О. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент icon

О. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
Скачати 153.32 Kb.
НазваО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
О.Л. Голубенко „______"________________ 2010 р. ПОЛОЖЕННЯ<><> <
Дата24.06.2012
Розмір153.32 Kb.
ТипРегламент

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Ректор Східноукраїнського національного університету

імені Володимира Даля

________________ О.Л. Голубенко

„______”________________ 2010 р.


ПОЛОЖЕННЯ

Про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля


1. Загальні положення

1.1. Це Положення регламентує порядок створення і функціонування студентського самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (далі - Університет).

1.2. Студентське самоврядування в Університеті є гарантованим державою правом осіб, які навчаються в Університеті, самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень. Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах і є невід’ємною частиною громадського самоврядування Університету.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів в Університеті та їхню участь в управлінні Університетом. Органи студентського самоврядування здійснюють свою діяльність в інтересах всього студентства Університету.

1.3. У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються в Університеті за всіма формами навчання. Кожен студент має право обирати й бути обраним до органів студентського самоврядування.

1.4 У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, рішеннями спеціально уповноваженого органу виконавчої влади в галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться Університет, а також Статутом Університету і цим Положенням.

1.5. Ректор Університету має всебічно сприяти створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування.

1.6. Студентське самоврядування в Університеті діє на основі принципів законності, демократичності, гласності, виборності та добровільності. Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних партій і рухів, громадських і релігійних організацій.

1.7. Органи студентського самоврядування Університету можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів і молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.

1.8. У своїй діяльності органи студентського самоврядування не дублюють роботу первинної профспілкової організації студентів, а співпрацюють з нею.

1.9. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Статуту Університету представники студентського самоврядування Університету входять до складу Вченої ради та Конференції трудового колективу Університету, вчених рад факультетів.


2. Основні завдання

2.1. Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

2.2. Основними завданнями органів студентського самоврядування Університету є:

1) забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

2) контролювання виконання студентами своїх обов’язків;

3) сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів;

4) ініціювання створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;

5) координація діяльності старостату, кураторів навчальних груп, студентських активів груп;

6) безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики;

7) залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час (спільно з навчальною частиною);

8) сприяння проведенню урочистих святкових заходів, вечорів відпочинку, конкурсів, КВК, посвят у студенти, випускних вечорів тощо;

9) участь в організації разом із заступниками деканів з виховної роботи, проректором з адміністративно-господарчої роботи, директором студмістечка належного побуту, відпочинку і дозвілля студентів, які мешкають у гуртожитку, участь у поселенні студентів до гуртожитку та їх виселенні;

10) забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;

11) забезпечення інформаційної, правової, психологічної, фінансової й іншої допомоги студентам (спільно з відповідними службами Університету);

12) участь у розподілі стипендіального фонду;

13) представництво в колегіальних, представницьких, робочих, дорадчих органах Університету та їхніх структурних підрозділах;

14) організація та координація роботи органів студентського самоврядування в гуртожитках і студмістечку, на факультетах і в інститутах;

15) контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку, навчальною, трудовою дисципліною студентів; оперативне реагування на випадки їх порушення;

16) пропаганда здорового способу життя, запобігання з боку студентів правопорушень, тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотиків, тощо;

17) співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів.


3. Структура й організація роботи

3.1. Студентське самоврядування в Університеті здійснюється на рівні Університету та його структурних підрозділів: факультету, інституту, курсу, навчальної групи, гуртожитку, блоку гуртожитку.

Первинна структурна одиниця студентського самоврядування створюється на рівні академічної групи.

На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. Їх формування і термін повноважень визначаються цим Положенням.

3.2. Вищим органом студентського самоврядування в Університеті є Загальноуніверситетська рада студентів (далі – ЗРС), яка скликається не менше одного разу на рік. На засіданні ЗРС від кожного факультету мають бути присутні не менше 9 представників (голова студради факультету, заступник голови, секретар, голова профспілки, старости потоків або інші делегати).

Засідання ЗРС очолює голова. Секретар веде протокол засідання та відповідає за організаційні моменти. Голову і секретаря обирають з числа присутніх у залі представників факультетів простою більшістю голосів (50%+1 голос) шляхом відкритого голосування пакетом (відразу за обох).

Позачергова ЗРС скликається на вимогу 20% студентів Університету. Позачергове зібрання ЗРС може ініціювати Координаційна рада двома третинами голосів у зв’язку з необхідністю.

ЗРС окреслює основні напрямки діяльності органів студентського самоврядування Університету, затверджує Положення про студентське самоврядування, обирає голову Координаційної ради студентського самоврядування, обирає представників з числа студентів Університету для входження до складу Вченої ради Університету, затверджує склад виконавчих органів студентського самоврядування, заслуховує звіти.

3.3. Головним виконавчим органом студентського самоврядування Університету є Координаційна рада (далі – КР), яка координує напрям діяльності нижчих рівнів студентського самоврядування. КР збирається один раз на місяць, але в разі виникнення термінових питань графік зборів може змінюватись.

До складу КР входить голова, секретар, голови студрад факультетів і гуртожитків. На засіданні КР може бути присутній представник адміністрації Університету, який у разі виникнення суперечливих питань має право дорадчого голосу.

Серед членів КР обираються 6 відповідальних за напрями роботи в Університеті: науково-дослідної, соціально-правової, зовнішніх зв’язків (ЗМІ, інші навчальні заклади тощо), фінансової, культурно-масової та спортивно-оздоровчої.

Голову КР обирають на ЗРС таємним голосуванням терміном на один рік з числа студентів Університету. Якщо головою КР обрано голову студради факультету, він складає свої повноваження на факультеті. Голова КР може бути переобраний ЗСР на новий термін.

Секретаря КР та відповідальних за напрями роботи обирають з числа дійсних членів КР за поданням голови КР або з числа інших студентів Університету шляхом самовисування останніх.

3.4. Координаційна рада студентського самоврядування в межах здійснення своїх прав реалізує такі завдання:

- забезпечує постійний зв’язок і взаємодію між органами студентського самоврядування структурних підрозділів Університету, суб’єктами управління Університетом під час реалізації державної політики у сфері освіти, праці, соціального становлення та розвитку молоді;

- аналізує практику застосування законодавства і прогнозування суспільних процесів під час навчання, соціального становлення та розвитку студентської молоді, молодих спеціалістів і громадян, розроблення та внесення за результатами такого аналізу відповідних пропозицій згідно зі Статутом університету;

- ухвалює повноваження відповідальних за напрями роботи, порядок їх звітності;

- інформує студентів про поточну діяльність органів студентського самоврядування;

- визначає порядок обрання відповідними органами студентського самоврядування представників до вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету – Загальних зборів (Конференції) трудового колективу, Вченої ради Університету, вчених рад факультетів;

- не менше одного разу на рік заслуховує звіти органів студентського самоврядування факультетів і виносить ухвалу щодо їхньої діяльності;

- розглядає найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями діяльності органів студентського самоврядування.

3.5. Повноваження голови Координаційної ради:

1) представляє інтереси студентів Університету в усіх органах, організаціях і установах у межах своїх повноважень і входить до складу Вченої ради Університету як виборний керівник органів студентського самоврядування відповідно квотам, визначеним Статутом Університету;

2) організовує роботу КР і несе відповідальність за ефективність її діяльності, підписує разом з секретарем протоколи засідань КР;

3) пропонує на голосування для затвердження КР кандидатури секретаря КР та відповідальних за напрями роботи заступників голови КР;

4) може передавати частину своїх повноважень заступникам;

5) координує роботу голів самоврядування нижчих рівнів;

6) отримує від адміністрації Університету та органів студентського самоврядування факультетів необхідну інформацію для здійснення своєї діяльності;

7) у межах своїх повноважень на виконання рішень КР видає усні та письмові розпорядження, які обов’язкові для виконання всіма органами студентського самоврядування Університету;

8) координує діяльність відповідальних за напрями роботи;

9) не менше одного разу на рік звітує перед ЗРС про діяльність КР;

10) бере активну участь в організації та проведенні студентських конференцій Університету;

11) виконує доручення адміністрації Університету, пов’язані з організацією студентських заходів, акцій і програм;

12) може бути присутнім на засіданнях вчених рад факультетів під час розгляду питань студентського самоврядування з правом дорадчого голосу;

13) делегує представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України та до інших органів студентського самоврядування України.

3.6. Повноваження голови КР припиняються достроково у разі:

1) складення повноважень за його особистою заявою;

2) втрати статусу студента Університету;

3) висловлення недовіри ЗР студентів у зв’язку з визнанням роботи голови КР незадовільною.

У разі дострокового припинення повноважень голови КР виконання його обов’язків на період до обрання нового голови КР покладають на одного із заступників голови КР або іншого члена КР, якого обирають на засіданні КР.

3.7. Після припинення повноважень у зв’язку із закінченням терміну голова КР виконує свої обов’язки до обрання нового голови КР.

3.8. Виконуючий обов’язки голови КР зобов’язаний скликати та провести ЗРС для проведення виборів голови КР протягом двох місяців.

3.9. Секретар КР має такі обов’язки:

1) веде протоколи засідань КР;

2) готує і разом з головою КР підписує витяги з протоколів;

3) реєструє вхідні та вихідні документи КР;

4) за дорученням голови КР, його заступника або за рішенням КР готує документи для підпису;

5) відповідає за документообіг КР.

За збереження документації КР відповідають голова і секретар КР.

3.10. Виконавчими органами студентського самоврядування на факультеті та в гуртожитку є рада, в навчальній групі й на блоці в гуртожитку - актив.

3.11. Рада студентського самоврядування факультету (далі – студрада факультету) є постійно діючим виконавчим органом студентського самоврядування, що у своїй діяльності керується рекомендаціями КР. Студради факультетів підконтрольні ЗРС та підзвітні КР.

До складу студради факультету має входити не менше 5 осіб, що навчаються на факультеті, ─ голова, один або кілька його заступників, секретар, відповідальні за напрями роботи на факультеті, інші члени. Враховуючи специфіку кожного факультету, склад і кількість членів студради можуть варіюватися.

Голову студради факультету таємним голосуванням обирають на один рік студенти цього факультету з числа осіб, що навчаються на факультеті. У разі закінчення терміну повноважень голову можуть переобрати на новий термін.

Секретаря і відповідальних за напрями роботи заступників голови обирає студрада факультету за поданням голови або шляхом самовисування з числа студентів факультету.

Засідання студради факультету проводять у робочому порядку за необхідності, але не менше одного разу на місяць, і вважають чинними, якщо на них присутні не менше двох третин від числа обраних до їхнього складу членів. Рішення приймають простою більшістю голосів. Засідання студради веде голова або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписує голова (заступник) і секретар.

3.12. Голова студради факультету:

- організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності виконавчого органу студентського самоврядування на своєму факультеті;

- представляє інтереси студентської громади;

- пропонує на голосування для затвердження студрадою факультету кандидатур секретаря та відповідального(их) за напрями роботи заступника(ів) голови;

- може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів і комісій Університету та входить до складу Вченої ради факультету як виборний керівник органу студентського самоврядування;

- делегує свої повноваження заступнику;

- забезпечує організацію проведення загальних зборів студентів факультету;

- ініціює проведення позачергових загальних зборів;

- має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;

- має інші права й обов’язки, передбачені Положенням про студентське самоврядування в Університеті.

3.13. Секретар студради факультету веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг, а разом з головою - за збереження документації органу студентського самоврядування.

3.14. При студраді факультету можуть створюватися сектори за напрямами роботи: навчальної, науково-дослідної, культурної, правової, спортивно-оздоровчої, преси, зв’язків з іншими ВНЗ та ін., які очолюють відповідальні за напрями роботи на факультеті.

3.15. Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх повноважень доводять до відома адміністрації відповідного рівня.


4. Права й обов'язки органів студентського самоврядування

4.1. Органи студентського самоврядування Університету відповідних рівнів мають право:

Разом з адміністрацією Університету вирішувати питання про:

 1. відрахування осіб, які навчаються в Університеті, та їх поновлення на навчання;

 2. переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

 3. переведення осіб, які навчаються в Університеті за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

 4. призначення заступника декана, проректора, які відповідають за роботу зі студентами;

 5. поселення до гуртожитку та виселення з нього осіб, які навчаються в Університеті;

 6. затвердження рішень щодо студентських містечок і гуртожитків Університету.

У рамках власних повноважень:

 • ухвалювати акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;

 • проводити організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі й інші заходи;

 • сприяти працевлаштуванню осіб, які навчаються в Університеті;

 • делегувати для входження до складу Вченої ради Університету, вчених рад факультетів, Конференції трудового колективу Університету представників з числа осіб, які навчаються в Університеті, у кількості не менше 10% загальної чисельності складу відповідного колегіального органу. Виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті, для входження до складу Вченої ради Університету та Конференції трудового колективу Університету обираються ЗРС. Виборні представники для входження до складу вчених рад факультетів обираються студрадою факультету з числа осіб, які навчаються на відповідному факультеті;

 • отримувати від адміністрації консультативну підтримку й інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;

 • звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації відповідного рівня й органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, які належать до кола повноважень цього органу, та отримувати відповіді на порушені питання;

 • вести конструктивний діалог з адміністрацією Університету щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права студентів. За необхідності подавати скарги на відповідні дії згідно із Законом України «Про звернення громадян», вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством;

 • делегувати представників до обласної, Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України;

 • виконувати інші функції, передбачені законодавством України.

4.2. Органи студентського самоврядування Університету зобов’язані:

1) забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти виконанню студентами своїх обов’язків;

2) порушувати проблеми студентів перед адміністрацією;

3) звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність;

4) сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;

5) координувати свою діяльність в Університеті з іншими студентськими об’єднаннями, осередками тощо;

6) узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування в Університеті й інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних і робочих органів Університету.

5. Фінансування діяльності органів студентського самоврядування

Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені Вченою радою Університету в розмірі не менше 0,5% коштів спеціального фонду Університету.

Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань і повноважень. Не менш як 30% коштів мають витрачатися на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються в Університеті.


6. Права й обов’язки адміністрації Університету щодо взаємодії з органами студентського самоврядування

6.1. Адміністрація Університету має право:

- отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування Університету (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

- скликати позачергові загальні збори студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту Університету та цього Положення;

- брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо).

6.2. Адміністрація Університету зобов’язана:

За погодженням з органами студентського самоврядування Університету ухвалювати рішення про:

- відрахування осіб, які навчаються в Університеті, та поновлення їх на навчання;

- переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

- переведення осіб, які навчаються в Університеті за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

- призначення заступника декана, проректора, які відповідають за роботу зі студентами;

- поселення до гуртожитку та виселення з нього осіб, які навчаються в Університеті;

Ректор Університету має всебічно сприяти створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування (надання приміщення, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв’язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів), надавати інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування в Університеті.


7. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування Університету

7.1. Органи студентського самоврядування Університету можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об’єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень.

7.2. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбуватися за погодженням з адміністрацією Університету.

7.3. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти формуванню позитивного іміджу Університету.


Схвалено Загальноуніверситетською радою студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля


Голова Загальноуніверситетської

ради студентів О.В. Кривонос


Погоджено:

Проректор з науково-педагогічної роботи

______________Г.П. Щедрова

Юрисконсульт університету

______________Г.В. Радецька 

Голова профкому студентів університету

_______________І.С. НіколаєнкоСхожі:

О. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
О. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент iconПоложення про студентське самоврядування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки Загальні положення
Студентське самоврядування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (далі студентське самоврядування)...
О. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент iconПоложення про студентське самоврядування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки Загальні положення
move to 0-16829266
О. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет положення про студентське самоврядування київ-2010 розділ загальні положення
Студентське самоврядування в Національному авіаційному університеті (далі нау) -це самостійна громадська діяльність студентів, яка...
О. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент iconПоложення про студентське самоврядування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки
Студентське самоврядування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (далі студентське самоврядування) це реальна...
О. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
О. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет положення про студентське самоврядування київ-2010 розділ загальні положення
move to 0-22899952
О. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент iconПоложення про організацію дистанційного навчання в луганському національному університеті імені тараса шевченка загальні положення
...
О. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент iconПоложення про студентську раду університету Згідно з Положенням про студентське самоврядування в пдпу ім. К. Д. Ушинського (січень 2001р.) Одеса 2008 загальні положення
Самоврядування в університеті – це самостійна громадська діяльність студентів по реалізації функції управління університетом, яка...
О. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент iconПротокол №­­­­ ­ від 2014р. Положення про студентський Парламент
Це Положення регламентує порядок створення і функціонування студентського самоврядування у Тернопільському національному економічному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи