Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/7
Дата01.06.2012
Розмір1 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та контрольні завдання з

дисципліни “ФІНАНСИ”

для студентів спеціальності 6.050104
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № від


Дніпропетровськ НметАУ 2007

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
^

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та контрольні завдання з

дисципліни “ФІНАНСИ”

для студентів спеціальності 6.050104
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № від


Дніпропетровськ НметАУ 2007

УДК 336.6

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Фінанси” для студентів спеціальності 6.050104 / Укл.: В.П. Савчук, О.В. Журавель. - Дніпропетровськ, НМетАУ, 2007.- 47 с.
В роботі наведені загальні методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси”, рекомендована література, робоча програма, пояснення до тем, перелік практичних занять, контрольні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання.

Призначені для студентів спеціальності 6.050104 - фінанси.

Друкується за авторською редакцією.


Укладачі: В.П. Савчук, д-р техн. наук, проф.

О.В. Журавель, ст. викл.


Відповідальний за випуск К.Ф. Ковальчук, д-р екон. наук, проф.


Рецензент І.Г. Сокиринська, канд. екон. наук, доц. (НМетАУ)


ВСТУП


Сучасне становище економіки України допускає використання традиційних у світовій економіці норм і форм ведення господарської діяльності підприємств і фінансових інститутів. Завдання, які необхідно вирішувати сьогодні на українських підприємствах, дуже складні. Одне з них - грамотне й ефективне управління фінансами.

Головна мета курсу полягає у вивченні основних програмних питань, що відбивають фінансові відносини в ринковій економіці, з демонстрацією реального становища цих відносин в Україні.

Вивчення дисципліни допускає попереднє засвоєння студентами основ мікро- і макроекономіки, математичного аналізу.

Після вивчення дисципліни студент повинен мати міцні теоретичні знання і уявлення про:

 • основні функції фінансів і їхню роль в економіці країни;

 • основні принципи побудови фінансової системи держави;

 • особливості побудови фінансової системи України;

 • бюджет держави і бюджетний процес;

 • основи побудови податкової системи та особливості сучасної податкової системи України;

 • основи фінансової математики;

 • фінансовий ринок в двох його складових;

 • основні фінансові інструменти;

 • кредит і кредитування;

 • страховий бізнес.

У процесі вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи студент повинен набути практичні навички фінансових розрахунків стосовно:

 • оцінки вартості грошей у часі;

 • оцінки вартості цінних паперів підприємств: акцій і облігацій;

 • складення графіків повернення кредиту;

 • розрахунку ціни капіталу.
 1. ^ ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Відповідно до навчального плану дисципліну «Фінанси» вивчають студенти спеціальності «Фінанси» усіх форм навчання. Загальний обсяг дисципліни - 54 академічні години, які для студентів заочної форми навчання розподілено по видах занять наступним чином: аудиторні заняття складають 16 годин, в тому числі: лекції - 8 годин, практичні заняття - 8 годин, самостійна робота - 38 годин (таблиця 1.1).

Робоча програма з дисципліни «Фінанси» із визначенням тем, що викладаються на аудиторних заняттях, наведена в розділі 3.

Підставою успішного оволодіння дисципліною є самостійна робота студента над підручниками і навчальними посібниками. Самостійну роботу варто вести систематично, за визначеним планом, складеним самим студентом.

Вивчати теми рекомендується в такій послідовності:

1) ознайомлення із змістом теми за програмою;

2) уважне читання конспекту лекцій і відповідних глав навчальної літератури;

3) конспектування досліджуваного матеріалу;

4) виконання вправ;

5) виконання контрольної роботи.

Контрольна робота повинна бути виконана та оформлена відповідно до встановлених правил.

Варіанти завдань для виконання контрольної роботи наведені в додатку А.

Після отримання перевіреної контрольної роботи від викладача необхідно врахувати всі вказані ним зауваження і внести необхідні виправлення.
Таблиця 1.1

^

Розподіл дисципліни “Фінанси” по семестрах і видах навчального навантаження, годинСеместр

Усього годин

Аудиторні

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Види контролю

VI

54

16

8

8

38

Контр. робота. Іспит 1. ^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. Балабанов И. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? – М.: “Финансы и статистика”, 1995.

  2. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. - Киев: АДЕФ-Украина, 1996.

  3. Брайен А. Финансовый анализ и торговля ценными бумагами - М.: Дело, 1995.

  4. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс: В 2-х т. / Пер. с англ. под ред. В.В. Ковалева. СПб.: Экономическая школа, 2000.

  5. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: Вид-во НІОС, 2000.

  6. Гончаренко Л. Ценные бумаги: учет и налогообложение. - М.: Дело, 1995.

  7. Государственные финансы. Учебное пособие. Под ред. Федосова В.М., – К.: “Лыбидь”, 1991.

  8. Дамари Р. Финансы и предпринимательство. Ярославль: Периодика, 1993.

  9. Долан Э. Деньги, банки и денежно-кредитная политика. - Санкт-Петербург: Оркестр, 1994.

  10. Инвестнционно-финансовый портфель. - М.: Соминтэк, 1993.

  11. Кочорич Е. Финансовая математика. - М.: Финанси и статистика, 1995.

  12. Лексис В. Кредит и банки. - М.: Перспектива, 1994.

  13. Мелкумов Я.С. Теоретическое и практическое пособие по финансовым вычислениям. - М.: ИНФРА-М, 1996.

  14. Миркин Я. Ценные бумаги и фондовый рынок. - М.: Перспектива, 1995.

  15. Настольная книга финансиста. – М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1995.

  16. Никбахт Е., Гропелли А. Финансы, – К.: “Основы”, 1993.

  17. Общая теория финансов. / Под ред. Дробозиной. - М.: Банки и биржи, 1995.

  18. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія). – К.: КНЕУ, 1999.

  19. Петюх В.М. Ринкова економіка: Настільна книга ділової людини, – К.: Урожай, 1995.

  20. Первозванский А.А. Финансовый рынок: Расчет и риск. – М.: ИНФРА-М, 1994.

  21. Практикум по финансовому менеджменту / Под ред. Стояновой Е. - М: Перспектива, 1994.

  22. Пруссова Л.Г. Экономика в схемах, экономика в таблицах. – К.: «Эксергия», 1995.

  23. Савчук В.П. Практическая энциклопедия. Финансовый менеджмент. – К.: Издательский дом «Максимум», 2005.

  24. Фельдман А.Б. Основы рынка производных ценных бумаг. М.: ИНФРА-М, 1996.

  25. Финансы / Под ред. Родионовой В. - М: Финаны и статистика, 1995.

  26. Фінанси (теоретичні основи): Підручник / М.В. Грідчина та ін. – К.: МАУП, 2002.

  27. Холт Р. Основы финансового менеджмента. -М.: Дело Ltd, 1995.

  28. Хорн Дж. К. Основы управления финансами.- М.: Финансы и статистика, 1996.

  29. Чесноков А. Ценные бумаги. Справочник акционера. “Таймс”, 1995.

  30. Шарп У., Александер Г., Бейли Д. Инвестиции. - М.: Инфра-М, 1997.
 1. ^ РОБОЧА ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ


Розподіл навчальних годин із дисципліни “Фінанси” для студентів заочної форми навчання між темами і видами занять наведено в таблиці 3.1.

Згідно з робочою програмою студент повинен оволодіти усіма темами дисципліни. Нижче наводяться робоча програма дисципліни і методичні вказівки до вивчення окремих тем курсу.

Таблиця 3.1
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи