Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 432.35 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/2
Дата01.06.2012
Розмір432.35 Kb.
ТипДокументи
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

Робоча програма,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни “Економічна теорія”

для студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання


Дніпропетровськ НМетАУ 2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


Робоча програма,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни “Економічна теорія”

для студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання


Затверджено

на засіданні Вченої ради академії

Протокол № 9 від 30.12.2008 р.


Дніпропетровськ НМетАУ 2009

УДК 330.1

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Економічна теорія” для студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання /Укл. Н.І. Ткаченко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 27 с.


Наведені робоча програма, тематика і методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань, приклади оформлення використаної літератури, титульної сторінки та ін.

Призначені для студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання.


Укладач Н.І. Ткаченко, канд. екон. наук, доц.


Відповідальний за випуск В. Н. Тарасевич, д-р екон. наук, проф.


Рецензент І.Г. Сокиринська, канд. екон. наук, доц. (НМетАУ)


^ РОБОЧА ПРОГРАМА

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

заочної форми навчання

^

Тематика лекцій

з дисципліни «Економічна теорія»


1

Економічна теорія: предмет і метод пізнання.

2

Суспільне виробництво: зміст і основні економічні проблеми.

3

Власність в економічній системі суспільства.

4

Основи товарного виробництва і ринку.

5

Традиційні економічні системи. Етапи розвитку капіталізму.

6

Сучасна змішана економіка: діалектика ринкових і регулюючих механізмів.

7

Економіка тоталітарно-бюрократичного ладу: зміст і проблеми трансформації.

8

Національна економіка: цілі та ефективність.

9

Суспільне відтворення і загальна економічна рівновага.

10

Циклічність економічного розвитку і економічне зростання.

11

Економічна політика і держава. Фінансова система і фінансова політика.

12

Грошово-кредитна система і монетарна політика. Інфляція і антиінфляційна політика.

13

Інтернаціоналізація виробництва і функціонування світової економіки.

14

Світова економіка і глобальні проблеми сучасності.


^

Зміст дисципліниРозділ 1. Загальні основи економічного розвитку.

1

Економічна теорія: предмет і метод пізнання.

Зародження і основні етапи розвитку економічної теорії. Предмет і функції економічної теорії. Економічні категорії і економічні закони.

Методи економічної теорії.

Економічна теорія і економічна політика.

Роль економічної теорії в умовах реформування економіки України.
2

Суспільне виробництво: зміст і основні економічні проблеми.

Суспільне виробництво і економіка. Фактори виробництва. Поняття відтворення. Технологічні способи виробництва. Система потреб. Основні економічні проблеми. Вибір в економіці.

Результати виробництва. Суспільний продукт і його структура. Поняття економічного прогресу.
3

Власність в економічній системі суспільства.

Суть власності. Суб'єкти і об'єкти привласнення. Типи власності і типи соціально-економічного ладу. Економічні види і форми власності.

Власність в системі виробничих відносин. Власність і економічні інтереси. Власність, експлуатація і управління.

Історичний процес зміни суспільних способів виробництва як процес докорінних перетворень форм і видів властивості.

Необхідність і суть докорінних змін властивості при переході до ринкової економіки.

Приватизація і роздержавлення.
4

Основи товарного виробництва і ринку.

Форми суспільного господарства. Натуральне господарство. Товарне виробництво: суть, причини виникнення, характерні риси. Товар і його властивості.

Гроші. Альтернативні підходи до виникнення, суті та функції грошей.

Трудова теорія вартості. Закон вартості: зміст, функції, механізм дії.

Товарне виробництво і ринок. Альтернативні визначення ринку. Структура і інфраструктура ринку. Поняття ринкового механізму, попиту і пропозиції.
^ Розділ 2. Еволюція ринкових відносин і економічні системи.
5

Традиційні економічні системи. Етапи розвитку капіталізму.

Економічні основи докапіталістичних способів виробництва. Чистий капіталізм і його характерні риси. Перетворення грошей у капітал. Робоча сила як товар. Процес створення вартості і додаткової вартості.

Суть капіталу. Альтернативні погляди на капітал. Постійний і змінний капітал. Норма додаткової вартості.

Нагромадження капіталу: суть, джерела, фактори. Норма нагромадження.

Суть, форми і системи заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата.

Монополістичний капіталізм. Альтернативні погляди на суть монополістичного капіталізму. Об'єктивні основи, етапи і форми становлення монополій. Транснаціональні корпорації.

Державно-монополістичний капіталізм. Суть, етапи розвитку і форми державно-монополістичного капіталізму. Економічна роль і функції держави.
6

Сучасна змішана економіка: діалектика ринкових і регулюючих механізмів.

Об'єктивні основи виникнення і розвитку змішаної економіки. Змішана економіка і соціально-економічний прогрес суспільства.

Діалектика ринкових регулюючих механізмів.

Недержавне регулювання економіки.

Маркетинг: суть, цілі, причини, функції і методи.
7

Економіка тоталітарно-бюрократичного ладу: зміст і проблеми трансформації.

Основи і суперечності економічної системи тоталітарно-бюрократичного ладу.Відчуження, монополізм, антиринковість, бюрократизм. Командно-бюрократична система господарювання. Перехід до соціально-орієнтованої ринкової економіки: зміст і проблеми.
^ Розділ 3. Національна економіка: основи функціонування і розвитку.
8

Національна економіка: цілі та ефективність.

Зміст і кордони національної економіки. Цільова функція національної економіки і її об'єктивні основи.

Підприємство (фірма) як основна ланка економіки і його цілі (поняття).

Виробничі фонди і їх структура.

Фізичне і моральне зношування основних фондів. Амортизація.

Собівартість і її структура. Прибуток і рентабельність. Показники ефективності роботи підприємства.

Ціноутворення.

Система цін. Єдність і відмінність комерційного і господарського розрахунку.

Національне багатство.

Ефективність національної економіки:

суть, форми, показники і шляхи підвищення.
9

Суспільне відтворення і загальна економічна рівновага.

Суть суспільного відтворення.

Відтворення суспільного продукту. Валовий, кінцевий, чистий продукт. Національний доход, його розподіл і перерозподіл.

Умови реалізації сукупного суспільного продукту К. Маркса. Міжгалузевий баланс виробництва і розподілу продукту.

Відтворення людини і відтворення робочої сили в різних сферах народного господарства.

Екологічна система і проблеми її відтворення.
10

Циклічність економічного розвитку і економічне зростання.

Цикли економічного розвитку, їх види і матеріальна основа.

Теорія короткострокових, середньострокових і довгострокових економічних циклів.

Характеристика фаз середньострокового циклу.

Теорія ділового циклу та її практичне значення. Антициклічне регулювання.

Сучасний тип економічного зростання і його особливості.

Марксистська концепція економічного зростання (основні питання).
11

Економічна політика і держава. Фінансова система і фінансова політика.

Державний сектор: роль і кордони. Господарський механізм: суть, структура, функції і моделі. Господарський механізм і економічна політика держави. Формування економічної політики.

Планомірність і планування.

Суть і функції фінансів. Фінансова система: структура, суб'єкти і об'єкти.

Бюджетний дефіцит і державний борг: причини виникнення, наслідки і шляхи подолання.

Система оподаткування. Податкова політика.
12

Грошово-кредитна система і монетарна політика. Інфляція і антиінфляційна політика.

Грошовий обіг. Економічна природа кредитних грошей. Грошовий ринок у короткому і довгостроковому періодах.

Ринок цінних паперів і його взаємодія з грошовим ринком.

Суть, функції, принципи і форми кредиту. Кредитна система і її структура.

Банки і банківська система. Національний банк: види і операції. Угоди, що створюють і не створюють гроші.

Грошово-кредитна політика і її інструменти. Кейнсіанська і монетарна концепції грошово-кредитної політики. Рецепти теорії "раціональних очікувань" і "неокласичного синтезу".

Інфляція: причини, механізм, наслідки. Стагфляція. Антиінфляційна політика.^ Розділ 4. Основи світової економіки.
13

Інтернаціоналізація виробництва і функціонування світової економіки.

Суть і характеристика світового господарства. Міжнародний

поділ праці як основа інтернаціоналізації економіки і формування світового господарства.

Міжнародні економічні відносини: міжнародна спеціалізація і кооперування виробництва; міжнародна торгівля товарами і послугами; міжнародна міграція робочої сили; валютні відносини.

Міжнародні економічні організації і регулювання економічних відносин.

Сучасна система взаємовідносин держав світу: суть, тенденції розвитку. Пріоритети світового розвитку.

Економічна інтеграція і проблеми країн, що розвиваються.
14

Світова економіка і глобальні проблеми сучасності.

Зміст і класифікація глобальних проблем. Варіанти вирішення глобальних проблем і роль світової економіки.

Глобалізація економіки і можливості глобального управління. Новий світовий економічний порядок: причини виникнення, зміст і перспективи.^

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання індивідуальних (контрольних) робіт з дисципліни

“Економічна теорія”Загальні вимоги до виконання індивідуальної (контрольної) роботи з дисципліни “Економічна теорія”


  1. ^

    Мета і завдання індивідуальної (контрольної) роботи


Індивідуальна (контрольна) робота з економічної теорії є невід’ємною складовою частиною усього учбового процесу і являє собою важливу форму самостійної роботи студентів заочної форми навчання по вивченню дисципліни.

Виконання контрольної роботи направлено, з одного боку, на більш глибоке вивчення економічних проблем, а, з іншого, - на виробітку у студентів елементарних навичок наукового дослідження.

Контрольна робота відображає рівень теоретичних знань студента, отриманих в ході вивчення даної дисципліни, і здатність застосовувати їх в реальному житті.
^
Порядок виконання контрольної роботи наступний:

1. Вибір варіанта, теоретичних питань, задач та їх затвердження.

2. Вивчення літератури, статистичного матеріалу.

3. Написання контрольної роботи.

4. Оформлення контрольної роботи.

5. Захист.

^

2. Вибір варіанта, теоретичних питань, задач та їх затвердження


Написання контрольної роботи починається з вибору варіанта та відповідних йому теоретичних питань та практичних завдань (задач). Тематика контрольних робіт розробляється викладачем, який читає лекційний курс, і надається студентам. Відповідно до двох останніх цифр номеру залікової книжки студента групи відбувається закріплення за ним варіанту контрольної роботи. Для студентів, що складають дисципліну «Економічна теорія» як академічну різницю призначені теоретичні питання з 100 по 120, а номер практичного завдання призначає керівник контрольної роботи.

Завдання складається з одного теоретичного питання та одного практичного завдання (задачі).

Визначившись з варіантом та завданнями контрольної роботи, студент приступає до підбору і вивчення літератури. Значну допомогу в цьому йому може надати перелік літератури (підручників, навчальних посібників, монографій, наукових статей і т.п.) та джерел у мережі Інтернет, наданий викладачем у ході читання лекцій, а також наявний тематичний каталог учбово-методичного кабінету кафедри політичної економії НМетАУ (ауд. 201, з 13.00 до 16.30). У процесі вивчення основної і додаткової літератури студент складає розгорнутий план контрольної роботи, який складається зі вступу, теоретичного питання та практичного завдання (задачі), висновку, списку літератури, що використовується.

План узгоджується з керівником, після чого студент приступає до написання тексту контрольної роботи.
^

3. Написання тексту індивідуальної (контрольної) роботи


Контрольна робота повинна продемонструвати ступінь опанування студентом навчального матеріалу, вміння самостійно осмислити і систематизувати навчальну інформацію, чітко, стисло та логічно викласти матеріал, обґрунтувати власну думку, зробити висновки.

Висвітлення теоретичного питання потребує розгорнутого плану, вступу, обов’язково повинно завершуватись висновками та списком використаної літератури (не менше чотирьох літературних джерел). Розв’язання задач повинно супроводжуватися поясненнями, формулами та висновками.

У тексті контрольної роботи обов’язково повинні використовуватися основні елементи економічного аналізу: графічне або математичне моделювання, зведені таблиці та діаграми.

На закінчення автор повинен чітко сформулювати основні теоретичні висновки і практичні рекомендації, що органічно витікають з кожного питання його роботи. По своєму обсягу висновок не повинен перевищувати 1 сторінку.

Консультуючись з викладачем в процесі написання роботи, студент може отримати відповіді на всі питання, що його цікавлять.

Готову контрольної роботу студент повинен здати до учбово-методичного кабінету кафедри політекономії (ауд. 201, з 13.00 до 16.30) не пізніше ніж за 20 календарних днів до іспиту.

Викладач перевіряє роботу в 14 денний термін з дня здачі та реєстрації роботи у кабінеті.
^

4. Оформлення індивідуальної (контрольної) роботи


Контрольна робота може бути виконана російською або українською мовою.

Перша сторінка роботи – титульний аркуш (див. додаток 1). На другій сторінці наводиться план роботи з вказівкою номерів сторінок, які відповідають питанням і підпитанням роботи (див. додаток 2). Текст роботи пишеться на одній стороні стандартного аркуша (формат А4) розбірливо і акуратно.

Обсяг контрольної роботи – 10-12 сторінок формату А-4.

У разі виконання контрольної роботи на комп’ютері загальні вимоги до форматування тексту є такими: шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал – 1,5, всі поля 2 см, абзац – 1,25 – 1,27 см, форматування тексту по ширині аркуша, нумерація сторінок у правому верхньому куті. Обов’язковою умовою є наявність полів для зауважень рецензента і нумерація сторінок. На перших трьох сторінках номери сторінок не проставляються.

У список літературних джерел, що розташований в кінці контрольної роботи, включається література, яку безпосередньо використано при написанні роботи (вона цитувалася, на неї посилалися або вона послужила відправною точкою при формуванні концепції автора).

Список літератури формується в наступному порядку:

1) законодавчі акти України в хронологічному порядку їх прийняття;

2) монографії, збірники, статті - в алфавітному порядку прізвищ авторів; що не мають на титульному аркуші автора - в алфавітному розташуванню заголовків.

Зразок бібліографічного оформлення літературних джерел наведений в додатку 3.

Всі цитати і статистичні дані повинні мати посилання на відповідні літературні джерела. Допускається два варіанти оформлення посилань:

  • посилання наводиться знизу сторінки і відділяється від тексту горизонтальною лінією. У посиланнях на книги вказується прізвище і ініціали автора, повна назва книги, видавництво, рік видання і кількість сторінок (див. додаток 4а);

  • посилання у вигляді [№, З], де № - номер літературного джерела в списку літератури, що використовується, З - номер сторінки, з якої взята цитата (див. додаток 4 б). У разі безпосереднього цитування, перед назвою джерела ставиться “див. там-то”.

Таблиці, що наводяться в тексті, графіки, діаграми, рисунки, математичні моделі повинні бути правильно оформлені.

Таблиці нумеруються арабськими цифрами в межах розділу (питання). У правому верхньому куту таблиці над заголовком вміщується напис “Таблиця” з вказівкою номера таблиці. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділеного крапкою (див. додаток 5 а).

Рисунки (графіки, схеми, різні діаграми) також нумеруються в межах розділу. Нумерації складаються з слів “Рисунок” (графік, діаграма), номер розділу, крапка, номер малюнка в розділі. Найменування малюнка вміщують над ілюстрацією, номер малюнка - під нею (див. додаток 5 б).

При першому посиланні на рисунок (таблицю) вказується його (її) повний номер, при повторному посиланні додають “див.”, наприклад “див. рис. 2.1”. Якщо в роботі одна таблиця (рисунок), її (його) не нумерують і слова “Таблиця” (“Рис.”) не пишуть.

Практичні завдання (задачі) оформлюються на окремих аркушах. Завдання повинно бути переписано (в разі написання контрольної роботи власноруч) або набране на комп’ютері та роздруковане (в разі використання комп’ютерної техніки), а розв’язання задачі мати необхідні пояснення.

Слід звернути увагу, що в разі використання комп’ютерної техніки для написання роботи практична частина обов’язково має бути виконана відповідно до наведених вимог до форматування та роздрукована за допомогою принтера.

Порушення вимог до оформлення контрольної роботи призводить до необхідності її переробки.
^


5. Захист індивідуальної (контрольної) роботи


Подана на кафедру контрольна робота перевіряється та рецензується викладачем (протягом 14 календарних днів з дати подання та реєстрації у навчально-методичному кабінеті кафедри – ауд. 201) і повинна бути захищена студентом до іспиту.

Керівник роботи перевіряє контрольну роботу та виставляє попередню оцінку. Якщо оцінка позитивна, робота допускається до захисту. На роботі зазначається «До захисту», ставиться дата та підпис викладача.

При підготовці до захисту студенту потрібно уважно ознайомитися з наведеними критичними зауваженнями рецензента, додатково вивчити питання, що викликали ці зауваження.

Захист контрольної роботи відбувається після її перевірки викладачем та допуском до захисту під час проведення консультації. В разі наявності зауважень в рецензії студенту необхідно провести доопрацювання контрольної роботи та повторно здати її для перевірки.

Під час захисту контрольної роботи студент повинен продемонструвати знання категоріального апарату, розуміння основних теоретичних положень роботи та вміння їх практичного використання. Захист контрольної роботи складається з доповіді студента (5 - 7 хвилин) по виконаній роботі та у відповідях на питання, які поставлені в рецензії керівником або виникли в ході захисту. Після цього визначається захищена чи не захищена контрольна робота.

Оцінювання контрольної роботи здійснюється викладачем, на роботі ставиться надпис «Захищено», дата та підпис викладача. Захищена контрольна робота виступає допуском студента до складання іспиту з дисципліни «Економічна теорія».


*** Студенти, які не виконали і не захистили контрольної роботи, до контрольного заходу (іспиту, заліку або диференційованого заліку) не допускаються.

Додаток 1

Зразок оформення титульної сторінки


Міністерство освіти та науки України

Національна металургійна академія України


Кафедра політичної економії


^ КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни “Економічна теорія”

Варіант № 48


Виконав:

студент гр. МС-08-2з

Петров А.С. / підпис /


Перевірив:

к.е.н, доц.

Сидорчук Е.Н. / підпис /


Дніпропетровськ 2009

Додаток 2
  1   2

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи