До виконання самостійної роботи з педагогікИ сімейного виховання icon

До виконання самостійної роботи з педагогікИ сімейного виховання
Скачати 141.89 Kb.
НазваДо виконання самостійної роботи з педагогікИ сімейного виховання
Дата24.06.2012
Розмір141.89 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З ПедагогікИ сімейного виховання

для студентів напряму підготовки

6.010106 «Соціальна педагогіка»


Викладач – Н.Сірант


Львів – 2011


Методичні рекомендації

Навчальна програма курсу “Педагогіка сімейного виховання ” ( 54 години з них: 25 год. лекцій , 10год. практ.-сем., 19 год. сам. роб.) призначена для студентівIі та ІІІ курсу напряму підготовки «Соціальна педагогіка» , спеціальності 6.010106. Вивчення цього курсу передбачає педагогічну підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.

Складність сучасних педагогічних проблем та невміння знайти правильні рішення зумовлюють численні батьківські помилок. Їх причини полягають у нездатності батьків до самокритики, відсутності знань, навичок і вмінь спілкуватися з дітьми різного віку; у нерозумінні того, що саме сім’я та спілкування, що слугує не тільки своєрідним фоном усієї життєдіяльності, а й провідним засобом виховання дітей, є найважливішим чинником формування особистості.

Складність процесу сімейного виховання впливає на труднощі виховної діяльності, що потребують зусиль для подолання. Акцентування на таких проблемах необхідне, щоб привернути увагу суспільства, показати можливі наслідки педагогічних помилок та визначити шляхи вдосконалення виховної функції сучасної сім'ї.

Курс "Педагогіка сімейного виховання" має на меті розширити знання студентів з питань родинно-сімейного виховання, підготувати батьків до свідомого виконання батьківських функцій та вміння працювати з батьками задля підвищення батьківської педагогічної культури та готовності прийняти обов’язки батьківства, правильного та відповідального ставлення до виховання дітей, попередження та уникнення можливих помилок, недоліків у процесі сімейного виховання.

Лекції з використанням сучасних інформаційних технологій, інтерактивні методи в процесі обговорення питань семінарського заняття (прес-метод, мозкова атака,суд від свого імені, робота групами, два плюс три, ажурна пилка і ін.).

Методи оцінювання: поточне оцінювання під час семінарських занять, заміри знань, бали за реферати, робота над проектною діяльністю.

Враховуючи те, що питома вага оцінки кожного з видів навчальної роботи студента у підсумковій (загальній) оцінці визначається, виходячи із їх вагомості у теоретичній та практичній підготовці фахівця, структури та змісту навчальної дисципліни, кількість балів розподілено так: кожне семінарське заняття оцінюється максимум в 5 балів, заміри знань - 5 балів. Навчальні досягнення студента з усіх видів виконуваних робіт оцінюються кількісно відповідно до шкали, наведеної у « Положенні про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців" .

Практично-семінарські заняття орієнтовані на самостійну підготовку студентами проектів, творчих робіт, ситуаційних вправ, їхнього представлення та обговорення у групі, аналіз педагогічних ситуацій, власних педагогічних поглядів.

У навчальному курсі розглянуто національні та іноземні моделі сімейного виховання й підготовки батьків до виконання батьківських функцій, що дає можливість формувати у студентів аналітичне мислення та самостійне розуміння явищ цього процесу. Значна увага приділяється активізації творчого
потенціалу студентів.

^ У результаті вивчення окресленого предмета студент повинен знати:

 • сімейно-родине виховання та його особливості які є важливим чинником у формуванні суспільства;

 • педагогічні проблеми сучасної сім'ї та можливі шляхи їх вирішення;

 • важливим для вирішення проблем є теоретико-методологічні основи сімейного виховання;

 • стратегія і тактика родинного виховання на різних етапах розвитку сім'ї залежить від самої людини;

 • основоположними є засади батьківського спілкування;

 • етнопедагогіка - основа родинно-сімейного виховання;

 • як здійснювати психолого-педагогічне навчання батьків та підвищення їх педагогічної культури.

Студент повинен вміти:

 • працювати з батьками задля підготовки до свідомого батьківства та виконання педагогічних функцій;

 • формувати правильне та відповідальне ставлення до процесу сімейного виховання дітей;

 • здійснювати психолого-педагогічне навчання батьків в аспекті підвищення їх педагогічної культури;

 • застосовувати етнопедагогічні знання у роботі з батьками;


Модуль № 4

Самостійна робота № 1 – 2 год

Сімейне виховання в розвитку дитини


1.Роль батьків у розвитку особистості.

2.Помилки сімейного виховання.


Ключові слова: прийняття, діалог, незалежність дитини, потреба, конфлікт.


Література:

 1. Болтарович 3. Традиції сімейного виховання // Народна творчість та етнографія. 1993. - № 2.

 2. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання : Навч. посібник. - К. : Вища школа, 1997 .

 3. Концепція національного виховання // Освіта. - 1994. - 26 травня.

 4. Маленкова Л. І. Педагоги, батьки і діти. - М.,1999. - 421 с.

 5. Піча В.М. Соціологія. - К. : 2000. - 425с.

 6. Ушинський К.Д. « Рідне слово» - Твори в 6 - ти томах т.2, - 406с.


Самостійна робота № 2 – 1 год


Виникнення і розвиток педагогіки сімейного виховання

Підготувати доповіді про основні підходи до сімейного виховання :

 • Материнська школа Я.А. Коменського.

 • Теорія сімейного виховання П. Ф. Лесгафта.

 • Батьківська педагогіка В.О.Сухомлинського.


Ключові слова : Коменський, Сухомлинський, Лесгафт, школа, сім’я, виховання.


Література:

 1. Коменський Я.А. Материнська школа// Изб.пед.соч.в 2-х т. – М., 1986.

 2. Лесгафт П.Ф. Семейноевоспитаниеребенка // собр.пед.соч.- М., 1990.

 3. Макаренко А.С. Книга для батьків.

 4. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка.

 5. Щербань П.М. Пам’ятай ім’я своє: Заповіді сімейної педагогіки: навч. Посіб.- К.: Вища школа, 2006 – 191с.


Самостійна робота № 3 – 2 год

Сучасна сім’я та її проблеми


 1. Стратифікація суспільства та її вплив на сучасну сім’ю.

 2. Характеристика сім’ї як інституту виховання в умовах сьогодення.

 3. Законодавча база сучасної сім’ї.


Ключові слова: стадії родини, функції батьків, дитини; імена дітей, традиції.


Література:

 1. Кузьмінський А.І., Омеляненко В. Л. Педагогіка родинного виховання : Навч. посіб.К.: Знання, 2006. - 324 с.

 2. Кузьмінський А.І. ,Омеляненко В.Л. Педагогіка. - К.: Знання: Прес, 2003.- 405 с.

 3. Маленкова Л. І. Педагоги, батьки і діти. - М. ,1999. - 421 с.

 4. Щербань П. М. Пам'ятай ім'я своє: Заповіді сімейної педагогіки: Навч. посіб. К.: Вища школа, 2006. - 191 с.


Самостійна робота № 4 – 2 год


Виховна ситуація у неповній сім’ї

 1. Розлучення та його причини.

 2. Типи взаємин при розлученні.

 3. Реакція дітей на розлучення батьків.

 4. Вплив розлучення батьків на дітей.

 5. Шляхи гармонізації розвитку особистості дитини у неповній сім’ї.


Ключові слова: розлучення, реакція, взаємини, батьки, причина.


Література:

 1. Андреева Т. Семейнаяпсихология: Учеб. Пособ.- СПБ.: Речь,-2004. – 256с.

 2. Куликова Т.А. Семейная педагогіка и домашнеевоспитание. – М.: « Академия» , 2000.- 125с.

 3. Стельмахович М. українська народна педагогіка. К.: ІЗМН,1997. – 456с.

 4. Щербань П.М. Пам'ятай ім'я своє: Заповіді сімейної педагогіки: Навч. посіб. К.: Вища школа, 2006. - 191 с.

Самостійна робота № 5 – 1 год

Методи виховання дітей у сім’ї

 1. Система методів сімейного виховання, їх характеристика ( виховні впливи: когнітивні, емоційні, поведінкові).

 2. Заохочення і покарання як способи регуляції поведінки дитини.

 3. Система батьківського контролю ( вимоги, заборони, санкції).

 4. Гра як метод виховання дитини у сім,ї.


Ключові слова: когнітивна, поведінкова, емоційна, санкція, заборона, вимога, гра, система, заохочення, покарання.

Література:

 1. Амонашвили Ш.А. Созидаячеловека. М. – Знание, 1987. – 426с.

 2. Кузьмінський А.І. , Омеляненко В.Л. Педагогіка родинного виховання. К.: -АУП, 2009. -422 с.

 3. Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка. - К., 1996. -265с.

 4. Щербань П.М. Пам'ятай ім'я своє: Заповіді сімейної педагогіки Навч. посіб. К.: Вища школа, 2006. - 191 с.


Самостійна робота № 6 – 2 год

Родинне виховання дітей з особливими потребами


 1. Сучасний розвиток колекційної педагогіки.

 2. Етапи входження сім,ї у процес дорослішання.

 3. Види сімей.

 4. Основні завдання сімейного виховання .


Ключові слова: соціалізація, види, інтелектуальна зрілість, емоційна зрілість, соціальна зрілість, шкільна зрілість, імпульсивність, вередливість, впертість, основні завдання, особлива дитина.


Література:

 1. Підготовка до школи дітей з особливими потребами в умовах сім'ї : поради батькам / за ред.. Ф.І. Бондаря, В. В. Засенка. - К. - Наук, світ., 2005.

 2. Положення про організацію інтегрованого навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх ( дошкільних) навчальних закладах ( Проект) / Ін - т спец, педагогіки АПН України. - Київ., 2002.

 3. Миронова С. П. Олігофренопедагогіка. Компактний навчальний курс: Навч. посіб. - Кам'янець - Подільський : Кам'янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2007. – 204с.5 семестр

Змістовий модуль № 2

Сім’я у системі виховних інститутів


Самостійна робота № 1 – 3 год

Методи вивчення сім’ї і сімейного виховання


 1. Сучасні підходи до вивчення сім’ї і сімейного виховання.

 2. Спостереження, соціологічні методи у вивченні сімейного виховання.

 3. Сім’я очима дитини ( малюнкова методика, ігрові завдання, методика коментування картинок, методика завершення оповідань)


Ключові слова: соціометрія, методи, ігри, малюнки


Література:

 1. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї. _ К.: МАУП, 2001.

 2. Організація роботи з батьками. Упор.Юзефик Л.О., Купина Н.М. – Тернопіль: Арістон, 2002.

 3. Родинна педагогіка: навч. Посіб./ Марушкевич А.А.,Постовий В.Г., Алєксєєнко Т.Ф. та ін.. – К.: ПАРАРАН, 2002.

 4. Семиченко В.А., Заслуженюк В.С. Мистецтво взаєморозуміння. Психологія та педагогіка сімейного спілкування . – К.,1998.Самостійна робота № 2 – 3 год

Видатні педагоги про сімейне виховання ( на вибір)

( у вигляді рефератів )


Самостійна робота № 3 - 1 год


Написати твір на тему :Особливості професійної взаємодії соціального педагога із батьками.


^ Самостійна робота № 4 – 3 год

Родичі, їх вплив на формування особистості дитини

(розробити мультимедію ( по групках) та представити її у групі)

на тему ( на вибір):

 1. Права та обов’язки батьків.

 2. Права та обов’язки хресних батьків.

 3. Права та обов’язки бабусь і дідусів.

 4. Права та обов’язки сестер і братів.^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Волкова Н.П.Педагогіка. - К.: «Академія», 2003. - .434c.

2.Закон України "Про організацію роботи дитячих будинків сімейного типу"

3. Кузьмінський А.І., Омеляненко В. Л. Педагогіка родинного виховання: Навч. посіб.К.: Знання, 2006. - 324 с.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА :

 1. Алексеєнко Т.Ф. Педагогічні проблеми молодої сім'ї: Навч. посібник. -К.: ІЗМН, 1997.

 2. Алексєєнко Т. У чому мудрість батьківської любові // Дошкільне виховання - 2002 - № 3. - С. 20-21.

 3. Арват Ф.С., Коваленко Є.І., Кириленко С.В., Щербань П.М. Культура спілкування: Навч.-метод.посібн. - К.: ІЗМН, 1997.

 4. Болтарович 3. Традиції сімейного виховання // Народна творчість та етнографія. 1993. - № 2.

 5. Бондарчук О.І. Психологія сім'ї. - К., 2001.

 6. Венгер А. Мечтать не вредно? // Семья и школа, 1999. - № 11-12. - С. 18-19.

7.Декларація про соціальні і правові принципи, що стосуються захисту і благополуччя дітей, особливо при передачі дітей на виховання і їхнє усиновлення на національному і міжнародному рівнях (прийнята Генеральною Асамблеєю 3 грудня 1986 р).

8.Закон України "Про охорону дитинства" (від 26.04.01), 14.Законодавство України про сім'ю. - К., 2002.

9.Зязюн І. А. Педагогіка добра: ідеали і реалії : Науково-методичний посібник. - К. : МАУП, 2009. -312 с.

10. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. посібник. — К.: Вища школа, 1997.

11.Конвенція про права дитини

12.Конвенція про правову допомогу та правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах (Міжнародна угода від 22 січня 1993 р., ратифікована Законом України від 10 листопада 1994 року),

13 .Конституція України

14.Корчак Я. Як любити дитину: Дитина в родині.

15.Костів В.Неповна сім'я і розвиток комунікативної культури особистості //Наукові записки ТДПУ. Серія: Педагогіка, 2002. - № 1. - С. 14.

16.Кривоніс С. Роль сім'ї у моральному вихованні дітей // Наукові записки

ТДПУ. Серія: Педагогіка, 2002. - № 1. - С. 8.

17.Кузьмінський А.І. ,Омеляненко В.Л. Педагогіка. - К.: Знання: Прес, 2003.- 405 с.

18.Мазур А. Сімейне виховання як чинник виникнення тривожності у дітейдошкільного віку // Наукові записки ТДПУ. Серія: Педагогіка, 2001. - №3.- 107c.

19.Макаренко А.С. Книга для родителей.

20.Маленкова Л. І. Педагоги, батьки і діти. - М.,1999. - 421 с.

21.Мосіяшенко В. А. Українська етнопедагогіки: Навч. посіб. - Суми: ВТД « Університетська книга», 2005. - 176 с.

22. Піча В.М. Соціологія. - К.: 2000. – 425с.

23.Сімейний кодекс України

24.Сухомлинський В.О. Мудрість батьківської педагогіки

25.Усатенко Т. Духовний храм людини: сім'я, родина, рід // Освіта. - 2002.

26.Фіцула Н.М. Педагогіка. - К., 2001. - № 34 (26 червня - 3 липня). - С. 14-15.

27.Хромова О.Л., Кравченко Т.В. Вчимося виховувати: Метод.рек. для занять з батьками учнів загальноосвітніх шкіл. - К: Пед. думка, 1996. - 36 с.

28. Щербань П. М. Пам'ятай ім'я своє: Заповіді сімейної педагогіки: Навч. посіб. К.: Вища школа, 2006. - 191 с.


ТЕСТИ:

1. Правильне виховання — це наша щаслива старість, погане виховання — це наше майбутнє горе, це — наші сльози, це — наша провина перед іншими людьми, перед усією країною".Виберіть правильну відповідь.

А. Народне прислів'я.

Б. А.С. Макаренко.

В. К.Д. Ушинський.

Г. Я.А. Коменський.

  1. ^ Виберіть відповідь, в якій зазначені функції сім'ї.

А. Біологічна. Соціальна.

Б. Біологічна. Соціальна. Економічна.

В. Розвивальна. Освітня. Виховна.

Г. Біологічна. Економічна. Діагностична. Соціальна.

^ 3. У чому полягає сутність біологічної функції сім'ї? Ви­беріть правильну відповідь.

А. У створенні оптимальних умов для соціального розвитку дитини, підвищенні рівня відповідальності батьків за її вихо­вання.

Б. В ембріональному розвитку і народженні дитини.

В. У створенні матеріальних умов для достатнього забезпе­чення своїх дітей помешканням, одягом, харчуванням, необ­хідними засобами для гри, розваг, навчання.

Г.Правильної відповіді немає.

^ 4. У чому полягає сутність соціальної функції сім'ї? Ви­беріть правильну відповідь.

А. У створенні оптимальних умов для соціального розвитку дитини, підвищенні рівня відповідальності батьків за її виховання.

Б.В ембріональному розвитку і народженні дитини.

В. У створенні матеріальних умов для достатнього забезпе­чення своїх дітей помешканням, одягом, харчуванням, необхідними засобами для гри, розваг, навчання.

Г. Правильної відповіді немає.

^ 5. У чому полягає сутність економічної функції сім'ї? Виберіть правильну відповідь.

А. У створенні оптимальних умов для соціального розвитку дитини, підвищенні рівня відповідальності батьків за її вихо­вання.

Б.В ембріональному розвитку і народженні дитини.

В. У створенні матеріальних умов для достатнього забезпе­чення своїх дітей помешканням, одягом, харчуванням, необ­хідними засобами для гри, розваг, навчання.

Г. Правильної відповіді немає.

6. Яку із функцій сім'ї визначають як створення оптимальних умов для соціального розвитку дитини, підвищеним рівня відповідальності батьків за її виховання? Виберіть при вильну відповідь.

А. Економічну функцію сім'ї.

Б. Соціальну функцію сім'ї.

В. Психічну функцію сім'ї.

Г. Біологічну функцію сім'ї.

^ 7. Яку із функцій сім'ї визначають як ембріональний розвиток і народження дитини? Виберіть правильну відповідь.

А. Економічну функцію сім'ї.

Б. Соціальну функцію сім'ї.

В. Психічну функцію сім'ї.

Г. Біологічну функцію сім'ї.

8. Яку із функцій сім'ї визначають як створення ма­теріальних умов для достатнього забезпечення своїх дітей по­мешканням, одягом, харчуванням, необхідними засобами для гри, розваг, навчання? Виберіть правильну відповідь.

А. Економічну функцію сім'ї.

Б. Соціальну функцію сім'ї.

В. Психічну функцію сім'ї.

Г. Біологічну функцію сім'ї.

^ 9. Розкрийте сутність поняття "авторитет". Із запропо­нованих відповідей виберіть правильну.

А. Авторитет — особлива риса характеру людини, що дає їй змогу підпорядковувати собі інших людей.

Б. Авторитет передбачає вплив батьків на своїх дітей на ос­нові обов'язкових для виконання вимог до них.

В. Авторитет — це властивості окремої особи, групи чи ор­ганізації, завдяки яким вони заслуговують на довіру і тому мо­жуть впливати на погляди і поведінку інших людей в будь-якій сфері життя.

Г. Під авторитетом варто розуміти такі якості людини, що забезпечують її одноосібну владу над іншими людьми.

^ 10. Авторитет любові до дітей, авторитет знання, авторитет до­помоги, авторитет вимогливості, авторитет правди, авторитет поваги — це...

А. батьківський авторитет;

Б. істинний батьківський авторитет;

В. хибний батьківський авторитет;

Г. материнський авторитет.

^ 11. Закінчіть речення: Відвідування сім’ї, запрошення батьків до школи, листування з батьками – це…

А. формування зв’язку школи та сім’ї;

Б. індивідуальні форми зв’язку школи та сім’ї;

В. колективні форми зв’язку школи та сім’ї;

Г. групові форми зв’язку школи та сім’ї.

12. Закінчіть речення: Батьківські збори, лекції для батьків, читацькі конференції – це…

А. формування зв’язку школи та сім’ї;

Б. індивідуальні форми зв’язку школи та сім’ї;

В. колективні форми зв’язку школи та сім’ї;

Г. групові форми зв’язку школи та сім’ї.

Схожі:

До виконання самостійної роботи з педагогікИ сімейного виховання iconЗавдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Розвиток теорії сімейного виховання в україні. Зміст І сучасні провідні напрями родинного виховання тема Вступ.
Тема Вступ. Розвиток теорії сімейного виховання в Україні. Закономірності, принципи, зміст і завдання родинного виховання. Виховний...
До виконання самостійної роботи з педагогікИ сімейного виховання iconКафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
Поняття роду, родини. Регіональні особливості сімейних обрядів, звичаїв, особливості виховання в українській родині. Родинні зв’язки...
До виконання самостійної роботи з педагогікИ сімейного виховання iconЗавдання для самостійної роботи студентів –магістрантів спеціальності 010101 Дошкільне виховання з дисципліни «Психологія педагогічної творчості»
Викладач: Руденко Людмила Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного...
До виконання самостійної роботи з педагогікИ сімейного виховання iconЗавдання для самостійної роботи студентів –магістрантів спеціальності 010101 Дошкільне виховання з дисципліни «Основи професійної іміджології»
Викладач: Руденко Людмила Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного...
До виконання самостійної роботи з педагогікИ сімейного виховання iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання»
Предмет “Теорія І методика фізичного виховання дітей дошкільного віку” спрямований на підготовку кваліфікованих фахівців в галузі...
До виконання самостійної роботи з педагогікИ сімейного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з історії педагогіки для студентів напряму підготовки
Розвиток суспільства І зміни у відносинах між людьми завжди знаходили своє відображення в практиці освіти, навчання І виховання підростаючих...
До виконання самостійної роботи з педагогікИ сімейного виховання iconТестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства”
Дані тестові завдання призначені для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей, які вивчають...
До виконання самостійної роботи з педагогікИ сімейного виховання iconТестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства”
Дані тестові завдання призначені для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей, які вивчають...
До виконання самостійної роботи з педагогікИ сімейного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з соціальної педагогіки для студентів напряму підготовки
Курс передбачає оволодіння студентами – майбутніми соціальними педагогами базовими знаннями, уміннями та способами діяльності в області...
До виконання самостійної роботи з педагогікИ сімейного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка завдання для самостійної роботи з педагогіки для студентів напряму підготовки
Проаналізуйте визначення понять: “педагогіка”, “виховання”, “освіта”, які дані в різних навчальних посібниках з педагогіки. Виберіть...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи