Завдання для самостійної роботи з предмету «Вступ до спеціальності» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» icon

Завдання для самостійної роботи з предмету «Вступ до спеціальності» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»
Скачати 77.53 Kb.
НазваЗавдання для самостійної роботи з предмету «Вступ до спеціальності» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»
Дата24.06.2012
Розмір77.53 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічний коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка


«Затверджую»

В. о. директора _______ З. Ленів

“____”____________ 2011р


Завдання для самостійної роботи

з предмету

«Вступ до спеціальності»

для студентів напряму 6.010106 «Соціальна педагогіка»


Укладач : І. Субашкевич,

викладач фахових дисциплін


Схвалено цикловою комісією

викладачів фахових

дисциплін напряму

«Соціальна педагогіка»

Протокол №___ від”__”___2011 р.

Голова________ Н. Кубінська


ЛЬВІВ-2011

^ КРИТЕРІЇ ТА НОРМИ ОЦІНЮВАННЯ


Основними критеріями є:

 • характер засвоєння знань, умінь і навичок (обсяг, повнота, правильність, точність знань, їх міцність);

 • якість відповіді студента (рівень осмислення, аргументації, аналізу, послідовність, самостійність творчого застосування, виразність мови);

 • якість виконання роботи (збереження науковості, системи, повнота і правильність, самостійність суджень, грамотність викладу);

 • рівень вихованості (старанність, гуманізм, добрі справи і вчинки, активність, дотримання норм поведінки, моральне здоров’я, ціннісні орієнтири).


^ ОЦІНКА “ВІДМІННО”

 • правильне, повне засвоєння програмового матеріалу;

 • свідоме, аргументоване висвітлення теми, правильне і доцільне використання наукової термінології;

 • логічний, послідовний виклад матеріалу, підтвердження теоретичного матеріалу прикладами, фактами з різних сфер;

 • вміння аналізувати поняття, твердження, явища, закономірності;

 • самостійне, творче застосування знань, розкриття причин і взаємозв’зку, взаємозумовленості;

 • виразність, багатогранність мови, вміння формулювати висновки та власні судження.


^ ОЦІНКА “ДОБРЕ”

 • свідоме, повне засвоєння матеріалу програми, але з деякими неточностями і прогалинами у другорядному матеріалі (1-2 незначні помилки);

 • аргументована відповідь, наявність висновків і власних суджень;

 • самостійне, творче застосування, інколи з допомогою викладача;

 • незначне порушення послідовності викладу;

 • недостатня виразність мови, наявність неточностей у висновках.


^ ОЦІНКА “ЗАДОВІЛЬНО”

 • неповне засвоєння матеріалу програми, виклад матеріалу з кількома (3-5) незначними помилками, які студент може виправити за допомогою викладача;

 • самостійне, репродуктивне застосування знань за вказівкою викладача;

 • деякі порушення логічності і послідовності викладу; недостатнє розкриття суті явищ, понять;

 • недостатнє самостійне мислення, не проглядається причинно-наслідковість, взаємозв'язок;

 • бідність мови, відсутність або неконкретність висновків.


^ ОЦІНКА “НЕЗАДОВІЛЬНО”

 • відсутність знань, умінь і навичок;

 • знання матеріалу за обсягом менше половини;

 • несвідоме, механічне використання лише фрагментарних знань;

 • виклад матеріалу з великими помилками, без системи і належної аргументації;

 • відсутність логіки і мислительської діяльності, не зроблені висновки, узагальнення;

 • допущено більше 5 грубих помилок у використанні наукових понять і термінології.Норми оцінювання

навчальних досягнень студентів

при запровадженні 100 - бальної системи 1. Поточне оцінювання упродовж семестру - до 50 балів, в тому числі,


Аудиторні заняття: 36 балів


1) семінарські заняття:

- виступ, доповідь, повідомлення ^ 12 х 4 (середній бал)


2) практичні заняття

- ведення словника 3 х 2

- робота над літературою 3 х 2

3) контрольні роботи

- модуль І 4

- модуль ІІ 4

- модуль ІІI 4


Самостійна робота 14 балів


1) науково – пошукова і творча робота:

- реферат 4

- есе, доповідь, повідомлення 2


2) індивідуальна робота:

- додаткове опрацювання літератури ^ 4

- конспектування окремих тем 4


2. Додаткові бали 10 балів


1) індивідуальні завдання:

- робота в Інтернеті 3

- збір інформації шляхом інтерв’ю

та іншими засобами 3


2) за систематичне відвідування занять:

- без пропусків ^ 4

- з незначною кількістю пропусків (6 год.) 3

- за наявність пропусків без 0

поважних причин


На підставі отриманої впродовж семестру суми балів виставляється підсумкова оцінка за семестр. Якщо студент впродовж семестру набрав менше 20 балів, він не допускається до іспиту, поки не виконає вимоги поточного оцінювання.


3. Підсумкова оцінка знань (іспит) 50 балів

Одержана на іспиті кількість балів додається до кількості балів, набраних упродовж семестру, і на основі загальної суми балів ставиться підсумкова оцінка за 4 - бальною системою в навчальний журнал, екзаменаційну відомість та залікову книжку студента. Вона є остаточною оцінкою знань студента з «Вступу до спеціальності», яка потім виставляється в додатку до диплома.


У відомості за семестр підсумкові оцінки студентів будуть виставлятися так:
^ Оцінка в балахECTSВизначення

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку

(національна шкала)Залік

90 – 100

A

відмінно

Відмінно
81 – 89

В

дуже добре


Добре

71 – 80

С

добре

61 – 70

D

задовільно


Задовільно

51 – 60

Е

достатньо^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


МОДУЛЬ - 1

НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ СТУДЕНТА


ТЕМА 1: Суть і мотиви навчання, самоосвіти та самовиховання студента


Завдання для самостійної роботи:

 • Написати міні – твір (роздуми) «Мої перспективи на ниві соціальної педагогіки»^ МОДУЛЬ - 2

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА


ТЕМА 7: Об’єкт і суб’єкт соціально-педагогічної діяльності


Завдання для самостійної роботи:

 • Зробити конспект «Кваліфікаційної характеристики соціального педагога».


Література:

 1. Богданова І.М. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник. – К., 2008, с. 194 – 198.

 2. Збірник нормативно – правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України./Упоряд. В.Г. Панок, І.І. Цушко, А.Г. Обухівська – К., 2008, с. 114 – 122.ТЕМА 8: Зміст і основні функції діяльності соціального педагога


Завдання для самостійної роботи:

 • Скласти термінологічний словник за темою «Професійні знання та вміння спеціаліста соціально-педагогічної роботи».^ МОДУЛЬ - 3

ОСНОВНІ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА


ТЕМА 12: Соціальний педагог в системі освіти


Завдання для самостійної роботи:

Опрацювати статтю:

 • «Соціальний педагог – важлива посада: роль та призначення професійної діяльності соціального педагога як спеціаліста психологічної служби системи освіти України» // «Соціальний педагог», - 2010, - №7, с. 3 - 7.^ ТЕМА 13: Діяльність соціального педагога в соціальних центрах та службах для молоді


Завдання для самостійної роботи:

 • Підготуватися до мікровиступу на тему «Молодіжні організації в Україні»ЛІТЕРАТУРА


Основна література

 1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі. Навчальний посібник. – К., 2009. – 208 с.

 2. Богданова І.М. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник. – К., 2008. – 343 с.

 3. Карпенко О.Г. Вступ до спеціальності «Соціальна побота». Навчально – методичний посібник. - К., 2009. – 242 с.

 4. Капська А.Й. Соціальна робота. Навчальний посібник. – К., 2011. – 400 с.

 5. Семигіна Т.В. Мигович І. І. Вступ до соціальної роботи. – К., 2005. – 303 с.Додаткова література

 1. Дудкевич Т.В., Савицька О.В. Практична психологія: Вступ у спеціальність. Навчальний посібник. – К., 2007. – 256 с.

 2. Збірник нормативно – правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України./Упоряд. В.Г. Панок, І.І. Цушко, А.Г. Обухівська – К., 2008. – 256 с.

 3. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Практикум. Навчальний посібник. – К., 2008. – 336 с.Схожі:

Завдання для самостійної роботи з предмету «Вступ до спеціальності» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconЗавдання для самостійної роботи з предмету «Соціальна молодіжна політика» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»
«Соціальна молодіжна політика» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»
Завдання для самостійної роботи з предмету «Вступ до спеціальності» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconЗавдання для самостійної роботи з предмету «Самовиховання І саморегуляція особистості» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»
«Самовиховання І саморегуляція особистості» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»
Завдання для самостійної роботи з предмету «Вступ до спеціальності» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconЗавдання для самостійної роботи з предмету «Етика І психологія сімейного життя» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»
На підставі отриманої впродовж семестру суми балів виставляється підсумкова оцінка за семестр. Якщо студент впродовж семестру набрав...
Завдання для самостійної роботи з предмету «Вступ до спеціальності» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconДо виконання самостійної роботи з педагогікИ сімейного виховання
«Соціальна педагогіка», спеціальності 010106. Вивчення цього курсу передбачає педагогічну підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Завдання для самостійної роботи з предмету «Вступ до спеціальності» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconПрограма Співбесіди для вступу на Спеціальність 010106 Соціальна педагогіка
Педагогіка розглядає І виявляє найбільш ефективні умони для всебічного гармонійного розвитку особистості в процесі навчання й виховання....
Завдання для самостійної роботи з предмету «Вступ до спеціальності» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconЗавдання для самостійної роботи з курсу “Психогігієна”
Курс “Основи психогігієни” призначено для студентів спеціальності “Соціальна педагогіка” освітнього рівня “бакалавр”. Психогігієна...
Завдання для самостійної роботи з предмету «Вступ до спеціальності» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconМетодичні рекомендації до модулів самостійної роботи з курсу "Логопедія з практикумом" для студентів спеціальності 010106 Дефектологія
Навчально-методичні рекомендації до модулів самостійної роботи з курсу “Логопедія з практикумом” для студентів спеціальності 010106...
Завдання для самостійної роботи з предмету «Вступ до спеціальності» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconДо виконання самостійної роботи «Основи психолого-педагогічної діагностики та консультування»
Даний курс передбачено навчальним планом напряму підготовки «Соціальна педагогіка» для студентів IV курсу. Вивчається протягом 7-8...
Завдання для самостійної роботи з предмету «Вступ до спеціальності» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconОрганізація практик студентів
Нпп кафедри організували волонтерську соціально-педагогічну практику для студентів 1-го року навчання, спеціальності „Соціальна педагогіка”...
Завдання для самостійної роботи з предмету «Вступ до спеціальності» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconОрганізація практик студентів
Нпп кафедри організували волонтерську соціально-педагогічну практику для студентів 1-го року навчання, спеціальності „Соціальна педагогіка”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи