Робоча програма icon

Робоча програма
Скачати 219.29 Kb.
НазваРобоча програма
Дата24.06.2012
Розмір219.29 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

НАЦІОНАЛЬНА металургійна академія України


«Затверджую»

Перший проректор

проф. Іващенко В.П.

«___» 2012


РОБОЧА ПРОГРАМА

переддипломної практики студентів

спеціальності 7.020105 – «Документознавство

та інформаційна діяльність»

Дніпропетровськ НМетАУ 2012


ВСТУП


Переддипломна практика є завершальним етапом підготовки фахівця з документознавства та інформаційної діяльності і проводиться з метою оволодіння випускником первинним професійним досвідом, перевірки професійної готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності і збору матеріалів для виконання дипломної роботи. На цьому етапі завершується формування кваліфікованого фахівця, здатного вирішувати складні завдання.

Метою проведення переддипломної практики є узагальнення знань і навиків роботи студентів за фахом.

Переддипломна практика як частина основної освітньої програми є завершальним етапом навчання і проводиться після освоєння студентами програми теоретичного і практичного навчання.

Студент проходить переддипломну практику в терміни, передбачені навчальним планом і графіком навчального процесу.

Переддипломна практика проводиться на основі прямих договорів, що укладаються між підприємствами та НМетАУ. Місце практики кожного студента фіксується та встановлюється наказом ректора академії за поданням пропозиції кафедри документознавства та інформаційної діяльності. У разі отримання академією клопотання іншої організації потрібного профілю із проханням направити туди конкретного студента для проходження практики, це питання розглядається кафедрою документознавства та інформаційної діяльності та відділом практики НМетАУ з прийняттям відповідного рішення.
^

Після закінчення практики подається звіт і характеристика, підписані керівником практики від підприємства і завірені печаткою.
 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИПереддипломна практика проводиться з метою розширення і закріплення знань, одержаних студентами при вивченні теоретичного матеріалу спеціальних дисциплін, надбання практичних навиків системного аналізу документообігу та інформаційної діяльності підприємства, необхідних для самостійного виконання роботи документознавця. Практика є важливим етапом практичного застосування одержаних теоретичних знань.

До початку проходження переддипломної практики студент повинен вибрати тему дипломної роботи, скласти попередній план викладу теми, уточнити перелік рекомендованої літератури з керівником дипломного проектування.

Під час практики студент повинен одержати інформацію про документне та інформаційне забезпечення організаційно-управлінської структури підприємства, організації, установи та інших об'єктів практики і своєю роботою сприяти вдосконаленню діяльності об'єкта практики.

За період практики студенти повинні вивчити всі питання з тем, передбачених програмою практики. Вивчити інструктивний матеріал, що використовується на підприємстві за темами, що вивчаються.

Основна мета переддипломної практики – збір первинного матеріалу, який можна використати для написання дипломної роботи.

Для того, щоб студенти добре засвоїли структуру підприємства, технологію виробництва, вони повинні проходити практику на робочих місцях. За час практики частину обов'язків штатних працівників пропонується делегувати студентам-практикантам, які тим самим виступають як позаштатні співробітники.

Завдання практики:

 • ознайомити студентів зі структурою установи, завданнями і організацією праці кожного підрозділу, пов’язаного з роботою діловодства;

 • дати уявлення про види документно-комунікаційної діяльності (утворення, зберігання, розповсюдження, утилізація документів тощо) кожного підрозділу, про особливості документообігу в організації в цілому та в окремих її відділах, про види і типи документів, що функціонують в організації – базі практики;

 • ознайомити із сучасними технологіями, методами і формами роботи з документами;

 • вивчення на виробництві характеру сучасних проблем формування і використання інформаційних ресурсів та джерел їх формування, державної політики в галузі інформаційних ресурсів, сучасних технологій їх формування і використання;

 • застосування на практиці положень теорії інформаційних потреб, дослідження системи управління інформаційними ресурсами, залежність її стану, функціонування і розвитку від інформаційних потреб як окремих співробітників підприємства, так і організації в цілому;

 • з’ясування способів задоволення інформаційних потреб, видів інформаційних продуктів як традиційних, так і цифрових, інтерактивних;

 • простежити здійснення функцій інформаційного посередництва шляхом пошуку інформації і надання інформаційних послуг;

 • активна діяльність студентів на підприємстві у сфері застосування сучасних технологій обробки інформації, в т.ч. мультимедіа-, аудіо-, відеотехнології, Інтернет-технології.

Приступаючи до практики, студенти повинні твердо пам'ятати, що немає таких сторін діяльності підприємства, які не цікавили б практиканта, тому вони повинні брати активну участь у вирішенні завдань, пов'язаних із господарською та фінансовою діяльністю підприємства, а, особливо – з її міжнародним аспектом.

Переддипломна практика – вид навчальної діяльності, який може розглядатися у вигляді циклу. Його етапами є підготовчий, основний та завершальний. На кожному етапі циклу реалізуються певні функції щодо управління та самоуправління діяльністю студентів. На підготовчому – реалізуються функції утворення мети, діагностування, прогнозування та планування; на етапі реалізації (основному) – організаційна, мотиваційна, інформаційна, оцінна, контрольна та корекційна; на завершальному етапі – аналітична.

Важливим є питання розподілу функцій між викладачем та студентом. Якщо студент самостійно ставить перед собою мету, для досягнення якої обирає завдання та вид практичної роботи, він повинен володіти всіма названими функціями управління. Практика студентів – це сукупність пізнавальних дій щодо засвоєння знань, видів та способів діяльності в конкретній предметній галузі. Тут формуються розумові дії та певні навички як акт мислення.

Переддипломна практика студентів – це сукупність дій у вивченні предмета з метою отримання певного результату (розумового продукту). Тут можуть самостійно використовуватися засвоєні знання, що забезпечують виконавський рівень підготовки майбутніх фахівців. Вони можуть включати: а) визначення власної мети та планування шляхів її досягнення; б) мотивацію, визначення процесу дій із обраним предметом; в) самоконтроль та корекцію дій для досягнення заздалегідь визначеної мети. Практика повною мірою відповідає поняттю самостійної роботи студентів та дає змогу реалізувати цілі вищої школи щодо підготовки ініціативних, активних, творчих фахівців-документознавців.

Правильно з’ясована мета практики є описом дій студентів, які вони зможуть виконати після засвоєння певного навчального матеріалу. Спочатку формулюються загальні цілі, що являють собою опис результатів навчальної діяльності в абстрактних поняттях. Далі формулюються орієнтовні цілі відповідно до рівнів процесу практичного засвоєння навчального матеріалу, кожен з яких має різні результати навчання.

Відповідно до орієнтовних цілей формулюються конкретні практичні завдання. Кожне з них є описом результату навчальної діяльності, що прогнозується і може бути досягнуте на конкретному етапі практики. Тобто процес утворення мети завершується формулюванням конкретних навчальних завдань, що забезпечують досягнення орієнтовних та загальних цілей.

Далі треба отримати чітке уявлення про причини, які будуть допомагати чи заважати досягненню очікуваних результатів практики. Сутність прогнозування полягає у тому, щоб заздалегідь оцінити можливу результативність діяльності у наявних, конкретних умовах підприємства. Проектування організації процесу завершується складанням плану роботи. Діагностика, прогнозування та проектування – функції, що виконуються на підготовчому етапі практики.

На наступному етапі циклу, безпосередньо на підприємстві, реалізуються організаційна, мотиваційна, інформаційна, контрольна (оцінна) і корегувальна функції. Співробітництво є формою вирішення організаційних завдань у сучасних умовах, забезпечення активного прагнення студентів до виконання самостійної роботи, отримання студентами необхідної інформації, що може або надаватися викладачем, представником підприємства або збиратися студентом самостійно.


Орієнтовний графік проходження переддипломної практики

№ з/п

Назва заходу

Кількість днів

1

Організаційні збори, інструктаж із техніки безпеки

2

2

Ознайомлення з підприємствами та організаціями

3

3

Екскурсії, навчальні заняття

12

4

Виконання індивідуальних завдань

10

5

Оформлення звіту з практики

3
Усього

30


Під час практики, окрім індивідуальних контактів з керівником практики, можуть проводитися загальні для всіх студентів або для груп студентів екскурсії на підприємства та в установи спорідненого профілю, а також лекції. Вони можуть стосуватися складних питань управлінської діяльності, експлуатації обладнання тощо.

Після закінчення практики відбувається встановлення зворотного зв’язку про хід і результати виконання самостійної роботи, головним змістом якої є ґрунтовне критичне осмислення завершеної справи. Розуміння виробничої практики як циклу навчальної діяльності студентів, що розгортається у певній послідовності розвитку і забезпечується управлінням з боку викладачів і студентів, є її необхідною організаційною умовою.

 1. ^

  КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ, ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТІВМетодичне керівництво переддипломною практикою студентів здійснюється керівником дипломної роботи – співробітником кафедри документознавства та інформаційної діяльності НМетАУ.

Призначений кафедрою керівник зобов'язаний:

 • розробити тематику індивідуальних завдань;

 • відповідно до програми практики скласти індивідуальний календарно-тематичний план роботи кожного студента;

 • здійснювати контроль дотримання термінів практики та її змісту;

 • консультувати студентів із питань практики, складання звітів про виконану роботу;

 • перевіряти якість роботи студентів і контролювати виконання календарно-тематичних планів;

 • оцінити результати виконання студентом програми практики.

Студенти при проходженні виробничої практики зобов'язані:

- з'явитися до місця проходження практики в термін, встановлений академією;

- повністю підкорятися діючим на базі практики правилам внутрішнього розпорядку;

- самостійно працювати на робочих місцях відповідно до календарно-тематичного плану;

- у терміни, встановлені календарно-тематичним планом, здавати для перевірки керівникам практики відповідні розділи звіту;

- у встановлені терміни оформити, здати на кафедру і захистити звіт про практику.

До звіту додаються: індивідуальне завдання і характеристика. У характеристиці повинна бути дана оцінка роботи практиканта: "відмінно" (12, 11, 10 – балів), "добре" (9, 8, 7 – балів), "задовільно" (6, 5, 4 – бали), "незадовільно" (3, 2, 1 – бал). Характеристика (відгук) підписується керівником підприємства (підрозділу) і завіряється печаткою.


^ 3 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ


Звіт складається у міру проходження кожного етапу. Текст звіту може бути написаний в рукописній формі або ж із використанням комп’ютерної техніки в суворій відповідності вимогам, що висуваються до оформлення курсових і випускних робіт.

Рекомендується така структура звіту:

1. Титульний лист.

2. Відгук керівника від підприємства (характеристика).

3. Зміст.

4. Поетапні розділи.

5. Додатки.

Структурні елементи «Титульний лист», «Відгук» виконуються українською мовою (типова структура представлена в додатках А, Б відповідно).

Робота має бути виконана технічно і літературно грамотно: надрукована на одній стороні аркуша формату А4, з інтервалом 1,5 пт, розмір шрифту – 14, гарнітура Times New Roman, поля: верхнє і нижнє не менше – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм. Всі лінії, букви, цифри і знаки повинні бути одного чорного кольору.

Структурні елементи та розділи повинні починатися з нової сторінки. Заголовки структурних елементів і заголовки розділів слід розташовувати в середині рядка і писати великими буквами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Відстань між заголовком і текстом повинна бути 2 рядки.

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід писати з великої букви з абзацу, без крапки в кінці.

Якщо заголовок складається з двох речень, їх розділяють крапкою. Відстань між рядками заголовка приймається такою ж, як в тексті. Не допускається розміщувати найменування розділу, підрозділу, пункту і підпункту в нижній частині сторінки, якщо після нього розташований тільки один рядок тексту.

Абзац повинен відповідати 5 знакам або 1,25 пт.

Сторінки нумерують арабськими цифрами і проставляють в правому верхньому кутку сторінки без крапки в кінці, починаючи з третьої сторінки, з урахуванням перших двох.

Ілюстрації і таблиці слід розташовувати в роботі безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Їх слід нумерувати арабськими цифрами в межах розділу, наприклад, рисунок 3.2 – другий рисунок третього розділу, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу.

Приклад оформлення таблиць і рисунків наведений на рисунку 3.1.


Таблиця 1.1 – Назва таблиці


1


2


3


4


5

Продовження таблиці 1.1

1


2


3


4


5
Рисунок 3.1- Приклад оформлення таблиці та рисунка


При першому посиланні в тексті на рисунок рекомендується вказати його повний номер. Наприклад «(рисунок 5.1)», при повторному посиланні – додавати «див.», наприклад «(див. рис. 5.1)».

Назва таблиці та рисунка повинна бути короткою і відображати їх зміст, пишеться з великої букви. В кінці назви таблиці або рисунка крапка не ставиться.

При розподілі таблиці на частини, слово «Таблиця» вказується один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть «Продовження таблиці» з вказівкою номера таблиці.

Відстань між рисунком, таблицею і текстом повинна дорівнювати одному рядку.

При використовуванні переліків перед ними ставиться двокрапка. Перед кожною позицією переліку слід ставити рядкову букву алфавіту з дужкою, або, не нумеруючи – дефіс (перший рівень деталізації). Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).


Приклад:

б) міжнародна інвестиційна співпраця:

1) залучення іноземних інвестицій;

2) підприємства створені із залученням іноземних інвестицій;

3) інвестиційні консорціуми;

4) учасники угод про розділ продукції;

5) вивіз інвестицій за кордон;

6) змішані компанії;

7) спорудження об'єктів на підрядних умовах.


Додатки слід оформляти як продовження роботи на її подальших сторінках. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Посередині рядка над заголовком із великої букви потрібно написано слово «Додаток», заголовок пишуть з великої букви посередині сторінки. Додатки слід позначати послідовно великими буквами алфавіту, за винятком Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь (якщо робота виконана українською мовою) і Е, З, Й, О, Ч, Ь, Ъ (якщо робота виконана російською мовою). Наприклад, «Додаток Б».

Якщо в тексті додатка є ілюстрації, таблиці, формули, їх слід нумерувати в межах кожного додатка, наприклад, рисунок Д. 1 - перший рисунок додатка Д. При посиланнях в тексті на ілюстрації, таблиці, формули додатка рекомендується писати: «... на рисунку А.2...»,"... за формулою (В. 1)...».

Характеристика (відгук) на студента, що проходив переддипломну практику, складається керівником від бази практики в довільній формі і повинна містити наступні відомості:

- повне найменування організації, що є базою проходження практики;

- період, за який характеризується практикант;

- перелік підрозділів організації, в яких практикант працював;

- роботи, що проводяться практикантом за дорученням керівника, зокрема, в галузі фінансів і зовнішньоекономічної діяльності;

- відношення практиканта до роботи, що виконується, ступінь виконання доручень, якісний рівень і ступінь підготовленості студента до самостійного виконання окремих завдань;

- дисциплінованість і ділові якості, які проявив студент під час практики;

- уміння контактувати з клієнтами, співробітниками, керівництвом організації;

- наявність негативних рис, дій, проявів, що характеризують студента з негативної сторони в період проходження практики;

- рекомендована оцінка проходження практики.

Характеристика (відгук) оформляється на бланку організації, що є базою практики, або на звичайному аркуші з печаткою цієї організації. Характеристика (відгук) підписується керівником організації або його підрозділу і завіряється печаткою.

Організація, яка видає характеристику (відгук) практиканту, повинна відповідати наказу про направлення студентів для проходження переддипломної практики. У разі розбіжності (якщо студент надає характеристику і звіт не з тієї організації, яка закріплена як база практики за наказом), проходження практики не зараховується. Питання проходження практики і подальшого перебування студента в НМетАУ вирішуються керівництвом академії.


^ 4 ЗАХИСТ ЗВІТУ ПРО ПЕРЕДДИПЛОМНУ ПРАКТИКУ


Представлений студентом звіт про практику перевіряється керівником від ВНЗ і допускається до захисту. Керівник може направити звіт на доопрацювання в разі невідповідності звіту встановленим вимогам. В цьому випадку студент виправляє зауваження і знову подає звіт на перевірку.

За результатами захисту звіт оцінюється таким чином: «відмінно» (12, 11, 10 – балів), «добре» (9, 8, 7 – балів), «задовільно» (6, 5, 4 – бали), «незадовільно» (3, 2, 1 – бал). В разі незадовільної оцінки студент зобов'язаний в тижневий термін виправити зауваження і знову подати звіт для захисту.

Оцінка з переддипломної практики прирівнюється до оцінок із теоретичномго навчання і враховується при підведенні підсумків загальної успішності студентів.

Студенти, які не виконали програму практики з поважної причини, направляються на практику повторно, у вільний від навчання час.

Студенти, що не виконали програму практики без поважної причини або одержали негативну оцінку, можуть бути відраховані з НМетАУ, як такі, що мають академічну заборгованість в порядку, передбаченому статутом академії.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Андреева В.И. Делопроизводство. – М.: Бизнес-икс, 1995.

 2. Басаков М.И. Делопроизводство и корреспонденция. – Ростов н/Д, 2003.

 3. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп. – К., 2001.

 4. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник. – К., 1998.

 5. Блощинська В.А. Сучасне діловедення. – Івано-Франківськ, 2000.

 6. Волковский Н.Л. История информационных войн: В 2-х ч. Ч. 1. – СПб., 2003.

 7. Все про медіа реґіонів України: В рамках проекту «Громадська експертиза. Свобода слова»; Всі області України: Соціально-економічна ситуація. Політичні розклади. Групи впливу. Медіа та влада. Свобода доступу до інформації. Основні риси медіа ринку / Авт. та ред. кол.: А. Петренко, Д. Новаківська, П. Жук. – К., 2000.

 8. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2002.

 9. Гриценко О.М. Суспільство, держава, інформація. – К., 2001.

 10. Гутгарц Р.Д. Документирование управленческой деятельности. – М., 2001.

 11. Данилова Е.Е. Информационное развитие социальных систем. – М., 2002.

 12. Девід Ніколас. Оцінка інформаційних потреб: методи і технології. – К., 1996.

 13. Делопроизводство (Организация и технологии документационного обеспечения управления) / Под ред. проф. Т.В. Кузнецовой. – М., 2003.

 14. Державний класифікатор управлінської документації. – К., 1999.

 15. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. – К., 2001.

 16. ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. – Чинний від 1995-01-01. – К., 1994.

 17. ДСТУ 2395-94. Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів для індексування. Основні вимоги. – К., 1994.

 18. ДСТУ 2732: 2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення. понять. – К., 2005. – Чинний з 01.07.2005 р.

 19. Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994р. із наступними змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – Ст.93.

 20. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» від 5 липня 1994 р. із наступними змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 31. – Ст. 286.

 21. Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 р. із наступними змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст.256.

 22. Закон України «Про інформацію» від 2 листопада 1992 р. із наступними змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

 23. Закон України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» від 24 грудня 1993 р. із наступними змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 15. – Ст. 86.

 24. Закон України «Про обов’язковий примірник документів» від 9 квітня 1999 р. із наступними змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 22-23. – Ст. 199.

 25. Информационные системы в экономике: Учебник / Под ред. В.В. Дика. – М., 1996.

 26. Информация. Дипломатия. Психология / Отв. ред. и сост.: Ю.Б. Кашлев. – М., 2002.

 27. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів вищих навч. заклад. – К., 2002.

 28. Інформаційний ринок продуктів та послуг: Конспект лекцій. – Харків, 2000.

 29. Кавторева Я. Документооборот: организация и ведение. – Х., 2002.

 30. Карпінський Б.А. Інформаційний продукт: створення і реалізація. – Львів, 1994.

 31. Кастельс Мануэль. Информационная эпоха: экономика, общество, культура. – М., 2000.

 32. Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. Курс делопроизводства. – М., 1998.

 33. Коломієць Г.С., Маньковський А.Л. Інформаційна продукція: ринок, маркетинг, підготовка кадрів. – К., 1991.

 34. Кондрашева С.С. Інформаційні технології в управлінні: Навч. посіб. – К., 1998.

 35. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. зі змінами від 8 грудня 2004 р.: Офіц. видання. – К., 2006.

 36. Копиленко О.Л. Влада інформації. – К., 1991.

 37. Корнеев В.В., Гареев Ф.Ф., Васютин С.В.. Базы данных. Интеллектуальная обработка информации. – М., 2000.

 38. Кузнецова Т.В., Купченко-Харченко В.І. Документи і діловодство. – Черкаси, 1999.

 39. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посіб. – К., 2002.

 40. Куперштейн В.Й. Современные информационные технологии в делопроизводстве. – СПб, 1999.

 41. Лейхифф Дж. М., Петроуз Дж.М. Бизнес – коммуникации: Стратегии и навыки. – СПб., 2001.

 42. Лоза О.В. Діловодство та документування управлінської діяльності. – К., 1997.

 43. Москаленко А.З., Губерський Л.В., Іванов В.Ф. Основи масово-інформаційної діяльності: Підручник. – К., 1999.

 44. Палеха Ю.И. Организация общего и кадрового делопроизводства: В 2 ч. – К., 1997.

 45. Палеха Ю.І. Документаційне забезпечення управління. – К., 1997.

 46. Палеха Ю.І. Управлінське документування: У 2ч. – К., 2003.

 47. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.П. Складання ділових паперів. – К., 2002.

 48. Позняков В.Я. Документационное обеспечение системы управления. – М.; Воронеж, 2002.

 49. Свириденко С.С. Информационные технологии в интеллектуальной деятельности: Учебник. – М., 1995.

 50. Ситник В.Ф., Писаревська Т.А., Єрьоміна Н.В. Основи інформаційних систем: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп. – К., 2001.

 51. Твердохліб М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навч. посіб. – К., 2002.

 52. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бібік, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. – К., 1999.

 53. Устинова Г.М. Информационные системы менеджмента: основные аналитические технологии в поддержке принятия решений. Учебн. пособ. – СПб., 2000.


Додаток А


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


Кафедра документознавства та інформаційної діяльності


ЗВІТ

про переддипломну практику


на ________________________________________________________________

підприємство

в _________________________________________________________________

підрозділі


Початок практики________________.

Закінчення практики________________.


Студент гр.____________ П. І. Б.


Керівники практики:

від підприємства (посада, П. І. Б., підпис)

від академії (посада, П. І. Б., підпис)


Дніпропетровськ НМетАУ

20____

^ Деякі рекомендації до написання звіту


Зміст

Вступ (Мета та завдання практики)

Основна частина

1. Характеристика бази практики

2. Аналіз роботи організаційної структури

3. Діяльність студента на певному робочому місці.

4. …………………………………………………..

Висновки


Вступ

Головна мета практики – ознайомитися (дослідити, навчитися)...

Для досягнення цієї мети необхідно було виконати такі завдання:

 • ознайомитися з організаційною структурою документаційного забезпечення управління..., роботою відділу...;

 • зробити аналіз...;

 • проаналізувати...;

 • ознайомитися з технологією документаційного забезпечення;

 • …………………………………………………………………..


Основна частина

Характеристика бази практики: Підприємство було організовано...

Аналіз роботи організаційної структури: Метою практики було дослідити роботу… Була проаналізована документація...

^ Результати аналізу такі:


Висновки

Під час практики на підприємстві (організації, комерційній структурі) була реалізована головна мета дослідження...

Проблеми, з якими стикається підприємство, типові для більшості підприємств. Вирішення цих проблем залежить від..


Дата Підпис

Додаток Б

^ ВІДГУК (ХАРАКТЕРИСТИКА)

На студента (ку) 5 курсу

НМетАУ

Спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»


_____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


Студент __________ з __________ 20__ р. до _________ 20 р. проходив (ла) переддипломну практику на підприємстві ____________.

В процесі переддипломної практики ____________ вивчив (ла) основні нормативні та інструктивні матеріали, що використовуються у роботі підприємства.

Успішно застосовував (ла) набуті в процесі навчання теоретичні знання з практики. Виконував (ла) конкретні завдання у відділі ____________, успішно працював (ла) з комп'ютерною та організаційною технікою.

Зарекомендував (ла) себе як грамотний, відповідальний, дисциплінований, добросовісний працівник; має високі фахові навички. Показав (ла) здібність проводити глибокий аналіз напрямів діяльності підприємства і приймати грамотні, заслуговуючі уваги, рішення. До роботи відносився (лася) відповідально і зацікавлено. Завжди був (ла) коректним, чуйним, ввічливим із колегами та відвідувачами.

Рекомендована оцінка за практику та звіт із практики «відмінно» (11 балів).


Генеральний директор

____________ підприємства _______________ ___________________

підпис розшифрування підпису


ЗМІСТВСТУП………………………………………………………………………………...

1

1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ………………………………………………..

1

2 КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ, ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТІВ…………………...

5

3 ВИМОГИ ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ………………………………………………..

6

4 ЗАХИСТ ЗВІТУ ПРО ПЕРЕДДИПЛОМНУ ПРАКТИКУ……………………...

9

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА………………………………………………...

10

Додаток А……………………………………………………………………………..

13

Додаток Б……………………………………………………………………………..

15Схожі:

Робоча програма iconВ. П. Бурмака програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека праці в будівництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Робоча програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека технологічних процесів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Робоча програма iconМ. С. Лисенко програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Етика бізнесу» для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча програма iconО. В. Дорохов програма та робоча програма
Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Електричні машини” (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 050701...
Робоча програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Транспортне право» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Робоча програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 140101...
Робоча програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 140101...
Робоча програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма iconТ.Є. Одаренко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Економіка якості (для студентів фпотазн 5 курсу напряму підготовки 0501 „Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи