проаналізуйте причини виникнення християнства.
 1. Підготуватись до семінару.


Тема 11. Католицизм.

Самостійна робота студентів:

Вселенські собори та їх значення в історії християнства.


Тема12. Православ'я. Християнізація України-Русі та розвиток українського православ'я.

^ Самостійна робота студентів: Наведіть аргументи на користь того, що Володимир, дбаючи про християнізацію Русі мав намір утвердити його слов'янський варіант.


Тема 13. Українська Греко-Католицька Церква.

Самостійна робота студентів:

Проблеми християнського екуменізму в Україні.


Тема 14. Протестантизм.

Самостійна робота студентів:

 1. Який вплив справив протестантизм на соціально-економічний розвиток світу?

 2. Підготуватись до семінару.

Тема 15. Іслам.

Самостійна робота студентів:

Охарактеризуйте становище жінки в ісламі. Як воно виражається в шлюбному

обряді?


Тема 16. Нетрадиційні релігії.

Самостійна робота студентів:

Проаналізуйте причини кризи традиційних форм релігійної свідомості.


^ Тема 17. Конституційно-правові основи забезпечення свободи совісті в Україні.

Самостійна робота студентів: Охарактеризуйте особливості забезпечення свободи совісті в Україні після проголошення її незалежності.


Список літератури

 1. Бублик С.А. Релігієзнавство : Навч.посіб / за ред. С.А. Бублика - 2-е вид.; К.: Юрінком Інтер, 1999.

 2. Данильян О.Г., Тараненко В.М. Релігієзнавство: Підруч. для вищої школи.-Х.: Прапор, 2006.

 3. Історія релігії : Збірник документів / Упорядники : Е.В. Бестрицька, І.С. Зозуляк. - Тернопіль: Астон, 2003.

 4. Левицький Ю. Коротка історія Української(Київської) церкви.,-1993.

 5. Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство: Підручник. – К.: Академвидав, 2005.

 6. Огієнко І.І.Українська церква:Нариси з історії української православної церкви.-Т.1-2,-К.,1993.

 7. Релігієзнавство:Підручник/За ред..В.М.Вовк, Б.Ф.Чміля.- К.: Атіка, 2009.

 8. Релігієзнавство :Підручник/За ред. В.І. Лубського .-К.:Центр учбової літератури, 2010.

 9. Релігієзнавство: Навч.посіб./ За ред.В.Л.Петрушенка, О.П. Петрушенка.-Львів: «Новий Світ-2000», 2009.

 10. Релігієзнавство:Підручник / За ред.О.П.Сидоренка.2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2008.

 11. Релігієзнавство : Навч. посіб. / за ред. М.Ф. Рибачука. - К.: Освіта, 1997.

 12. Релігієзнавчий словник / За ред. А.Колодного, Б.Лобовика. - К., 1996.

 13. Сергій Аверинцев. Софія-Логос. Словник. 3-е видання - К.: Дух і літера, 2007.

 14. Сіль землі: Християнство й Католицька Церква в XXI ст. Розмова Петера Зевальда з Иосифом Рацінгером / Пер. з нім. О.Конкевича. - Львів: Місіонер, 2007.

 15. Харьковщенко Є.А.Релігієзнавство:Підручник.-К.: Наукова думка, 2007.

 16. Чорненький Я.Я. Релігієзнавство: теоретико-практичний курс: Навч. посіб. - К.: ВД «Професіонал», 2005.

 17. Конституція України. Нова редакція.

Схожі:

Методичні рекомендації до організації iconЛ. А. Биченко мотивація персоналу методичні рекомендації
Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять І організації самостійної роботи
Методичні рекомендації до організації iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з курсу
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з курсу "Радіоелектроніка" (для студентів 2 курсу денної та заочної...
Методичні рекомендації до організації iconМетодичні рекомендації до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу " Основи зовнішньоекономічних зв’язків "
Методичні рекомендації до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу “Основи зовнішньоекономічних зв’язків” (для...
Методичні рекомендації до організації iconМ. О. Слободенюк та ін. Наскрізна програма та методичні рекомендації
Л.І. Соломенко, М. О. Слободенюк та ін. Наскрізна програма та методичні рекомендації з організації практичної підготовки фахівців...
Методичні рекомендації до організації iconМетодичні рекомендації до семінарських занять > Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів
Робоча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації до організації iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації до організації iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації до організації iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації до організації iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації до організації iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації до організації iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи