«основи соціально-педагогічних досліджень» icon

«основи соціально-педагогічних досліджень»
Скачати 133.61 Kb.
Назва«основи соціально-педагогічних досліджень»
Дата24.06.2012
Розмір133.61 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

з навчального курсу

«ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ»

для студентів напряму підготовки

6.010106 «Соціальна педагогіка»


Укладач:

А.Богданова

викладач психології


ЛЬВІВ-2011


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма курсу "Основи соціально-педагогічних досліджень" є складовою частиною навчального плану напряму "Соціальна педагогіка".


У наш час у всіх сферах соціального життя визначальним стає фактор раціонального використання інтелектуального потенціалу кожної особистості. Тому в період підготовки студентів важливо не лише давати знання та формувати навички в галузі певної професійної діяльності, але й розвивати дослідницько-наукові вміння майбутніх бакалаврів.


Соціальні трансформації, які відбулись і продовжують відбуватись в країні, загострили старі та породили нові соціально-педагогічні проблеми. Тому соціальним педагогам необхідно уміти на теоретичному та емпіричному рівнях здійснювати дослідження особливостей цих проблем, прогнозувати розвиток та розробляти профілактику.


Вирішенню цього завдання сприяє даний курс. Зміст курсу спрямований на вивчення студентами освновних положень методології та організації наукового дослідження, особливостей використання різноманітних дослідницьких методів. Окремо виділені питання обробки та оформлення результатів дослідження.


Передбачені навчальним планом години розподілені на лекційні, семінарські та практичні заняття, консультації та самостійну роботу.


Всі види занять дають можливість не лише ознайомитися з теоретичним матеріалом, а й поглибити знання теорії за допомогою семінарських занять; допомагають сформувати у студентів навички самостійної науково-пошукової роботи. Практичні заняття сприяють оволодінню практичними навичками та вміннями.


Програма орієнтує викладача на творчу побудову навчального процесу, використання кредитно-модульної рейтингової системи навчання та лекційно-семінарського методу викладання, а також організацію самостійної роботи студентів та проведення практичних і консультативних занять.


Основні вимоги до знань та умінь студента


Після закінчення курсу студент повинен знати:


 • основні методи та принципи наукового дослідження;

 • різновиди наукової роботи:

 • структуру наукової роботи;

 • основні та додаткові теоретичні методи організації, проведення, обробки та інтерпретації данних при проведенні наукових досліджень;

 • вимоги до стандартного оформлення результатів дослідження;

 • основи наукового захисту роботи;

 • специфіку організації, проведення та оформлення результатів соціально-педагогічних досліджень.


Студент повинен уміти:


 • самостійно обирати напрям творчо-пошукової та дослідницької роботи;

 • формулювати теоретичні засади роботи;

 • формулювати робочі гіпотези та ефективно перевіряти їх;

 • проводити соціально-педагогічні дослідження за допомогою різноманітних методів;

 • обробляти та якісно інтерпретувати результати дослідження;

 • самостійно формулювати адекватні висновки результатів дослідження;

 • якісно оформлювати наукову роботу;

 • захищати наукову роботу;

 • самостійно знаходити перспективи та шляхи подальшого розвитку теми дослідження.


Критерії та норми оцінювання успішності студентів


Основні критерії:

 • правильність, повнота та обсяг знань, їх точність;

 • якість відповіді студента (обгрунтованість та грамотність викладу);

 • ступінь орієнтування у матеріалі;

 • навички практичної експлуатації теоретичних знань та вмінь;

 • наявність самостійного та творчого мислення.


Орієнтовні норми оцінювання відповідей студента:


Оцінка "відмінно"відповідь повна, самостійна, правильна, викладена літературною мовою у логічній послідовності. Студент вільно орієнтується у теоретичному матеріалі та вміє пов’язати його з практичними уміннями. Проявляє ознаки творчого підходу до вирішення типових завдань.


Оцінка "добре"відповідь задовільняє вищевказані вимоги частково, містить певні смислові неточності у викладі матеріалу. Недоліки легко виправляються при відповіді на додаткові запитання викладача.


Оцінка "задовільно" – відповідь загалом правильна, але допущені суттєві неточності. Студент виявляє розуміння навчального матеріалу при недостатній повноті засвоєння понять або непослідовному викладі матеріалу, погано орієнтується у матеріалі або не орієнтується взагалі; при певній мірі засвоєння конкретних тем не може відповісти на додаткові запитання з інших тем. Слабке володіння практичними навичками. Творче мислення не застосовується або застосовується мінімально.

Оцінка "незадовільно" – відповідь неправильна, студент виявляє незнання основних понять предмету, не володіє практичними навичками, не проявляє здатність до творчого пошуку.


Модуль І. Методи теоретично-пошукової роботи.


Тема 2. Теоретико-підготовчий етап наукового дослідження.

(4 год.) Самостійна робота:

Визначити галузь та проблематику дослідження власного дослідження. Обрати з поданого списку або самостійно сформулювати тему дослідження. Визначити її актуальність. Форма звіту - усно на практичному занятті.

Теми пробних курсових робіт:

Загальна психологія:

1. Дослідження зв’язку пам’яті та творчого мислення в дітей молодшого шкільного віку.

2. Розвиток мислення в підлітків.

3. Особливості уваги дітей молодшого шкільного віку.

4. Дослідження уяви в дітей дошкільного віку.

5. Особливості емоційної сфери дитини молодого шкільного віку.

6. Вольова саморегуляція підлітка.

7. Акцентуації характеру у юнацькому віці.

8. Темперамент та його вплив на пізнавальні процеси у підлітковому віці.

9. Розвиток самосвідомості в школярів.

10. Самооцінка та її вплив на розвиток особистості підлітка.

Вікова психологія:

1. Гра як метод діагностики стосунків в сім"ї дитини дошкільного віку.

2. Ігрова та навчальна діяльність в дитини молодшого шкільного віку.

3. Шкільні страхи в молодшому та старшому шкільному віці.

4. Дослідження тривожності в підлітків.

5. Особистісна готовність дитини до школи.

6. Соціальна та дидактична адаптація обдарованої дитини у старшій школі.

7. Причини агресивної поведінки у підлітковому віці.

8. Формування характеру в дитини молодшого шкільного віку.

9. Особистісна самоідентифікація у юнацькому віці.

10. Ігрова корекція емоційного розвитку дитини дошкільного віку.

Соціальна психологія:

1. Соціально-психологічні чинники агресивної поведінки.

2. Формування соціальної самосвідомості.

3. Соіально-психологічне дослідження конформізму.

4. Дослідження психологічного клімату у студентській групі.

5. Психологічні особливості фрустраційних реакцій.

6. Індивідуальний стиль спілкування та соціальна адаптація.

7. Дослідження стилів поведінки у конфліктних ситуаціях.

8. Інтимно-особистісні стосунки у юнацькому віці.

9. Взаємостосунки батьків і дітей під час підліткової кризи.

10. Соціально-психологічні особливості подружніх конфліктів.

Терміни: проблема, тема, актуальність, предмет, об’єкт, мета, завдання, гіпотеза, робоча гіпотеза.

Література:

Основна:

 1. Ковальчук В.В., Моїсеєв Л.М. Основи наукових досліджень. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008.

 2. Основи методології та організації наукових досліджень/за ред. А.Є. Конверського. – К.:Центр учбової літератури, 2010.

 3. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. – К.:Центр учбової літератури, 2007.

Додаткова:

 1. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. - К., 1995.

 2. Музика О.Л., Ставицька С.О. Дипломні та курсові роботи з психології: методичні рекомендації. - К., 1999.

 3. Рудницька О.И. та ін. Основи педагогічнимх досліджень. - К., 1998.Тема 3. Теоретична наукова робота та методи її написання.

(2 год.) Самостійна робота: Знайти 3 першоджерела на обрану раніше тему пробного дослідження. З кожного виписати 1 абзац (3-5 речень), які характеризують зміст наукового джерела. Усі абзаци узагальнити до однієї тези (2-3 речення). Звіт - на практичному занятті.

^ Терміни: інформація, бібліографія, електронне видання, аналіз, синтез, порівняння, класифікація, індукція, дедукція, абстрагування, конкретизація.

Література:

Основна:

 1. Ковальчук В.В., Моїсеєв Л.М. Основи наукових досліджень. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008.

 2. Основи методології та організації наукових досліджень/за ред. А.Є. Конверського. – К.:Центр учбової літератури, 2010.

 3. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. – К.:Центр учбової літератури, 2007.

 4. Пятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі. -К.: 2003.

Додаткова:

 1. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. - К., 1995.

 2. Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці: методологія, програми, процедури. - К., 1998.^ ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ

Модуль №1

(Зразок)


Прочитайте питання, оберіть єдину правильну відповідь.


 1. Етап соціально-педагогічного дослідження, на якому здійснюється кількісний та якісний аналіз і синтез отриманих даних:


А. Етап збору фактичного матеріалу;

Б. Етап опрацювання результатів;

В. Етап інтерпретації результатів;

Г. Висновки.


 1. ^ Конкретні особливості сфери або явища, яке підлягає науковому дослідженню називається:

А. Тема дослідження;

Б. Об’єкт дослідження;

В. Проблема дослідження;

Г. Предмет дослідження.


Модуль ІІ. Емпіричне дослідження та способи його проведення.


Тема 4. Підготовка та проведення емпіричного дослідження.

(2 год.) Самостійна робота: Відповідно до обраної раніше теми наукового дослідження визначити та обгрунтувати вибір експериментальної та контрольної групи досліджуваних. Пояснити можливість використання специфічної вибірки.

^ Терміни: емпіричні дані, контрольна група, експериментальна група, вибірка, специфічна вибірка, неспецифічна вибірка.

Література:

Основна:

 1. Ковальчук В.В., Моїсеєв Л.М. Основи наукових досліджень. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008.

 2. Пятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі. -К.: 2003.

 3. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. – К.:Центр учбової літератури, 2007.

Додаткова:

 1. Дружинин Ю. Экспериментальная психология. – СПб, 2000.

 2. Миллер С. Психология развития: методы исследования. – СПб, 2002

 3. Образцов П.И. Методы и методология психолого-педагогического исследования. – СПб, 2004

 4. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. – За ред. А.А.Крылова, С.А.Маничева. – СПб, 2000.


Тема 5. Основні емпіричні методи соціально-педагогічних досліджень.

(2 год.)Самостійна робота:

Скласти план психологічного експерименту на обрану раніше тему. Визначити мету, завдання, строки виконання, вид та етапи експерименту. Особливості досліджуваного та роль експериментатора в експерименті.

Форма контролю – письмовий звіт.

^ Терміни: спостереження, самоспостереження, експеримент, лабораторний експеримент, природній експеримент, психолого-педагогічний експеримент.

Література:

Основна:

Ковальчук В.В., Моїсеєв Л.М. Основи наукових досліджень. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008.

Додаткова:

 1. Дружинин Ю. Экспериментальная психология. – СПб, 2000.

 2. Пятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі. -К.: 2003.

 3. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. – К.:Центр учбової літератури, 2007.


Тема 6. Додаткові емпіричні методи соціально-педагогічних досліджень.

(4 год.)Самостійна робота:

Скласти анкету з 15 питань відповідно до обраної теми наукового дослідження. Зазначити мету анкети, цільову групу, час виконання і способи опрацювання анкети у науковому дослідженні у зв’язку з іншими емпіричними методами. Форма контролю – семінар.

^ Терміни: бесіда, інтерв’ю, анкетування, аналіз процесу та продуктів діяльності, соціометрія, референтометрія, тести, тренінг.

Література:

Основна:

 1. Галян І.М. Психодіагностика. - К.: Академвидав, 2009.

 2. Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. - К.: Видавничий дім "Слово", 2009.

Додаткова:

 1. Дружинин Ю. Экспериментальная психология. – СПб, 2000

 2. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. – К.:Центр учбової літератури, 2007.


Тема 7. Обробка та інтерпретація результатів наукового дослідження.

(2 год.)Самостійна робота:

1.Кількісно та якісно проінтерпретувати умовні результати дослідження, які обраховувалися на практичному занятті.

2. Дати якісну інтерпретацію наступним результатами дослідження:

зв’язок темпераменту з підлітковою кризою, агресивна поведінка у підлітків, почуття самотності у юнаків, збільшення розлучень у міській місцевості, збільшення психологічної дистанції між батьками та дітьми підліткового віку.

^ Терміни: кореляція, факторний аналіз, графік, гістограма, діаграма, якісна інтерпретація, кількісна інтерпретація.

Література:

Основна:

 1. Ковальчук В.В., Моїсеєв Л.М. Основи наукових досліджень. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008.

 2. Пятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі. -К.: 2003.

 3. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. – К.:Центр учбової літератури, 2007.

Додаткова:

 1. Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. - К.: Видавничий дім "Слово", 2009.

 2. Миллер С. Психология развития: методы исследования. – СПб, 2002

 3. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. / За ред. А.А.Крылова, С.А.Маничева. – СПб, 2000.


Тема 8. Оформлення та захист наукової роботи.

(2 год.) Самостійна робота: Підготувати план та тези захисту пробного наукового дослідження.

Терміни: розділ, підрозділ, параграф, цитування, посилання, додаток, відгук, рецензія.

Література:

Основна:

 1. Ковальчук В.В., Моїсеєв Л.М. Основи наукових досліджень. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008.

 2. Пятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі. -К.: 2003.

 3. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. – К.:Центр учбової літератури, 2007.

Додаткова:

 1. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. - К., 1995.

 2. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження. - К., 2000.

 3. Музика О.Л., Ставицька С.О. Дипломні та курсові роботи з психології: методичні рекомендації. - К., 1999.^ ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ

Модуль № 2.

(Зразок)


Прочитайте питання, оберіть єдину правильну відповідь.


 1. Метод статистичного дослідження емпіричних даних дослідження, який дозволяє виявити залежність між певними ознаками та визначити характер цієї залежності називається:

А. Кореляційний аналіз;

Б. Середнє арифметичне;

В. Метод порівняння результатів;

Г. Стандартизація тесту;


 1. ^ Графічне представлення результатів емпіричного дослідження, яке показує залежність двох властивостей, або зміну властивості у часі називається:

А.Таблиця;

Б. Графік;

В. Гістограма;

Г. Діаграма.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Галян І.М. Психодіагностика. - К.: Академвидав, 2009.

 2. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. - К., 1995.

 3. Дружинин Ю. Экспериментальная психология. – СПб, 2000.

 4. Ковальчук В.В., Моїсеєв Л.М. Основи наукових досліджень. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008.

 5. Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці: методологія, програми, процедури. - К., 1998.

 6. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження. - К., 2000.

 7. Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. - К.: Видавничий дім "Слово", 2009.

 8. Музика О.Л., Ставицька С.О. Дипломні та курсові роботи з психології: методичні рекомендації. - К., 1999.

 9. Миллер С. Психология развития: методы исследования. – СПб, 2002

 10. Новикова С.С., Соловьев А.В. Социологические и психологические методы исследований в социальной работе. – М., 2005.

 11. Образцов П.И. Методы и методология психолого-педагогического исследования. – СПб, 2004

 12. Основи методології та організації наукових досліджень/за ред. А.Є. Конверського. – К.:Центр учбової літератури, 2010.

 13. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. – За ред. А.А.Крылова, С.А.Маничева. – СПб, 2000.

 14. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. – К.:Центр учбової літератури, 2007.

 15. Рудницька О.И. та ін. Основи педагогічних досліджень. - К., 1998.

 16. Скребець В.О. Основи психодіагностики. - К.: Видавничий дім "Слово", 2007.


Схожі:

«основи соціально-педагогічних досліджень» iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи науково-педагогічних досліджень» для студентів спеціальності 01010401 професійна освіта
«Основи науково-педагогічних досліджень» для студентів спеціальності 01010401 професійна освіта
«основи соціально-педагогічних досліджень» iconКурс: «Основи соціально-політичних досліджень»

«основи соціально-педагогічних досліджень» iconКурс: «Основи соціально-політичних досліджень»

«основи соціально-педагогічних досліджень» iconЗатверджую
Предмет І завдання педагогіки, її основні категорії. Система педагогічних наук. Методи науково-педагогічних досліджень
«основи соціально-педагогічних досліджень» iconЗатверджую
Предмет І завдання педагогіки, її основні категорії. Система педагогічних наук. Методи науково-педагогічних досліджень
«основи соціально-педагогічних досліджень» iconИсследование по педагогике [Текст] / под ред. В. И. Журавлева. М. Просвещение, 1988. 237 с
Основи науково-педагогічних досліджень [Текст] : бібліогр список л-ри. – Чернігів, 2011. – 104 назви
«основи соціально-педагогічних досліджень» iconОснови наукових досліджень дисципліна «Основи наукових досліджень»
«Транспортні системи». Учбова програма даної дисципліни передбачає крім лекційного курсу проведення практичних занять та підготовку...
«основи соціально-педагогічних досліджень» iconРобоча програма з курсу «Основи наукових досліджень»
Самойленко В., Навчальна програма з дисципліни «Основи наукових досліджень». – К.: Ніка-Центр, 2003. – 12 с
«основи соціально-педагогічних досліджень» iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Відповідно до правил прийому до пвнз «Донецький інститут соціальної освіти» у 2012 році програмні питання з дисципліни педагогіка...
«основи соціально-педагогічних досліджень» iconМетодичні вказівки з виконання практичних індивідуальних завдань з дисципліни "Основи наукових досліджень"
Практичне індивідуальне завдання з дисципліни "Основи наукових досліджень" виконується студентами денної форми навчання за напрямом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи