Завдання для самостійної роботи з предмету «Самовиховання І саморегуляція особистості» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» icon

Завдання для самостійної роботи з предмету «Самовиховання І саморегуляція особистості» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»
Скачати 99.29 Kb.
НазваЗавдання для самостійної роботи з предмету «Самовиховання І саморегуляція особистості» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»
Дата24.06.2012
Розмір99.29 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічний коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка


«Затверджую»

В. о. директора _______ З. Ленів

“____”____________ 2012р


Завдання для самостійної роботи

з предмету

«Самовиховання і саморегуляція особистості»

для студентів напряму 6.010106 «Соціальна педагогіка»


Укладач : І. Субашкевич,

викладач фахових дисциплін


Схвалено цикловою комісією

викладачів «Психології»

Протокол №___ від”__”___2012 р.

Голова________ І. Субашкевич


ЛЬВІВ-2012

^ Критерії та норми оцінювання


Основними критеріями є:

 • характер засвоєння знань, умінь і навичок (обсяг, повнота, правильність, точність знань, їх міцність);

 • якість відповіді студента (рівень осмислення, аргументації, аналізу, послідовність, самостійність творчого застосування, виразність мови);

 • якість виконання роботи (збереження науковості, системи, повнота і правильність, самостійність суджень, грамотність викладу);

 • рівень вихованості (старанність, гуманізм, добрі справи і вчинки, активність, дотримання норм поведінки, моральне здоров’я, ціннісні орієнтири).


^ ОЦІНКА “ВІДМІННО”

 • правильне, повне засвоєння програмового матеріалу;

 • свідоме, аргументоване висвітлення теми, правильне і доцільне використання наукової термінології;

 • логічний, послідовний виклад матеріалу, підтвердження теоретичного матеріалу прикладами, фактами з різних сфер;

 • вміння аналізувати поняття, твердження, явища, закономірності;

 • самостійне, творче застосування знань, розкриття причин і взаємозв’зку, взаємозумовленості;

 • виразність, багатогранність мови, вміння формулювати висновки та власні судження.


^ ОЦІНКА “ДОБРЕ”

 • свідоме, повне засвоєння матеріалу програми, але з деякими неточностями і прогалинами у другорядному матеріалі (1-2 незначні помилки);

 • аргументована відповідь, наявність висновків і власних суджень;

 • самостійне, творче застосування, інколи з допомогою викладача;

 • незначне порушення послідовності викладу;

 • недостатня виразність мови, наявність неточностей у висновках.


^ ОЦІНКА “ЗАДОВІЛЬНО”

 • неповне засвоєння матеріалу програми, виклад матеріалу з кількома (3-5) незначними помилками, які студент може виправити за допомогою викладача;

 • самостійне, репродуктивне застосування знань за вказівкою викладача;

 • деякі порушення логічності і послідовності викладу; недостатнє розкриття суті явищ, понять;

 • недостатнє самостійне мислення, не проглядається причинно-наслідковість, взаємозв'язок;

 • бідність мови, відсутність або неконкретність висновків.


^ ОЦІНКА “НЕЗАДОВІЛЬНО”

 • відсутність знань, умінь і навичок;

 • знання матеріалу за обсягом менше половини;

 • несвідоме, механічне використання лише фрагментарних знань;

 • виклад матеріалу з великими помилками, без системи і належної аргументації;

 • відсутність логіки і мислительської діяльності, не зроблені висновки, узагальнення;

 • допущено більше 5 грубих помилок у використанні наукових понять і термінології.Норми оцінювання

навчальних досягнень студентів

при запровадженні 100 - бальної системи


 1. Поточне оцінювання упродовж семестру - до 50 балів, в тому числі,


Аудиторні заняття: 36 балів


1) семінарські заняття:

- виступ, доповідь, повідомлення ^ 12 х 3 (середній бал)


2) практичні заняття

- проведення методик, дослідження 2 х 7


3) контрольні роботи

- модуль І 5

- модуль ІІ 5


Самостійна робота 14 балів


1) науково – пошукова і творча робота:

- реферат 4

- есе, доповідь, повідомлення 2


2) індивідуальна робота:

- додаткове опрацювання психологічної ^ 4

літератури

- конспектування окремих тем 4


2. Додаткові бали 10 балів


1) індивідуальні завдання:

- робота в Інтернеті 3

- збір інформації шляхом інтерв’ю

та іншими засобами 3


2) за систематичне відвідування занять:

- без пропусків ^ 4

- з незначною кількістю пропусків (6 год.) 3

- за наявність пропусків без 0

поважних причин

На підставі отриманої впродовж семестру суми балів виставляється підсумкова оцінка за семестр. Якщо студент впродовж семестру набрав менше 20 балів, він не допускається до іспиту, поки не виконає вимоги поточного оцінювання.


3. Підсумкова оцінка знань (іспит) 50 балів

Одержана на іспиті кількість балів додається до кількості балів, набраних упродовж семестру. І на основі загальної суми балів ставиться підсумкова оцінка за 4-бальною системою в навчальний журнал, екзаменаційну відомість та залікову книжку студента. Вона с остаточною оцінкою знань студента з «Самовиховання і саморегуляції особистості», яка потім виставляється в додатку до диплома.


У відомості за семестр підсумкові оцінки студентів будуть виставлятися так:
^ Оцінка в балахECTSВизначення

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку

(національна шкала)Залік

90 – 100

A

відмінно

Відмінно
81 – 89

В

дуже добре


Добре

71 – 80

С

добре

61 – 70

D

задовільно


Задовільно

51 – 60

Е

достатньо^ МОДУЛЬ – 1

Психолого-педагогічне обґрунтування самовиховання та саморегуляції


Тема 2: Самовиховання як фактор формування особистості


Завдання для самостійної роботи:

 • Зробити конспект питання «Самовиховання в історичному аспекті»


Література:

 1. Главацька О. Основи самовиховання особистості. Навчально – методичний посібник. – Тернопіль, 2008, с. 41 – 51.Тема 3: Самовиховання як фактор розвитку особистості


Завдання для самостійної роботи:

 1. Встановіть взаємозв'язок між поняттями «розвиток», «саморозвиток», «виховання», «самовиховання».

 2. Встановіть, що саме ви хочете змінити в собі або яким прагнете стати.Тема 6: Методи діагностики та корекції самооцінки


Завдання для самостійної роботи:

 1. Обгрунтуйте вплив самооцінки на життя та поведінку людини.

 2. Сформулюйте правила об'єктивної самооцінки.

 3. Складіть характеристику внутрішнього світу свого товариша і порів­няйте її з думкою інших людей.Тема 7: Суть професійного самовиховання майбутніх

соціальних пе­дагогів


Завдання для самостійної роботи:

Опрацювати теорію самоактуалізації А. Маслоу:

 • основні причини маніпулятивної поведінки людини (педагога).

 • характеристика самоактуалізуючих людей за А. Маслоу.Література:

 1. «Самоактуалізація викладача» // “Практична психологія та соціальна робота”, - 2000, -№1, с.7-9.МОДУЛЬ 2

Технології самопізнання в процесі самовиховання


Тема 13: Організація процесу самовиховання


Завдання для самостійної роботи:

 1. Згідно з основними напрямками змісту виховання опишіть зміст само­виховання (слід скористатись рекомендованою літературою).

 2. Складіть модель процесу самовиховання.Тема 15: Методики релаксації у системі аутогенного тренування та інших системах


Завдання для самостійної роботи:

 1. Підготувати виступ на практичному занятті про застосування однієї з технік релаксації.

 2. З'ясувати методом бесіди із знайомою людиною, як вона використовує методи релаксації у складних життєвих ситуаціях.Теми для написання рефератів


1. Потреби, які детермінують потяг до самовиховання.

2. Планування життєдіяльності як метод самовиховання.

3. Проблема еталону та бажаних образів у самовихованні.

4. Я - реальне, Я - ідеальне і Я - дзеркальне у самовихованні.

5. Техніка самовивчення у процесі самовиховання.

6. Проблеми спілкування і самовиховання.

7. Корекція потреб як завдання самовиховання.

8. Роль мистецтва у самовихованні.

9. Роль друзів і знайомих у самовихованні.

10. Ідеї, які найбільш сприяють самовихованню.

11. Соціальне середовище як сукупність соціальних умов

виховання особистості.

12. Філософські погляди на духовність людини.

13. Життєвий шлях самоздійсннення особистості.

14. Катарсис - відновлення гармонії людини.

15. Шляхи формування самосвідомості учня.

16. Моральна самосвідомість школярів.

17. Совість як вияв самосвідомості особистості.

18. Соціально-емоційний розвиток осіб з особливими потребами.

19. Активність і моральний розвиток особистості.

20. Саморегуляція моральної діяльності.

21. Самовиховання і його корекція.

22. Саморегуляція поведінки учнів початкового навчання.

23. Самовиховання і саморегуляція в діяльності підлітків.

24. Самосвідомість як умова успішного самовдосконалення

особистості старшокласників.

25. Мій погляд на сучасні технології самопізнання в

процесі самовиховання.


ЛІТЕРАТУРА


Основна література

 1. Главацька О. Основи самовиховання особистості. Навчально – методичний посібник. – Тернопіль, 2008. – 206 с.

 2. Комінко С. Б. та Кучер Г. В. Кращі методи психодіагностики. Навч. посібник. – Тернопіль, 2005. – 230с.

 3. Кононко О. Л. Соціально - емоційний розвиток особистості. – Київ, 1999. – 180с.Додаткова література

 1. Психологія внутрішнього світу / Упоряд. Т.Гончаренко – Київ. – 2003. – 128с.

 2. «Самоактуалізація викладача» // “Практична психологія та соціальна робота”, - 2000, -№1, с.7-9.Схожі:

Завдання для самостійної роботи з предмету «Самовиховання І саморегуляція особистості» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconЗавдання для самостійної роботи з предмету «Соціальна молодіжна політика» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»
«Соціальна молодіжна політика» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»
Завдання для самостійної роботи з предмету «Самовиховання І саморегуляція особистості» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconЗавдання для самостійної роботи з предмету «Вступ до спеціальності» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»

Завдання для самостійної роботи з предмету «Самовиховання І саморегуляція особистості» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconЗавдання для самостійної роботи з предмету «Етика І психологія сімейного життя» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»
На підставі отриманої впродовж семестру суми балів виставляється підсумкова оцінка за семестр. Якщо студент впродовж семестру набрав...
Завдання для самостійної роботи з предмету «Самовиховання І саморегуляція особистості» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconПрограма Співбесіди для вступу на Спеціальність 010106 Соціальна педагогіка
Педагогіка розглядає І виявляє найбільш ефективні умони для всебічного гармонійного розвитку особистості в процесі навчання й виховання....
Завдання для самостійної роботи з предмету «Самовиховання І саморегуляція особистості» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconПрограма Співбесіди для вступу на Спеціальність 01010601 Соціальна педагогіка
Педагогіка розглядає І виявляє найбільш ефективні умони для всебічного гармонійного розвитку особистості в процесі навчання й виховання....
Завдання для самостійної роботи з предмету «Самовиховання І саморегуляція особистості» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconДо виконання самостійної роботи з педагогікИ сімейного виховання
«Соціальна педагогіка», спеціальності 010106. Вивчення цього курсу передбачає педагогічну підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Завдання для самостійної роботи з предмету «Самовиховання І саморегуляція особистості» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconДо виконання самостійної роботи «Основи психолого-педагогічної діагностики та консультування»
Даний курс передбачено навчальним планом напряму підготовки «Соціальна педагогіка» для студентів IV курсу. Вивчається протягом 7-8...
Завдання для самостійної роботи з предмету «Самовиховання І саморегуляція особистості» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconЗавдання для самостійної роботи студентів з курсу
Соціальна педагогіка” та ‘‘Дошкільна освіта’’ освітнього рівня “бакалавр”. Він дає можливість засвоїти основні теоретичні відомості,...
Завдання для самостійної роботи з предмету «Самовиховання І саморегуляція особистості» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconЗавдання для самостійної роботи з курсу “Психогігієна”
Курс “Основи психогігієни” призначено для студентів спеціальності “Соціальна педагогіка” освітнього рівня “бакалавр”. Психогігієна...
Завдання для самостійної роботи з предмету «Самовиховання І саморегуляція особистості» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconЗавдання для самостійної роботи з предмету Література для дітей дошкільного віку для студентів 1-11 курсів напряму підготовки „Дошкільна освіта” Викладач: Г. Гадзало Розділ Усна народна творчість для дітей. Тема
Вивчити календарний фольклор, народні пісеньки, пісні – ігри, лічилки, прозивалки, мирилки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи