6. 010106 «соціальна педагогіка» Викладач – Н. Кубінська Львів – 2008 icon

6. 010106 «соціальна педагогіка» Викладач – Н. Кубінська Львів – 2008
Скачати 144.95 Kb.
Назва6. 010106 «соціальна педагогіка» Викладач – Н. Кубінська Львів – 2008
Дата24.06.2012
Розмір144.95 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСАД МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ


для студентів напряму підготовки

6.010106 «СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА»


Викладач – Н. Кубінська


Львів – 2008

Інтереси розвитку економіки і культури суверенної України, зростання соціальної ролі особистості вимагають всебічного стимулювання і розвитку потенційних можливостей кожної людини. Сьогодні, коли здійснюється активний пошук і оновлення всіх сфер суспільства, гостро відчувається потреба в людях, які володіють мистецтвом створювати здоровий психологічний клімат у колективі, вміють слухати і говорити з людьми, здатних аналітично мислити, запобігати або позитивно вирішувати конфліктні ситуації, в людях активної соціальної позиції. У зв’язку із демократизацією суспільних відносин постійно зростає вимогливість сучасної людини до характеру міжособистісного спілкування. Для соціального педагога компетентність у сфері спілкування є професійною вимогою.

Навчальний курс надає інформацію про психологічну природу та технологію спілкування у різних сферах діяльності людини, зокрема у ділових, сімейних, педагогічних, побутових стосунках. Комунікативний процес розглядається з позиції історичних тенденцій його розвитку, теорії конфліктів та інших точок зору. Широко використовуються дані сучасних психологічних та педагогічних досліджень, новітня вітчизняна та зарубіжна література.


Програма курсу "Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування" є складовою частиною навчального плану напряму "Соціальна педагогіка".


Передбачені навальним планом години розподілені на лекційні, семінарські та практичні заняття, консультації та самостійну роботу.


Основні вимоги до знань та умінь студента


Після закінчення курсу студент повинен знати:

 • теоретичні основи процесу спілкування;

 • засоби та види спілкування;

 • стилі спілкування, його функції , рівні;

 • види конфліктів, які виникають в процесі спілкування, фази протікання конфліктів;

 • специфіку управління конфліктами, стилі поведінки в ході конфлікту;

 • особливості різних видів спілкування (ділового, побутового, педагогічного, батьківського);

 • методи формування комунікативних умінь та навичок;

 • структуру та методику проведення психологічного тренінгу.


Студент повинен уміти:

 • використовувати різні засоби процесу спілкування;

 • науково аналізувати комунікативні ситуації;

 • визначати стиль поведінки особи в конфліктних ситуаціях, шляхи виходу з них;

 • аналізувати різні види спілкування на основі життєвих ситуацій;

 • планувати, складати конспект проведення тренінгу;

 • проводити психологічний тренінг.Тема. Форми, функції, бар’єри спілкування.

(самостійна робота)


Скласти конспект до семінару за планом:

 1. Форми спілкування.

 2. Функції процесу спілкування.

 3. Бар’єри процесу спілкування.Література:


 1. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. – К., 1995. – С. 90-92.

 2. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посіб. – 2-ге вид., стереотип.– К.: МАУП, 2001. С. 106-107.

 3. Орбан-Лембрик Л.Е.. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – С. 195-208.

 4. Трухін І.О. Соціальна психологія спілкування: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 16-35.

 5. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування: Навчальний посібник. – К: ВД "Професіонал", 2004. – С. 38.Тема. Діагностика комунікативних навичок та вмінь студентів.

(самостійна робота)


Користуючись нище вказаними методиками, здійснити діагностику однієї особи. Інтерпретацію отриманих даних, висновки та рекомендації записати в зошит.


 1. Методика діагностики домінуючої стратегії психологічного захисту в спілкуванні В.В. Бойко.

 2. Тест "Чи вмієте Ви слухати?"

 3. Тест "Чи комунікабельні Ви?" та ін.

Після проведеної діагностики здійснюється інтерпретація та обговорення отриманих даних.


Література:


 1. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування: Навчальний посібник. – К: ВД "Професіонал", 2004. – С. 227-300.

 2. Трухін І.О. Соціальна психологія спілкування: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 317-329.

 3. Райгородский Д.Я. (редактор-составитель). Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. – Самара: Издательский Дом "БАХРАХ – М", 2002. – 672 с.

 4. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. Пособие: В 2 кн.– М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – Кн. 2: Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. – 480 с.: ил.Тема. Особливості педагогічного спілкування.

(самостійна робота)


 1. Скласти конспект теми "Причини труднощів у педагогічному спілкуванні".

 2. Опрацювати методики діагностики комунікативної культури педагога:

А) Опитувальник "Педагогічне спілкування" (ПС-16);

Б) Опитувальник "Розуміння процесу пояснення" (РПП-23);

В) Тест "Етика педагогічного спілкування".


Література:


 1. Володимир Ковальчук Професійна та світоглядно-методологічна підготовка сучасного вчителя: модернізацій ний аналіз. – Київ-Дрогобич: Коло, 2004. – 264 с.

 2. Трухін І.О. Соціальна психологія спілкування: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 252-256.

 3. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування: Навчальний посібник. – К: ВД "Професіонал", 2004. – С. 144-150.Тема. Особливості ділового та побутового спілкування.

(самостійна робота)


Скласти конспект до семінару за планом:

 1. Етикет і спілкування. Історично-психологічні аспекти проблеми.

 2. Спілкування і манера поведінки.

 3. Діловий етикет:

 • взаємини між начальником і підлеглими,

 • взаємини між співробітниками,

 • ділова зустріч із партнером, ділова бесіда.

 1. Спілкування по телефону:

 • підготовка і проведення телефонної розмови за власною ініціативою,

 • телефонна розмова, ініційована ззовні,

 • раціоналізація використання телефонного зв’язку. 12 правил телефонної розмови.Література:


 1. Арват Ф.С., Коваленко Є.І., Кириленко С.В., Щербань П.М. Культура спілкування: Навч.-метод. Посібник. – К.: ІЗМН, 1997.

 2. Гладіліна Г.Г., Сеніна В.К. Типання мовленнєвої культури та стилістики. К., 1997.

 3. Трухін І.О. Соціальна психологія спілкування: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 336 с.

 4. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування: Навчальний посібник. – К: ВД "Професіонал", 2004. – С. 157-180.Тема. Діагностика стилю конфліктної поведінки та типових способів реагування на конфліктні ситуації.

(самостійна робота)


Користуючись нище вказаними методиками, здійснити діагностику однієї особи. Інтерпретацію отриманих даних, висновки та рекомендації записати в зошит.


 1. Тест "Як Ви контролюєте себе в спілкуванні?"

 2. Методика К.Н. Томаса "Стиль конфліктної поведінки"

 3. Методика діагностики рівня суб’єктивного контролю Дж. Роттера.Література:


 1. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування: Навчальний посібник. – К: ВД "Професіонал", 2004. – С. 258-260.

 2. Райгородский Д.Я. (редактор-составитель). Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. – Самара: Издательский Дом "БАХРАХ – М", 2002. – С. 288-298.

 3. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. Пособие: В 2 кн.– М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – Кн. 2: Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. – 480 с.: ил.Тема. Фази протікання конфлікту.

(самостійна робота)


Скласти конспект до семінару за планом:

 1. Загальна характеристика фаз конфлікту.

 2. Латентна фаза.

 3. Демонстративна фаза.

 4. Агресивна фаза.

 5. Батальна фаза.

 6. Фінал конфлікту.Література:


 1. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. – К., 1995. – С. 57-75.

 2. Орбан-Лембрик Л.Е.. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – С. 351-354.

 3. Трухін І.О. Соціальна психологія спілкування: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 217-220.

 4. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування: Навчальний посібник. – К: ВД "Професіонал", 2004. – С. 81-85.Тема. Аналіз конфлікту за параметрами.

(самостійна робота)


Кожному студенту пропонується самостійно описати одну конфліктну ситуацію чи розгорнутий конфлікт із власного життєвого досвіду або з творів мистецтва за тими наступними параметрами:


 • причини конфлікту;

 • вид конфлікту за декількома критеріями;

 • об’єкт конфлікту;

 • мотивація поведінки учасників конфлікту;

 • психологічні особливості учасників конфлікту;

 • статус кожного учасника в конфлікті;

 • психологічна структура та фази розгортання конфлікту;

 • стратегія поведінки кожного учасника;

 • дати прогноз подальшого перебігу подій.Література:


 1. Грішина Н.В. Психологія конфлікту. Санкт-Петербург, 2002.

 2. Дуткевич Т.В. Конфліктологія з основами психології управління. Київ, 2005.

 3. Зеркін Д.П. Основи конфліктології. Ростов-на-Дону, 1998.

 4. Ішмуратов К.І. Конфлікт і згода. – К., 1996.Тема. Педагогічні конфлікти.

(самостійна робота)


Скласти конспект до теми за планом:

 1. Поняття про педагогічні конфлікти.

 2. Види педагогічних конфліктів.

 3. Стилі спілкування педагога з учнями.

 4. Шляхи та тактики розв’язання педагогічних конфліктів.Література:


 1. Трухін І.О. Соціальна психологія спілкування: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 264-278.

 2. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування: Навчальний посібник. – К: ВД "Професіонал", 2004. – С. 85-96, 106-108.

 3. Грішина Н.В. Психологія конфлікту. Санкт-Петербург, 2002.

 4. Степанов О.М., Фібула М.М. Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 520 с.Тема. Планування та дизайн тренінгів.

(самостійна робота)


Законспектувати 5 вправ на знайомство під час роботи в тренінговій групі з детальною інструкцією до кожної з них.


Література:


 1. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. – К., 1995. – С. 290-295.

 2. Мілютіна К.Л. Теорія та практика психологічного тренінгу: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2004.– С. 10, 43-52, 83, 92-93, 111-115.

 3. Джонсон Д. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування/ Пер. з англ. В. Хомика. – К., 2003.

 4. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. – М.: 1999.

 5. Кроль Л., Михайлова Е. Тренинг о тренинге. – М.: Класс, 2002.Тема. Загальні тренінгові методи.

(самостійна робота)


Скласти конспект до семінару за планом:

 1. Ділова гра.

 2. Групова дискусія.

 3. Рольова гра.

 4. Міні-лекції.

 5. Мозковий штурм.

 6. Вправи.

 7. Читання посібника.

 8. Захист проектів.

 9. Малювання.

 10. Демонстрації.

 11. Тестування.Література:


 1. Мілютіна К.Л. Теорія та практика психологічного тренінгу: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2004.– С. 54-81.

 2. Джонсон Д. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування/ Пер. з англ. В. Хомика. – К., 2003.

 3. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. – М.: 1999.

 4. Кроль Л., Михайлова Е. Тренинг о тренинге. – М.: Класс, 2002.Тема. Використання загальних тренінгових методів.

(самостійна робота)


Кожному студенту пропонується обрати до наступного практичного заняття тему тренінгу який би він хотів опрацювати, та підібрати відповідний дидактичний матеріал з періодичних видань.


Орієнтовний перелік тем тренінгових занять:

 1. "Формування позитивних життєвих цілей".

 2. "Профілактика наркоманії в студентському та учнівському середовищі".

 3. "Проблеми, пов’язані з алкоголем, і профілактика початку вживання алкоголю".

 4. "Курити чи ні?".

 5. "Профілактика девіантної поведінки у підлітковому віці".

 6. "Попередження і подолання конфліктів".

 7. "Подолання конфліктності".

 8. "Міжособистісне спілкування".

 9. "Батьки і діти: шлях до розуміння".

 10. "Подолання агресивних проявів серед підлітків".

 11. "Вчимося спілкуватися".

 12. "Розвиток емпатії у майбутніх практичних психологів".

 13. "Подолання самотності".

 14. "Розвиток впевненості у студентів".

 15. "Розвиток довіри у міжособистісних відносинах".

 16. "Тренінг батьківської ефективності".

 17. "Цінуй життя".

 18. "Як моє "Я" бачать інші".

 19. "Формування здорового способу життя серед підлітків та молоді".

 20. "Формування сексуальної культури молоді".

 21. "Виховання гендерної культури молоді".

 22. "Гіперактивність молодших школярів".

 23. "Формування соціальної позиції у неповнолітніх правопорушників".

 24. "Адаптація першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі".

 25. "Знайомство".Література:


 1. Мілютіна К.Л. Теорія та практика психологічного тренінгу: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2004.– С. 57-59, 68, 71.

 2. Джонсон Д. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування/ Пер. з англ. В. Хомика. – К., 2003.

 3. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. – М.: 1999.

 4. Кроль Л., Михайлова Е. Тренинг о тренинге. – М.: Класс, 2002.Тема. Складання тематичного тренінгу.

(самостійна робота)


 1. Оформити до кінця індивідуальний тематичний тренінг.

 2. Підготувати до наступних практичних занять і оформити групові тематичні тренінги; розподілити функціональні обов’язки членів кожної підгрупи.


Література:


 1. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. – К., 1995.

 2. Мілютіна К.Л. Теорія та практика психологічного тренінгу: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2004.

 3. Джонсон Д. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування/ Пер. з англ. В. Хомика. – К., 2003.

 4. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. – М.: 1999.

 5. Кроль Л., Михайлова Е. Тренинг о тренинге. – М.: Класс, 2002.Тема. Ведучий тренінгової групи.

(самостійна робота)


Скласти перелік 10 найважливіших якостей характеру ведучого тренінгової групи, які повинен мати кожен тренер. Здійснити ранжування цих якостей.


Література:


 1. Мілютіна К.Л. Теорія та практика психологічного тренінгу: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2004.– С. 47-53.

 2. Джонсон Д. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування/ Пер. з англ. В. Хомика. – К., 2003.

 3. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. – М.: 1999.

 4. Кроль Л., Михайлова Е. Тренинг о тренинге. – М.: Класс, 2002.Тема. Релаксаційні та повчальні історії у тренінговій роботі.

(самостійна робота)


Підготувати дві повчальні історії, вказавши їх ідеї, а також підготувати одну релаксаційну історію та одну релаксаційну вправу.


Література:


 1. Мілютіна К.Л. Теорія та практика психологічного тренінгу: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2004.– С. 55-57, 59-64.

 2. Джонсон Д. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування/ Пер. з англ. В. Хомика. – К., 2003.

 3. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. – М.: 1999.

 4. Кроль Л., Михайлова Е. Тренинг о тренинге. – М.: Класс, 2002.Тема. Види тренінгових груп.

(самостійна робота)


Скласти конспект до семінару за планом:

 1. Групи особистісного зростання.

 2. Тренінги заохочення.

 3. Психокорекційні групи.

 4. Групи само підтримки.

 5. Тренування навичок і вмінь.

 6. Формування команди.Література:


 1. Мілютіна К.Л. Теорія та практика психологічного тренінгу: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2004.– С. 116-136.

 2. Джонсон Д. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування/ Пер. з англ. В. Хомика. – К., 2003.

 3. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. – М.: 1999.

 4. Кроль Л., Михайлова Е. Тренинг о тренинге. – М.: Класс, 2002.

Схожі:

6. 010106 «соціальна педагогіка» Викладач – Н. Кубінська Львів – 2008 iconЗавдання для самостійної роботи з предмету «Соціальна молодіжна політика» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»
«Соціальна молодіжна політика» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»
6. 010106 «соціальна педагогіка» Викладач – Н. Кубінська Львів – 2008 iconПрограма Співбесіди для вступу на Спеціальність 010106 Соціальна педагогіка
Педагогіка розглядає І виявляє найбільш ефективні умони для всебічного гармонійного розвитку особистості в процесі навчання й виховання....
6. 010106 «соціальна педагогіка» Викладач – Н. Кубінська Львів – 2008 iconЗавдання для самостійної роботи з предмету «Самовиховання І саморегуляція особистості» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»
«Самовиховання І саморегуляція особистості» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»
6. 010106 «соціальна педагогіка» Викладач – Н. Кубінська Львів – 2008 iconНапрям підготовки 010106 Соціальна педагогіка (за рахунок видатків державного бюджету) (на базі повної загальної середньої освіти)

6. 010106 «соціальна педагогіка» Викладач – Н. Кубінська Львів – 2008 iconТ. Королюк Львів – 2012 Основи корекційної педагогіки Методичні вказівки до вивчення курсу
Даний курс передбачено навчальним планом спеціальностей: «Корекційна педагогіка», «Соціальна педагогіка», «Початкова освіта», «Дошкільна...
6. 010106 «соціальна педагогіка» Викладач – Н. Кубінська Львів – 2008 iconЗавдання для самостійної роботи з предмету «Вступ до спеціальності» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»

6. 010106 «соціальна педагогіка» Викладач – Н. Кубінська Львів – 2008 iconДо виконання самостійної роботи з педагогікИ сімейного виховання
«Соціальна педагогіка», спеціальності 010106. Вивчення цього курсу передбачає педагогічну підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного...
6. 010106 «соціальна педагогіка» Викладач – Н. Кубінська Львів – 2008 iconПрограма Співбесіди для вступу на Спеціальність 01010601 Соціальна педагогіка
Педагогіка розглядає І виявляє найбільш ефективні умони для всебічного гармонійного розвитку особистості в процесі навчання й виховання....
6. 010106 «соціальна педагогіка» Викладач – Н. Кубінська Львів – 2008 iconНові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології І соціальної педагогіки за вересень – грудень 2008 року
Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / за ред. І. Д. Звєрєвої. – К. Центр учбової літератури, 2008. – 336 с
6. 010106 «соціальна педагогіка» Викладач – Н. Кубінська Львів – 2008 iconПрограма тестування на освітньо-кваліфікаційній рівень «бакалавр»
«Соціальна педагогіка» та навчальних програмах фахових дисциплін. Вона включає базові дисципліни, які входять до освітньо-професійної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи