Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 286.35 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата24.06.2012
Розмір286.35 Kb.
ТипДокументиМіністерство освіти і науки України


Харківська державна академія міського господарства


Методичні вказівкидо виконання самостійної роботи, практичних занять і курсової роботи з дисципліни “ Звітність підприємств” (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.050106 –“Облік і аудит”)


Харків - 2003


Методичні вказівки до виконання самостійної роботи, практичних занять і курсової роботи з дисципліни “Звітність підприємства” (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”). Укл. Гордієнко Н.І.- Харків: ХДАМГ, 2003.- 20с.


Укладач: доц., к.е.н. Гордієнко Н.І.


Рецензент: доц., к.е.н. Чечетова Н.Ф.


Рекомендовано кафедрою БОА

протокол № 6 от 4.12.2002

ВСТУП
«Звітність підприємств» — одна із спеціальних прикладних дисциплін у підготовці магістрів. Цю дисципліну вивчають сту­денти, оволодівши знаннями з таких дисциплін, як «Теорія бух­галтерського обліку», «Фінансовий облік», «Управлінський об­лік», «Бухгалтерський облік в галузях народного господарства» тощо. Вона, у свою чергу, є основою для вивчення дисцип­лін: «Економічний аналіз»; «Аудит»; «Контроль і ревізія».

Такий взаємозв'язок зазначених дисциплін дає змогу студен­там закріпити вже здобуті знання й поглибити свою професійну підготовку як майбутніх фахівців з обліку і аудиту.

Мета курсу вивчення складу, структури, змісту та порядку складання й подання фінансової, податкової та статистичної звіт­ності підприємств. Особлива увага приділяється фінансовій звіт­ності, яка є основою створення системи розкриття інформації про результати роботи підприємств України для зовнішніх користу­вачів.

Завдання курсу

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати основні законодавчі та нормативні документи, що рег­ламентують звітність підприємств;

знати зміст, структуру і порядок складання всіх форм звітнос­ті, які подає підприємство певним користувачам;

розуміти економічну сутність показників звітності, їх місце і роль в оцінці діяльності підприємства;

уміти готувати (нагромаджувати) необхідну для звітності ін­формацію;

заповнювати (складати) будь-які форми звітності;

забезпечу­вати достовірність їх даних і використовувати останні для при­йняття відповідних управлінських рішень.


^ 1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ « ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ»


1.2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ

ТЕМА 1. ОСНОВИ ПОБУДОВИ І ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ


Мета і завдання звітності. Склад і структура звітності: фінан­сова, податкова, статистична та спеціальна. Вимоги національних стандартів до складу та елементів фінансової звітності. Якісні характеристики фінансової звітності. Принципи підготовки фінан­сової звітності. Розкриття інформації у фінансовій звітності. За­соби забезпечення достовірності звітних даних. Принципи побу­дови форм звітності. Підготовка облікових даних для складання звітності. Загальні положення щодо порядку заповнення звіт­них форм. Порядок подання та оприлюднення звітності під­приємств.


^

ТЕМА 2. БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА


Загальні положення Стандарту бухгалтерського обліку «Ба­ланс». Принципи побудови та структурування балансу. Аналіти­чні можливості балансу. Побудова і зміст чинної форми балансу. Визнання статей балансу. Характеристика розділів і статей балан­су. Загальні принципи оцінки статей балансу. Узгодженість нового плану рахунків зі статтями активу і пасиву балансу. Осо­бливості оцінки та відображення в балансі необоротних і оборотних активів, власного капіталу, довгострокових і поточних зобов'язань. Загальна характеристика пасиву балансу. Підготовка облікових даних для складання балансу, методика і техніка запо­внення форми балансу.


^

ТЕМА 3. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Загальні положення Стандарту бухгалтерського обліку «Звіт про фінансові результати». Структура і зміст звіту. Принципи ви­знання доходів і витрат. Класифікація доходів і витрат у звіті про фінансові результати. Джерела даних для складання звіту. Визна­чення показника виручки (доходу) від реалізації продукції (това­рів, робіт, послуг) залежно від виду діяльності. Порядок визна­чення показників податку на додану вартість, суми акцизних зборів та інших відрахувань з доходу. Визначення собівартості реалізованої продукції та узгодження знайдених показників з да­ними відповідних декларацій і розрахунків. Розрахунок валового прибутку (збитку). Визначення фінансових результатів від опе­раційної діяльності. Розрахунок фінансових результатів від зви­чайної діяльності. Поняття про надзвичайні доходи і витрати. Ви­значення чистого прибутку (збитку) підприємства. Склад і струк­тура елементів операційних витрат. Показники прибутковості ак­цій і порядок їх розрахунку.

Удосконалення інформаційної бази для складання звіту про фінансові результати.

Аналітичні можливості звіту про фінансові результати та їх використання.

Узгодженість статей (показників) звіту про фінансові резуль­тати з новим планом рахунків.
^

ТЕМА 4. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ


Загальні положення Стандарту бухгалтерського обліку «Звіт про рух грошових коштів». Призначення, структура і зміст звіту про рух грошових коштів. Джерела інформації для складання зві­ту. Методи складання звіту (прямий і непрямий). Порядок визна­чення даних про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності в разі застосування прямого і непрямого методів.

Порядок визначення даних про рух грошових коштів у резуль­таті інвестиційної діяльності.

Порядок виявлення грошових коштів у результаті фінансової діяльності. Розрахунок зміни обсягу (розміру) грошових коштів за звітний період. Узгодження показників звіту з балансом. Роз­криття інформації про рух грошових коштів у примітках до фі­нансової звітності.
^

ТЕМА 5. ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ


Загальні положення Стандарту бухгалтерського обліку «Звіт про власний капітал». Складники власного капіталу. Зміст статей про власний капітал. Порядок складання звіту про власний капі­тал. Особливості формування звітних даних про зміни статутного капіталу, додатково вкладеного капіталу, резервного капіталу. Розкриття інформації про зміни у власному капіталі у примітках до бухгалтерських звітів.


^ ТЕМА 6. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК І ЗМІНИ У ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ

Загальні положення Стандарту бухгалтерського обліку «Ви­правлення помилок і зміни у фінансових звітах».

Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках. Зміни в об­ліковій політиці. Події після дати балансу. Розкриття інформації у примітках до фінансових звітів.


^ ТЕМА 7. ЗВЕДЕНА І КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Загальні положення Стандарту бухгалтерського обліку «Кон­солідована фінансова звітність». Порядок складання консолідо­ваної фінансової звітності. Розкриття інформації про складання консолідованої фінансової звітності у примітках до звітності. Відбиття об'єднання підприємств у фінансовій звітності. Загальні положення П(С)БО 19 «Об'єднання підприємств».

Особливості складання зведеної звітності міністерств і відомств.

^ ТЕМА 8. ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Склад суб'єктів малого підприємництва. Структура і зміст фі­нансового звіту суб'єкта малого підприємництва. Відмінності структури і змісту балансу за формою № 1-м від звичайного ба­лансу. Відмінності структури і змісту звіту про фінансові резуль­тати за формою № 2-м від звичайного звіту. Порядок формування даних для складання балансу за формою № 1-м і звіту про фінан­сові результати за формою № 2-м. Алгоритм визначення чистого прибутку (збитку) суб'єкта малого підприємництва.


^ ТЕМА 9. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ

Склад податкової звітності, правила та періодичність її подан­ня. Структура та зміст Декларації про прибуток підприємства. Порядок складання декларації та джерела інформації.

Структура та зміст Податкової декларації з податку на додану вартість. Порядок складання декларації та джерела інформації. Особливості побудови і подання Податкової декларації з ПДВ за спрощеною формою. Правила складання і подання Довідки про суми виплачених доходів і утриманих з них податків фізичних осіб за формою № 8 — ДР. Інші форми податкової звітності. Особливості податкової звітності підприємств, які сплачують єдиний податок.

^
ТЕМА 10. СТАТИСТИЧНА І СПЕЦІАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ

Склад статистичної звітності, правила та періодичність її по­дання. Статистична звітність щодо продукції, її зміст, джерела інформації і порядок подання. Статистична звітність щодо праці, її зміст, джерела інформації і порядок подання. Статистична звіт­ність щодо фінансів підприємства, її зміст, джерела і порядок по­дання. Статистична звітність щодо зовнішньоторговельної діяль­ності підприємства, її зміст, джерела і порядок подання. Звітність про відрахування на соціальні потреби: форма № 4-пф «Звіт про нарахування збору на обов'язкове державне пенсійне страхуван­ня й інших надходжень та витрачання коштів Пенсійного фон­ду», форма № 4-ФСС «Розрахункова відомість щодо коштів Фонду державного соціального страхування», «Розрахункова ві­домість про нарахування і перерахування збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття» тощо.


^ 2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 3 ДИСЦИПЛІНИ “ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ”


2.1.ОСНОВИ ПОБУДОВИ І ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

1. До складу якісних характеристик фінансової звітності не належить:

1. Дохідливість.

2. Обачність.

3. Доречність.

4. Зіставність.

2. За яким принципом підприємство складає фінансову звіт­ність?

1. Періодичності.

2. Автономності.

3. Послідовності.

4. Усі наведені вище.

3. Відображення у балансі дебіторської заборгованості за ви­рахуванням резерву сумнівних боргів є дотримання принципу:

1. Послідовності.

2. Обачності.

3. Повного висвітлення.

4. Превалювання сутності над формою.

4. Якого принципу підготовки фінансової звітності дотриму­ється підприємство, розкриваючи у примітках до фінансових звітів події після дати балансу?

1. Історичної собівартості.

2. Співвідношення витрат і вигод.

3. Періодичності.

4. Повного висвітлення.

5. Якому принципу підготовки фінансової звітності відпові­дає вимога П(С)БО 9 відображати запаси у балансі за нижчою з оцінок — собівартістю чи чистою вартістю реалізації?

1. Нарахування.

2. Безперервності діяльності.

3. Обачності.

4. Зрозумілості.

5. За яким принципом підготовки фінансової звітності оцінка активів у балансі здійснюється переважно на підставі витрат на їх придбання або виробництво?

1. Нарахування і відповідальності доходів і витрат.

2. Історичної (фактичної) собівартості.

3. Превалювання змісту над формою.

4. Обачності.


^ 2.2 БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА

1. Правило нижчої оцінки на дату балансу може застосову­ватись до:

1. Загальних запасів.

2. Окремих найменувань запасів і групи запасів.

3. Окремих найменувань запасів або однорідної групи запасів.

4. Усіх перелічених вище пунктів.

2. Відображення дебіторської заборгованості у балансі під­приємства за чистою вартістю реалізації відповідає такій якіс­ній характеристиці фінансової звітності:

1. Обачності.

2. Достовірності.

3. Суттєвості.

4. Нейтральності.


3. Створення резерву сумнівних боргів призводить до таких змін за статтями фінансових звітів:

1. Зменшення дебіторської заборгованості і резерву сумнівних боргів.

2. Зменшення дебіторської заборгованості та збільшення резерву сумнівних боргів.

3. Збільшення резерву сумнівних боргів та зменшення прибутку від вкладення капіталу.

4. У балансі підприємства на 31.12.2001 р. за статтею «Ін­ший додатковий капітал» відображено дооцінку основних засо­бів у сумі 15000 грн. Якщо на 31.12 2001 р. переоцінка основних засобів зменшила їхню балансову вартість на 16000 грн., то вла­сний капітал на цю дату:

1. Зменшиться на 16000 грн.

2. Зменшиться на 15000 грн.

3. Зменшиться на 1000 грн.

4. Не зміниться.

5. Залишок за статтею балансу «Резерв сумнівних боргів» на кінець звітного періоду зріс, а валова сума дебіторської забор­гованості за товари, роботи, послуги зменшилась. Внаслідок

цього:

1. Зменшилася балансова вартість цієї дебіторської заборгованості.

2. Збільшився власний капітал за рахунок збільшення резервів.

3. Збільшилася балансова вартість оборотних активів.

4. Чиста реалізаційна вартість цієї дебіторської заборгованості не змінилася.

6. Залишок за статтею балансу «Резерв сумнівних боргів» на кі­нець звітного періоду зріс, а первісна вартість дебіторської забор­гованості за товари, роботи, послуги не змінилася. Внаслідок цього:

1. За рахунок збільшення резервів збільшився пасив балансу.

2. Чиста реалізаційна вартість цієї дебіторської заборгованості не змінилася.

3. Чиста реалізаційна вартість цієї дебіторської заборгованості зме­ншилася. " ': "

4. Чиста реалізаційна вартість цієї дебіторської заборгованості збільшилася.

7. Під час річної інвентаризації активів і зобов 'язань підпри­ємства були виявлені розбіжності в обліку поточної дебіторсь­кої заборгованості за товари, роботи, послуги. Яким чином сума цієї заборгованості буде відображатися у балансі, якщо до дати балансу розбіжність не була врегульована з дебітором?

1. Як резерв сумнівних боргів.

2. За даними бухгалтерського обліку підприємства.

3. За даними бухгалтерського обліку дебітора.

4. Буде списана з балансу.

8. Підприємство у листопаді 2001 р. отримало аванс від за­мовника за продукцію, що буде вироблена і відвантажена про­тягом 1 півріччя 2002 р. Яким чином ця операція буде відбита у фінансовій звітності за 2001 рік?

1. Як витрати майбутніх періодів у балансі.

2. Як надходження грошових коштів від фінансової діяльності у Зві­ті про рух грошових коштів.

3. Як поточні зобов'язання у балансі.

4. Буде розкрита у примітках як така, що не має відношення до звіт­ного періоду.

9. За якою статтею балансу відображаються отримані під­приємством аванси від покупців?

1. Доходів майбутніх періодів.

2. Витрат майбутніх періодів.

3. Поточних зобов'язань.

4. Дебіторської заборгованості.

10. За якою оцінкою відображаються в балансі довгострокові зобов 'язання, на які нараховуються відсотки?

1. Номінальною вартістю.

2. Чистою вартістю реалізації.

3. Теперішньою вартістю.

4. Сумою погашення.

11. 31 липня підприємством був виданий постачальнику 10%-й вексель номінальною вартістю 200 000 грн. строком на 1 рік. 31 грудня в Балансі слід відобразити зобов 'язання за нарахованими відсотками в сумі:

1.20000 грн.

2. 10000 грн.

3. 8335 грн.

4. О грн.

12. Залишок грошових коштів та їх еквівалентів на початок звітного року становив 20 тис. грн. Чистий рух грошових кош­тів за рік становив:

- від операційної діяльності (600 тис. грн.);

- від інвестиційної діяльності — (200 тис. грн.);

- від фінансової діяльності—300 тис. грн.

Збитки від курсових різниць, що виникли внаслідок перера­хунку залишку коштів в іноземній валюті на кінець звітного року дорівнюють 6 тис. грн. Визначити залишок грошових коштів та їх еквівалентів на кінець звітного року:

1. 720 тис. грн.

2. 714 тис. грн.

3. 700 тис. грн.

4. 814 тис. грн.

13. СМП є платником 6% податку. За якою сумою будуть оприбутковані матеріали, якщо у платіжних документах зазна­чено, що вартість матеріалів — 12000 грн., в тому числі ПДВ — 2000 грн.?

1.10000 грн.

2. 12000 грн.

14. СМП є платником 10% податку. За якою сумою будуть оприбутковані матеріали, якщо у платних документах зазначи­ло, що вартість придбаних матеріалів — 6000 грн. без ПДВ та сума ПДВ — 1200 грн.?

1.6000 грн.

2. 7200грн.

15. СМП не визначають у балансі відстрочені податкові кре­дити і зобов'язання, якщо:

1. СМП є платником 6% податку.

2. СМП є платником 10% податку.

3. СМП не є платником єдиного податку.

4. СМП є платником податку на прибуток.

16. Підприємство придбало виробниче обладнання ціною 425 000 грн., сплатило витрати на його доставку 12000 грн., ви­тратило 11000 грн. на монтаж, перевірку придатності та під­готовку до експлуатації. Яку суму визнає підприємство в обліку як собівартість цього обладнання?

1. 448 000 грн.

2. 437 000 грн.

3.436 000 грн.

4. 425 000 грн.

17. Підприємство придбало програмне забезпечення 2.01.2001р. за 25000 грн., оцінило строк його корисного використання у 5 ро­ків, а ліквідаційну вартість як 0 грн. Для нарахування амор­тизації нематеріальних активів застосовується метод прямо­лінійної амортизації, а балансова вартість визначається за П(С)БО 2. Якою буде балансова вартість програмного забезпе­чення на 31.12.2001 р. ?

1.15 000 грн.

2. 20 000 грн.

3. 25 000 грн.

4. 22 500 грн.

18. На ЗІ грудня 2000 р. підприємство мало такі залишки рахунках у банку:

• поточний рахунок основний — 17 800 грн.;

• поточний рахунок додатковий — 5000 грн.;

• валютний рахунок — 2000 дол. США (курс 1 дол = 5,45 грн.), а та­кож 120 —денний депозитний сертифікат строком погашення 20.03.2001 р. на суму 10000 грн.:

Визначити, яку суму грошових коштів та їх еквівалентів відо­бразить підприємство в балансі на 31 грудня 2000 р.:

1.34800 грн.

2. 33600 грн.

3. 24800 грн.

4. 23800 грн.

19. При складанні фінансової звітності курсова різниця нара­ховується на:

1. Усі статті балансу. :

2. Усі активи і зобов'язання, які виникли в результаті зовнішньоеко­номічної діяльності.

3. Монетарні статті та зобов'язання-ял

20. Чи може бути визначений активом депозитний сертифі­кат, придбаний у банку 3 роки тому, якщо на дату балансу банк. збанкрутував? Сертифікат придбано за 250 тис. грн., а за пері­од володіння ним отримано 125 тис. грн. відсотків:

1. Може. 2. Не може.

21. Первісна вартість верстата на 31.12.2000 р. становиш 430000 грн., знос — 160 тис. грн. Справедлива вартість цього об'єкта на 31.12.2000 р. становить 200 000 грн. Вказати, чи під­лягає переоцінці на дату балансу цей інвентарний об'єкт:

1. Не підлягає.

2. Підлягає.

3. Підлягає за умови наявності активного ринку.

22.31.12.1998р. ВАТ придбало за 240 000 грн. обладнання, амортизацію якого нараховувало прямолінійним методом, вихо­дячи з 6 років строку корисного використання та нульової лікві­даційної вартості. 1 січня 2001 р. керівництво ВАТ переглянуло цей строк з б до 4 років. Указати, яку суму зносу буде відобра­жено у балансі ВАТ на 31 грудня 2001 р., якщо ліквідагрйна вар­тість обладнання залишилась нульовою і метод нарахування амортизації не змінився:

1.80000 грн.

2. 40000 грн.

3. 160 000 грн.

4. 120 000 грн.

23. Поточні фінансові інвестиції відображаються в балансі за справедливою вартістю:

1. Для кожної" інвестиції окремо.

2. Для всього інвестиційного портфеля.

3. Для інвестицій, згрупованих за строком придбання.

24. Сума зменшення балансової вартості поточних фінансо­вих інвестицій відображається у складі:

З. Втрат від участі в капіталі.

2. Інших витрат звичайної діяльності.

3. Інших операційних витрат.

4. Витрат від надзвичайної діяльності.

25. Резерв сумнівних боргів для дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги нараховується: . '.

1. На кінець звітного періоду.

2. На початок звітного періоду.

3. У міру необхідності в разі виявлення безнадійних боргів.


^ 2.3. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

І. У процесі заповнення Звіту про фінансові результати необ­хідно визначити валовий прибуток (збиток), виходячи з наступ­них даних: дохід від реалізації товарів становить 600 тис. грн., у тому числі 100 тис. ПДВ, собівартість реалізованих товарів — 300 тис. грн.:

1. Прибуток — 300 000 тис. грн.

2. Прибуток — 600 000 тис. грн.

3. Збиток — 200 000 тис. грн.

4. Прибуток— 500 000 тис. грн.

2. На основі наведеного далі переліку необхідно здійснити кла­сифікацію доходів підприємства і визначити суму іншого опера­ційного доходу:

а) дохід від реалізації готової продукції— 200 000 грн.;

б) дохід від реалізації основних засобів — 50000 грн.;

в) дохід від реалізації іноземної валюти — 30000 грн.;

г) дохід від не операційної курсової різниці — 5000 грн.;

д) дохід від списання кредиторської заборгованості — 6000 грн.;

є) одержані штрафи за невиконання умов договору — 4000 грн.;

ж) дохід від реалізації МШП — 2000 грн.;

з) дохід від безоплатно одержаних необоротних активів — 30000 грн.;

1. 242 000 грн.; 3. 42000 грн.;

2. 92000 грн.; 4. 272 000 грн.

3. У процесі заповнення Звіту про фінансові результати необ­хідно визначити результат від реалізації товарів, виходячи з то­го, що за звітний період було реалізовано товарів на суму 48000 грн., у тому числі ПДВ 8000 грн. (при придбанні цього товару було сплачено 36000 грн., у тому числі ПДВ — 6000 грн.). Крім того, були реалізовані основні засоби на суму 72000 грн., у тому числі ПДВ — 12000 грн. (первісна вартість реалізованих об'єктів 160 000 грн., сума нарахованого зносу — 20000 грн.):

1. Прибуток — 30000 грн.;

2. Прибуток— 10000 грн.;

3. Прибуток — 40000 грн.;

4. Збиток — 80000 грн.

4. 01.01.2001 р. підприємством сплачено 2400 грн. за передплату періодичної преси на наступний рік. Витрати за 1 квартал 2001 р. будуть відображені у звіті про фінансові результате таким чином:

1. 2400 грн. — адміністративні витрати;

2. 600 грн. — адміністративні витрати;

3. 2400 грн. — інші операційні витрати;

4. 600 грн. — інші операційні витрати.

5. Прибуток підприємства від звичайної діяльності до оподаткування становить 5000 тис. грн., амортизація у звітному пе­ріоді — 800 тис. грн., зменшення забезпечень — 90 тис. грн,, збиток від нереалізованих курсових різниць — 20 тис. грн., при­буток від поопераційної діяльності — 150 тис. грн. Визначити прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах:

1. 5670 тис. грн.;

2. 5730 тис. грн.;

3. 5580 тис. грн.;

4. 5820 тис. грн.


6. За якою статтею Звіту про фінансові результати буде ві­дображена нарахована протягом звітного року амортизація ос­новних засобів, придбаних за рахунок коштів цільового фінансу­вання?

1. Доходів майбутніх періодів.

2. Інших доходів операційної діяльності.

3. Емісійного доходу.

4. Інших фінансових доходів.

7. За якою статтею у Звіті про фінансові результати будуть відображені нараховані за користування короткостроковим банківським кредитом відсотки, якщо термін їх сплати не пере­вищує 12 місяців з дати балансу?

1. Інші фінансові витрати.

2. Фінансові витрати.

3. Інші операційні втрати.

4. Інші витрати звичайної діяльності.

8. Прибуток до оподаткування за даними Декларації про при­буток підприємства становить 400 тис. грн., що перевищує прибуток, розрахований за даними звіту про фінансові резуль­тати на 100 тис. грн., з яких 80 тис. грн. —тимчасові різниці. Яка з наведених нижче сум буде відображена у звіті про фінан­сові результати (при ставці податку на прибуток — 30%)?

1. Відстрочений податковий актив — 24 тис. грн.

2. Відстрочене податкове зобов'язання — 30 тис. грн.

3. Податок на прибуток від звичайної діяльності — 96 тис. грн.

4. Податок на прибуток від звичайної діяльності —90 тис. грн.

9. Під час інвентаризації були виявлені надлишки готівки у ка­сі, джерела походження якої лишилися невизначеними. До якої статті звіту про фінансові результати буде віднесена сума надлишку після їх оприбуткування?

1. Інші доходи від звичайної діяльності.

2. Інші доходи від операційної.

10. Підприємством (СМП) нараховано у звітному періоді єди­ного податку на суму 10000 грн. Яким чином ця сума буде відо­бражена у розділі 2 звіту про фінансові результати?

1. Інші операційні витрати 10000 грн.

2. Відрахування на соціальні заходи—10000 грн.

3. Інші операційні .витрати — 5700 грн., відрахування на соціальні заходи—4300 грн.

4. Відрахування на соціальні заходи— 4300 грн., інші операційні витрати — 5700 грн.

11. Підприємство отримало дивіденди по акціях, які воно об­ліковує і відображає у звітності як поточні фінансові інвестиції. За якою статтею звіту про фінансові результати будуть відо­бражені дивіденди?

1. Інші операційні заходи.

2. Інші фінансові доходи.

3. Дохід від участі в капіталі.

4. Інші доходи.

12. Платник 6%-ного єдиного податку реалізував у звітному періоді товарів на суму 2400 грн., у тому числі ПДВ — 400 грн. На поточний рахунок надійшла 1000 грн. Яку суму єдиного пода­тку слід нараховувати у звітному періоді?

1.6% від 2400 грн.

2. 6 % від 2000 грн.

3.6% від 1000 грн.

4. 6 % від 600 грн.

13. Платник 10%-го єдиного податку реалізував у звітному періоді товарів на суму 4000 грн., у тому числі ПДВ — 800 грн., на по­точний рахунок надійшло 2000 грн.. Яку суму єдиного податку слід нарахувати у звітному періоді?

1. 10% від 4800 грн.

2. 10% від 4000 грн.

3. 10 % від 2000 грн.

4. 10% від 1200 грн.


^ 2.4. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

1. Прикладом грошових потоків від інвестиційної діяльності є:

1. Надходження від продажу продукції.

2. Отримання позики в грошовій формі.

3. Оплата за придбані довгострокові облігації.

4. Жоден з наведених.

2. Надходження коштів від дебіторів за товари, роботи, по­слуги слід відображати у складі:

1. Операційної діяльності.

2. Інвестиційної діяльності.

3. Фінансової діяльності.

4. Не відображати у звіті про рух грошових коштів.

3. Згідно з непрямим методом чистий рух грошових коштів від операційної діяльності визначається шляхом коригування:

1. Залишків на статтях балансу.

2. Залишків на статтях звіту про власний капітал.

3. Фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування.

4. Фінансового результату від звичайної діяльності після оподаткування.

4. Придбання підприємством довгострокових фінансових ін­вестицій з оплатою грошовими коштами буде відображене у Звіті про рух грошових коштів у складі:

1. Операційної діяльності.

2. Інвестиційної діяльності.

3. Фінансової діяльності.

4. Надзвичайних операцій.

5. Підприємство придбало основні засоби в обмін на запаси, справедлива вартість яких на дату обміну дорівнювала 4000 грн., і додатково сплатило 2500 грн. У Звіті про рух грошових коштів буде відображено:

1. Витрати грошових коштів на операційну діяльність — 2500 грн.

2. Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності — 1500 грн.

3. Витрати грошових коштів на інвестиційну діяльність — 4000 грн.

4. Витрати грошових коштів на фінансову діяльність — 6500 грн.


^ 2.5. ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

1. У Звіті про власний капітал за статтею «Інший додатко­вий капітал» на початок звітного року відображений залишок:

дооцінки необоротних активів на суму 20000 грн. Протягом року балансова вартість цих необоротних активів знизилась на 9000 грн., крім того, у звітному році були оприбутковані безкоштовно отримані основні засоби за справедливою вартістю 3000 грн. Яка сума буде відображена по цій статті на кінець звітного року?

1. Збільшиться на 3000 грн.

2. Зменшиться на 9000 грн.

3. Зменшиться на 6000 грн.

4. Не зміниться внаслідок цих операцій.

2. Сума власного капіталу, відображена у фінансовій звітно­сті, показує:

1. Облікову вартість прав власників підприємства.

2. Облікову вартість активів підприємства, які належать йому за правом власності.

3. Ринкову вартість прав власників.

4. Ринкову вартість активів підприємства, які належать йому за пра­вом власності.


3. Сума власного капіталу, відображена у фінансовій звітно­сті, показує:

1. Облікову вартість активів підприємства, які належать йому. за правом власності.

2. Облікову вартість прав власників.

3. Ринкову вартість активів підприємства, які належать йому за пра­вом власності.

4. Ринкову вартість прав власників.

4. Сума за статтею «Статутний капітал» акціонерного то­вариства повинна дорівнювати:

1. Сумарній вартості активів підприємства.

2. Сумарній номінальній вартості випущених акцій товариства.

3. Сумарній вартості коштів, які належать до сплати учасниками за придбані ними акції товариства.

4. Сумарній вартості коштів, сплачених учасниками товариства.

5. Сума за статтею «Неоплачений капітал»:

1. Збільшує загальну суму власного капіталу.

2. Зменшує загальну суму власного капіталу.

3. Не впливає на суму власного капіталу.

6. Підприємство «А» на своєму балансі має довгострокові фі­нансові вкладення у підприємство «Б», які обліковуються мето­дом участі в капіталі. За підсумками звітного року підприємст­во «Б» отримало чистий прибуток ЗО тис. грн. Яким чином ці результати будуть відображені у Завіті про власний капітал, якщо частка підприємства «А» у статутному капіталі підпри­ємства «Б» становить 25%?

1. За статтею «Нерозподілений прибуток»— у сумі 7500 грн.

2. За статтею «Інший додатковий капітал»—7500 три.

3. За статтею «Статутний капітал» — 7500 грн.

4. Ця операція не буде відображена у цьому звіті.

7. Підприємство 01.07.2001 року отримало безкоштовно меб­лі справедливою вартістю 60000 грн. Керівництво підприємства оцінило строк їх корисного використання — 6 років, ліквідаційна вартість — 10 тис. грн. У Звіті про власний капітал внаслідок її операції за 2001 рік будуть відображені:

1. Доход від безкоштовно отриманих активів — 60 тис. грн.

2. Збільшення іншого додаткового капіталу — 60 тис. грн.

3. Витрати на амортизацію комп'ютера— 8,3 тис. грн.

4. Збільшення іншого додаткового капіталу — на 50 тис. грн.


^ 2.6. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК І ЗМІНИ У ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ

1. Підприємство переглянуло строк корисного використання необоротного активу в бік зменшення. За П(С)БО 6 це:

1. Зміна облікової політики.

2. Виправлення помилок.

3. Зміна облікової оцінки.

4. Втрата корисності активу.

2. Керівництво підприємства вирішило змінити метод оцінки своїх запасів з середньозваженої на ФІФО у період зростання цін. Як це рішення буде класифіковано за П(С)БО 6:

1. Зміна облікової політики.

2. Зміна облікової оцінки.

3. Помилка.

4. Не стосується П(С)БО 6.

3. Не вважаються зміною облікової політики:

1. Використання принципу нарахування замість касового методу.

2. Капіталізація витрат на позику замість їх відображення у складі витрат періоду.

3. Відображення у складі витрат періоду витрат на дослідження і розробки замість їх капіталізації.

4. Визначення облікової політики щодо операцій, які не відобража­лися раніше.


^ 3. ТЕМАТИКА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Курсова робота є складовою частиною у вивченні дисцип­ліни «Звітність підприємств».

Мета роботи:

• закріпити теоретичні знання студентів;

• виробити у студентів уміння використовувати нормативні акти, методичні рекомендації тощо для складання відповідних форм звітності;

• виробити у студентів навички критичної оцінки існуючої практики обліку і звітності.

Курсова робота складається з двох частин: теоретичної і практичної. Теоретична частина виконується за наведеною тема­тикою.

^ 3.1. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

1. Склад і структура річної та поточної звітності в Україні. За­гальна характеристика форм звітності.

2. Засоби забезпечення достовірності звітних даних.

3. Підготовка облікових даних для складання звітності.

4. Особливості побудови і змісту фінансової звітності суб'єк­тів малого підприємництва.

5. Способи виправлення помилок (перекручень), які допущені у звітах. Навести приклади виправних проведень.

6. Принципи побудови і зміст діючої форми балансу підприємства.

7. Характеристика розділів балансу і основних статей кожного розділу. Узгодженість з показниками інших форм звітності.

8. Принципи оцінки статей балансу. Особливості оцінки та переоцінювання основних статей активу балансу.

9. Особливості відображення в балансі фінансових результатів підприємства.

10. Підготовка облікових даних для складання балансу, мето­дика і техніка заповнення форм балансу.

11. Порядок складання ліквідаційного балансу при банкрутст­ві підприємства.

12. Структура і зміст Звіту про фінансові результати. Джерела даних для його складання.

13. Структура, зміст і порядок складання приміток до фінан­сового звіту підприємства.

14. Особливості складання фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва.

15. Структура і зміст форми «Звіт про рух грошових коштів», джерела інформації для їх складання.

16. Структура і зміст форми «Звіт про власний капітал». Дже­рела інформації для її складання.


^ 3.2. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Кожен студент вибирає одну тему із наведеного переліку відповідно до його порядкового номера у списку групи.

Практичними матеріалами для написання курсової роботи є дані підприємства, на якому студент працює.


^ 3.3. НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Після вибору теми необхідно підібрати літературні джерела, приб­лизно 7—10, опрацювати їх і скласти план роботи (на 2—3 питання).

Загальний обсяг теоретичної частини роботи не повинен пере­вищувати 10 сторінок машинописного тексту, надрукованого че­рез 2 інтервали.

Для написання роботи поряд з опрацюванням джерел потрібно ознайомитися з практикою організації обліку і звітності на під­приємстві, по матеріалах якого готується робота.

Робота повинна бути виконана самостійно, без копіювання те­ксту підручника або посібника, інструкцій та інших нормативних документів.

У тексті слід давати посилання на джерела, які подані у спис­ку літератури.

Робота надсилається до академії, рецензується та оцінює­ться за результатами захисту.

3. Друга частина контрольної роботи з фінансової звітності виконується шляхом складання звітних форм:

№ 1 — Баланс підприємства

№ 2— Звіт про фінансові результати

№ 3 — Звіт про рух грошових коштів

№ 4 — Звіт про власний капітал.

Наведені звітні форми складаються за матеріалами базового підприємства на підставі облікових даних будь-якого періоду (квартал, півріччя, 9 місяців чи рік).

Для підтвердження даних, наведених у звітних формах, до них обов'язково додається Витяг (виписка) з Головної книги підпри­ємства за такою формою:

Рахунок _________

(шифр, назва)


Без такого додатка контрольна робота до захисту не допускає­ться. Цю частину курсової роботи можна подати у вигляді шахової оборотної відомості.

Обов'язковим додатком до роботи є Таблиця аналізу порів­нянності показників типових форм річного фінансового звіту підприємства, яка складається за формою, наведеною в наказі МФУ від 09.01.2001р.№ 0531.

Студентам, які працюють на малих підприємствах, дозволяє­ться подати «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» у складі форм № 1-м, 2-м з обов'язковим поданням Витягу з Голо­вної книги і таблиці аналізу порівнянності показників.


^ 4. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основної

1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». Затверджений Верховною Радою України 16.07.99 № 996 — XIV.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Затверджене наказом Мінфіну України 31.03.99 №87.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»: За­тверджене наказом Мінфіну України 31.03.99 № 87.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінан­сові результати»: Затверджене наказом Мінфіну України 31.03.99 № 87.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»: Затверджене наказом Мінфіну України 31.03.99 №87.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про влас­ний капітал»: Затверджене наказом Мінфіну України 31.03.99 № 87.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»: Затверджене наказом Мінфіну України 31.03.99 р. № 87.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств»: Затверджене наказом Мінфіну України 07.07.99 № 163.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 «Консолідована фінансова звітність». Затверджене наказом Мінфіну України 07.07.99 №163.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва».


Додаткової

11. Фінансова звітність за національними положеннями (стандарта­ми) бухгалтерського обліку. Практичний посібник. — К.: Лібра, 1999.—336с.

12. Порядок подання фінансової звітності: Затв. Постановою КМУ від 28.02.2000 №419.

13. Перелік видів діяльності, по яких складається зведена фінансова звітність: Затв. Наказом Мінфіну України від 24.02.2000 № 37.

14. Рекомендації з перевірки зіставності показників форм річної фі­нансової звітності підприємств (додаток до листа Мінфіну України від 09.01.2001р. №053-41).

15. Грабова Н. М., Добровський В. М. Бухгалтерський облік на вироб­ничих і торговельних підприємствах, 2000. — К.: «АСК», 2000. — 624 с.

16. Горгщкая Н. Г. Новая финансовая отчетность. — К.: Техніка, 1999.—136с.

17. Голов С. Ф., Костюченко В. М. Бухгалтерський облік за Міжна­родними стандартами. — К.: Екаутінг, 2000. — 384 с.

18. Качалин В. В. Финансовый учет й отчетность в соответствии со стандартами СААР. — М.: Дело, 1998. — 432 с.

19. Соловьева О. В. Зарубежные стандарты учета и отчетности: Учебное пособие.—М.: Аналитика-Пресс, 1998.

20. Винсент Дж. Лав. Как понимать и использовать финансовую отчетность (пер. с англ. с дополнениями). —М.: 1996. — 352 с.

21. Ткач В. Й. Международная система учета и отчетности. — М.:

Финансы и статистика, 1992,

22. П(С)БО 7 «Основні засоби».

23. П(С)БО 8 «Нематеріальні активи».

24. П(С)БО 9 «Запаси».

25. П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

26. П(С)БО 11 «Зобов'язання».

27. П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».

28. П(С)БО 15 «Дохід».

29. П(С)БО 16 «Витрати».

30. Бухгалтерський облік і фінансова звітність: Навчально-практичний посібник / За ред. С. Ф. Голова. — Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс-клуб», 2000. — 768 с.


Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи, практичних занять і курсової роботи з дисципліни «Звітність підприємства» (для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 7.050106 - “Облік і аудит”)


Укладач: Гордієнко Наталія Іванівна


Редактор С.Д.Сусло


План 2003 поз.174


Підп. до друку Формат 60Х84/116

Папір офісний. Друк на різографі. Обсяг 1,0

Умов.- друк. арк. 1,0 Обл.- вид. арк.

Тираж 120 прим. Зам.№ Ціна договірна

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХДАМГ

61002, Харків, вул. Революції,12

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи