«Корекційна освіта» icon

«Корекційна освіта»
Скачати 53.41 Kb.
Назва«Корекційна освіта»
Дата02.06.2012
Розмір53.41 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічний коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка
Методичні рекомендації
до самостійної роботи студентів
напряму підготовки

6.010105 «Корекційна освіта»

з навчальної дисципліни «Організація психологічної служби у спеціальних закладах»
Викладач: Сивик Г.Є.


Схвалено на засiданнi циклової комісії

викладачів фахових дисциплін корекційної освіти

Протокол № ____ вiд ____________2011 р.

Голова циклової комісії _________ Королюк Т.

Львів 2011


Практичний (спеціальний) психолог – спеціаліст у галузі практичної (прикладної) психології, що проводить психологічну практику. Він реалізує свої професійні функції за допомогою специфічних прийомів, методів і технологій, що ґрунтуються на наукових знаннях механізмів функціонування психіки, законів людської поведінки й розвитку.

Основне завдання психологічної практики – допомагати людині психологічними засобами, корегувати її особистісні риси й структуру особистості, соціальні стосунки, сприяти розкриттю творчого потенціалу, проектуванню її власного життєвого шляху.

Курс «Організація психологічної служби у спеціальних закладах» – специфічний. Метою даного курсу є ознайомлення студента – майбутнього спеціаліста, з особливостями його діяльності в галузі практичної спеціальної психологічної допомоги, спрямування на те, що для вирішення актуальних завдань практики (наприклад, для забезпечення високого рівня ефективності навчально-виховного процесу в спеціальній школі) потрібна допомога психолога з відповідним рівнем фахової підготовки, який би володів не лише теоретичними знаннями з психологічних дисциплін, а й методами вивчення психології дитини (зрілої особистості), умів добирати батареї адекватних методик з урахуванням потреб та цілей вивчення конкретного психологічного явища, забезпечувати науково–дослідницьку роботу, надавати допомогу превентивного чи корекційного характеру по усуненню виявлених недоліків або відхилень психічного, особистісного розвитку, орієнтувався в специфіці розвитку осіб з особливими освітніми потребами тощо. В цьому контексті важливою складовою даного курсу є самостійна робота студента, яка спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, їх поглиблення, набуття і удосконалення практичних навичок та умінь щодо відповідної спеціальності. Мета самостійної роботи студентів: набуття додаткових знань, перевірка отриманих знань на практиці, вироблення фахових та дослідницьких вмінь та навичок. Індивідуальна робота студентів забезпечується всіма навчально-методичними засобами, необхідними для вивчення навчальної дисципліни: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій, інтернет-ресурсом тощо. Студентам також рекомендується для самостійного опрацювання відповідна наукова література та періодичні видання.


Тематика самостійних робіт

1. Організаційно-методичні засади діяльності психологічної служби системи освіти (2 години).

Теоретичні питання: визначити принципи організації та функціонування психологічної служби системи освіти.

Практичні завдання: ознайомлення з функціями психологічної служби закладу освіти.

Форма контролю: обговорення на практичних заняттях.

2. Зміст діяльності центру практичної психології та соціальної роботи (2 години).

Теоретичні питання: визначити пріоритетні напрямки роботи районних центрів практичної психології і соціальної роботи.

Практичні завдання: охарактеризувати напрями діяльності центру.

Форма контролю: обговорення на практичних заняттях.

3. Використання карти психолого-педагогічного супроводу в роботі практичного (спеціального) психолога (2 години).

Теоретичні питання: діагностика рівня психологічної готовності дитини з особливими потребами до школи.

Практичні завдання: розробити карту психолого-педагогічного супроводу.

Форма контролю: обговорення на практичних заняттях.

4. Робота спеціального психолога з батьками учнів з особливими потребами (2 години).

Теоретичні питання: визначити причини і види порушень психофізичного розвитку.

Практичні завдання: скласти психолого-педагогічну характеристику дитини з порушеннями психофізичного розвитку (на вибір).

Форма контролю: розробити план бесіди з батьками щодо специфіки розвитку дітей з особливими потребами.

5. Програма діяльності практичного психолога спеціального закладу (2 години).

Теоретичні питання: управлінська підтримка діяльності практичного психолога.

Практичні завдання: основні етапи діяльності практичного (спеціального) психолога.

Форма контролю: розробити вимоги до методичного забезпечення діяльності практичного психолога у спеціальному закладі.


Рекомендована література.

 1. Абрамова Г.С. Практическая психология: учебник для студентов вузов / Г.С.Абрамова. – Изд.8-е., перераб. и доп. – М.: Академический Проект; Трикста, 2005. – 496 с.

 2. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе / М.Р.Битянова. – М.: Совершенство, 1998. – 298 с.

 3. Бітянова М.Р. Психолог у школі: зміст діяльності і технології / М.Р. Бітянова. – К.: Главник, 2007. – 160 с.

 4. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности. – К., Здоровье, 1980. – 165с.

 5. Бурлачук Л.Ф. Словарь – справочник по психологической диагностике. – Спб.: Питер, 2000. – 589с.

 6. Дружинин В.Н. Психология способностей.  Когито-Центр // 2007, 541 с.

 7. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / упоряд. В.Г. Панок, І.І. Цушко, А.Г. Обухівська. – К.: Ніка-Центр, 2005. – 436 с.

 8. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / упоряд. В.Г. Панок, І.І. Цушко, А.Г. Обухівська. – К.: Шкільний світ, 2008. – 256 с.

 9. Коробко С.Л. Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник / С.Л. Коробко, О.І. Коробко. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с.

 10. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 400с.

 11. Митькин А.А. Пути психологического поиска: Претензии и возможности. Когито-Центр  // 2009, 240 с.

 12. Ожиганова Г.В. Метод пролонгированной диагностики и формирования креативности у детей младшего школьного возраста.  Когито-Центр // 2005, 135 с.

 13. Осипова А.А. Общая психокоррекция: учебное пособие для студентов вузов / А.А. Осипова. – М.: ТЦ СФЕРА, 2005. – 512 с.

 14. Панок В. Основи практичної психології : підручник / В.Панок, Т.Титаренко, Н.Чепелєва та ін. – Вид. 2-ге, стереотип. – К.: Либідь, 2001. – 536 с.

 15. Психологические тести /Под.ред. А.А.Карелина: В 2т. – М.: ВЛАДОС, 2003

 16. Психологический инструментарий http://cogito-centre.com/list.php?c=meth

 17. Розумові здібності дитини // Психологічний інструментарій. – К.: 2004

 18. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: учеб. пособие. В 2 кн. / Е.И. Рогов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Кн. 2: Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 480 с.

 19. Технологія розробки навчальної програми: методичні рекомендації // Бібліотека педагога-новатора. Випуск 1 / укладач Л.В. Кабан. – Біла Церква: КОІПОПК, 2008. – 48 с.

 20. Яценко Т. Социально-психологическое обучение в подготовке будущих учителей / Т. Яценко. – К.: Ника-Центр, 1987. – 227 с.

Схожі:

«Корекційна освіта» icon«Корекційна освіта»
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів напрям підготовки 010105 «Корекційна освіта»
«Корекційна освіта» icon8. 01010501 Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка, 01010501 Корекційна освіта. Логопедія, 03010201 Психологія
А. В. Уманець, завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов
«Корекційна освіта» icon8. 01010501 Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка, 01010501 Корекційна освіта. Логопедія, 03010201 Психологія
А. В. Уманець, завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов, Р. В. Кульбанська,...
«Корекційна освіта» icon«Анатомія, фізіологія дітей та підлітків з основами валеології» для студентів 1 курсу інституту фізичної культурі та реабілітації спеціальність – 010105 «Корекційна освіта»
...
«Корекційна освіта» icon8. 01010501 Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка, 01010501 Корекційна освіта. Логопедія, 03010201 Психологія
А. В. Уманець, завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов, Л. А. Онуфрієва,...
«Корекційна освіта» iconСтруктурно-логічна схема підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності: 01010101 Дошкільна освіта спеціалізації: Корекційна освіта Практична психологія

«Корекційна освіта» iconКорекційна освіта

«Корекційна освіта» icon6. 010101 «дошкільна освіта», 010105 «корекційна освіта», Викладач – М. Проц Львів – 2011
Значна роль у цьому процесі належить самостійній роботі студентів. Вона, відповідно до нових державних освітніх стандартів, має становити...
«Корекційна освіта» iconМіністерство освіти І науки україни головне управління освіти І науки виконавчого органу київради (кмда) київський університет імені бориса грінченка рада молодих учених інформаційний лист
Педагогічна освіта (дошкільна, початкова, корекційна, професійна освіта, соціальна педагогіка)
«Корекційна освіта» iconМетодичні рекомендації до організації
Напрям підготовки 010105 „Корекційна освіта (логопедія, спеціальна (практична) психологія)”
«Корекційна освіта» iconМетодичні рекомендації до організації
Напрям підготовки 010105 „Корекційна освіта (логопедія, спеціальна (практична) психологія)”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи