Завдання для самостійної роботи з предмету «Етика І психологія сімейного життя» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» icon

Завдання для самостійної роботи з предмету «Етика І психологія сімейного життя» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»
Скачати 71.83 Kb.
НазваЗавдання для самостійної роботи з предмету «Етика І психологія сімейного життя» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»
Дата02.06.2012
Розмір71.83 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічний коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка


«Затверджую»

В. о. директора _______ З. Ленів

“____”____________ 2011р


Завдання для самостійної роботи

з предмету

«Етика і психологія сімейного життя»

для студентів напряму 6.010106 «Соціальна педагогіка»


Укладач : І. Субашкевич,

викладач фахових дисциплін


Схвалено цикловою комісією

викладачів «Психології»

Протокол №___ від”__”___2011 р.

Голова________ І. Субашкевич


ЛЬВІВ-2011

^ Критерії та норми оцінювання


Основними критеріями є:

 • характер засвоєння знань, умінь і навичок (обсяг, повнота, правильність, точність знань, їх міцність);

 • якість відповіді студента (рівень осмислення, аргументації, аналізу, послідовність, самостійність творчого застосування, виразність мови);

 • якість виконання роботи (збереження науковості, системи, повнота і правильність, самостійність суджень, грамотність викладу);

 • рівень вихованості (старанність, гуманізм, добрі справи і вчинки, активність, дотримання норм поведінки, моральне здоров’я, ціннісні орієнтири).


^ ОЦІНКА “ВІДМІННО”

 • правильне, повне засвоєння програмового матеріалу;

 • свідоме, аргументоване висвітлення теми, правильне і доцільне використання наукової термінології;

 • логічний, послідовний виклад матеріалу, підтвердження теоретичного матеріалу прикладами, фактами з різних сфер;

 • вміння аналізувати поняття, твердження, явища, закономірності;

 • самостійне, творче застосування знань, розкриття причин і взаємозв’зку, взаємозумовленості;

 • виразність, багатогранність мови, вміння формулювати висновки та власні судження.


^ ОЦІНКА “ДОБРЕ”

 • свідоме, повне засвоєння матеріалу програми, але з деякими неточностями і прогалинами у другорядному матеріалі (1-2 незначні помилки);

 • аргументована відповідь, наявність висновків і власних суджень;

 • самостійне, творче застосування, інколи з допомогою викладача;

 • незначне порушення послідовності викладу;

 • недостатня виразність мови, наявність неточностей у висновках.


^ ОЦІНКА “ЗАДОВІЛЬНО”

 • неповне засвоєння матеріалу програми, виклад матеріалу з кількома (3-5) незначними помилками, які студент може виправити за допомогою викладача;

 • самостійне, репродуктивне застосування знань за вказівкою викладача;

 • деякі порушення логічності і послідовності викладу; недостатнє розкриття суті явищ, понять;

 • недостатнє самостійне мислення, не проглядається причинно-наслідковість, взаємозв'язок;

 • бідність мови, відсутність або неконкретність висновків.


^ ОЦІНКА “НЕЗАДОВІЛЬНО”

 • відсутність знань, умінь і навичок;

 • знання матеріалу за обсягом менше половини;

 • несвідоме, механічне використання лише фрагментарних знань;

 • виклад матеріалу з великими помилками, без системи і належної аргументації;

 • відсутність логіки і мислительської діяльності, не зроблені висновки, узагальнення;

 • допущено більше 5 грубих помилок у використанні наукових понять і термінології.Норми оцінювання

навчальних досягнень студентів

при запровадженні 100 - бальної системи 1. Поточне оцінювання упродовж семестру - до 50 балів, в тому числі,


Аудиторні заняття: 36 балів


1) семінарські заняття:

- виступ, доповідь, повідомлення ^ 12 х 3 (середній бал)


2) практичні заняття

- проведення методик, дослідження 3 х 2

- робота над літературою 3 х 2


3) контрольні роботи

- модуль І 6

- модуль ІІ 6


Самостійна робота 14 балів


1) науково – пошукова і творча робота:

- реферат 4

- есе, доповідь, повідомлення 2


2) індивідуальна робота:

- додаткове опрацювання психологічної ^ 4

літератури

- конспектування окремих тем 4


2. Додаткові бали 10 балів


1) індивідуальні завдання:

- робота в Інтернеті 3

- збір інформації шляхом інтерв’ю

та іншими засобами 3


На підставі отриманої впродовж семестру суми балів виставляється підсумкова оцінка за семестр. Якщо студент впродовж семестру набрав менше 20 балів, він не допускається до заліку, поки не виконає вимоги поточного оцінювання.


3. Підсумкова оцінка знань (тест – заліковий кредит) 50 - балів

Студенти, які набрали протягом семестру 31 – 50 балів отримують залік автоматично.

Студенти, які набрали протягом семестру менше 31 балу здають залік.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


МОДУЛЬ - 1

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ СІМ’Ї


ТЕМА 1: Історичні етапи розвитку шлюбних стосунків


Завдання для самостійної роботи:

Опрацювати статтю:

 • «Сім’я у часі та просторі: інструментарій для розуміння і прийняття рішень» // «Соціальний педагог», - 2011, - №9, с. 29 - 35.ТЕМА 2: Характеристика сучасної сім'ї


Завдання для самостійної роботи:

Опрацювати статтю:

 • «Актуальні проблеми інституту сім’ї» // «Соціальний педагог», - 2011, - №7, с. 19 - 28.ТЕМА 3: Проблеми стабільності шлюбу і сім'ї


Завдання для самостійної роботи:

 • Підібрати комплекс вправ на подолання конфліктних ситуацій у сім'ї.ТЕМА 5: Тренінг «Подолання подружніх конфліктів»


Завдання для самостійної роботи:

 • Написати есе на тему: «Проблема стосунків поколінь у моїй родині».ТЕМА 7: Тренінг «Батьківської ефективності»


Завдання для самостійної роботи:

Опрацювати статтю:

 • «Виховання дітей. Проблеми батьків» // «Соціальний педагог», - 2011, - №4, с. 51 - 53.ТЕМА 8: Проблеми дошлюбних стосунків молоді


Завдання для самостійної роботи:

 • Індивідуальне завдання: розробити програму тренінгу для учнів 10 -11 класів з питань підготовки молоді до сімейного життя.^ МОДУЛЬ - 2

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА ЩОДО НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ СІМ’Ї


ТЕМА 11: Психологічна діагностика сім'ї


Завдання для самостійної роботи:

 • Творчо – пошукова робота: підібрати методики сімейної психодіагностики.^ ТЕМА 13: Психологічна корекція сімейних стосунків: психологічне консультування і психотерапія


Завдання для самостійної роботи:

Опрацювати статтю:

 • «Методи дослідження сімейного укладу та морально – психологічного клімату в сім’ї» // «Соціальний педагог», - 2011, - №6, с. 11 - 18.ЛІТЕРАТУРА


Основна література

 1. Бондарчук О. І. Психологія сім’ї: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2001.– 96 с.

 2. Молода сім'я: проблеми та умови її становлення. За ред. проф. А. Й. Капської. – К.: ДЦССМ, 2003. – 184 с.

 3. Мілютіна К. Психологія сім’ї. Техніки раціонально – інтуїтивної психокорекції родини. – К.: Главник, 2007. – 112 с.

 4. Психологія сім’ї. За заг. ред.В. М. Поліщука. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 239 с.


Додаткова література

 1. Говорун Т.В., Кікінеджі О. Стать та сексуальність: психологічний ракурс.—Тернопіль, 1999. – 120 с.

 2. «Етика та психологія сімейного життя» // «Психолог», - 2011, - №30 - 31, с. 3 - 40.

 3. Дружинин В. Н. Психология семьи. - М., 1999. – 360 с.

 4. Ейдмиллер З.І .Юстицкис В.В. Психология и психотерапия семьи .-СПб., 1999. - 364 с.

 5. Сатир В. Вы и Ваша семья. Руководство по личностному росту. –

М., 2000. – 226 с.

 1. Шейнов В. П. Женщина плюс мужчина. Познать и покорить. – Минск, 2000. – 200 с.

 2. Шнейдер Л. Б. Психология семейных отношений. Курс лекций. –

М., 2000. – 400 с.


Схожі:

Завдання для самостійної роботи з предмету «Етика І психологія сімейного життя» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconЗавдання для самостійної роботи з предмету «Соціальна молодіжна політика» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»
«Соціальна молодіжна політика» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»
Завдання для самостійної роботи з предмету «Етика І психологія сімейного життя» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconЗавдання для самостійної роботи з предмету «Вступ до спеціальності» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»

Завдання для самостійної роботи з предмету «Етика І психологія сімейного життя» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconЗавдання для самостійної роботи з предмету «Самовиховання І саморегуляція особистості» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»
«Самовиховання І саморегуляція особистості» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»
Завдання для самостійної роботи з предмету «Етика І психологія сімейного життя» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconДо виконання самостійної роботи з педагогікИ сімейного виховання
«Соціальна педагогіка», спеціальності 010106. Вивчення цього курсу передбачає педагогічну підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Завдання для самостійної роботи з предмету «Етика І психологія сімейного життя» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconТестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства”
Дані тестові завдання призначені для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей, які вивчають...
Завдання для самостійної роботи з предмету «Етика І психологія сімейного життя» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconТестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства”
Дані тестові завдання призначені для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей, які вивчають...
Завдання для самостійної роботи з предмету «Етика І психологія сімейного життя» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconПрограма Співбесіди для вступу на Спеціальність 010106 Соціальна педагогіка
Педагогіка розглядає І виявляє найбільш ефективні умони для всебічного гармонійного розвитку особистості в процесі навчання й виховання....
Завдання для самостійної роботи з предмету «Етика І психологія сімейного життя» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу „ Психологія І педагогіка для студентів інженерних, економічних спеціальностей
Методичні вказівки до самостійної роботи із курсу „Психологія І педагогіка” для студентів інженерних, економічних спеціальностей...
Завдання для самостійної роботи з предмету «Етика І психологія сімейного життя» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconДо виконання самостійної роботи «Основи психолого-педагогічної діагностики та консультування»
Даний курс передбачено навчальним планом напряму підготовки «Соціальна педагогіка» для студентів IV курсу. Вивчається протягом 7-8...
Завдання для самостійної роботи з предмету «Етика І психологія сімейного життя» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка» iconЗавдання для самостійної роботи студентів з курсу
Соціальна педагогіка” та ‘‘Дошкільна освіта’’ освітнього рівня “бакалавр”. Він дає можливість засвоїти основні теоретичні відомості,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи