Н.І. Методичні вказівки icon

Н.І. Методичні вказівки
Скачати 82.33 Kb.
НазваН.І. Методичні вказівки
Дата01.06.2012
Розмір82.33 Kb.
ТипДокументи
„Затверджено”

на методичній нараді

кафедри психології та соціології

„__” _____________ 2006 р.

Протокол №

Зав. кафедри, доц. Зорій Н.І.


Методичні вказівки

для організації самостійної позааудиторної роботи студентів І курсу фармацевтичного факультету (спеціальність – “фармація”, кваліфікація – бакалавр, заочна форма навчання)


Політична система суспільства. Держава як базовий інститут політичної системи суспільства


Навчальна дисципліна:

політологія;

Тривалість заняття: 6 годин.

Методичні вказівки склав

викладач Безаров О.Т.


Чернівці – 2006

І. Актуальність теми.

Сьогодні питання про різні моделі політичних систем сучасного світу, механізми їх функціонування набуло особливої актуальності під дією різних причин. Насамперед в теоретичному плані, оскільки раніше висвітлювалось однобоко, з позицій панівної в політичному радянському суспільстві ідеології. А також і в практичному плані завдяки тим процесам, що проходять зараз на теренах Східної та Центральна Європи. Однак перед власне характеристикою різних політичних систем варто звернути увагу на ті реальності, які склалися в сучасному політичному розвитку цивілізації. В першу чергу, слід підкреслити велику різноманітність, мозаїчність соціально-політичних форм життя сучасних країн. Наприклад, можна вирізняти країни за різними економічними моделями (ринкові, адміністративні, змішані), за класичними політичними моделями (президентські, парламентські, змішані тощо), за політичними режимами (авторитарні, тоталітарні тощо). За партійними системами та соціально-класовою структурою (країни із стабільною класовою структурою та країни, що не мають такої) тощо.

Політика – важливий компонент життєдіяльності суспільства. За своєю природою вона пронизує всі сфери суспільного життя. Як соціальне явище політика носить відносно самостійний характер, і її розвиток відбувається на основі своїх власних об’єктивних закономірностей. Але сутнісний аналіз цього соціального явища не може бути повним і зрозумілим без виявлення його взаємодії з іншими явищами і процесами політичного простору суспільного і державного життя. Пізнання політики як підсистеми суспільних відносин можливі лише як “момент” історії, еволюції та розвитку “соціальної” системи в цілому.

Отже, політична система як одна із частин або підсистем соціальної системи дає змогу виявити межі політики та політичних відносин, хні елементи та взаємозв’язок між ними, функції тощо. Тобто поняття політичної системи дає можливість розкрити цілісність, динаміку і структуру політичного життя, його якісні характеристики, що визначаються насамперед місцем і роллю самої політики у суспільстві. На думку М. Вебера, коли йдеться про політику, то це поняття слід пов’язувати передовсім з владою і державою. Він підкреслював, що політика означає приєднання до участі у владі або до виявлення впливу на розподіл влади або між державами, або всередині держави між групами людей. Наділених владою.


ІІ. Навчальна мета:

Студент повинен знати основні поняття і терміни: сучасний світ, парламентаризм, поділ влади, сучасні класичні політичні системи, парламентська система, президентсько-парламентська система, парламентсько-президентська система, військовий режим, однопартійний режим, держава, походження держави, сутність держави, соціально-класова теорія держави, теорія держави як “суспільного договору”, функції держави, ознаки держави, типологія держав, форма правління, монархія, республіка, державний устрій, унітарна держава, федеративна держава.


^ Студент повинен вміти розрізняти різні типи політичних систем, самостійно давати визначення ключовим поняттям і термінам, характеризувати ознаки та функції держави, форми правління та державні режими.


ІІІ. Матеріали позааудиторної самостійної роботи


1. Міжпредметна інтеграція.


Назва дисципліни та відповідної кафедри

Знати

Вміти

Соціологія, кафедра психології та соціології

Поняття соціальної системи, соціального класу, групи, верстви

Визначати зміст поняття соціальна стратифікація та соціальна структура

Історія України, кафедра гуманітарних наук та українознавства

Основні етапи державності України

Проаналізувати місце і роль державної влади у становленні політичної системи України в різні історичні періоди

Філософія, кафедра гуманітарних наук та українознавства

Природу та характер суспільно-політичних процесів

Розрізняти головні категорії соціальної філософії


^ 2. Зміст теми.

Основні поняття і терміни:

 • система

 • упорядкованість

 • взаємозумовленість

 • політична система суспільства

 • структура політичної системи

 • влада

 • політичні партії

 • громадські рухи

 • поділ влади

 • сила

 • співвідношення сил

 • суспільства конституції

 • громадянське суспільство

 • принципи громадянського суспільства

 • приватний інтерес

 • держава

 • походження держави

 • сутність держави

 • соціально-класова

 • теорія держави

 • теорія держави як “суспільного договору”

 • функції держави

 • ознаки держави

 • типологія держави

 • форми правління

 • монархія

 • республіка

 • державний устрій

 • унітарна держава

 • федеративна держава

 • конфедеративна держава

 • правова держава

 • нуліфікація

 • сецесія^

Визначення політичної системи суспільства


 • Система державно-правових, політичних і громадських інститутів, організацій і закладів, які регулюють політичні відносини між класами, державами, народами.

 • Система державних та недержавних соціальних інститутів, які здійснюють певні політичні функції.

 • Система державних та недержавних інститутів, організації та закладів, діяльність яких пов’язана з питанням завоювання та утримання державної, політичної влади.^

Функції політичної системи


Політичне цілепокладання:

 • визначення основних цілей і завдань, які виражають інтереси всього суспільства або значної його частини

 • визначення та діяльність по практичному втіленню меж дії загальнодозволяючих та загальнозабороняючих засад життєдіяльності громадян, а також норм діяльності суб’єктів політичного життя суспільства.

Цілісно-управлінська:

 • створення належних умов оптимальному для даного суспільства саморозвитку в усіх сферах життєдіяльності.

 • забезпечення можливого на даний час рівня консолідації суспільства.^

Конституція як політичний феномен


 • основний закон країни. І як такий, він має бути глибшим, ніж інші закони, а тому – виступати основою для них, їх творчим началом.

 • діяльна необхідність, діюча сила, яка робить всі інші закони та політико-правові установи такими, якими вони є насправді.

 • існуюче в країні фактичне відношення сили.

 • концентроване відображення діяльнісного втілення в життєдіяльності суспільства принципу поділу влад.

 • політико-юридичне закріплення існуючого співвідношення політичних сил в суспільстві.

 • її дієвість як політико-юридичного документа визначається тим, наскільки адекватно вона виражає реальне співвідношення політичних сил в суспільстві.


Громадянське суспільство.

 • галузь неполітичного життя суспільства;

 • сфера життя громадян, куди політичні інститути мають обмежені можливості для втручання;

 • ті сторони життя індивіда, де він виявляє свою максимальну незалежність від держави та її органів.

Основні принципи:

 • принцип приватного інтересу громадянина;

 • держава повинна юридично і фактично гарантувати творення умов для реалізації громадянином права.^

Теорії походження держав


 • “патріархальна” теорія (Аристотель, Р. Філер)

 • теорія підкорення (Т. Лівій, Н. Макіавеллі)

 • теорія “чужих зразків” (Є. Вятр)

 • соціально-класова теорія (Ф. Енгельс)

 • теорія суспільного договору (Т. Гоббс)

 • теологічні теорії (Августин, Ф. Аквінський, Ж. Кальвін)

 • психологічна теорія (М. Вебер)

 • спортивна теорія (Х. Ортега)^

Ознаки держави


 • публічна влада

 • територія

 • державний апарат

 • система податківФункції держави


Внутрішні:

 • охорона існуючого політичного режиму

 • організаційна

 • соціальна

Зовнішні:

 • гарантія зовнішньої безпеки країни

 • комунікативна


Типологія держав.

Форма правління:

 • монархія

  • абсолютна

  • обмежена

  • теологічна

 • республіка

  • аристократична

  • демократична

  • теологічна


Державний устрій:

 • унітарна

 • федеративна

 • конфедеративна^

Форми державного правління


Абсолютна монархія – єдиним державним сувереном є монарх; всі гілки влади зосереджені в руках монарха.

Обмежена монархія – єдиним державним сувереном є монарх; частково реалізується принцип поділу влад; законодавча влада належить парламенту.

^ Аристократична республіка – єдиним державним сувереном є народ; всі гілки державної влади репрезентовані групою громадян без демократичних механізмів соціального представництва.

^ Демократична республіка – єдиним державним сувереном є народ; всі гілки державної влади репрезентовані групою громадян без демократичних механізмів соціального представництва.


Форми державного устрою.

Унітарна держава – така держава, яка територіально, так і адміністративно є єдиною, без відносно самостійних державно-адміністративних одиниць (автономій). Це єдина, проста держава.

^ Федеративна держава – така держава, яка створюється кількома суб’єктами – державними утвореннями. При цьому останні втрачають державний суверенітет і передають його повністю центральній (федеративній) владі. Це складна держава.

^ Конфедеративна держава – це союз суверенних держав, які, зберігаючи абсолютну державну незалежність, об’єднуються з певними цілями. Не є суб’єктом міжнародного права. Це складне державне утворення.


Правова держава.

Сутнісні ознаки:

 • панування права у стосунках громадянина і держави;

 • панування закону, який адекватно відображає права громадянина.


Основні принципи:

 • загальнодозволяючий – дозволено все, що не заборонено;

 • загальнозабороняючий – заборонено все, що не дозволено.^ 3. Рекомендована література.


Основна

 1. Політологія (за ред. проф. О.І. Семківа) – С. 253-268.

 2. Політологія: Курс лекцій. – С. 2-114.

 3. Політологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – С. 146-156.

 4. Основи політичної науки: курс лекцій. – С. 25-55.

 5. Політологія: конспект лекцій. – С. 51-55.

Додаткова


 1. Андреев С.С. Политические системы и политическая организация общества // Социално-политические науки. – 1992. № 1.

 2. Фарукшин М.П. Политическая система общества. // Социально-политические науки. – № 5. – с. 66-75.

 3. Политическая система общества. // Социально-политические науки. – 1991. – №5.

 4. Гавриленко І. Політична система суспільства. // Політологічні читання. – 1993. – №1.

 5. Гулиев В. Политическая система: предвидимое будущее // Диалог. – 1990. – №5.

 6. Политическая система и ее роль в жизни общества // Социально-политический журнал. – 1992. – №8.

 7. Якушик В.М. Політична система і політичний режим / Україна посткомуністична: суперечності та перспективи соціально0політичного розвитку // Політична думка. – 1993. – №1.

 8. Сікора І. Проблема легітимності політичної системи і державності в перехідних суспільствах // Політологічні читання. – 1992. – №1.

 9. Актуальные проблемы теории права / Гузнов А.Г., Колесников Е.В., Костырев В.И. и др. – Уфа, 1995.

 10. Власов В.С. Основы государства и права. – Ярославсь, 1995.

 11. История государства и права / Под ред. Батыра К.И. – М., 1995.

 12. Спиридонов Л.И. История государства и права. – СПб., 1995.

 13. Четвернин В.А. Демократическое конституционное государство: введение в историю. – М., 1993.

Схожі:

Н.І. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Н.І. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Н.І. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Н.І. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Н.І. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Н.І. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Н.І. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Н.І. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Н.І. Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Н.І. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Н.І. Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи