«соціальна психологія» icon

«соціальна психологія»
Скачати 176.09 Kb.
Назва«соціальна психологія»
Дата24.06.2012
Розмір176.09 Kb.
ТипДокументиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

з навчального курсу

«СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ»

для студентів напряму підготовки

6.010106 "Соціальна педагогіка"


Укладач:

А.Богданова

викладач психології


ЛЬВІВ-2011


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма курсу "Соціальна психологія" є складовою частиною навчального плану спеціальності "Соціальна педагогіка".


Вивчення курсу "Соціальна психологія" дає можливість студентам набути основних знать з соціальної психології, психології малої та великої групи, основ конфліктології, психології впливу; дасть уявлення про специфіку формування та розвитку соціальних відносин та їх впливу на свідомість окремого індивіда; познайомить з закономірностями соціального мислення, соціальної взаємодії та соціальних відносин у різних типах соціальних груп; дасть уявлення про гендерні, культурні та соціальні відмінності між людьми; сформує навички роботи з корекції групових та міжгрупових відносин; утворить ґрунтовний базис для подальшого поглибленого вивчення окремих аспектів соціальних напрямків педагогічної та психологічної наук; допоможе студенту ґрунтовніше розібратись у особливостях власної особистості, у своїх індивідуально-особистісних, пізнавальних та комунікативних рисах та якостях; сформує загальні орієнтири у педагогічній роботі з групами різного типу та з індивідом, який є їх частиною.


Передбачені навчальним планом години розподілені на лекційні, семінарські та практичні заняття, консультації та самостійну роботу.


Семінарські та лекційні заняття дають можливість студентам не лише ознайомитись з теоретичним матеріалом з загальної теорії та історії соціальної психології, а й поглибити знання з соціальної психології особистості та спілкування, соціальної психології міжособистісних відносин та групової взаємодії. Самостійна робота з курсу соціальна психологія орієнтована на формування у студентів навичок самостійної науково-пошукової роботи, формуванню креативності, критичності й системності мислення. Практичні заняття сприяють оволодінню практичними навичками та вміннями міжособистісної та міжгрупової взаємодії, розвивають соціальну свідомість та чутливість до соціально значимих явищ.

Програма орієнтує викладача на творчу побудову навчального процесу, використання модульної рейтингової системи навчання та лекційно-семінарського методу викладання, а також організацію самостійної роботи студентів та проведення практичних і консультативних занять.


^ Основні вимоги до знань та умінь студентів


Після закінчення курсу студент повинен знати:


- сутність, походження та значення соціальної психології як науки;

- основні закономірності соціального самосприйняття особистості;

- закономірності презентації особистістю власного "я" у соціумі;

- специфіку взаємодії людини та соціуму;

- закономірності формування соціальних уявлень, суджень, переконань особистості;

- закономірності поведінки людини у суспільстві, у великій та малій групі;

- особливості міжособистісної взаємодії у групі;

- основні засоби впливу на свідомість людини та засоби опору цьому впливу;

- статеві та культурні відмінності між людьми;

- основи конфліктології;

- особливості групової взаємодії;

- структуру та динаміку малої групи і колективу.


Студент повинен уміти:


- діагностувати та корегувати соціальне самосприйняття особистості;

- розрізняти та пояснювати механізми формування соціальних суджень;

- аналізувати культурні, гендерні та етнічні чинники сприйняття людьми один одного;

- пояснювати специфіку міжособистісних стосунків з точки зору механізмів соціального сприймання;

- аналізувати та конструктивно розв’язувати типові конфліктні ситуації;

- проводити різні види посередницької роботи з розв’язання конфліктів, такі як арбітраж та медіація;

- діагностувати психологічний клімат та інші властивості малої групи;

- проводити соціометричне обстеження малої групи та складати соціограму;

- формулювати рекомендації для подолання проблем у міжособистісній взаємодії.

^ Критерії та норми оцінювання успішності студентів


Основні критерії:

- правильність, повнота та обсяг знань, їх точність;

- якість відповіді студента (обгрунтованість та грамотність викладу);

- ступінь орієнтування у матеріалі;

- навички практичної експлуатації теоретичних знань та вмінь;

- наявність самостійного та творчого мислення.


^ Орієнтовні норми оцінювання відповідей студента:


Оцінка "відмінно"відповідь повна, самостійна, правильна, викладена літературною мовою у логічній послідовності. Студент вільно орієнтується у теоретичному матеріалі та вміє пов’язати його з практичними уміннями. Проявляє ознаки творчого підходу до вирішення типових завдань.


Оцінка "добре"відповідь задовольняє вищевказані вимоги частково, містить певні смислові неточності у викладі матеріалу. Недоліки легко виправляються при відповіді на додаткові запитання викладача.


Оцінка "задовільно" – відповідь загалом правильна, але допущені суттєві неточності. Студент виявляє розуміння навчального матеріалу при недостатній повноті засвоєння понять або непослідовному викладі матеріалу, погано орієнтується у матеріалі або не орієнтується взагалі; при певній мірі засвоєння конкретних тем не може відповісти на додаткові запитання з інших. Слабке володіння практичними навичками. Творче мислення не застосовується або застосовується мінімально.


Оцінка "незадовільно" – відповідь неправильна, студент виявляє незнання основних понять предмету, не володіє практичними навичками, не проявляє здатність до творчого пошуку.


Модуль 1. Соціальне мислення та соціальне сприйняття.


Тема 2. "Я" у соціальному світі.

(2 год.) Самостійна робота:

Користуючись додатковою літературою, описати стратегії та форми адекватної самопрезентації в залежності від її мети.

Терміни: я-концепція, я-реальне, я-ідеальне, я-соціальне, самопізнання, самосвідомість, самооцінка, самоаналіз, самоконтроль, самопрезентація. самоефективність, самомоніторинг.

Література:

Основна:

 1. Москаленко В.В. Соціальна психологія - К.2004.

 2. Майерс Д. Социальная психология. - СПб., 2004.

 3. Орбан-Лембрик Л. Соціальна психологія. Т.І. – К.:Либідь, 2004.

Додаткова:

 1. Бодалев А.А. Восприятие человеком человека. // Хрестоматия по психологии. – М., 1977

 2. Шибутани Т. Социальная психология. – М., 1995.

 3. Крысько В.Г. Социальная психология. - М., 2006.


Тема 3. Соціальні переконання та судження

(2 год.) Самостійна робота:

1. Скласти план-конспект.

2. Використовуючи додаткову літературу, самостійно розглянути феномен евристики. Розглянути види евристики: евристика представленості, евристика доступності. Форма звіту - семінар.

^ Терміни: атрибуція, інтуїція, ілюзорне мислення, суб’єктивне сприймання, хіндсайт, евристика, евристичне мислення.

Література:

Основна:

1.Андреева Г.М. Психология социального познания. - М., 1997.

2.Майерс Д. Социальная психология. - СПб., 2004.

Додаткова:

1.Карамишева Н.В. Логіка. Пізнання. Евристика: посібник для студентів та аспірантів. – Львів: Астролябія, 2002.

2.Казмиренко В.П. Социальная психология организаций. – К., 1993


Тема 4. Поведінка та установки.

(2 год.) Самостійна робота:

Користуючись додатковою літературою, самостійно розглянути явище соціального стереотипу, його походження, види та функції.

Терміни: установка, стереотип, поведінка, когнітивний дисонанс, ефект надлишкового виправдання, атитюд.

Література:

Основна:

1. Майерс Д. Социальная психология. - СПб., 2004.

2. Мокшанцев Р., Мокшанцева А. Социальная психология. - М, 2001.

Додаткова:

Андреева Г.М. Социальная психология. - М.. 2000.


Тема 5. Упередження.

(2 год.) Самостійна робота:

Використовуючи додаткову літературу, з’ясувати які є наслідки соціальних упереджень та засоби зміни упереджень. Навести приклади таких видів упереджень: сексизм, расизм, етнічні упередження, гендерні упередження.

^ Терміни: упередження, расизм, ейджизм, сексизм, статус.


Література:

Основна:

Майерс Д. Социальная психология. - СПб., 2004.

Додаткова:

 1. Казмиренко В.П. Социальная психология организаций. – К., 1993

 2. Социальная психология. // под ред. Сухова А.Н., Деркача А.А.: Высшее образование. – М., 2001 г.


Тема 6. Соціально-психологічні відмінності між людьми.

(2 год.) Самостійна робота:

Описати основні «соціальні міфи», створені на основі гендерних та культурних відмінностей між людьми, обґрунтувати їх походження та можливі засоби подолання. Форма звіту – семінар.

Терміни: гендер, стать, культура, менталітет, індивідуалізм, колективізм, субкультура.

Література:

Основна:

 1. Корнєв М. Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія. – К.,1995.

 2. Майерс Д. Социальная психология. - СПб., 2004.

Додаткова:

 1. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. – М., 1996

 2. Фомічова В.М. Проблеми групи та особистості у соціальній психології // Курс лекцій. – К., 2004.

 3. Мокшанцев Р., Мокшанцева А. Социальная психология. - М, 2001.

 4. Москаленко В. Особливості статеворольової соціалізації в умовах трансформації суспільства.//Соціальна психологія. – 2001.-№1. – С. 107-115.

 5. Галичанська А. Симетричність функцій членів подружжя.//Соціальна психологія. – 2004.-№5 – С. 155-161.

 6. Іванченко С. Багатовимірна модель гендера.//Соціальна психологія. – 2007.- №4 – С. 157-173.


Тема 7. Конформізм.

(2 год.) Самостійна робота:

Конформність як риса особистості.

Терміни: конформізм, нонконформізм, негативізм, автоматичний конформізм, поступливість, схвалення, конформність, конформіст, нормативний вплив.

Література:

Основна:

1.Майерс Д. Социальная психология. - СПб., 2004.

2.Шибутани Т. Социальная психология. – М., 1995.

Додаткова:

1. Казмиренко В.П. Социальная психология организаций. – К., 1993

2.Социальная психология.//под ред. Сухова А.Н., Деркача А.А.: Высшее образование. – М., 2001.


^ ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ

Модуль № 1.

(Зразок)


Прочитайте питання, оберіть єдину правильну відповідь.

 1. Соціальне явище, за якого думки і норми групи приймаються людиною лише ззовні, а на рівні самосвідомості людина продовжує не погоджуватися з групою, вголос цього не висловлюючи:

А. Поступливість;

Б. Автоматичний конформізм;

В. Нонконформізм;

Г. Схвалення.


 1. Ідеологія, яка стверджує нерівне становище і різні права чоловіків і жінок:

А. Сексизм;

Б. Ейджизм;

В. Расизм;

Г. Гендерні упередження.


Модуль ІІ. Соціальна взаємодія.


Тема 8. Психологія переконання та впливу.

(2 год.) Самостійна робота:

Проаналізувати рекламу у засобах масової інформації на предмет використаних методів та технік впливу на свідомість людини. Підібрати приклади конкретного використання класичних методів переконання сучасній рекламі.

Терміни: переконання, вплив, навіювання, маркетинг, реклама.

Література:

Основна:

 1. Москаленко В.В. Соціальна психологія - К.2004.

 2. Чалдини Р. Психология влияния. - СПб., 2000.

Додаткова:

 1. Швачко О.В. Соціальна психологія. - К., 2002.

 2. Социальная психология. // под ред. Сухова А.Н., Деркача А.А..: Высшее образование. – М., 2001 г.

 3. Мокшанцев Р., Мокшанцева А. Социальная психология. - М, 2001.

 4. Татенко В. Соціально-психологічні механізми впливу людини на людину.//Соціальна психологія. – 2001.-№1. – С. 60-72.


Тема 9. Психологія агресії.

(2 год.) Самостійна робота:

Дослідити та проаналізувати вплив засобів масової інформації та комп"ютерних технологій на рівень агресивності підлітка. Аргументувати свою точку зору. Обговорення на семінарі у вигляді дискусії.

Терміни: агресія, агресивність, фрустрація, фрустраційна реакція, аверсивний стимул.


Література:

Основна:

 1. Майерс Д. Социальная психология. - СПб., 2004.

 2. Бойко В.В. Социально-психологический климат коллектива и личность. - М., 1998.

Додаткова:

 1. Барданова Е.В. Что думают преступники о своих жертвах?//Практична психологія і соціальна робота. – 2010.-№2. – С.19-23.

 2. Дроздов О.Ю. Скок М.А. Суїцидальна поведінка як вид аутоагресії.//Практична психологія і соціальна робота. – 2010.-№2. – С.63-66.

 3. Мокшанцев Р., Мокшанцева А. Социальная психология - М, 2001.


Тема 10. Психологія конфлікту.

(2 год.) Самостійна робота:

 1. Визначити провідний стиль поведінки у конфлікті за допомогою тесту К.Томаса «Стиль поведінки в конфліктних ситуаціях». Оформити письмовий звіт.

 2. Використовуючи додаткову літературу, підібрати 3 тренінгові вправи, спрямовані на моделювання та розв’язання конфліктної ситуації для їх використання на практичному занятті.

^ Терміни: конфлікт, спір, суперечка, конкуренція, співробітництво, компроміс, уникнення, арбітраж, медіація.

Література:

Основна:

 1. Психологія особистості: Словник-довідник. // За ред. П.П.Горностая, Т.М.Титаренко. – К.: Рута, 2001.

 2. Майерс Д. Социальная психология. - СПб., 2004.

Додаткова:

 1. Скотт Дж. Конфликты. Пути их преодоления. - К., 1991.

 2. Крысько В.Г. Социальная психология. - М., 2006.

 3. Максименко С. Технологія тренінгу.– К.:Главник, 2005.

 4. Мокшанцев Р., Мокшанцева А. Социальная психология. - М, 2001.

 5. Чаплигін А. Ризик та мислення індивіда в умовах внутрішньо особистісного конфлікту.//Соціальна психологія. – 2004.-№6. – С.132-136.


Тема 11. Інтимні міжособистісні стосунки.

(2 год.) Самостійна робота:

Діагностика інтимно-міжособистісних стосунків. Методи діагностики.

(Методика Рене Жиля, методика PARI Е. Шеффер та Р. Белла, тест визначення провідного типу стосунків у взаємодії Т.Лірі, особистісний опитувальник Кеттел-187). Форма звіту – семінар.

Терміни: близькість, дружба, любов, криза особистісних стосунків, розрив, розлучення.

Література:

Основна:

1.Майерс Д. Социальная психология. - СПб., 2004.

2.Москаленко В.В. Соціальна психологія - К.,2004.

Додаткова:

1. Андреева Г.М. Социальная психология. - М., 2000.

2.Социальная психология. // под ред. Сухова А.Н., Деркача А.А: Высшее образование. – М., 2001.


Тема 12. Альтруїзм.

(2 год.) Самостійна робота:

Дослідити співвідношення понять: альтруїзм, егоїзм та егоцентризм. Виявити спільне та відмінне. Оформити результати дослідження у таблиці:

Спільні риси

Відмінні риси

АльтруїзмЕгоїзмЕгоцентризм
^ Терміни: альтруїзм, егоїзм, егоцентризм, емпатія. рефлексія.

Література:

Основна:

Майерс Д. Социальная психология. - СПб., 2004.

Додаткова:

 1. Швачко О.В. Соціальна психологія. - К., 2002.

 2. Шибутани Т. Социальная психология. – М.,1995.


Тема 13. Група у соціальній психології.

(2 год.) Самостійна робота:

Психологічний клімат у групі, засоби його діагностики та корекції. Соціометрія як соціально-психологічний метод, види соціометрії, засоби її використання. Форма звіту – семінар.

Терміни: група, групова навіюваність, групове копіювання, натовп, публіка, аудиторія, мала група, колектив, статус, роль, групова динаміка, психологічний клімат, соціометрія.

Література:

Основна:

 1. Бойко В.В. Социально-психологический климат коллектива и личность. - М., 1998.

 2. Казмиренко В.П. Социальная психология организаций. – К.,1993

 3. Робер М., Тильман Ф. Психология группы. - М.,1998.

Додаткова:

 1. Мокшанцев Р., Мокшанцева А. Социальная психология. - М, 2001.

 2. Крысько В.Г. Социальная психология. - М., 2006.

 3. Фомічова В.М. Проблеми групи та особистості у соціальній психології // Курс лекції. – К., 2004.

 4. Позняк Д. Мак’явеллістичний тип лідерства. Соціальна психологія. – 2003.-№2. – С. 87-99.^ ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ

Модуль № 2.

(Зразок)


Прочитайте питання, оберіть єдину правильну відповідь.

  1. Теорія інстинктивної агресії була запропонована вченими:

А. З. Фройд, К. Лоренц;

Б. Дж. Долард, А. Басс;

В. А. Бандура, А. Маслоу;

Г.З. Фройд, Х. Маркль.


  1. Думка, істинність якої перевірена і доведена:


А. Гіпотеза;

Б. Аргумент;

В. Демонстрація.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Андреева Г.М. Психология социального познания. - М., 1997.

 2. Андреева Г.М. Социальная психология. - М.,2000.

 3. Барданова Е.В. Что думают пре ступники о своїх жертвах?//Практична психологія і соціальна робота. – 2010.-№2.

 4. Бойко В.В. Социально-психологический климат коллектива и личность. - М., 1998.

 5. Галичанська А. Симетричність функцій членів подружжя.//Соціальна психологія. – 2004.-№5.

 6. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. – М., 1996.

 7. конецформыначалДроздов О.Ю. Скок М.А. Суїцидальна поведінка як вид аутоагресії.//Практична психологія і соціальна робота. – 2010.-№2.

 8. Іванченко С. Багатовимірна модель гендера.//Соціальна психологія. – 2007.- №4.

 9. Казмиренко В.П. Социальная психология организаций. – К., 1993.

 10. Карамишева Н.В. Логіка. Пізнання. Евристика: посібник для студентів та аспірантів. – Львів: Астролябія, 2002.

 11. Корнєв М. Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія. – К.,1995.

 12. Крысько В.Г. Социальная психология. - М., 2006.

 13. Майерс Д. Социальная психология. - СПб., 2004.

 14. Максименко С. Технологія тренінгу.– К.:Главник, 2005.

 15. Москаленко В.В. Соціальна психологія - К.2004.

 16. Мокшанцев Р., Мокшанцева А. Социальная психология. - М, 2001.

 17. Л. Музиченко. Самовизначення і професійне середовище.//Соціальна психологія. – 2003.-№1.

 18. Орбан-Лембрик Л. Соціальна психологія. Т.І. – К.:Либідь, 2004.

 19. Орбан-Лембрик Л. Перспективні напрями розвитку соціальної психології в контексті реальних потреб суспільства.//Соціальна психологія. – 2003.-№1.

 20. Позняк Д. Мак’явеллістичний тип лідерства. Соціальна психологія. – 2003.-№2.

 21. Психологія особистості: Словник-довідник. // За ред. П.П.Горностая, Т.М.Титаренко. – К.: Рута, 2001.

 22. Робер М., Тильман Ф. Психология группы. - М., 1998.

 23. Скотт Дж. Конфликты. Пути их преодоления. - К., 1991.

 24. Социальная психология. // под ред. Сухова А.Н., Деркача А.А.: Высшее образование. – М., 2001 г.

 25. Татенко В. Соціально-психологічні механізми впливу людини на людину.//Соціальна психологія. – 2001.-№1.

 26. Фомічова В.М. Проблеми групи та особистості у соціальній психології // Курс лекції. – К., 2004.

 27. Чалдини Р. Психология влияния. - СПб., 2000.

 28. Чаплигін А. Ризик та мислення індивіда в умовах внутрішньо особистісного конфлікту.//Соціальна психологія. – 2004.-№6.

 29. конецформыначалоформыШвачко О.В. Соціальна психологія. - К., 2002.

 30. Шибутани Т. Социальная психология. – М., 1995.Схожі:

«соціальна психологія» iconХерсонський державний університет Кафедра мовної освіти
Туризм та краєзнавча робота, економічна і соціальна географія Соціальна психологія
«соціальна психологія» iconБілети для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 19. 00. 05 "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи"

«соціальна психологія» iconБілети для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 19. 00. 05 "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи"
move to 1812-11305
«соціальна психологія» iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр"
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
«соціальна психологія» icon«вікова та педагогічна психологія»
...
«соціальна психологія» iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр" окр «спеціаліст» − 03010201 Психологія
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
«соціальна психологія» iconМетодичні вказівки до вивчення курсів 2954 «Основи психології» та «Соціальна психологія» для студентів 2-го курсу спеціальності
Методичні вказівки до вивчення курсів «Основи психології» та «Соціальна психологія» для студентів 2-го курсу спеціальності 030301...
«соціальна психологія» iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 соціально-політичні науки спеціальність підготовки 03010201 "Психологія" окр «Спеціаліст»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
«соціальна психологія» iconПрограма фахових вступних випробувань 0301 Соціально-політичні науки освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
«соціальна психологія» iconПрограма фахових вступних випробувань 0301 Соціально-політичні науки на освітньо-кваліфікаційні рівні «спеціаліст»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи