Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет icon

Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Скачати 211.04 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Дата01.06.2012
Розмір211.04 Kb.
ТипДокументи

Міністерство охорони здоров’я України

Буковинський державний медичний університет


"Затверджую"

проректор з навчальної роботи

професор ___________М.Ю.Коломоєць

“____” _______________ 2006р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з політології на 2006-2007 навчальний рік


факультет - фармацевтичний

спеціальність - фармація (заочна форма навчання)

освітньо-кваліфікаційний

рівень - бакалавр

кваліфікація - фармацевт

кафедра - психології та соціології

курс - І

семестр - І

лекції - 2 годин

семінарські заняття - 4 годин

самостійна робота - 48години

залік - 1 семестр

всього годин - 52


2006 рік


Робоча програма з політології складена на основі програми курсу “Політологія” для студентів медичних вузів (МОЗ України, К., 1993).

Робоча навчальна програма обговорена і схвалена на засіданні кафедри психології та соціології 12 червня 2006р. Протокол № 18.


Зав. кафедри психології

та соціології, доц. Н.І.Зорій


Робоча навчальна програма схвалена предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я від 20 червня 2006 р. Протокол № 6.


Голова предметної методичної

комісії, доцент Н.І.Зорій^ Основна мета викладання курсу політології

Вивчення політології знаходиться в тісному взаємозв'язку із спорідненими курсами: філософії (політичної), основ економічної теорії (політичної економії), історії України, теорії держави і права, соціології і формує розуміння майбутніми фахівцями основних категорій політичної науки (політики, політичної влади, суб'єктів політики, політичного лідерства і т.ін.), сприяє підвищенню їхньої політичної активності як громадян незалежної країни.

^ Після завершення вивчення курсу політології студенти повинні знати:

• основні політологічні напрямки, школи та концепції;

• основні методи політологічних досліджень в їх порівняльній характеристиці із тими методами, що мають оволодіти майбутні спеціалісти з огляду на їхні медичні фахові кваліфікації;

• типологію політичної влади, політичні режими та стилі політичного управління в їх тісному взаємозв'язку із характером сучасних політичних процесів: джерела політичної влади та способи її реалізації;

• основні форми співвідношення суб'єктів і об'єктів політики в різноманітних політичних системах;

• походження та сутність держави, типологію сучасних держав, проблеми державотворення в сучасній Україні;

• основні види політичної активності та діяльності;

• роль та значення політичних партій в демократичному правовому суспільстві, спектр політичних рухів, партій та об'єднань в політичному житті України;

• типи виборчих систем, технологію проведення виборчих кампаній;

• міжнародні політичні організації, характер їхньої діяльності та вплив на політичні процеси в Україні;

• типи політичних культур та шляхи формування в українському суспільстві культури демократичного типу, взаємозв'язок політичної культури українців з їхнім національним характером.

На основі курсу студенти повинні вміти:

• орієнтуватись в розмаїтті політичних поглядів на сутність політичної системи та сучасної держави в тісному взаємозв'язку з практикою державотворення в сучасній Україні;

• науково осмислювати сутність сучасної політичної боротьби різноманітного спектру партій, рухів та об'єднань та вміти свідомо визначити своє місце в суспільстві;

• усвідомити місце політики як специфічного явища суспільного життя в контексті інших соціальних явищ та процесів, економіки, релігії, науки, культури, освіти, медицини;

• зрозуміти сутність політичного лідерства, основні вимоги до лідера та здійснюваної ним влади;

• пояснити характер сучасних політичних систем, закономірності переходу від тоталітарної до демократичної політичної системи, до громадянського суспільства та правової держави;

• пояснити особливості політичної психології та роль психологів у виборчих кампаніях.


Перелік

дисциплін, які є необхідними для вивчення політології

^

Назва дисципліни


Зміст дисципліни, необхідної для вивчення політології

Філософія


Сутність суспільства та його ознаки.

Поняття людини, особи, індивіда.

Духовні та моральні цінності людини та

суспільства.

Громадянське суспільство: основні поняття.

Поняття, ознаки і функції держави.

Політика у працях античних і середньовічних філософів.

Правознавство


Поняття держави та органів державної влади.

Розподіл влади на законодавчу, виконавчу,

судову.

Правова та політична свідомість.

Виборча система: поняття та види норми

права, як елемент політичної системи.
^

Історія України


Перші зародки української державності.

“Руська правда” – перший політико-правовий документ.

Українська політика часів козацької доби.

Конституція П.Орлика 1710 р., її значення

для української політичної доктрини.
^

Українська література


Політична доктрина Г.Сковороди.

Політична свідомість Т.Г.Шевченка.Зміст навчальної програми з політології

Розділ І. Загальна характеристика політології як науки та наукової

дисципліни.

Політика як суспільне явище. Предмет політології.

Буденне та наукове розуміння політики. Політика та її соціальність. Взаємозв'язок політики з іншими явищами суспільного життя : економікою, релігією, наукою, освітою, медициною. Основні категорії та поняття політології. Влада як ключове поняття для розуміння сутності політичних явищ та процесів. Специфіка політичної влади. Складнощі визначення предмету політології як науки. Основні функції політичної науки. Напрямки, концепції та школи в сучасній політології.

Методи політологічних досліджень.

Поняття методу. Поділ методів на всезагальні, загальні та соціально-конкретні. Методологія і методика. Основні методологічні напрями політологічних досліджень: нормативний, нормативно-натуралістичний, аксіологічний. Натуралізаторські методологічні підходи: географічний, демографічний, біологічний. Реакційний смисл біологізаторства в політиці (расизм, евгеніка, соціал-дарвінізм, мальтузіанство, неомальтузіанство). Теоретичні методи політологічних досліджень: аналіз і синтез, порівняльно-історичний аналіз, індукція та дедукція, аналогія та моделювання. Кількісні та якісні методи. Емпіричні методи в політології: аналіз документів, спостереження, експеримент, опитування, семантичний диференціал. Взаємозв'язок методів політології з методами споріднених соціально-гуманітарних наук.


^ Розділ ІІ. Становлення і розвиток світової та вітчизняної політичної думки.

Політична доктрина стародавнього світу. Політична думка стародавнього Сходу. Політичні доктрини античності.

Платон і Аристотель. Римське право і політика.


Політична доктрина епохи Відродження і середньовіччя.

Проблеми теорії політики в епоху Відродження . Протиставлення політики богослов'ю. Н.Макіавеллі та макіавелізм Просвітництво. Ф.Бекон і Дж.Локк про державу та правові основи людського буття. Раціоналістичне трактування політики в працях французьких просвітників. Політично-правові вчення в Німеччині у ХVІП-ХІХ ст.
^

Політична думка ХХ століття.


Маркстистські погляди на політику. Вчення сучасних українських політологів.


Розділ ІІІ. Політична влада.

Сутність та функції політичної влади.

Джерела та способи здійснення політичної влади. Основні концепції сутності політичної влади: панування, організація, контроль, керування, управління. Владні стосунки між суб'єктами та об'єктами. Соціотехніка політичного управління: примусові впливи, змовлення та маніпулювання, навіювання. Специфіка державної влади.


^ Розділ ІV. Суб'єкти та об'єкти політики.

Суб”єкти політики.

Людина в якості суб"єкта та об”єкта політики. Ставлення людей до політики та їх роль у її здійсненні. Первинні і вторинні політичні суб'єкти. Політичні характери: консерватори, псевдоконсерватори, радикали (реформісти і революціонери), пропагандисти, політичні адміністратори та теоретики. Бюрократія як суб'єкт влади. Ідеальна бюрократія за М.Вебером.

Політичне лідерство.

Рольові функції лідера, його здатності та вміння. Формальні та неформальні лідери. Авторитет як джерело політичного лідерства. Демократичний та автократичний стилі політичного лідерства. Основні принципи колегіально-кооперативного керівництва та управління.


^ Розділ V. Політична система.

Поняття і структура політичної системи.

Поняття системи в політології. Моделі політичних систем. Теорія соціальних систем Т.Парсонса. Політична система як сукупність самостійних підсистем: духовної, економічної, політичної. Значення політичної системи в інтеграції суспільства. Структура політичної системи. Традиційні та модернізовані типи політичних систем. Характеристика основних типів політичних режимів.


^ Розділ VI. Держава як базовий інститут політичної системи.

Поняття та ознаки держави.

Основні теорії походження держави. Ознаки держави, зовнішні та внутрішні функції. Основні типи та види держав. Монархія та республіка. Їх різновиди. Принцип єдності та поділу державної влади на гілки, система "стримування та противаг". Апарат державної влади та його функції.

Держава і громадянське суспільство.

Поняття правової держави, громадянського суспільства, їх співвідношення.

Модель сучасної України як сувереної, незалежної, демократичної держави.

Проблеми державотворення в сучасній Україні. Напрямки економічного та соціального розвитку України на 2000-2004 роки (Послання Президента України до Верховної Ради України 2000р.).


^ Розділ VII. Політичні партії.

Політичні партії в демократичному суспільстві.

Поняття політичної партії, її ознаки. Проблема виникнення партій, шляхи формування. Функції та типи партій. Різновиди партійних систем. Поняття виборчої кампанії, партії в процесі виборчої боротьби. Роль партій в парламенті: фракції, коаліції, вплив на формування уряду. Спектр та особливості формування політичних партій в сучасній Україні.

Виборчі системи.

Мажоритарна, пропорційна та змішана виборчі системи. Поняття суспільно-політичного руху та об'єднання.

^ Розділ VIII. Політична свідомість та ідеологія. Політична культура.

Поняття політичної свідомості.

Сутність і структура політичної свідомості. Архетипи (політичні стереотипи) та ментальність. Політична свідомість та національний характер.

Ідеологія як політичний світогляд.

Основні типи сучасних ідеологій. Концепції деідеологізації та реідеологізації. Тоталітарна утопічна ідеологія та шляхи її подолання в масовій свідомості. Українська національно-державницька ідеологія. Політика та національна самосвідомість українців. Сучасна політико-економічна криза та її вплив на ідеологію. Плюралізм ідеологій в демократичному правовому суспільстві. Поняття політичної соціалізації. Роль ЗМІ в процесі соціалізації та їх місце в політиці. Роль громадської думки в політичних процесах.

Сутність політичної культури.

Вплив моралі, етики та світоглядних переконань людини на її політичну поведінку. Політичне спілкування як вид активності. Політична культура як система політичних норм, правил, цінностей, звичаїв, традицій, ритуалів. Специфіка української політичної культури. Взаємозв'язок політичних режимів з рівнями політичної культури. Культура та політична стабільність. Роль культури в попередженні та виборі способів розв'язання політичних конфліктів. Культура в її взаємозв'язку з насильницькими та ненасильницькими формами політичної боротьби. Війна як форма проведення політики насильницькими засобами. Роль сучасної конфліктології в попередженні міжетнічних, міжконфесійних, соціальних громадських війн і конфліктів у твердженні ненасильницького політичного порядку.


^ Розділ ІХ. Світовий політичний процес та зовнішньополітична діяльність.

Зовнішня політика держав та її основні принципи і концепції.

Співвідношення та співзалежність зовнішньої і внутрішньої політики. Національний інтерес та його вплив на спрямування зовнішньої політики в державі. Дипломатія як форма здійснення зовнішньої політики. Роль дипломатії в розв'язанні політичних конфліктів та попередженні війн. Політика балансу сил і державний суверенітет. Геополітична стратегія та її вплив на зовнішню політику. "Центри сили" на сучасній світовій політичній арені. Загроза кризи сучасної цивілізації та політичні аспекти розв”язання глобальних проблем сучасності. Міжнародні політичні організації. ООН. Зовнішня політика України в її регіональних та глобально-планетарних аспектах.

^ Тематичний план лекцій з політології

(факультет – фармацевтичний, спеціальність – “фармація”, заочна форма навчання)
Тема лекції


Кількість годин


1.


Політика як суспільне явище. Предмет і методи політології.

2


Всього: 2

Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 12 червня 2006р. Протокол № 18.


Зав. кафедри психології

та соціології, доц. Н.І.Зорій


^ Тематичний план семінарських занять з політології

(факультет – фармацевтичний, спеціальність – “фармація”, заочна форма навчання)
Тема


Кількість годин


1.


Предмет політології. Методи політичних досліджень.


2


2.


Держава як базовий інститут політичної системи суспільства.

2


Всього : 4


Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 12 червня 2006р. Протокол № 18.

Зав. кафедри психології

та соціології, доц. Н.І.Зорій

Перелік


тем з політології, які виділені для самостійного вивчення

(факультет – фармацевтичний, спеціальність – “фармація”, заочна форма навчання)

Назва теми

Кількість


годин

1.


Становлення та розвиток зарубіжної політичної думки. Ідеї національної державності і демократії в теорії політичної думки України. Демократія: суть, доктрини, різновиди

6

2.


Політична еліта в структурі демократії. Політизація макросоціальних груп і бюрократія. Участь нації та політичних груп у політиці

6

3.


Політика і мораль. Засоби масової інформації в політиці. Суспільно-політичні доктрини сучасності.

6

4.


Різновиди демократичних урядів. Політичні конфлікти.

6

5.

Україна посттоталітарна: політичні проблеми. Політична діяльність громадян та проблеми соціалізації

6

6.

Політичні партії в демократичному суспільстві.

6

7.

Політична система суспільства. Держава як базовий інститут політичної системи суспільства

6

8.
^
Суб’єкти та об’єкти політики

6

Всього: 48


Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 12 червня 2006р. Протокол № 18.


Зав. кафедри психології

та соціології, доц. Н.І.Зорій


^ Засоби для проведення початкового, поточного, періодичного та підсумкового контролю знань студентів


У процесі вивчення курсу " Політологія " застосовуються такі види контролю:

Початковий контроль знань студентів здійснюється переважно в усній формі на початку вивчення курсу або перед вивченням нової теми з метою з'ясування загального рівня знань.

Поточний контроль проводиться з метою з’ясувати рівень знань та умінь студентів з теми семінарського заняття. Передбачає усне опитування, виконання тестових завдань і вирішення ситуаційних задач.

^ Періодичний (тематичний) — проводиться після кожного розділу курсу як у письмовій, так і в усній формі. Даний вид контролю здійснюється на основі спеціально підготовлених питань, відповіді на які свідчать не тільки про якість знань певного розділу курсу, а й про те, як студент вміє використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань.

Підсумковий - здійснюється у формі заліку після закінчення вивчення всього курсу “ Політологія ”.


^ Перелік

практичних навичок, які повинен опанувати студент

і які підлягають контролю до або під час проведення заліку

1. Об'єктивно, на наукових засадах, визначати місце політології в системі суспільних наук, вміти застосовувати отримані знання в майбутній практичній діяльності.

2. Творчо і об'єктивно оцінювати програми політичних партій та політичних лідерів, їх приналежність до тих чи інших політичних доктрин.

3. Вміти відстоювати власну політичну позицію.

4. Вміти обґрунтувати місце та роль охорони здоров'я в діяльності держави (зокрема, в соціальній політиці держави).

5. Вміти аналізувати і прогнозувати політичні процеси, з врахуванням їх наслідків для системи охорони здоров'я.

6. Вміти охарактеризувати основні політичні проблеми сучасності, як в державі, так і регіональні та загальносвітові.

7. Вміти окреслити основні проблеми вдосконалення управління державним будівництвом, в тому числі з врахуванням реформування діяльності органів охорони здоров'я.

8. Вміти застосовувати спеціальні політологічні терміни.

9. Вміти організувати власну виборчу кампанію на рівні студентської групи.

10. Вміти аналізувати повідомлення засобів масової інформації стосовно політичних процесів в країні та світі.

11. Вміти пояснити сутність політичної психології та техніку маніпулювання суспільною свідомістю.

12. Вміти показати взаємозв'язок різних напрямів державної політики (економічного, соціального, політичного, екологічного).

13. Вміти науково осмислювати сутність сучасної політичної боротьби різноманітного спектру партій, рухів та об'єднань, бути здатним визначити своє місце в суспільстві.

14. Використовувати в діяльності елементи політичного менеджменту і оцінювати власну медичну діяльність в контексті реальних політичних ситуацій.


Тематика контрольних робіт з політології

(факультет – фармацевтичний, спеціальність – “фармація” заочна форма навчання)

 1. Буденне та наукове розуміння політики.

 2. Взаємозалежність політики та інших явищ суспільного життя.

 3. Політика та економіка.

 4. Політика та мораль.

 5. Політика та релігія.

 6. Політика як мистецтво.

 7. Політика як діяльність та сфера наукових досліджень.

 8. Політичні інтереси, потреби та цінності.

 9. Предмет політології.

 10. Політологія в системі соціально-гуманітарних наук.

 11. Метод політології.

 12. Основні концепції, школи та напрямки в політології.

 13. Політична думка стародавнього Сходу.

 14. Політична думка античності. Платон і Аристотель про політику і державу.

 15. Християнська політична думка епохи Середньовіччя.

 16. Політична думка епохи Відродження. Н.Макіавеллі та макіавеллізм в політиці.

 17. Політична думка епохи Нового часу: Локк, Гоббс, Монтеск'є, Руссо.

 18. Марксистські погляди на політику та державу.

 19. Політична думка XX століття.

 20. Джерела та засоби реалізації політичної влади.

 21. Політична влада. Специфіка державної влади.

 22. Демократія як форма політичної влади. Проблеми розбудови демократичної правової держави в сучасній Україні.

 23. Людина як суб'єкт і об'єкт політики.

 24. Політична еліта.

 25. Авторитет і політичне лідерство.

 26. Автократичний та демократичний стилі політичного управління.

 27. Політичні системи: сутність, структура, функції.

 28. Громадянське суспільство та правова держава. Проблеми їх розбудови в сучасній Україні. Місцеве самоврядування.

 29. Універсальні (загальнолюдські та національно-специфічні тенденції в розвитку сучасних політичних систем. Міжнародні політичні організації.

 30. Держава як базовий інститут політичної системи.

 31. Внутрішні та зовнішні функції держави.

 32. Різновиди державних режимів.

 33. Монархія та республіка як форми держави.

 34. Президентська та парламентська республіки.

 35. Принцип єдності та поділу влад в державі.

 36. Органи держави та апарат управління.

 37. Державний суверенітет. Проблеми утвердження української державної суверенності.

 38. Поняття політичної партії. Типологія партій.

 39. Партії в парламенті та процесі виборчої боротьби.

 40. Мажоритарна, пропорційна та змішана виборчі системи.

 41. Технологія проведення виборчих кампаній.

 42. Політичні партії та рухи в Україні.

 43. Ідеологія як політичний світогляд. Концепції деідеологізації та ре- ідеологізації.

 44. Засоби масової інформації та їх вплив на формування громадської думки.

 45. Соціально-політичні конфлікти: засоби попередження, шляхи розв'язання.

 46. Війна як продовження політики насильницькими засобами та специфічний спосіб розв'язання політичних конфліктів.

 47. Політична культура та політична активність.

 48. Політична культура українського народу, її історична обумовленість та взаємозв’язок з українським національним характером.

 49. Політична свідомість: проблема формування, типології, функції.

 50. Типи політичної культури.

 51. Функції політичної культури.

 52. Аналіз впливу політики на медицину та діяльність в сфері охорони здоров'я.


Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 12 червня 2006р. Протокол № 18.

Зав. кафедри психології

та соціології, доц. Н.І.Зорій

Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я від 20 червня 2006 р. Протокол № 6.

Голова предметної методичної

комісії, доцент Н.І.Зорій

Методика


проведення заліку з політології для студентів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання)


Залік з політології на першому курсі проводиться наступним чином. На семінарських заняттях шляхом усного опитування або виконання письмових контрольних робіт, ситуаційних задач з’ясовується рівень засвоєння теоретичного матеріалу згідно з програмою курсу і виставляються відповідні оцінки. До заліку допускаються студенти, які не мають заборгованостей з лекцій та семінарських занять, рівень знань яких складає 3,5 бали і вище.

Пропущені семінарські заняття відробляються шляхом усного опитування студента з теми пропущеного заняття.

Студенти, знання яких на семінарських заняттях були оцінені нижче ніж 3,5 бали, складають залік за білетною програмою в усній формі.

Залік проводиться на останньому занятті у формі усної співбесіди викладача і студента за білетною програмою. Білет включає два питання.


Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 12 червня 2006р. Протокол № 18.

Зав. кафедри психології

та соціології, доц. Н.І.Зорій


Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я від 20 червня 2006 р. Протокол № 6.


Голова предметної методичної

комісії, доцент Н.І.Зорій


^ Критерії оцінки

знань студентів з політології

(факультет фармацевтичний, спеціальність – “фармація”, заочна форма навчання)


Студенти, знання яких на семінарських заняттях були оцінені нижче ніж 3,5 бали, складають залік за білетною програмою в усній формі.

Залік проводиться на останньому занятті у формі усної співбесіди викладача і студента за білетною програмою. Білет включає два питання. Оцінка знань з предмету "Політологія" повинна проводитися з урахуванням ступеня оволодіння практичними навичками аналізу політичної системи України, становлення і функціонування політики, політичної свідомості, вміння оцінювати неоднозначні підходи до проблеми політичної влади, визначати місце, яке займає політика в практичній діяльності лікаря, переконливо доводити свої переконання, логічно і послідовно реалізувати набуті знання у власних. моральних діях, відрізняти істинні цінності від уявних, спотворених емоційним впливом чи стереотипом.

Оцінка “зараховано” виставляється студенту, який глибоко засвоїв теоретичний матеріал, вільно володіє термінологією, вміє використовувати матеріал першоджерел та монографічної літератури під час аналізу політичних ситуацій в Україні та у світі. При видозміні питання студент логічно і послідовно аргументує свою точку зору, пов'язує теоретичні проблеми з практикою життя, медициною як особливою формою людської діяльності.

Оцінка “незараховано” виставляється студенту, який не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки у відповідях, не може пов'язати теоретичний матеріал із практикою.


Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 12 червня 2006р. Протокол № 18.

Зав. кафедри психології

та соціології, доц. Н.І.Зорій


Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я від 20 червня 2006 р. Протокол № 6.


Голова предметної методичної

комісії, доцент Н.І.Зорій


^

Перелік

навчально-методичних посібників, технічних та інших навчально-наочних засобів, які використовуються у навчальному процесі на кафедріІ. Навчально-методичні посібники:

1. Політологія (за ред.проф. О.І.Семківа). - Львів: Світ, 1993. - 574 с.

2. Політологія: Курс лекцій, (за ред. проф. І.СДзюбка). - К: Вища школа, 1993. – 271 с.

3. Політологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів /За ред. О.В.Бабкіної, В.Л.Торбатенка. - К.: Академія, 1998. - 368 с.

4. Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б.Кухти. - Львів: Кальварія 1997. — 283с.

5. Политология: Учебное пособие. - М.: Акалис, 1996.- 245 с.

6. Ніконенко В.М. Політологія: Курс лекцій. - Тернопіль, 1992. - 256 с.

7. Піча В.М. Політологія: конспект лекцій. Київ, 1999. - 196 с.

8. Бебик В,.М. Основи теоретичної та практичної політології: підручник. - К., 1994. — 520с.

9. Азаркин Н.Н., Левченко В.Н., Мартышин О.В. История политических учений. Вып.1.-М..1994. – 164с.

10. Короткий політологічний словник: Біографічна частина. -- Львів, 1994. – 376с.

11. Політологічний енциклопедичний словник: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. -К.: Генеза, 1997. -208с.


ІІ. Технічні засоби навчання:

Комп”ютери.


ІІІ. Інші навчально-наочні засоби:

 1. Навчальні таблиці.

 2. Комплекти тестових завдань.

 3. Ситуаційні задачі.
^

Перелік рекомендованої літературиНавчально-методична:

1. Політологія (за ред.проф. О.І.Семківа). - Львів: Світ, 1993. - 574 с.

2. Політологія: Курс лекцій, (за ред. проф. І.СДзюбка). - К: Вища школа, 1993. – 271 с.

3. Політологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів /За ред. О.В.Бабкіної, В.Л.Торбатенка. - К.: Академія, 1998. - 368 с.

4. Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б.Кухти. - Львів: Кальварія 1997. — 283с.

5. Политология: Учебное пособие. - М.: Акалис, 1996.- 245 с.

6. Ніконенко В.М. Політологія: Курс лекцій. - Тернопіль, 1992. - 256 с.

7. Піча В.М. Політологія: конспект лекцій. Київ, 1999. - 196 с.

8. Бебик В,.М. Основи теоретичної та практичної політології: підручник. - К., 1994. — 520с.

9. Азаркин Н.Н., Левченко В.Н., Мартьішин О.В. История политических учений. —Вьіп.1.-М..1994. – 164с.

10. Короткий політологічний словник: Біографічна частина. -- Львів, 1994. – 376с.

11. Політологічний енциклопедичний словник: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. -К.: Генеза, 1997. -208с.


Науково-популярна:

1. Дзюбко І.С., Циганков ПА. До питання про предмет політології. //

Український історичний журнал. ~ 1991. -№ 7. - С. 48-56.

2. Шмачкова Т.В. Из основ политологии Запада. // Полис. - 1991. - №. 2.

3. Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000-2004 роки (Послання Президента України до Верховної Ради) // Урядовий кур'єр. - 23 лютого 2000 року, 34. - С. 5-12.

4. Ильин И.А. Аксиомы власти. // Новое время. — 1990. - №.10

5. Краснов Б.И. Власть как явление общественной жизни. К.,1991.-143с.

6. Проблемы политического лидерства в современном обществе. // Общественньїе науки. -1990. 1.

7. Ильин М.В., Коваль В.Й. Личность в политике: кто играет короля? // Полис. – 1991. -№ 6.

8. Бебик В.М. Еліта, елітарність, лідерство II Віче 1993. -№ 7.

9. Вовчканич С. Еліта - найбільш конвертована валюта // Віче. — 1997. - №.5.

10. Херманн М.Дж. Стили лидерства и формирование внешней политики // Полис. -1991.-№ 1.

11. Татенко В. Як стати і бути лідером: поради психолога.- К., 1996.-265с.

12.Якушик В.М. Політична система і політичний режим / Україна посткомуністична: суперечності та перспективи соціально-політичного розвитку // Політична думка. -1993.-№1.

13.Сікора І. Проблема легітимності політичної системи і державності в перехідних суспільствах // Політологічні читання. - 1992. -№ 1.

14.Якущик В. Типологізація держави // Політологічні читання.- 1995.- № 2.- С.275-281.

15. Штика О. Ідеологія та держава як чинники творення нової Україні // Політологічні читання. - 1995. - № 2. -С. 109-139.

16. Ігнатьєв М. Про громадянське суспільство.-Львів,1996.-217с.

17. Шмачкова Т.В. Мир политических партий // Полис. - 1992. - № 1-2. - С. 226- 233.

18.Шеркович Ю. Психология избирателя. Что нужно знать политикам? // Народньїй депутат. — 1991. - № 18.

19. Сучасні політичні партії та виборчі блоки. Чернівці: Вид-во: “Прут” 1998.

20. Литвин В. Ліві, праві і центр // Політика і час. - 1992. - № 4. - С. 65-71.

21. Кіхно О. Українська ідея і українська ідеологія // Розбудова держави. - 1993. – № 2.

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Науковий відділ направляє до друку (статтю, тези)
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Догляд та психологічне спостереження за хворими у хірургічному відділенні стаціонару (1 тиждень)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи