Положення щодо підготовки та захисту випускної роботи бакалавра за технічними напрямами підготовки icon

Положення щодо підготовки та захисту випускної роботи бакалавра за технічними напрямами підготовки
Скачати 201.59 Kb.
НазваПоложення щодо підготовки та захисту випускної роботи бакалавра за технічними напрямами підготовки
Дата27.07.2012
Розмір201.59 Kb.
ТипДокументи


Міністерство інфраструктури України

Державна служба зв’язку України

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
П О Л О Ж Е Н Н Я

щодо підготовки та захисту випускної роботи
бакалавра
за технічними напрямами підготовки
Надано чинності


наказом ректора

академії

№ від “__” 2011 р.


Одеса 2011

УДК 338.47


Положення щодо підготовки та захисту випускної роботи бакалавра за технічними напрямами підготовки / [В. Ю. Дирда, М. В. Захарченко, В. В. Корчинський, М. Б. Проценко]. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. – 36 с.


Укр. мова


Рецензенти: Іваницький А. М., д-р техн. наук, професор; заслужений діяч науки і техніки України;

Кріль С. С., канд. техн. наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту “Комп’ютерних технологій та логістики”.


У положенні згідно з нормативними документами України розроблено рекомендації, що забезпечують єдність вимог в ОНАЗ ім. О.С. Попова під час виконання та захисту випускної роботи бакалавра з усіх технічних напрямів підготовки, а саме: 6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 6.050902 Радіотехніка; 6.050903 Телекомунікації; 6.050904 Системи та мережі поштового зв’язку; 6.170102 Системи технічного захисту інформації.

Положення має значний обсяг довідкового матеріалу з оформлення структурних елементів випускної роботи (типові бланки, взірці відзивів, приклади написання змісту, вступу, висновків тощо), які є корисними для студентів.

Оскільки ОНАЗ є провідним ВНЗом за напрямом 6.050903 Теле-комунікації, то це положення може бути рекомендовано для всіх ВНЗів України, що здійснюють підготовку бакалаврів за вказаним вище напрямом.


Схвалено методичною радою ОНАЗ
ім. О.С. Попова і рекомендовано до друку.
Протокол № 7 від 21.01.2011 р.Розповсюдження та тиражування без офіційного дозволу адміністрації
ОНАЗ ім. О.С. Попова заборонено

ЗМІСТ

C.

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1 Сфера застосування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

2 Нормативні посилання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5
3 Основні вимоги до випускної роботи бакалавра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Мета випускної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Зміст випускної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3 Структура випускної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4 Порядок виконання роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

6

6

7

8

4 Захист випускних робіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1 Підготовка до захисту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Захист випускних робіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

8

9
5 Вимоги до структурних елементів випускної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1 Завдання на виконання випускної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Розрахунково-пояснювальна (текстова) частина . . . . . . . . . . . . . .

5.3 Демонстраційні аркуші чи матеріали презентації . . . . . . . . . . . . .

10

10

10

11
6 Основні правила оформлення випускної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.1 Текстової частини з ілюстраціями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

6.2 Графічної частини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

12

15

Додаток А Титульний аркуш і завдання на випускну роботу (бланки та взірці оформлення) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .


17

Додаток Б Тематика випускних робіт бакалаврів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Додаток В Рекомендації щодо змісту складових частин випускної роботи бакалавра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


24

Додаток Г Взірці відзива керівника та рецензії на ВРБ . . . . . . . . . . . . . . .

26

Додаток Д Обов’язкові складові випускної роботи бакалавра (взірці) . . . .

28

Додаток Е Оформлення текстової частини ВРБ, формул, таблиць, рисунків (взірці) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


33

Додаток Ж Рекомендації щодо підготовки доповіді для захисту ВРБ . . . . .

36

ВСТУП

Випускна робота бакалавра (надалі – ВРБ) є завершальним етапом бакалаврської підготовки у ВНЗ і передбачена Галузевими стандартами вищої освіти України, зокрема ОКХ (освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки бакалаврів) за напрямом 6.050903 Телекомунікації та іншими.

ВРБ є звітною документацією студента у сфері науки і техніки та повинна мати структуру і правила оформлення згідно з ДСТУ 3008–95. Але цей стандарт має значний обсяг, тому метою цього положення є завдання конкретизувати вимоги щодо написання та оформлення окремих складових частин ВРБ, а також рекомендації з підготовки та захисту ВРБ з усіх технічних напрямів підготовки в ОНАЗ ім. О. С. Попова, а саме: 6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 6.050902 Радіотехніка; 6.050903 Телекомунікації; 6.050904 Системи та мережі поштового зв’язку; 6.170202 Системи технічного захисту інформації.

Положення призначене для студентів-випускників бакалаврата, викладачів та фахівців, які здійснюють керівництво випускною роботою, рецензентів та консультантів. Положення має значний обсяг довідкового матеріалу з оформлення структурних елементів випускної роботи (типові бланки, взірці відзивів, приклади написання змісту, вступу, висновків тощо), які є корисними для студентів. Крім того, усі складові цього положення підготовлені згідно зі стандартами України і можуть слугувати взірцем при оформленні ВРБ.

Автори цього положення вважають, що використання рекомендацій положення під час підготовки, оформлення та захисту ВРБ суттєво спростить її розробку та надасть всім учасникам цього процесу значну допомогу в їхній роботі над вирішенням конкретної технічної задачі чи проведення дослідження.

^ 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Це положення є керівним нормативним документом для випускників-бакалаврів з технічних напрямів підготовки в ОНАЗ ім. О.С. Попова, викладачів та спеціалістів, які здійснюють керівництво та контроль ВРБ, консультантів та рецензентів.

1.2 Вимоги цього положення щодо оформлення текстових документів, графічного матеріалу, формул, таблиць, рисунків можна поширювати на всі письмові роботи, які виконуються студентами (курсові роботи та проекти, реферати тощо).

1.3 Це положення встановлює: структуру та склад ВРБ; вимоги до змісту та оформлення; вимоги до документів, що супроводжують ВРБ під час її виконання та захисту.

^ 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

– Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах : [Чинне від 02.06.1993. Утверджено наказом Міністерства освіти України за № 161]. http://www.osvita.org.ua.

– Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. № 1719; “Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра”.

– Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за напрямом 6:050903 Телекомунікації : ГСВОУ ОКХ 6.050903–2008 [Чинний від 05.02. 2010. Введений наказом міністра МНОУ 05.02. 2010. № 76]. – (Галузевий стандарт вищої освіти України).

– Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за напрямом 6:050903 Телекомунікації : ГСВОУ ОКХ 6.050903–2008 [Чинний від 05.02. 2010. Введений наказом міністра МНОУ 05.02. 2010. № 76]. – (Галузевий стандарт вищої освіти України).

– Документація, звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення : ДСТУ 3008-95. [Чинний від 23.02.1995. Введений наказом Держстандарту України 23.02.1995. № 58]. – К. : Держстандарт України, 1995. – 38 с.
– (Національний стандарт України).

– Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006. [Чинний від 01.07.2007. Введений наказом Держспоживстандарту України]. http://www.radio.ntu-kpi.kiev.ua. – (Національний стандарт України).

– Державна уніфікована система документації. Вимоги до оформлювання документів : ДСТУ 4163-2003. [Чинний від 01.09.2003. Уведений наказом Держспоживстандарту України 07.04.2003, № 55]. – (НаціоВальний стандарт України).
^

3 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИПУСКНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА

3.1 Мета випускної роботи

3.1.1 Метою ВРБ є:

а) з’ясування підготовленості випускників до самостійної роботи за отриманою кваліфікацією, а також здатність їх до самостійної роботи в умовах сучасного виробництва.

б) контроль, закріплення та розширення теоретичних і практичних знань та умінь за спеціальністю та використання їх під час вирішення конкретних наукових, технічних та виробничих задач;

в) розвинення навичок проведення самостійної роботи та оволодіння методикою дослідження й експериментування під час вирішення проблем і питань, які розробляються у випускній роботі.

3.1.2 Випускна робота, як правило, виконується на тих кафедрах, на яких викладаються дисципліни циклу професійної та практичної підготовки (випускні кафедри) та які підготували цикл дисциплін і можливість посилення практичної підготовки. Якщо робота виконується не на випускній кафедрі, то вона рецензується, допускається до захисту однією з випускних кафедр.

3.1.3 Розподіл випускників за кафедрами провадиться деканатами факультетів (дирекціями інститутів) наприкінці 7-го семестру на підставі їхніх власних заяв.

3.1.4 Вибрана студентом тема випускної роботи за поданням деканату (дирекції інституту) затверджується наказом ректора академії. Перелік тематики ВРБ за технічними напрямами ОНАЗ подано в додатку Б.

3.2 Зміст випускної роботи

3.2.1 У ВРБ, по-перше, можуть розроблятись апаратурні питання: окремі функціональні вузли чи блоки апаратури телекомунікації, систем та мереж за заданою технологією, функціональні блоки РЕА, інформаційна безпека, організація технічної експлуатації систем чи мереж, сигнальна взаємодія тощо.

3.2.2 По-друге, у ВРБ можуть досліджуватись теоретично-розрахункові питання: алгоритми функціонування окремих блоків мережі, оптимізація структури мережі за певними критеріями, розрахунки завадостійкості демодуляторів та коректувальних кодів, діаграми спрямованості антен, провадитись розроблення програм тощо.

3.2.3 Випускна робота має синтезувати знання не менше двох дисциплін циклу професійної та практичної підготовки.

3.2.4 Якщо у процесі виконання роботи виготовлявся діючий макет чи якісь експериментальні дослідження, то в текстовій частині описуються методика та результати випробувань макета чи результати експерименту.

3.2.5 Не дозволяється наводити у ВРБ об’ємні текстуальні положення з підручників, Інтернету та інших видань, а також описувати принцип дії існуючої апаратури. Якщо такий опис передбачено завданням, то його краще розмістити в якомусь додатку з відповідними посиланнями на джерело інформації.

3.2.6 При поданні в роботі результатів колективних досліджень, у текстовій частині має бути чітко зазначено, яка доля участі належить випускникові.

3.2.7 Крім того, у більшості випадків ВРБ можна розглядати як першу (початкову) частину дипломного проекту (роботи) випускника-спеціаліста чи випускної роботи магістра.

^ 3.3 Структура випускної роботи бакалавра

3.3.1 ВРБ складається із завдання на виконання роботи (далі – завдання), розрахунково-пояснювальної записки разом з ілюстраціями (надалі – текстової частини), графічної частини у вигляді демонстраційних аркушів чи матеріалів презентації, які необхідні для доповіді під час захисту.

3.3.2 Загальний обсяг розрахунково-пояснювальної записки без обов’язкових 9 – 10 аркушів (див. пункт 5.2.1) та додатків, обсяг яких не обмежується, складає 25 – 35 стор. друкованого тексту, оформлених на аркушах формату А4. Типова структура та зміст розрахунково-пояснювальної записки за розділами подано в додатку В.

^ 3.4 Порядок виконання роботи

3.4.1 Тематика та конкретні теми ВРБ постійно мають бути на стендах та сайтах кафедр, деканатів та дирекцій інститутів і періодично поновлюватись. Узагальнену тематику ВРБ подано в додатку Б.

3.4.2 Конкретна тема ВРБ та її керівник закріплюється за студентом розпорядженням декана (директора інституту) за поданням завідувача кафедри в кінці 7-го семестру і затверджується наказом ректора академії. Тоді ж і видається керівником завдання.

3.4.3 Обов’язки керівника:

– обговорення з випускником теми роботи, складання завдання та програми практики; розроблення календарного плану роботи над темою;

– надання рекомендації щодо основної літератури за темою роботи;

– проведення консультації випускника з усіх питань проектування чи дослідження в призначений час;

– здійснення систематичного контролю за виконанням студентом календарного плану підготовки ВРБ;

– перевірка всіх матеріалів роботи та оцінювання її результатів (надається відзив, взірець якого подано в додатку Г).

3.4.4 Керівник під час оцінювання ВРБ враховує не тільки якість її виконання, а й теоретичну та практичну підготовку випускника, ініціативу, працездатність, сумлінність та самостійність його роботи над темою.

3.4.5 Керівник має право бути присутнім під час захисту ВРБ та обговорення результатів захисту на підсумковому засіданні Державної екзаменаційної комісії (надалі – ДЕК).

^ 4 ЗАХИСТ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

4.1 Підготовка до захисту

4.1.1 Графік захисту ВРБ по факультету чи інституту оголошується деканатом (дирекцією) за два тижні до початку роботи ДЕК.

4.1.2 Підписана й підшита ВРБ і демонстраційні аркуші (матеріали презентації) направляються на рецензію завідувачем кафедри чи особою, ним уповноваженою.

4.1.3 Рецензія провадиться фахівцями академії чи виробництва, рецензентів призначає завідувач кафедри.

4.1.4 Рецензент у своєму відзиві (взірець подано в додатку Г) зазначає:

– актуальність теми;

– відповідність роботи завданню та виконання вихідних даних;

– якість прийнятих рішень та правильність виконаних розрахунків;

– використання в роботі новітньої науково-технічної літератури;

– грамотність, ясність, послідовність викладення тексту та якість оформлення роботи і демонстраційних аркушів;

– недоліки та пояснення, як вони впливають на оцінку роботи;

– загальну оцінку роботи – «відмінно», «добре», «задовільно» чи «незадовільно» та робить висновок щодо відповідності випускної роботи вимогам кваліфікації бакалавра за заявленим напрямом підготовки.

4.1.5 Відзив рецензента має мати не менше трьох критичних зауважень.

4.1.6 Завідувач кафедри на підставі позитивної рецензії направляє випускну роботу до захисту.

^ 4.2 Захист випускних робіт

4.2.1 Захист випускних робіт відбувається після успішного складання державного іспиту за відповідним напрямом.

4.2.2 Захист випускних робіт приймає ДЕК у складі не менше трьох осіб, яка працює, як правило, на випускній кафедрі.

4.2.3 На засіданні ДЕК оголошується характеристика випускника та витяг з його академічна довідки про успішність навчання, а далі надається слово для доповіді.

4.2.4 У доповіді випускник має висвітлити:

– постановку задачі;

– предмет розроблення, розрахунків чи дослідження;

– відповідність розробки нормам, стандартам, новітнім тенденціям;

– прийняті способи вирішення поставленої задачі;

– основні результати роботи, тобто рекомендації та висновки.

Під час доповіді мають бути використані всі демонстраційні аркуші. При цьому не слід зупинятися на принципах дії відомої апаратури. Методичні рекомендації щодо підготовки та озвучення тексту доповіді подано в додатку Ж.

4.2.5 Доповідь випускника має бути державною мовою. Але з дозволу голови ДЕК, дозволяється доповідати російською, англійською, німецькою чи французькою мовами (офіційні мови ООН). При цьому попередньо необхідно підготувати письмово переклад тексту доповіді українською чи російською мовами для надання його тим членам ДЕК, які не володіють мовою доповіді.

4.2.6 Після доповіді оголошується рецензія і випускник пояснює своє ставлення до зауважень рецензента. Він, перш за все, має зазначити, з якими зауваженнями він згоден, а з якими ні. Тоді зауваження, з якими випускник згоден, можуть залишатися без будь-яких пояснень, а з тими, що не згоден, пояснити членам ДЕК свою точку зору.

4.2.7 Надалі випускник відповідає на запитання членів ДЕК. Відповіді на запитання мають бути мовою запитання.

4.2.8 Результати захисту оголошуються головою ДЕК того ж дня після підсумкового засідання ДЕК.

4.6.9 Захищені випускні роботи зберігаються в архіві академії на загальних підставах.
^

5 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОБОТИ


5.1 Завдання на виконання випускної роботи

5.1.1 Завдання на виконання ВРБ має містити всі необхідні дані для її виконання.

5.1.2 У завданні не слід задавати повторення однотипних розрахунків навіть при використанні комп’ютерних технологій.

5.1.3 Оформлене на стандартному бланку завдання підписується керівником, випускником і затверджується завідувачем кафедри.

5.1.4 Форму завдання на ВРБ та взірець його оформлення подано в додатку А.

^ 5.2 Розрахунково-пояснювальна (текстова) частина

5.2.1 Склад текстової частини ВРБ пропонується такий :

– титульний аркуш;

– завдання на виконання роботи;

– чисті два аркуші для відзива керівника та рецензії;

– реферат;

– зміст;

– визначення, позначення та скорочення (за необхідністю);

– вступ;

– основна частина, викладена за розділами;

– висновки та пропозиції;

– перелік посилань;

– додатки.

Кожна складова ВРБ починається з нової сторінки.

5.2.2 У текстовій частині розкриваються такі питання:
^
– аналіз сучасного стану досліджуваного об’єкта за темою;

– розроблення технічних вимог до об’єкта розроблення чи дослідження;

– аналіз можливих варіантів вирішення поставленої задачі та розрахунки (розроблення) обраного варіанта.

Запропонований авторами цього положення зміст розрахунково-пояснювальних розділів ВРБ подано в додатку В.

5.2.3 За всі рішення, прийняті в роботі, а також достовірність усіх даних, у тому числі вихідних, відповідає як керівник, так і випускник – автор роботи.

^ 5.3 Демонстраційні аркуші чи матеріали презентації

5.3.1 Демонстраційні аркуші (далі – аркуші) чи матеріали презентації мають із достатньою повнотою відображати сутність роботи, тобто того, що розроблено, розраховано чи досліджено.

5.3.2 До матеріалів презентації належать слайди, спеціально роздруковані аркуші, діючі макети, демонстраційні комп’ютерні програми тощо. Матеріали презентацій роздруковуються і брошуруються для кожного члена ДЕК.

5.3.3 На демонстраційних аркушах та матеріалах презентації розміщують розроблений у ВРБ матеріал: схеми, зображення трас, діаграми, епюри, алгоритми, формули тощо. Приклади назв демонстраційних аркушів подані в додатку Д.

5.3.4 Кількість демонстраційних аркушів має бути не менше двох, матеріалів презентації – не обмежено. Якщо разом із роботою подається макет розробленого пристрою, про який ідеться в роботі, або результати експериментальних досліджень, то кількість аркушів може зменшуватись до одного.

5.3.5 Не має бути на аркушах чи матеріалах презентації того, що не розроблялось в роботі (перетин кабелю, вихідні дані для розрахунків, схеми стандартної апаратури тощо).

5.3.6 Демонстраційні аркуші повинні мати кутовий штамп із підписами випускника, керівника, та рецензента (форму подано в додатку Д).

5.3.7 Матеріали презентації мають бути підписані в будь-якій формі (можна і без кутового штампа), але обов’язковими є: тема ВРБ, назва конкретного аркуша, прізвище, і. б. студента.

^ 6 ОСНОВНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

6.1 Текстової частини з ілюстраціями

6.1.1 Випускна робота має бути написана державною мовою. Дозволяється деякі розділи основної частини (але не більш за 50 %) виконувати російською, англійською, німецькою чи французькою мовами, але вони мають дублюватись українською мовою. Такі складові частини як титульний аркуш, завдання, реферат, вступ, висновки пишуться тільки державною мовою. Особи, в яких у документі про середню освіту немає оцінки за українську мову чи в контракті передбачено навчання російською, англійською чи іншою мовами, виконують і захищають ВРБ мовою, зазначеною в контракті.

6.1.2 Текстова частина виконується на одному боці аркушів білого паперу формату А4 (297 х 210 мм) на комп’ютері в редакторі Word з використанням шрифту Times New Roman (чи аналогічним іншим) розміром 14, інтервал із множником 1,25. Із боків аркуша слід додержуватись таких берегів: лівий – 30 мм, верхній та нижній – 20 мм, правий – 10 мм.

6.1.3 Сторінки нумеруються арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту та додатків. Номер сторінки проставляється у правому верхньому куті аркуша. Титульний аркуш включається до загальної нумерації сторінок, але номер на ньому не проставляється. Не ставиться номер сторінки також на таких структурних елементах, як «ЗАВДАННЯ», «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ».

6.1.4 Титульний аркуш подає відомості про назву роботи, виконавця, керівника та осіб, що його перевіряли, узгоджували. Назва роботи пишеться (або друкується) великими літерами напівжирним шрифтом. Взірець титульного аркуша (заповнений бланк, в якому курсивом виділено текст, що вписується) подано в додатку А цього положення.

6.1.5 Завдання на виконання випускної роботу містить вихідні дані, терміни виконання складових частин тощо. Взірець завдання (заповнений бланк, в якому курсивом виділено вихідні дані, що складають завдання) подано в додатку А.

6.1.6 Реферат має бути стислим і містити основні відомості про роботу: обсяг, об’єкт розробки, мету та метод роботи, результати та новизну, галузь застосування, економічну ефективність, перелік ключових слів. Розміщується реферат на окремій сторінці.

Ключові слова (до 15 слів чи словосполучень) є визначальними для розкриття суті роботи. Вони пишуться (друкуються) великими літерами в називному відмінку і розміщуються в кінці реферату. Суть використання всіх ключових слів пояснюється в тексті реферату. Взірець складення реферату подано в додатку Д.

6.1.7 Визначення, позначення та скорочення (за необхідністю) розміщують безпосередньо після реферату і наводяться тільки оригінальні, що використані у ВРБ, навіть якщо вони розшифровані за текстом.

6.1.8 Зміст розміщується після визначень, починаючи з нової сторінки. До змісту входять усі складові частини роботи, починаючи з визначень, у тому числі всі додатки з їхніми назвами. Але пункти та підпункти можна не вводити до змісту. Назви складових частин пишуться тою мовою, якою вони написані в тексті. Номери сторінок показують початок зазначеного матеріалу. Взірець оформлення змісту випускної роботи подано в додатку Д.

6.1.9 У вступі обґрунтовується актуальність теми, мета ВРБ, подається перелік необхідних розробок чи розрахунків, взаємозв’язок з іншими випускними роботами.

6.1.10 Текст основної частини разом з ілюстраціями, в якій викладається суть роботи, поділяється на розділи. Розділи повинні мати порядкові номери арабськими цифрами (1, 2, і т.д. без слова «Розділ») та назви (заголовки). Заголовки розділів слід починати з абзацного відступу і писати (друкувати) великими літерами без крапки після номера та в кінці.

Текст має бути чітким і не допускати різних тлумачень. При цьому використовуються терміни, позначення та визначення, рекомендовані в ДСТУ, навчальній та спеціальній літературі.

6.1.11 Розділи можуть мати підрозділи. Вони нумеруються за розділами (4.1, 4.2 і т.д.). Написання назви підрозділів необхідно починати з абзацного відступу і писати (друкувати) малими літерами крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки після номера та в кінці.

6.1.12 Відстань між заголовком (розділу чи підрозділу) та подальшим чи попереднім текстом має бути не меншою за один рядок тексту (рекомендується інтервал під час оформлення в редакторі Word – 12 пт). Не допускається розміщення назви розділу чи підрозділу в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено один рядок тексту.

6.1.13 Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж всього тексту і дорівнювати п’яти знакам.

6.1.14 Підрозділи поділяються на пункти, які мають потрійну нумерацію (6.1.13 – це є пункт підрозділу 6.1). Розподіл пунктів на підпункти передбачено стандартами, але у ВРБ можна не застосовувати.

6.1.15 Формули та рівняння розміщують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині рядка з відступом (інтервалом) зверху і знизу не менш одного рядка чи 6 пт. Номер формули ставиться на одній лінії з нею в круглих дужках у крайньому правому положенні на рядку і складається з номера розділу та порядкового номера формули, відокремлених крапкою, наприклад: (3.2) – друга формула третього розділу.

6.1.16 Пояснення значень символів та числових коефіцієнтів, що входять до формули, слід подавати безпосередньо під формулою з абзацним відступом у тій послідовності, в якій вони подані у формулі. У формулах та рівняннях латинські літери друкуються курсивом, крім математичних функцій:
sin x, cos x, lg x, exp x, tg x, min тощо.

До використаних формул повинні бути надані посилання на джерела, а до використаних числових значень – пояснення щодо їх походження. Результати розрахунків супроводжуються зазначенням відповідних одиниць виміру. У роботі треба використовувати одиниці вимірювання SI: вольт, ампер, ом, фарад, генрі, метр, секунда тощо. Порядок обчислювань: основна формула – підстановка числових даних без будь-якого їх перетворювання в послідовності позначень у формулі – остаточний результат із позначенням розмірності. Фрагмент тексту випускної роботи з прикладом написання заголовків розділів та підрозділів, формул і розрахунків за ними подано в додатку Е.

6.1.17 Цифровий матеріал оформляється, як правило, у вигляді таблиці, яка розміщується після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці.

Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також лінії зліва, справа та знизу, що обрамляють таблицю, можна не проводити, якщо їх відсутність не ускладнює користування таблицею. Діагональне ділення головки таблиці не дозволяється.

Таблиці обов’язково нумерують та дають назву (наприклад: Таблиця 2.3 – Первинні параметри кабелю на різних частотах – третя таблиця другого розділу). Номер та назва розміщуються зверху (над таблицею). Взірець оформлення таблиці подано в додатку Е.

6.1.18 Висновки та пропозиції розміщують безпосередньо після основної частини, починаючи з нової сторінки. У висновках подається аналіз (оцінка) отриманих результатів; можливе використання результатів роботи; народногосподарську значущість роботи, наукову новизну тощо. Приклади висновків до роботи подано в додатку Д.

6.1.19 Перелік посилань розміщується, починаючи з нової сторінки, і містить у собі тільки ті книги, підручники, навчальні посібники тощо, на які в тексті є посилання і в порядку посилань. Посилання в тексті подаються у квадратних дужках, в яких проставляється номер, під яким джерело значиться в переліку посилань. Крім того, рекомендується вказувати, який матеріал використовується з конкретного посилання. Наприклад, “…опис демодуляторів сигналів GMSK подано в підрозд. 4.3 [5], . Написання літератури в переліку посилань виконується мовою оригіналу за ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006. Взірець написання переліку посилань подано в додатку Д.

6.1.20 У додатках до роботи, розміщують матеріал, який є необхідним для повноти роботи, але через великий обсяг чи способи подання не може бути розміщений в основній частині. До додатків належать: фотографії; карти; проміжні математичні докази та розрахунки; ілюстрації, методика розроблення та опис комп’ютерних програм; опис нової апаратури та приладів, що використовувались під час проведення експериментів, протоколи випробувань тощо.

Додатки позначаються послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Кожен додаток розміщується з нової сторінки.

Таблиці та рисунки додатків нумеруються послідовно в кожному додатку окремо, при ньому першою є літера позначення додатка, наприклад: Таблиця Б.2 – друга таблиця додатка Б.

6.1.21 Повністю підготовлену роботу обов’язково підшивають будь-яким способом у тверду чи м’яку палітурку. Головні вимоги – естетичність та неможливість оперативної заміни аркушів.

^ 6.2 Графічної частини та ілюстрацій

6.2.1 За умовними позначеннями демонстраційні аркуші повинні відповідати Стандартам ЄСКД «Єдина система конструкторської документації» і ЄСПД «Єдина система програмної документації».Основні відомості про ЄСКД і ЄСПД в електрозв’язку подано в навчальному посібнику [5] із переліку посилань додатка Д.

6.2.3 Під час виготовлення графічної частини чи ілюстрацій використовують олівець або комп’ютерну графіку.

6.2.4 Демонстраційні аркуші виконують на ватманському папері формату А1 (594 х 841 мм) із берегами, обведеними рамкою (лівий берег – 25 мм, решта – 5 мм) та кутовим штампом. Взірець кутового штампу подано в додатку Д.

6.2.5 Ілюстрації, кількість яких не обмежується, виконують засобами за п. 6.2.3 на аркушах паперу, що і текст. Ілюстрації не мають рамки і кутового штампу.

6.2.6 Ілюстрацію розміщують безпосередньо після тексту, де вона згадується вперше, або на наступній сторінці.

Ілюстрації слід розміщувати так, щоб їх можна було розглядати без повороту аркуша з текстом. Якщо таке розміщення неможливе, ілюстрації розміщують так, щоб для їхнього розглядання треба було повернути аркуш за годинниковою стрілкою на 90.

6.2.7 Усі ілюстрації називаються рисунками. Їх обов’язково нумерують за розділами та надають назву (наприклад: Рисунок 1.1 – Структурна схема когерентного демодулятора сигналів GMSK). При цьому скорочення “Рис.” не дозволяється. Номер і назва рисунку розміщуються внизу під рисунком . Взірець оформлення рисунка подано в додатку Е.

6.2.8 На всі ілюстрації та таблиці необхідні посилання в текстовій частині. При цьому можна застосувати скорочення – рис. 1.1., табл. 4.2. У випадку використання ілюстрації, створеної іншим автором, необхідно надати посилання на джерело.

6.2.9 Якщо під час виконання роботи була розроблена комп’ютерна програма, то в роботі необхідно подати блок-схему алгоритму, роздрукований текст програми, тестовий розрахунок, мову програмування, методику користування програмою. Аркуші з текстом програми розміщують або в основній частині, або в якомусь додатку, якщо програма громіздка.Схожі:

Положення щодо підготовки та захисту випускної роботи бакалавра за технічними напрямами підготовки iconЗатверджую Ректор В. В. Грабко 2011 р. Положення про порядок зарахування на заочні курси професійно-фахової адаптації до навчання у внту за технічними напрямами
Внту за технічними напрямами випускників І студентів випускних курсів технікумів І коледжів І і II рівня акредитації І подальшого...
Положення щодо підготовки та захисту випускної роботи бакалавра за технічними напрямами підготовки iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»
Мета вступного іспиту – виявлення та оцінка рівня підготовки до навчання з послідуючим захистом випускної роботи бакалавра та відбір...
Положення щодо підготовки та захисту випускної роботи бакалавра за технічними напрямами підготовки iconМіністерство освіти І науки україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Кафедра обліку І аудиту Реєстр. № Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи
Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи для студентів спеціальності 050106 «Облік...
Положення щодо підготовки та захисту випускної роботи бакалавра за технічними напрямами підготовки iconРектор В. В. Грабко 2011 р
Внту за технічними напрямами випускників І студентів випускних курсів технікумів І коледжів І і II рівня акредитації І подальшого...
Положення щодо підготовки та захисту випускної роботи бакалавра за технічними напрямами підготовки iconМетодичні рекомендації щодо виконання випускної кваліфікаційної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр": для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030601 "Менеджмент". К.: Усз, 2010. 23 с
Методичні рекомендації щодо виконання випускної кваліфікаційної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”: для...
Положення щодо підготовки та захисту випускної роботи бакалавра за технічними напрямами підготовки iconПояснювальна записка до випускної роботи бакалавра (назва атестаційної роботи) Бакалавр

Положення щодо підготовки та захисту випускної роботи бакалавра за технічними напрямами підготовки iconПояснювальна записка до випускної роботи бакалавра (назва атестаційної роботи) Бакалавр

Положення щодо підготовки та захисту випускної роботи бакалавра за технічними напрямами підготовки iconІнформація для наукових керівників, деканів Вчених рад факультетів та магістрантів бдму щодо захисту магістерської роботи згідно Тимчасового положення в редакції Наказу моз №295 від 24. 09. 1996 р
Декани факультетів університету за два місяці до захисту магістерської роботи подають на затвердження проректору з наукової роботи...
Положення щодо підготовки та захисту випускної роботи бакалавра за технічними напрямами підготовки iconМетодичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту магістерської роботи для слухачів спеціальності 15010002 «Державна служба» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» усіх форм навчання
Методичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту магістерської роботи / укладачі: О. М. Теліженко, В. М. Кислий, О. Ю. Древаль,...
Положення щодо підготовки та захисту випускної роботи бакалавра за технічними напрямами підготовки iconМатеріали для відділу практики щодо ліцензування підготовки іноземних громадян за акредитованим напрямами, спеціальностями спеціальність «Лікувальна справа»
Матеріали для відділу практики щодо ліцензування підготовки іноземних громадян за акредитованим напрямами, спеціальностями
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи