Завдання для самостійної роботи з предмету «Соціальна молодіжна політика» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» icon

Завдання для самостійної роботи з предмету «Соціальна молодіжна політика» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»
НазваЗавдання для самостійної роботи з предмету «Соціальна молодіжна політика» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»
Дата24.06.2012
Розмір76.7 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічний коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка


«Затверджую»

В. о. директора _______ З. Ленів

“____”____________ 2012р


Завдання для самостійної роботи

з предмету

«Соціальна молодіжна політика»

для студентів напряму 6.010106 «Соціальна педагогіка»


Укладач : І. Субашкевич,

викладач фахових дисциплін


Схвалено цикловою комісією

викладачів фахових

дисциплін напряму

«Соціальна педагогіка»

Протокол №___ від”__”___2012 р.

Голова________ Н. Кубінська


ЛЬВІВ-2012

^ Критерії та норми оцінювання


Основними критеріями є:

 • характер засвоєння знань, умінь і навичок (обсяг, повнота, правильність, точність знань, їх міцність);

 • якість відповіді студента (рівень осмислення, аргументації, аналізу, послідовність, самостійність творчого застосування, виразність мови);

 • якість виконання роботи (збереження науковості, системи, повнота і правильність, самостійність суджень, грамотність викладу);

 • рівень вихованості (старанність, гуманізм, добрі справи і вчинки, активність, дотримання норм поведінки, моральне здоров’я, ціннісні орієнтири).


^ ОЦІНКА “ВІДМІННО”

 • правильне, повне засвоєння програмового матеріалу;

 • свідоме, аргументоване висвітлення теми, правильне і доцільне використання наукової термінології;

 • логічний, послідовний виклад матеріалу, підтвердження теоретичного матеріалу прикладами, фактами з різних сфер;

 • вміння аналізувати поняття, твердження, явища, закономірності;

 • самостійне, творче застосування знань, розкриття причин і взаємозв’зку, взаємозумовленості;

 • виразність, багатогранність мови, вміння формулювати висновки та власні судження.


^ ОЦІНКА “ДОБРЕ”

 • свідоме, повне засвоєння матеріалу програми, але з деякими неточностями і прогалинами у другорядному матеріалі (1-2 незначні помилки);

 • аргументована відповідь, наявність висновків і власних суджень;

 • самостійне, творче застосування, інколи з допомогою викладача;

 • незначне порушення послідовності викладу;

 • недостатня виразність мови, наявність неточностей у висновках.


^ ОЦІНКА “ЗАДОВІЛЬНО”

 • неповне засвоєння матеріалу програми, виклад матеріалу з кількома (3-5) незначними помилками, які студент може виправити за допомогою викладача;

 • самостійне, репродуктивне застосування знань за вказівкою викладача;

 • деякі порушення логічності і послідовності викладу; недостатнє розкриття суті явищ, понять;

 • недостатнє самостійне мислення, не проглядається причинно-наслідковість, взаємозв'язок;

 • бідність мови, відсутність або неконкретність висновків.


^ ОЦІНКА “НЕЗАДОВІЛЬНО”

 • відсутність знань, умінь і навичок;

 • знання матеріалу за обсягом менше половини;

 • несвідоме, механічне використання лише фрагментарних знань;

 • виклад матеріалу з великими помилками, без системи і належної аргументації;

 • відсутність логіки і мислительської діяльності, не зроблені висновки, узагальнення;

 • допущено більше 5 грубих помилок у використанні наукових понять і термінології.Норми оцінювання

навчальних досягнень студентів

при запровадженні 100 - бальної системи 1. Поточне оцінювання упродовж семестру - до 50 балів, в тому числі,


Аудиторні заняття: 36 балів


1) семінарські заняття:

- виступ, доповідь, повідомлення ^ 12 х 4 (середній бал)


2) практичні заняття

- проведення методик, дослідження 3 х 2

- робота над літературою 3 х 2


3) контрольні роботи

- модуль І 6

- модуль ІІ 6


Самостійна робота 14 балів


1) науково – пошукова і творча робота:

- реферат 4

- есе, доповідь, повідомлення 2


2) індивідуальна робота:

- додаткове опрацювання літератури ^ 4

- конспектування окремих тем 4


2. Додаткові бали 10 балів


1) індивідуальні завдання:

- робота в Інтернеті 3

- збір інформації шляхом інтерв’ю

та іншими засобами 3


На підставі отриманої впродовж семестру суми балів виставляється підсумкова оцінка за семестр. Якщо студент впродовж семестру набрав менше 20 балів, він не допускається до заліку, поки не виконає вимоги поточного оцінювання.

3. Підсумкова оцінка знань (тест – заліковий кредит) 50 - балів

Студенти, які набрали протягом семестру 31 – 50 балів отримують залік автоматично.

Студенти, які набрали протягом семестру менше 31 балу здають залік.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Модуль 1

Характеристика молоді як особливої соціально - демографічної групи в контексті соціально – молодіжної політики


Тема 2: Особливості молодіжної соціально-демографічної групи


Завдання для самостійної роботи:

 1. З'ясувати визначення поняття «молодь», «молодіжний вік» у соціології, психології, політології, соціальній педагогіці.

 2. Запропонувати власне визначення понять «молодь», «молодіжний вік».^ Тема 3: Нормативно-правова база діяльності громадських

молодіжних організацій


Самостійна робота – підготовка до семінару.


Тема 4: Дитячі, юнацькі та молодіжні громадські

організації України


Завдання для самостійної роботи:

 • розробити проект вирішення молодіжної проблеми (на вибір).^ Тема 5: Молодіжний рух як об’єктивний і суб’єктивний фактор урядової соціальної політики


Завдання для самостійної роботи:

 1. Проаналізувати основні цілі і завдання молодіжного руху на різних етапах його історичного становлення та заповнити таблицю:
Назва етапу

молодіжного руху

Період тривалості

Основні цілі і завдання молодіжного рухуМодуль 2

Практика здійснення соціального захисту молоді в пріоритетних сферах реалізації соціально-молодіжної політики


^ Тема 7: Державна молодіжна політика у сімейно-побутовій сфері


Завдання для самостійної роботи:

 • Обрати одну з функцій молодої сім'ї і підібрати матеріал стосовно державної політики, спрямованої на її підтримку, забезпечення реалізації.^ Тема 8: Соціальні механізми попередження

молодіжного безробіття


Самостійна робота – підготовка до семінару.


Тема 11: Методика роботи соціального педагога з молоддю щодо формування здорового способу життя


Завдання для самостійної роботи:

 1. Виокремити заклади лікувально-оздоровчого спрямування, що діють для молоді у державі та проаналізувати їх діяльність.

 2. На основі отриманих даних заповнити таблицю:
Назва оздоровчо-лікувального закладу для молоді

На молодь якого

віку розраховані

послуги

Термін перебування

у закладі

Мета діяльності закладу та умови прийому молоді^ Тема 12: Молодіжна політика релігійних інститутів


Самостійна робота – провести анкетування.


ЛІТЕРАТУРА


Основна література:

 1. Іванова О.Л. Соціальна політика: теоретичні аспекти. Київ, 2003. – 107с.

 2. Капська А.Й. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник. Київ, 2000. - 264с.

 3. Конституція України. - К., 1996.

 4. Нормативно-правова база діяльності громадських молодіжних організацій, Київ, 2001. – 460с.

 5. Поліщук П.І. Соціальна політика: 2 – е вид. – Львів, 2005. – 400с.Додаткова література:

 1. Капська А. Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю. Навчально – методичний посібник – Київ, 2001. – 180с.

 2. Словник із соціальної політики. Семигіна Т. – Київ, 2005. - 205с.Схожі:

Завдання для самостійної роботи з предмету «Соціальна молодіжна політика» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconЗавдання для самостійної роботи з предмету «Вступ до спеціальності» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»

Завдання для самостійної роботи з предмету «Соціальна молодіжна політика» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconЗавдання для самостійної роботи з предмету «Самовиховання І саморегуляція особистості» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»
«Самовиховання І саморегуляція особистості» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»
Завдання для самостійної роботи з предмету «Соціальна молодіжна політика» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconЗавдання для самостійної роботи з предмету «Етика І психологія сімейного життя» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»
На підставі отриманої впродовж семестру суми балів виставляється підсумкова оцінка за семестр. Якщо студент впродовж семестру набрав...
Завдання для самостійної роботи з предмету «Соціальна молодіжна політика» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconПрограма Співбесіди для вступу на Спеціальність 010106 Соціальна педагогіка
Педагогіка розглядає І виявляє найбільш ефективні умони для всебічного гармонійного розвитку особистості в процесі навчання й виховання....
Завдання для самостійної роботи з предмету «Соціальна молодіжна політика» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconДо виконання самостійної роботи з педагогікИ сімейного виховання
«Соціальна педагогіка», спеціальності 010106. Вивчення цього курсу передбачає педагогічну підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Завдання для самостійної роботи з предмету «Соціальна молодіжна політика» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconДо виконання самостійної роботи «Основи психолого-педагогічної діагностики та консультування»
Даний курс передбачено навчальним планом напряму підготовки «Соціальна педагогіка» для студентів IV курсу. Вивчається протягом 7-8...
Завдання для самостійної роботи з предмету «Соціальна молодіжна політика» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconЗавдання для самостійної роботи студентів з курсу
Соціальна педагогіка” та ‘‘Дошкільна освіта’’ освітнього рівня “бакалавр”. Він дає можливість засвоїти основні теоретичні відомості,...
Завдання для самостійної роботи з предмету «Соціальна молодіжна політика» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconЗавдання для самостійної роботи з курсу “Психогігієна”
Курс “Основи психогігієни” призначено для студентів спеціальності “Соціальна педагогіка” освітнього рівня “бакалавр”. Психогігієна...
Завдання для самостійної роботи з предмету «Соціальна молодіжна політика» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconОрганізація практик студентів
Нпп кафедри організували волонтерську соціально-педагогічну практику для студентів 1-го року навчання, спеціальності „Соціальна педагогіка”...
Завдання для самостійної роботи з предмету «Соціальна молодіжна політика» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconОрганізація практик студентів
Нпп кафедри організували волонтерську соціально-педагогічну практику для студентів 1-го року навчання, спеціальності „Соціальна педагогіка”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи