Міністерство освіті І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма загальні методичні вказівки та індивідуальні завдання icon

Міністерство освіті І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма загальні методичні вказівки та індивідуальні завдання
Скачати 156.34 Kb.
НазваМіністерство освіті І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма загальні методичні вказівки та індивідуальні завдання
Дата01.06.2012
Розмір156.34 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА

загальні методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни “Основи наукових досліджень.

Теорія експерименту в обробці металів тиском”

для студентів заочної форми навчання за спеціальністю:

09.04.04 - обробка металів тиском та

05.03.05 - процеси та машини обробки тиском


Укладач: проф. Шломчак Г.Г.


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 27.01.04р.

Кореговано у 2009р.


Дніпропетровськ НМетАУ 2009


УДК 621.77:621.7.01


Робоча програма, загальні методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів заочної форми навчання спеціальностей .090404-обробка металів тиском та 05.03.05 - процеси та машини обробки тиском/ Укл. Г.Г.Шломчак. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009.- 13 с.

Укладач Г.Г.Шломчак, проф. НМетАУ
ВСТУПДисципліна “Основи наукових досліджень”, зокрема “Теорія експерименту в обробці металів тиском”, є однією із вихідних фундаментальних дисциплін, яку повинні попередньо засвоїти студенти заочної форми навчання за спеціальностей 09.04.04 - обробка металів тиском та 05.03.05 - процеси та машини обробки тиском перш ніж розпочати експериментальні наукові дослідження.

Вивчення матеріалів посібника вимагає від вивчаючих знання відповідних дисциплін освітнього рівня «бакалавр» та «спеціаліст». Вони повинні здебільшого вивчатись самостійно.

Робоча програма дисципліни складена на основі рекомендацій для наведених спеціальностей і відбиває тенденції, що визначалися останнім часом: збільшення частини самостійної роботи при вивченні дисциплін.

Мета викладання дисципліни полягає у наданні вивчаючим знань фундаментальних основ теоретичного обґрунтування наукових досліджень, зокрема методів розробки відповідних критериальних рівнянь як законів до створення фізичних моделей процесів пластичного формозмінення металів і сплавів, та вибору відповідних методів і приладів для дослідження цих процесів.

В основу розробки програм и дисципліни покладено найновіші досягнення в галузі пластичного формозмінення металів – нещодавно започаткований реологійний напрямок в теорії обробки металів тиском. Цей напрямок полягає на відмові від низки ідеалізуючих застарілих постулатів, що притаманні математичній теорії пластичності, та на врахуванні натомість реальних властивостей металів та їх сплавів, зокрема на здатності багатьох із них знеміцнюватись при пластичному деформуванні та на врахуванні відмінностей у закономірностях їх пластичної течії.

Вивчення дисципліни “Основи наукових досліджень. Теорія експерименту в обробці металів тиском” повинна мати у підсумку (знати):

 • ясне розуміння вивчаючими даний предмет про різноманітність реологічних властивостей реальних металів та сплавів, та їх класифікацію за реологійною складністю;

 • знання закономірностей розвитку деформацій металів та сплавів у стандартних умовах їх випробувань в залежності від реальних реологічних властивостей;

 • знання відомих теорій подібності металів і їх сплавів при обробці їх тиском та недосконалості цих теорій;

 • знання основ та особливостей пластометрії різних за реологічною складністю металів;

 • знання сучасної теорії подібності процесів прокатування металів зі складною реологією.

Вивчаючі поглиблюють знання з класичної теорії подібності, фізичних явищ та технічних систем , з теорії обробки металів тиском, а також знайомляться з матеріалами найсучасніших досліджень.

Студенти у процесі вивчення дисципліни набувають уміння розробляти критерії подібності та головні методики щодо розроблення фізичних моделей нових процесів обробки тиском та створення на цій основі принципово нових прогресивних технологій обробки тиском металів різної реологійної складності.

Навчальний посібник “Основа наукових досліджень. Теорія експерименту в обробці металів тиском” автора Шломчака Г.Г. написаний згідно з цією програмою вміщує оптимальний об’єм матеріалу для самостійного вивчення.

Студентам та магістрантам читаються лекції (8 годин) та виконуються практичні заняття (4 години), ці заняття носять постановочний характер, а загалом матеріал вивчається самостійно.

Магістри, аспіранти та докторанти можуть вивчати усі матеріали згідно з програмою виключно самостійно.

Коли ж вивчаючому знадобляться більш поглиблені знання з урахуванням особливостей експериментального дослідження конкретного явища або створення нового процесу методами фізичного моделювання, то для нього у посібнику наведено аналітичний огляд багатьох досліджень за посиленнями на відповідні літературні джерела.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Обсяг дисципліни „Основи наукових досліджень. Теорія експерименту в обробці металів тиском” – 50 академічних годин.

Розподіл часу за видами занять і контролю набутих знань наведено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Розподіл навчальних годин за семестрами, видами контролю для студентів та магістрантів


Види занять

Види

контролю

Семестр

Усього, годин

Аудиторнї, годин

Лекції, годин

Практ. заняття, годин

Самостійна робота, годин

Індивідуальна контрольна робота

XI

54

8

8

4

46

залік


Робоча навчальна програма дисципліни з позначенням тем і методичних вказівок до лекційного матеріалу та для самостійного вивчення наведена в розділі 3.

Програмою передбачені практичні заняття. Їх теми і відведений аудиторний час на їхнє проведення наведені в розділі 4.

При вивченні студентами матеріалів дисципліни планується контрольована викладачем самостійна робота, в якій передбачається:

 • вивчення лекційного матеріалу;

 • підготовку до практичних занять;

 • самостійне вивчення розділів дисциплін, котрі не викладаються на лекціях;

 • індивідуальний контроль використання теорії експерименту у відповідних розділах при виконанні студентами контрольного завдання;

 • вивчаються матеріали самостійно і в разі необхідності застосовуються у виконанні наукових досліджень користуються консультаціями викладача.

В розділі 5 наведені варіанти завдань для виконання студентами індивідуальної контрольної роботи. Виконана й оформлена за встановленими правилами контрольна робота здається в деканат на резензування та залік. У разі необхідності контрольна робота доробляється студентом з урахуванням зауважень рецензента.

Завдання за матеріалами температурних розділів видає викладач індивідуально.


^ 2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Шломчак Г.Г. Основи наукових досліджень. Частина 1. Теорія експерименту в обробці металів тиском: Навчальний посібник – Дніпропетровськ: ДНВП “Системні технології”, 2004.– 162 с.

2. Чижиков Ю.М. Теория подобия и моделирование процессов обработки металлов давлением.– М.: Металлургия, 1970.– 296 с.

3. Метод подобия в теории прокатки/ Смирнов В.С., Григорьев А.К., Карачунский А.Д., Мельничук О.Я.– Л.: Наука, 1971. – 178 с.

4. Полухин П.И., Гун Г.Я., Галкин А.И. Сопротивление пластической деформации металлов и сплавов: Справочник. – М.: Металлургия, 1983.– 352 с.


Додаткова література

5. Клайн С.Дж. Подобие и приближенные методы.– М.: Мир, 1968.– 302 с.

6. Сена Л.А. Единицы физических величин и их размерности.– М.: Наука, 1977.– 336 с.

7. Смирягин А.П., Смирягина Н.А., Белова А.В. Промышленные цветные металлы и сплавы. – М.: Металлургия, 1974.– 488 с.

8. Седов Л.И. Методы теории размерностей и теории подобия в механике.– М.: Наука, 1981.– 447 с.


^ 3. ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл навчальних годин за темами і видами занять у процесі вивчення дисципліни “Основи наукових досліджень. Теорія експерименту в обробці металів тиском” наведено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1.

Розділ навчальних годин за темами і видами занятьтеми


Найменування тем

Види занять, годин

Аудиторні

Лекції

Практичні заняття

Самостійне вивчення

1

2

3

4

5

6

1

Вступ. Відомі теорії моделювання процесів ОМТ та причини низького рівня експериментальних досліджень2210

2

Реологічна концепція пластичного формозмінення металів: нові явища та закономірності пластичної течії реальних металів та їх класифікація2212

3

Сучасна теорія моделювання процесів обробки тиском металів зі складною реологією22-10

4

Методи створення наближених критеріїв моделювання. Закони експерименту в ОМТ22-14
ВСЬОГО

8

8

-

46
^ Загалом 54 годиниНижче наводяться зміст робочої програми і методичні вказівки до вивчення окремих тем з розподілом на лекційне і самостійне вивчення матеріалу дисципліни.

^ Тема 1

Вступ. Відомі теорії моделювання процесів обробки

металів тиском та причини низького рівня експериментальних

досліджень (10 годин).

Лекційний матеріал (2 години)

Предмет дисципліни і мета вивчення дисципліни “Основи наукових досліджень. Теорія експерименту в обробці металів тиском”. Зміст дисципліни. Проблеми експерименту в ОМТ. Теорія подібності Чижикова Ю.М. Теорія подібності Смирнова В.С. зі співавторами. Шляхи розвитку теорії подібності процесів обробки металів тиском.

Самостійне вивчення (8 годин)

Залежні і незалежні параметри. Безрозмірні параметри. “Списки” параметрів. Теореми теорії подібності. –теорема та правила складання визначальних критеріїв подібності. Математичні моделі і правила їх створення. Нормалізація замкнутих систем рівнянь. Помилки при створенні математичних моделей процесів ОМТ. Помилки при створенні критеріальних рівнянь визначальних критеріїв подібності процесів ОМТ.

Літературні джерела: [1] – C.4–37; [2] – C. 23–36; [3] – C.55–68


Питання для самоперевірки.

1. В чому полягають достовірність і точність результатів експериментальних досліджень?

2. Що означають терміни: величина, параметр, змінна?

3. Дайте визначення поняттям “залежний”, “незалежний” параметри.

4. Які проблеми сучасного експерименту в ОМТ для розв’язання є найважливішими?

5. Як пояснити що таке “розмірний” та “безрозмірний” параметр?

6. Визначте головні риси теорії подібності процесів ОМТ Чижикова Ю.М.

7. Помилкові погляди та похибки в теорії Чижикова Ю.М.

8. Визначте головні риси теорії подібності процесів ОМТ Смирнова В.С.

9. Які помилки притаманні теорії Смирнова В.С.

10. Перелічить напрямки удосконалення відомих теорій подібності процесів ОМТ.

Тема 2

Реологійна концепція пластичного формозмінення

металів: нові явища та закономірності пластичної течії реальних

металів та їх класифікація

Лекційний матеріал (2 години)

Реологічно прості метали і відомі аномалії їх деформацій. Деформаційне роззміцнення металів. Деформаційні аномалії свинцевих сплавів при його випробуванні пластичним розтягуванням. Явище деформаційних аномалій вищих порядків і реологічна класифікація металів. Легко-деформовані сплави – моделі реологічно складних металів.

Особливості течії реологічно складних металів при прокатуванні високих штаб. Вплив анізотропії знеміцнення на закономірності течії металів.

Самостійне вивчення (14годин)

Реологія металів. Випробування металів пластичним стисненням та розтягуванням. Однорідна і неоднорідна деформація.

Швидкість деформації та забезпечення її сталості при пластометричних випробуваннях металів.

Реологічні криві металів. Реологічно прості і реологічно складні метали. Закономірності течії реальних металів при пластичному розтягуванні, стисненні, прокатуванні. Реологічний феномен свинцю.

Літературні джерела: [1] – C.37–90; [4] – C. 38–49; [7] – C.464–472

Питання для самоперевірки

1. В чому полягає реологічний феномен свинцю?

2. Що таке реологічно прості і реологічно складні метали?

3. Що таке проста деформаційна аномалія при пластичній течії металу?

4. Що таке деформаційна аномалія металу зі складною реологією?

5. Що таке пластометрія?

6. Які головні вимоги до пластометричних випробувань?

7. Дайте пояснення: що таке сім’я реологічних кривих металу?

8. Пояснить : що таке однорідна і неоднорідна течія при деформуванні металу?

9. В чому полягає явище деформаційних аномалій вищих порядків?

10. В чому проявляються деформаційні аномалії при прокатуванні високих штаб металів з складною реологією?

11. Визначте головні риси реологічної концепції формозмінення металів.

^ Тема 3

Сучасна теорія моделювання процесів обробки тиском металів зі складною реологією (12 годин)

Лекційний матеріал (2 години)

Особливості застосування теорії подібності до розробки законів експериментування в обробці металів тиском. Реологічні рівняння та фракційна математична модель процесу прокатки високих штаб. Геометричні параметри та критеріїв подібності процесу прокатки. Загальний список параметрів. Підгрупи визначальних критеріїв подібності. Коефіцієнт тертя та критерії подібності контактної взаємодії інструменту та металу, що деформується.

Складання визначальних критеріїв моделювання за фракційною математичного моделлю процесу прокатки високої штаби.

Самостійне вивчення (10 годин)

Методи складання вихідної математичної моделі процесів з застосуванням фракційного аналізу Клайна С.Дж. Доповнення Хантлі Н. в аналізі розмірностей .

Допоміжні правила, що витікають із сучасних поглядів у теорії подібності та із новітніх досліджень в галузі пластичного формозмінення реальних металів, до розробки критеріїв моделювання технічних систем та процесів.

Літературні джерела:

[1] – C.90–137; [5] – C. 57–96; [6] – C.284–493; [8] – C.11–32;

^ 4. МЕТОДИ СТВОРЕННЯ НАБЛИЖЕНИХ КРИТЕРІЇВ

МОДЕЛЮВАННЯ. ЗАКОНИ ЕКСПЕРИМЕНТУ В

ОБРОБЦІ МЕТАЛІВ ТИСКОМ.

Лекційний матеріал (2 години)

Залежні та незалежні параметри. Методика визначення. Способи розробки наближених геометричних критеріїв подібності. Критерії подібності пружно–пластичної контактної взаємодії інструменту і металу, що деформується . Наближена реологійна подібність в процесах ОМТ. Визначальні та другорядні критерії.

Самостійне вивчення

Літературні джерела до самостійного вивчення: [1] – C.116–127; [5] – C. 133–165.


^ 5. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

5.1. Мета виконання завдань

Наприкінці вивчання матеріалів дисципліни згідно з робочим планом вивчаючі виконують контрольне завдання.

Вивчаючі закріплюють у пам’яті матеріал дисципліни, та набувають практичні навички і уміння:

 • складати за вимогами теорії подібності обгрунтовані списки параметрів, що характеризують технічну систему чи процес;

 • визначати найбільш важливі (визначальні) параметри підсистем або системи в цілому;

 • складати фракційні математичні моделі процесів (систем рівнянь з допоміжними рівняннями та допоміжними параметрами);

 • нормалізувати систему рівнянь та одержувати їх безрозмірні коефіцієнти – критерії подібності;

 • вибирати масштаби до параметрів моделювання;

 • використовувати теорему та розробляти критерії подібності процесів обробки металів тиском.

 • визначати найбільш важливі визначальні критерії подібності процесів ОМТ.


5.2. Завдання*)

Розробити фракційну математичну або параметричну модель процесу гарячої прокатки високої штаби з вільним поширенням. Розробити визначальні критерії подібності та обрахувати їх числові значення як вихідні дані для фізичного моделювання такого процесу в лабораторних умовах.


*) Завдання до контрольної роботи за теоретичними розділами студент отримує у викладача індивідуально.

Таблиця 5.1.

Вихідні параметри промислового процесу прокатки високих штаб
п/п


Параметри процесу

Варіанти значень параметрів

I

II

III

IV

1

Вихідні розміри штаби Н х В, мм

700х700

500х500

400х400

300х300

2

Кінцева висота штаби h,мм

500

350

300

200

3

Діаметр валків , мм

1500

1300

1100

900

4

Глибина урізування зачепів на робочій поверхні валків, мм

8

6

4

2

5

Матеріал валків

Сталь легована

Чавун відбілений

6

Колова швидкість валків ,м/с

2

4

6

10

7

Матеріал штаби, що прокатується

Сталь 08 кп

Сталь 45

Сталь Р6М5Ф2

Сталь Х13

Таблиця 5.2.

Низка (варіанти) значень температур металу штаби, що прокатується

Позначення

Числове значення в

1200

1100

1000

900

Враховуючи варіанти температур, низка завдань виглядає наступним чином:

I – ;

I – ;

II – ;

II – ;

II – ;

III – ;

III – ;

III – ;

IV – ;

IV – ;

IV – :;

Кількість варіантів утворюються з врахуванням геометричних масштабів моделювання :

; ; .

Позначка означає, що , наприклад, відповідає масштабу 1:15.

Приклад визначення завдання :

”.

Це означає, що вихідні параметри завдання слід узяти з табл.5.1 за варіантом II, значення температури штаби (табл.5.2), а значення геометричного масштабу моделювання . У підсумку – 33 варіанти індивідуальних завдань.

Примітка. Сім’ї реологічних кривих сталей слід узяти із довідника [4]: сталь 08 кп – рис.34; сталь 45 – рис.65; сталь Р6М5Ф2 – рис.224; сталь Х13 – рис.264.


ЗМІСТ


Вступ……………………………………………………………………..

3

1.

Загальні методичні вказівки……………………………………………

5

2.

Рекомендована література……………………………………………..

6

3.

Програма і методичні вказівки до вивчення дисципліни…………….

7

4.

Методи створення наближених критеріїв моделювання. Закони експерименту в обробці металів тиском.…….......................................

11

5.

Контрольні завдання……………………………………………………

12
Схожі:

Міністерство освіті І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма загальні методичні вказівки та індивідуальні завдання iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія»
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Міністерство освіті І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма загальні методичні вказівки та індивідуальні завдання iconМіністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни
Робоча програма дисципліни «Комп’ютерна техніка I органiзацiя обчислювальних робіт»
Міністерство освіті І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма загальні методичні вказівки та індивідуальні завдання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „організація виробництва” для студентів спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Організація виробництва" для студентів спеціальностей...
Міністерство освіті І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма загальні методичні вказівки та індивідуальні завдання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студентів напряму...
Міністерство освіті І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма загальні методичні вказівки та індивідуальні завдання iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» для студентів...
Міністерство освіті І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма загальні методичні вказівки та індивідуальні завдання iconМіністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни
С++. Ancii стандарт. C++Builder – кращий представник візуальних середовищ сімійства С++ Склад та структура проекту. Windows application...
Міністерство освіті І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма загальні методичні вказівки та індивідуальні завдання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму підготовки
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Міністерство освіті І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма загальні методичні вказівки та індивідуальні завдання iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей...
Міністерство освіті І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма загальні методичні вказівки та індивідуальні завдання iconНаціональна металургійна академія україни
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Трудове право” для студентів напряму 030601...
Міністерство освіті І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма загальні методичні вказівки та індивідуальні завдання iconНаціональна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Електроматеріалознавство” для студентів напряму 050702 електромеханіка
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Електроматеріалознавство” для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи