Міністерство охорони здоров’я україни. Буковинський державний медичний університет icon

Міністерство охорони здоров’я україни. Буковинський державний медичний університет
НазваМіністерство охорони здоров’я україни. Буковинський державний медичний університет
Сторінка1/6
Дата24.06.2012
Розмір0.97 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ.

БуковинськИЙ державнИЙ медичнИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
ПРОРЕКТОР З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
Професор М.Ю. КОЛОМОЄЦЬ
“____” _________________ 2008 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з дисципліни: “Медсестринство в хірургії”

на 2008-2009 навчальний рік


Факультет

- медичний №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців.

Спеціальність

- 5.110102 “Сестринська справа”.

Кваліфікація

- медична сестра.

Освітньо-кваліфікаційний рівень

- молодший спеціаліст.

Кафедра


- Догляду за хворими та вищої медсестринської освіти.

Курс

- другий.

Семестр

- ІІІ-IV.

Лекції

- 30 акад. годин.

Практичні заняття

- 110 акад. годин.

Самостійна робота

- 70 акад. годин.

Залік

- ІІІ-IV семестр.

Всього:

- 210 акад. годин.

Робоча навчальна програма складена на підставі:

  • Програми “Медсестринство в хірургії” (основи догляду за пацієнтами хірургічного профілю) для студентів вищих медичних навчальних закладів І – IІ рівнів акредитації. (МОЗ України – Київ, 1998).


Схвалено на засіданні кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 07.05.2008 року (протокол №15).


Завідувач кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти, доцент

І.А. Плеш


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медсестринської освіти та лабораторної діагностики 13.05.2008 року (протокол №5).


Голова предметної методичної комісії з медсестринської освіти та лабораторної діагностики, професор

Т.В.Сорокман

^ Мета вивчення дисципліни “Медсестринство в хірургії” для студентів II-ГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців

(спеціальність “Сестринська справа”, кваліфікація “Медична сестра”,

освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”)

Однією з ведучих дисциплін в підготовці медичних сестер являється «Медсестринство в хірургії».

Відповідно до Закону України «Про освіту» та реформи вищої медичної освіти України програма передбачає передусім вивчення медсестринського догляду за хірургічними хворими з конкретними станами, які виникають внаслідок хірургічних захворювань. Вся увага у представленій програмі зосереджена на діяльності медичної сестри в різних підрозділах хірургії - операційному блоці, перев'язувальній, післяопераційних палатах, спеціалізованих відділеннях тощо. Цим самим, програма максимально наближена до практичного медсестринства в хірургії, де на перше місце виступає не захворювання, а сам хворий з конкретними скаргами та порушеннями функції від однієї до декількох систем організму.

В зв’язку з цим, введено вивчення нової теми, в якій пояснюються загальні проблеми, які виникають у хірургічного хворого і з якими має справу медична сестра при індивідуальному догляді за такими пацієнтами.

Вивчення курсу направлено на формування у студентів клінічного мислення, уміння діагностувати найбільш поширену хірургічну патологію, давати оцінку стану хворого, здійснювати кваліфікований індивідуальний догляд за хірургічними пацієнтами, надавати невідкладну медичну допомогу, вирішувати медсестринські проблеми, заповнювати листи сестринської оцінки стану пацієнту, складати гемограми, приймати участь у реабілітаційних заходах тощо.

Викладання курсу проводитись згідно кваліфікаційним характеристикам та поєднуватися із знаннями, отриманим при вивченні загально-медичних та інших дисциплін. Це досягається за рахунок побудови структурно-логічних зв'язків між предметами, що покращує рівень знань з предмету і попереджає дублювання ряду загальних питань.

Програма складається з чотирьох частин. В кожній частині програми передбачено поступове засвоєння студентами навичок з постановки медсестринських проблем та їх рішення, заповнення листів медсестринської оцінки стану хірургічного хворого, складання гемограм пацієнтів. Введена медсестриська курація з догляду за хворими.

В кожній темі при потребі дається знайомство з основами хірургічних нозологій, а саме: визначенням, чинниками, які викликають захворювання, основними клінічними проявами, які необхідні дія постановки медсестринського діагнозу та визначення стану хворого.

Сучасні тенденції в медицині рухаються до того, щоб пацієнт проводив менше днів у стаціонарі і як результат цього частина хворих виписується з лікарні зі складними медико-хірургічними проблемами, а медична сестра повинна забезпечити допомогу цим хворим в домашніх умовах. Тому програмою передбачений розділ “Діяльність медичної сестри у громадському медсестринстві”, який допомагає студентам зрозуміти різницю догляду за хворими в лікарні і вдома. В цій частині розглядається також діяльність медичної сестри при невідкладних станах.

Для формування активної участі медсестер у лікувальному процесі згідно плану і кваліфікаційній характеристиці передбачено підвищення ролі самостійної роботи. В зв'язку з цим заплановано самостійну роботу студентів в тренажерних кабінетах та з додатковою літературою в бібліотеках та вдома, а також повторення деяких тем з інших предметів.

В даній програмі для поліпшення викладання курсу складено орієнтовний розподіл годин самостійної робота, який може бути змінений по рішенню циклових комісій.

Відповідний рівень підготовки медичних сестер може забезпечити тільки висока організація учбового та виховного процесу з використанням сучасних методів навчання, відповідної матеріальної бази і високої кваліфікації викладацького складу.

^ Задачі вивчення дисципліни


Основними задачами у викладанні предмету є практичне засвоєння матеріалу з таких розділів хірургії як:

  • правові аспекти організації хірургічної допомоги;

  • вивчення основних обов’язків та умов роботи середнього медичного персоналу у хірургічному стаціонарі;

  • хірургічна термінологія, хірургічний ризик;

  • практична організація роботи хірургічного стаціонару та операційного блоку;

  • стратегія сестринської допомоги пацієнтам які лікуються в хірургічному стаціонарі з наявною у них супутньою патологією;

  • знайомство студентів з основами медичної психології, етики та деонтології в хірургії;

  • навчання студентів медичним процедурам та маніпуляціям;

Перелік дисциплін, засвоєння яких необхідно для вивчення програми “Медсестринство в хірургії” для студентів ^ II-ГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців (спеціальність “Сестринська справа”, кваліфікація “Медична сестра”, освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”)


Оптимальне засвоєння матеріалу з курсу “Медсестринство в хірургії” у студентів II-ГО року навчання на факультеті, можливо при умові попереднього та поєднаного вивчення таких базових медичних дисциплін як: анатомія людини (для загального усвідомлення особливостей перебігу патологічних станів що потребують хірургічного втручання з урахуванням анатомічної зони їх розташування); фізіології (для розуміння особливостей фізіологічних аспектів життєдіяльності організму людини); патологічної анатомії (для обгрунтованої інтерпретації морфологічних змін при хірургічних хворобах та їх ускладненнях); фармакології (для усвідомленого проведення адекватної фармакотерапії); основ загального медичного догляду за хірургічними, терапевтичними хворими та дітьми.


Зміст навчальної програми з дисципліни “Медсестринство в хірургії” для студентів II-ГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців

(спеціальність “Сестринська справа”, кваліфікація “Медична сестра”,

освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”)

на 2008-2009 навчальний рік.


ЧАСТИНА 1. Перспективи сестринської діяльності із дорослими пацієнтами


1.1. Перспективи здоров “я і хірургічні хвороби.


Теоретичні заняття.

Медсестринська діяльність з дорослими пацієнтами, її структура. Сестринський процес, його мета, етапи, оцінка результату. Етичне прийняття рішень в медсестринстві з хірургії. Вплив сім'ї культури на хірургічні хвороби.

Здоровим спосіб життя, харчування, фізичні вправи, відпочинок і сон. Стрес, чинники стресу, сестринська оцінка стану пацієнта, інтерпретація медичною сестрою отриманих даних та її подальша діяльність.


1.2. Загальні проблеми в догляді за дорослими хворими.


Теоретичні заняття.

Біль, шок, інфекція, інтоксикація, дисбаланс рідин і електролітів в організмі, порушення кислотно-лужного балансу, розлади сну, зміни свідомості госпіталізованого пацієнта у хірургічних стаціонарах - можливі чинники, реакція організму, наслідки розвитку.

Інтерпретація отриманих даних, планування догляду, його реалізація, оцінка результату.


^ 1.3. Зовнішні чинники догляду за хворими.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни. Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни. Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни. Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я україни. Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров’я україни. Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров’я україни. Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров’я україни. Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Міністерство охорони здоров’я україни. Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Науковий відділ направляє до друку (статтю, тези)
Міністерство охорони здоров’я україни. Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни. Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни. Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Догляд та психологічне спостереження за хворими у хірургічному відділенні стаціонару (1 тиждень)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи