Імені івана франка наукові засади та методика діяльності практичного психолога icon

Імені івана франка наукові засади та методика діяльності практичного психолога
НазваІмені івана франка наукові засади та методика діяльності практичного психолога
Дата24.06.2012
Розмір70.5 Kb.
ТипЗакон

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


НАУКОВІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА


Завдання для самостійної роботи студентів


Укладач: викладач Корнят В.С.


ЛЬВІВ - 2011


Модуль I. Основні питання організації та діяльності психологічної служби в системі освіти.


Тема 1. Психологічна служба в системі освіти в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку ( 2год)


Ознайомитися з національною системою соціально – психологічної служби, скласти схему.

Письмово оформити міні – твір роздуми на тему: ”Практичний психолог в системі освіти: погляд в майбутнє”.


Література:


 1. Закон України “Про освіту” / ст.21, 22 /.

 2. Немов Р.С. Психология. Кн. 2.- Москва- 2000.- с. 519 - 524.

 3. Основи практичної психології.-Київ,-1999.- с.163-169.

 4. Панок В. Шкільна психологічна служба та гуманізація освіти // “Директор школи”.- 1999.- № 44.- с.15 – 18.

 5. Психологическая служба: проблемы и перспективы развития // “Народное образование”.- 1987.- № 6, - с. 10 – 12.

 6. Рабочая книга школьного психолога / Под ред. Дубровиной И.В.- Москва.- 1991.- с. 3 – 21.

 7. Яцейко С., Кміт Я.М. Проблеми розвитку практичної психології та психології практики //”Педагогіка і психологія”.- 1996.- № 11.- с. 21 – 28.


Тема 4. Професійні та особистісні якості практичного психолога. (2год)


ознайомитися з Етичним кодексом практичного психолога,основними розділами та їх змістом. Зробити тезисні записи в конспекті.


Література:


 1. Основи практичної психології.-К., 1999.-с. 310-315.

 2. Немов Р.С. Этический кодекс практического психолога / Немов Р.С. Психология.- Кн.3.-М., 2000.- с.519-527.

 3. Овчарова Р.В. Який психолог потрібен школі? / Психограма професії психолога // Завуч.- 2000.- № 17-18.- с. 14.

 4. Цимбалюк О. Професійна етика практичного психолога // Шкільний світ.- 1999.- №13-14.- с. 2-4.

 5. Горітішвілі Н. Морально – етичні принципи діяльності шкільного психолога. Основи практичної психології.-К., 1999.- с. 393 - 402.Модуль II. Основні напрями та види діяльності практичного психолога.


Тема. Організація діяльності практичного психологаі. (2год)


Під час проходження педагогічної практики ознайомитися з роботою практичного психолога за таким планом:


1. Повна назва навчальногоз закладу.

2. Місце психолога в закладі, його робочий кабінет.

3. Основні завдання роботи практичного психолога.

4. Пріоритетні напрямки роботи, основні категорії дітей, з якими працює психолог.

5. Пропозиції на майбутнє з метою покращення діяльності психологічної служби.

Відповіді на запитання оформити письмово в конспекті.


Модуль III. Методика роботи практичного психолога з дітьми різного віку.


Тема 8. Система виховання дітей в умовах.(4год)


І) Ознайомитися з системою дошкільної освіти за планом:

1. Види і типи дошкільних закладів.

2. Нормативні документи , які визначають роботу дошкільного закладу.

3.Базовий компонент дошкільної освіти. Напрями роботи психолога у формуванні у дошкільнят сфери “Я сам”.


Дати відповіді на пункти плану письмово.

Зробити порівняльний аналіз двох типів навчальних закладів:

Дошкільний заклад – дошкільний заклад-школа,

визначити позитвні та негативні сторони кожного типу.


Література:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти // “Дошкільне виховання”- 1999, №1.

 2. Бурова А. Види і типи дошкільних закладів // “Дошкільне виховання”- 1995, №1- с. 4 - 6.

 3. Закон України “Про дошкільну освіту”.

 4. Задачи и функции психолога в детском саду / Вестник образования МОРФ.- М., 1993.- № 3 - 4.

 5. Положення “Про дошкільний заклад”.


II) Познайомитися із структурою загальноосвітньої середньої школи. Намалювати схему.

Письмово описати місце початкової школи в загальній структурі школи.

Зробити порівняльний аналіз двох типів навчальних закладів:

 • дошкільний заклад – загальноосвітня школа.Література:

 1. Педагогіка / Під ред. Ярмаченко.- с. 310 - 312.

 2. Положення про середній заклад освіти.Тема 10. Розвивально – діагностична робота з дітьми раннього та дошкільного віку. (3год)


Підібрати та систематизувати ігри, ігрові завдання, вправи для проведення розвивально - діагностичної роботи з дошкільнятами.

Виготовити необхідний дидактичний матеріал для проведення роботи.


Література:


 1. Діагностика логіко – математичних умінь //“Палітра педагога” 1998 - № 3,4.

 2. „Дошкільне виховання” 1996 - № 6, 10, 12; 1995 - № 2 - 6; 1997 - № 2 - 12; 1998 - № 1, 8, 10.

 3. Інтелектуальна ігротека.- Л., 1997.

 4. “Палітра педагога” 1998 - № 2, 3, 4; 1997 - № 4.

 5. .Проведіть діагностику //“Дошкільне виховання” 1995 - № 5 - 6.

 6. Розвиваймо волю дитини // “Дошкільне виховання” 2000 - № 8.

 7. Розвивальні завдання // “Дошкільне виховання” 1997 - № 4, 6, 9.

Тема 11. Профілактично - корекційна робота практичного психолога (3 год)


Підібрати та систематизувати ігри, ігрові завдання, вправи для проведення профілактично-корекційної роботи з дошкільнятами.

Виготовити необхідний дидактичний матеріал для проведення роботи.


Література:


 1. Ігрові форми психокорекції // “Дошкільне виховання” 1995 - № 11.

 2. Практичний психолог дошкільного закладу: інструктивно – методичний лист.- К., 1997.-с. 10 - 12.

 3. Працює корекційна група // “Дошкільне виховання” 1998 - № 1.

 4. Психогимнастика / Под ред.Чистяковой С. – Мостква,- 1992.Тема 12. Перехід від дошкільного до молодшого шкільного віку. (2 год)


Продумати план роботи з формування готовності до школи дітей, які не відвідують дошкільні заклади.


Тема. Загальна характеристика дітей молодшого шкільного віку. Психологічні особливості дітей 6 – 10 років.(2 год)


План.

 1. Анатомофізіологічні та статеві особливості молодшого школяра.

 2. Основні труднощі першокласників та шляхи їх подолання.

 3. Розвиток відчуттів і сприймань.

 4. Особливості мислення молодших школярів.

 5. Пам’ять. Уява, увага в молодшому шкільному віці.

 6. Формування почуттів та волі.

 7. Особистість молодшого школяра.

 8. Взаємовідносини молодшого школяра з однолітками та дорослими.


Література:


 1. Бовть О.Б. Психокорекційна робота з попередження агресивності у молодших школярів // “Практична психологія і соціальна робота”- 1998, №1- с. 3-10.

 2. Выготский Я.С. К вопросу о динамике детского характера.- Сб.Сочинений, т.5.- М., 1990, с. 153.

 3. Дусовитский А.К. “2 х 2 = Х”/ развитие мышления в ранней школе” – М., 1980.

 4. Давыдов В.В. Психическое развитие младших школьников.- М., 1990.

 5. Развитие личности ребенка / Под ред. Фонарьова.-М.,1993.

 6. Рабочая книга школьного психолога/ Под ред. Дубровиной И.В.- М., 1991.


Тема 13. Адаптація дітей до умов шкільного життя. ( 2 год.)


Опрацювати програму оптимізації адаптації першокласників до шкільного життя.


Тема 14. Шкільні страхи і тривожність. Корекція страхів і тривожності.(2год)


Провести обстеження дітей на виявлення шкільного страху, тривожності,

За результатами дослідження скласти план корекційної роботи.


Тема. Рання профілактика та корекція соціально - педагогічної запущеності школярів (2год)


провести обстеження дітей початкової школи за методикою Кетелла, методикою АК (7-11). Зробити інтерпритацію отриманих результатів, виробити рекомендації.


Тема 16. Шкідливі звички в дитячому віці, їх вплив на розвиток особистості.(2 год)

- скласти програму профілактичних заходів для молодших школярів з метою попередження шкідливим звичкам.


Тема 19. Діти – інваліди в навчальному закладі. Особливості роботи практичного психолога з даною категорією дітей.( 2 год)


Скласти конспект спільного виховного заходу для дітей з особливими потребами та здорових дітей в умовах дошкільного закладу-школи.


^ Модуль IV. Співпраця практичного психолога з педколективом та батьками вихованців.


Тема 21. Зміст роботи практичного психолога з батьками вихованців.(2 год)


Підібрати теми, методи та форми співпраці практичного психолога в сучасному дошкільному закладі – школі (за напрямками).


Напрям роботи

Тема

Метод

Форма


Тема 22. Особливості роботи практичного психолога з педколективом в сучасному дошкілному закладі – школі. ( 2год.)


Написати теми зустрічей психолога з педколективом, вказуючи форму та мету проведення.


Модуль V. Правові та організаційні питання діяльності практичного психолога.


Тема 24. Права і обов’язки психолога як спеціаліста. ( 2 год.)


1. Опрацювати Положення про кабінет практичного психолога.

На базі практики ознайомитися з кабінетом практичного психолога, зробити письмовий аналіз.

Схожі:

Імені івана франка наукові засади та методика діяльності практичного психолога iconПоложення про наукову премію імені Івана Франка для студентів та аспірантів Наукову премію імені Івана Франка присуджує Вчена рада Львівського національного університету імені Івана Франка далі
Відзначення лауреатів наукової премії імені Івана Франка відбувається на урочистому засіданні Вченої Ради Університету
Імені івана франка наукові засади та методика діяльності практичного психолога iconЛьвівський національний універтистет Студентське Братство імені Івана Франка Львівського національного універтистету імені Івана Франка Філологічний факультет
Львівському національному університеті імені Івана Франка відбудеться ІІІ всеукраїнська наукова конференція молодих учених-філологів...
Імені івана франка наукові засади та методика діяльності практичного психолога iconМіністерство освіти І науки України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка
Теорія І методика соціально – педагогічної роботи як науки та практичної діяльності
Імені івана франка наукові засади та методика діяльності практичного психолога iconПрограма діяльності і розвитку факультету журналістики
Програми Ректора Університету проф. Вакарчука І. О. “Львівський національний університет імені Івана Франка – сучасний європейський...
Імені івана франка наукові засади та методика діяльності практичного психолога iconНаукові видання філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за 5 років Монографії
Наукові видання філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за 5 років
Імені івана франка наукові засади та методика діяльності практичного психолога iconПоложення про навчально-практичну лабораторію Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка Загальні засади
Навчально-практична лабораторія Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка (далі — лабораторія)...
Імені івана франка наукові засади та методика діяльності практичного психолога iconЛьвівський національний універтистет Студентське Братство імені Івана Франка Львівського національного універтистету імені Івана Франка Філологічний факультет
move to 0-3602140
Імені івана франка наукові засади та методика діяльності практичного психолога iconІ. наукові ступені: Кандидат філософських наук – 2005 р., Львівський національний університет імені Івана Франка (“Екзистенційний вимір духовності людини у творчості Григорія Сковороди”). ІІ. Освіта
Автор понад 30 друкованих праць: наукові статті (в т ч у зарубіжних виданнях) та навчально-методичні матеріали
Імені івана франка наукові засади та методика діяльності практичного психолога iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Імені івана франка наукові засади та методика діяльності практичного психолога iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи