Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» icon

Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Скачати 57.89 Kb.
НазваБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Дата24.06.2012
Розмір57.89 Kb.
ТипДокументи

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра гігієни та екології


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на методичній нараді кафедри

гігієни та екології

«____»__________ 2007 року

Протокол №_____


Завідувач кафедри

професор Л.І.Власик


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для організації самостійної роботи студентів

Тема: «Охорона праці і техніка безпеки у виробництві синтетичних хіміко-фармацевтичних препаратів»

(6 годин)


Навчальний предмет:

основи охорони праці

та безпеки життєдіяльності1 курс медичного факультету №4 з відділенням

молодших медичних і фармацевтичних фахівців

(спеціальність – фармація, ОКР – молодший спеціаліст, кваліфікація – фармацевт, заочна форма навчання)Методичну розробку склав

доц..Прунчак І.Ф.ЧЕРНІВЦІ-2007


^ 1. Актуальність теми. Найбільш шкідливими факторами при виробництві синтетичних хіміко-фармацевтичних засобів є забруднення повітря робочої зони хімічними речовинами у вигляді парів, газів, пилу. Це зумовлено самим характером технологічного процесу і може зустрічатись на всіх етапах виробництва лікарських засобів.

Тривалий контакт працівників з цими речовинами, особливо в концентраціях вище ГДК, може приводити до виникнення професійної патології.

Недотримання вимог техніки безпеки при обслуговуванні механізмів, агрегатів, посудин, що працюють під тиском можуть сприяти підвищенню виробничого травматизму.

Крім того, багато з хімічних речовин, що застосовуються в процесі виробництва синтетичних ліків є пожежо- та вибухонебезпечними. Тому дотримання правил пожежної безпеки на даних підприємствах є обовязковим.

Вищевикладене і зумовлює актуальність вивчення даної теми.

 1. Навчальна мета:

 1. Студент повинен знати:

 • загальну схему технологічного процесу виробництва ліків;

 • основні виробничі шкідливості.

 1. Студент повинен вміти:

 • розробляти заходи по оздоровленню умов праці (за результатами ситуаційних задач)

 1. Матеріали доаудиторної самостійної роботи.

 1. Базові знання, вміння, навички,необхідні для вивчення теми.

^ Міжпредметна інтеграція:

Назва дисципліни та відповідної кафедри

Знати

Вміти

Попередні дисципліни

Фізика


Хімія

 • мікроклімат та його показники
 • властивості хімічних речовин в залежності від агрегатного стану та стану навколишнього середовища

 • визначати температуру,

вологість, швидкість руху повітря
 1. ^ Зміст теми.

При розгляді даної теми студенти повинні дати загальну характеристику технологічного процесу при виготовленні ліків на хіміко-фармацевтичних підприємствах.

При розгляді другого питання необхідно наголосити, що найбільш шкідливими факторами при виробництві лікарських засобів є хімічні речовини, які попадають у повітря робочої зони. Крім цього на працюючих впливають фізичні фактори (шум, вібрація), а також нагріваючий мікроклімат. Тобто має місце поєднана дія шкідливих факторів.

Після цього розглядаються хімічні речовини, які найбільш широко застосовуються при синтезі лікарських препаратів. Характеристики кожної речовини доцільно давати по наступній схемі:

а) сфера застосування;

б) фізико-хімічна характеристика речовини;

в) шляхи поступання;

г) дія на організм та метаболізм;

д) шляхи виведення з організму.

При розгляді питання про оздоровлення умов праці студенти повинні зазначити, що в Конституції України, законі «Про охорону праці», Кодексі Законів про працю України передбачені статті щодо створення безпечних та здорових умов праці. Коротко висвітлюється зміст ГОСТів, ДСТУ, СанПіНів, СН.

Наголошується, що найбільш радикальним засобом в оздоровленні та створенні безпечних умов праці є зміна технологіного процесу з заміною високотоксичних речовин, менш токсичними, або повна автоматизація на механізм виробничого процесу з метою виключення людини з агресивного середовища.

Після цього висвітлюється санітарно-гігієнічні заходи, та їх роль в оздоровленні умов праці, значення дотримання безпечних прийомів праці (інструктажі) в попередженні нещасних випадків, а також заходи протипожежної безпеки при роботі з пожежо- та вибухонебезпечними речовинами.

Розповідаючи про використання засобів індивідуального захисту наголошується, що у випадку аварій на виробництві їм належить основна роль в збереженні життя та здоровя працюючих.

 1. Рекомендована література:

Основна.

 1. Гигиена / под. ред.Г.А.Митерева. - М.: Медицина. - 1970.

 2. Большаков А.М. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене. - М., 1988.

 3. Большаков А.М. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене. - М., 1987.

 4. Жарков Г.Н. Охрана труда. - К., 1988.

Додаткова.

 1. Кодекс Законів про працю України з постатейними матеріалами - К., 1998.

 2. Закон України «Про охорону праці».

^ 3.4. Матеріали для самоконтролю.

3.4.1. Питання для самоконтролю:

 1. Загальна характеристика технологічного процесу на хіміко-фармацевтичних підприємствах.

 2. Основні виробничі шкідливості:

 1. Хімічні.

 2. Фізичні.

 3. Несприятливий мікроклімат.

 1. Токсикологічна характеристика основних хімічних речовин, які застосовуються у синтезі лікарських препаратів.

 1. Бензол, толуол, ксилол - шляхи надходження, дія, виведення з організму, техніка безпеки при роботі з цими речовинами.

 2. Хлороформ, шляхи надходження, дія на організм та заходи профілактики.

 3. Дихлоретан, шляхи надходження, дія на організм та заходи профілактики.

 4. Метиловий спирт, шляхи надходження, біотрансформація в організм, профілактичні заходи шкідливої дії.

 5. Етиловий спирт, шляхи надходження, профілактика шкідливої дії.

 6. Формальдегід, шляхи надходження, профілактичні заходи шкідливої дії.

 7. Ароматичні аміно- і нітросполуки, особливості дії на організм, техніка безпеки при роботі з цими речовинами.

 8. Аміак, хлор та їх сполуки. Особливості дії на організм працюючих. Засоби попередження негативного впливу на організм.

 9. Цианісті сполуки. Техніка безпеки при роботі з сильноотруйними речовинами.

 10. Техніка безпеки при роботі з лугами і кислотами.

 1. Заходи по оздоровленню умов праці у хіміко-фармацевтичній промисловості.

 1. Законодавчі (нормативно-правові акти, ГОСТи, ДСТУ, СанПіНи, КЗпПУ, СН).

 2. Технологічні, санітарно-технічні.

 3. Санітарно-гігієнічні.

 4. Інструктажі та інструкції з техніки безпеки.

 5. Заходи протипожежної безпеки.

 6. Засоби індивідуального захисту.

^ 3.4.2. Тести для самоконтролю:

І. Перерахувати види інструктажів з безпечних умов праці:

 1. Індивідуальний.

 2. Вступний.

 3. Первинний.

 4. Повторний.

 5. Підготовчий.

 6. Номерний.

Правильні відповіді - 2,3,4.

ІІ. Технологічні заходи включають:

 1. Ефективну витяжну вентиляцію.

 2. Достатній рівень освітлення.

 3. Низький рівень шуму.

 4. Оптимальні параметри мікроклімату.

 5. Зміну технології виробництва.

 6. Зміну режиму праці.

Правильна відповідь - 5.

Схожі:

Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Перспективи екологічної конверсії промислового та сільськогосподарського виробництв»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Безпека життєдіяльності в умовах повсякденного життя, у побуті та на виробництві»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Техніка безпеки при виробництві синтетичних хіміко-фармацевтичних препаратів»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Вплив навколишнього середовища на здоров населення. Наслідки аварій на аес.»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Правові основи щодо захисту населення І територій від надзвичайних ситуацій»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Теоретичні основи та методика гігієнічного нормування вмісту шкідливих речовин у ґрунті»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Вплив наслідків аварії на Чорнобильській аес на стан здоров’я населення в Україні»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Медико-соціальні проблеми, значення та засоби профілактики шкідливих звичок І наркоманій»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Гігієнічна характеристика засобів індивідуального захисту від шкідливих факторів виробничого середовища»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Охорона праці І техніка безпеки при роботі з отруйними лікарськими речовинами в аптечних закладах»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи