Зміст вступ загальні методичні вказівки icon

Зміст вступ загальні методичні вказівки
Скачати 380.88 Kb.
НазваЗміст вступ загальні методичні вказівки
Дата01.06.2012
Розмір380.88 Kb.
ТипДокументи


ЗМІСТ


ВСТУП…………………………………………………………………..……4


1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ……………………………..……4


2 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА……………………………………....6


3 ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ


ДИСЦИПЛІНИ………………………………………………………………6


4 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ…….…………………………………….14


4.1 Варіанти індивідуальних завдань з дисципліни “Металургія

сталі”………………………………………………………………….14


4.2 Розрахунок параметрів кисневого конвертера………………...17


4.3 Порядок виконання розрахунку конвертера на ПЭОМ …..…26

^ 4.4 Методичні вказівки до виконання індивідуального

завдання…………………………………………………………..….29


Додаток 1 Варіанти завдань для виконання розрахунків………………30


Додаток 2 Зразок оформлення титульного листа індивідуального

завдання……………………………………………………...……31


ВСТУП

Дисципліна “Металургія сталі” є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно- практичної підготовки.

Навчальні заняття з курсу складаються із вступних лекцій, самостійної роботи студентів з рекомендованою навчальною літературою, лабораторних робіт, виконання індивідуальних завдань, консультацій і складання заліку.

Мета викладання дисципліни полягає у вивченні студентами загальних теоретичних основ сталеплавильних процесів і технології виробництва сталі, конструкції основних технологічних агрегатів і устаткування цехів, новітніх досягнень науки в області сталеплавильного виробництва.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати етапи розвитку сталеплавильного виробництва, сучасну його структуру в Україні і за кордоном, основні напрямки технічного переозброєння; фізико-хімічні основи киснево-конвертерного процесу, технологію виплавки, позапічної обробки і розливання сталі; конструкції сталеплавильних агрегатів, устрій і обладнання цехів; техніко-економічні показники виробництва сталі;

уміти описувати сталеплавильні процеси рівняннями хімічних реакцій; аналізувати основні способи виплавлення, позапічної обробки та розливання сталі; вибирати матеріали та аналізувати їх вплив на хід технологічних процесів; вибирати доцільну технологічну схему виробництва сталі; розраховувати основні технологічні параметри технологічних процесів виробництва сталі.


^ 1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Загальний обсяг дисципліни для студентів заочної форми навчання -72 академічні години. Розподіл годин за семестрами, видами занять і видами контролю представлено в таблиці 1.1.


Розподіл навчальних годин за семестрами, видами занять і видами контролю


Таблиця 1.1

Семестр


Усього, годин

Види занять

Види контролю


Аудиторні, годин


Лекції, годин

Лабораторні роботи,

годин

Самостійна робота, годин

Індивіду-альна робота

1

72

8

4

4

64

ЗалікРобоча програма дисципліни з указівкою тем і методичних вказівок до лекційного матеріалу наведена в розділі 3. Матеріал програми побудований відповідно технологічній схемі виробництва сталі, тому, з метою кращого розуміння при вивченні дисципліни, варто вивчати розділи програми в послідовності, викладеній нижче.

На початку семестру студентам читаються вступні лекції, в яких висвітлюються основні питання відповідних розділів курсу і надаються рекомендації щодо їх вивчення. Відвідування лекцій, конспектування матеріалу є обов’язковим, тому що це значно економить час студентів при роботі з навчальною літературою при вивченні матеріалу, що не викладається на лекціях і при виконанні індивідуальних завдань. Студенти заочного факультету матеріал програми повинні вивчати самостійно. Ця робота являється основною і найбільш трудомісткою. Для самостійної роботи рекомендуються підручники, приведені в розділі 2. При роботі з підручником треба вести записи відповідно до тем, відображати графіки, ескізи, діаграми тощо. Це обов’язкова умова успішного вивчення курсу.

При вивченні дисципліни планується виконання студентами індивідуального завдання. Завдання для студентів видаються викладачем. Варіанти індивідуальних завдань, методичні вказівки і нормативно-довідковий матеріал наведено в розділі 4. Виконане і оформлене за встановленими правилами індивідуальне завдання в установлений термін направляються викладачу для перевірки, а потім захищається при особистій співбесіді з викладачем.

^ 2 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


1. В.И. Баптизманский. Теория кислородно-конвертерного процесса. – М.:
Металлургия, 1975. - 374 с.

2. Б.М. Бойченко, В.Б. Охотський, П.С. Харлашин. Конвертерне

виробництво сталі.- Дніпропетровськ, РВА “Дніпро-ВАЛ”, 2004.-453с.

3. С.В. Колпаков и др. Технология производства стали в современных

конвертерных цехах. – М.: Металлургия, 1991. - 461 с.

4. В.А. Кудрин. Металлургия стали. – М.: Металлургия, 1989. - 560 с.

5. Машины и агрегаты металлургических заводов /А.И. Целиков, П.И.

Полухин, В.М. Гребеник и др.: Том 2. Машины и агрегаты

сталеплавильных цехов.- М.: Металлургия, 1988. – 430с.

6. Методические указания по расчету и проектированию кислородных

конвертеров при курсовом, дипломном проектировании и проведении

НИРС для студентов специальности 0401- металлургия черных

металлов, специализация-металлургия стали / Сост. В.И. Трубавин, Б.М.

Бойченко. – Днепропетровск: ДметИ, 1983. – 27 с.

^ 3 ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ

ДИСЦИПЛІНИ


Розподіл навчальних годин за темами і видами занять з дисципліни “Металургія сталі” наведено в таблиці 3.1.


Розподіл навчальних годин за темами і видами занять


Таблиця 3.1


№ тем

Найменування тем

Види занять

Аудиторні,

годин

Лекції,

годин


Лабораторні,

годин


Само-стійне

вивчення, годин

1

Процеси виробництва сталі

2

2

-

40

2

Сучасні технології одержання сталі високої

якості

2

2

-

24


3

Розрахунок устаткування конвертерного відділення

2

-

2
4

Розрахунок обладнання відділенья безперервного розливання сталі

2

-

2
Відповідно до навчальної програми студент забов’язаний засвоїти всі теми дисципліни. Нижче наводяться зміст робочої програми дисципліни і методичні вказівки до вивчення окремих тем з поділом на лекційне і самостійне вивчення.


^ Тема 1 Процеси виробництва сталі


Лекційний матеріал (2 години)


Етапи розвитку сталеплавильного виробництва. Сучасні способи масового виробництва сталі і їх характеристика. План сталеплавильного цеху і основні вантажопотоки, конструкції основних технологічних агрегатів. Загальні відомості про шихтові матеріали плавки. Шлаки сталеплавильних процесів. Технологічна схема виробництва сталі. Конвертерні способи виплавки сталі, їх особливості. Технологія конвертерної плавки.


^ Самостійне вивчення (40 годин)


Мартенівський процес (4 години)


Історія розвитку. Основні особливості і різновиди мартенівського процесу. Конструкція і робота мартенівської печі. Періоди мартенівської плавки і їхнє значення.

Теплова робота мартенівської печі, матеріальний і тепловий баланси процесу. Особливості технології плавки сталі. Основний мартенівський процес. Напрямки інтенсифікації мартенівського процесу.

^ Конвертерні процеси повітряного дуття (6 годин)


Будова і схема роботи конвертерів донного повітряного дуття.

Бесемерівський процес: матеріали для процесу, технологія бесемерівської плавки, особливості окислення домішок, тепловий баланс процесу, властивості і застосування бесемерівської сталі.

Томасівський процес: особливості процесу, технологічні періоди плавки, особливості окислення домішок, розкислення і навуглецьовування сталі, тепловий баланс томасівської плавки.


^ Конвертерний процес з продуванням киснем зверху (20 годин)


Історія виникнення і розвитку процесу. Сутність киснево-конвертерного процесу з верхнім дуттям, переваги і недоліки.

Конструкція конвертера, пристрій окремих елементів і їхнє функціональне призначення, схема кладки вогнетривкої футеровки і її зношування, конструкції застосовуваних дуттєвих пристроїв, охолодження і очищення конвертерних газів, устаткування.

Шихтові матеріали і вимоги, що ставляться до них.

Порядок проведення технологічних операцій конвертерного процесу (завалка шихтових матеріалів у конвертер, продувка, повалка конвертера для відбору проби металу і виміру температури, випуск металу, розкислення та легування), їхня тривалість і особливості.

Дуттєвий режим процесу. Структура кисневого струменя і його параметри. Будова реакційної зони при продувці киснем чавуну.

Схема розподілу кисню, що вдувається, будова конвертерної ванни. Зміна висоти фурми і витрати кисню по ходу продувки. Вплив дуттєвого режиму на технологічні показники процесу.

Особливості окислювання вуглецю, кремнію, марганцю, фосфору, видалення сірки. Динаміка зміни складу металу і шлаку, температури ванни по ходу продувки.

Механізм шлакоутворення і розчинення вапна. Технологія наведення шлаку. Шляхи поліпшення шлакоутворення.

Розкислення й легування сталі. Основні завдання розкислення, способи розкислення, найважливіші розкислювачі.

Методи контролю технологічних параметрів конвертерного процесу, системи керування й автоматизації. Фізичні втрати металу. Матеріальний і тепловий баланси плавки. Класифікація сталі. Техніко-економічні показники.


^ Донна киснева продувка (5 годин)


Передумови створення процесу з донною подачею кисню. Переваги донного дуття в порівнянні з верхньою продувкою киснем, його недоліки.

Особливості конструкції конвертерів з донною продувкою; конструкція дуттєвих пристроїв; застосовувані гази й рідини як захисні засоби; параметри дуттєвих пристроїв, їхня кількість і схеми розташування в днищі конвертера.

Дуттєвий режим: технологічні, термодинамічні і кінетичні особливості донної кисневої продувки, вплив на гідродинаміку ванни, процес шлакоутворення.

Можливості процесу по переробці чавунів різного хімічного складу й виплавки стали.


^ Комбінована продувка (5 годин)


Виникнення комбінованих методів. Типи продувки, основані на одночасній подачі кисню зверху і різних комбінацій технологічних газів через днище. Гази, застосовувані для продувки металу.

Особливості конструкції агрегатів і дуттєвих пристроїв, варіанти розташування фурм у днищах конвертерів, схеми підведення газів.

Дуттєвий режим: режим подачі донного дуття, інтенсивність продування газами через днище, вплив інтенсивності продувки на перемішування ванни, зміна змісту кисню в металі й заліза в шлаку в порівнянні з верхньою й донною продувкою. Особливості технології комбінованої продувки.


При вивченні способів виплавки сталі слід звертати увагу на наступні питання: пристрій цехів і основні вантажопотоки; класифікацію процесів або технологічних варіантів виплавки сталі; конструкцію технологічних агрегатів, їх пристрій і призначення основних елементів; використовувані матеріали і вимоги до них; надходження кисню і інших технологічних газів в металеву ванну, конструкції дуттєвих пристроїв; особливості окислення і видалення домішок; процес шлакоутворення; технологію плавки; синхронізацію процесів окислення вуглецю і нагріву ванни; матеріальний і тепловий баланси процесу; техніко-економічні показники процесу.

Питання для самоперевірки


1. На які групи ділять сталі за якістю і в чому полягає відмінність між цими

групами ?

2. Позначення марок сталі.

3.Вимоги до чавуну по складу і температурі.

4. Вимоги до металевого лому.

5. Назвіть основні домішки, що містяться в чавуні і сталі, у чому полягає

відмінність чавуну від сталі?

6.Що входить в металеву частину шихти конвертерного процесу?

7.Основні хімічні і фізичні властивості шлаків.

8. Напишіть основні реакції видалення домішок.

9.З яких ланок складається виробництво сталі?

10.Основні шлакоутворюючі матеріали конвертерного процесу.

11.Функції шлаку при виплавці сталі.

12. У чому полягає суть мартенівського способу виплавки сталі?

13. Схема роботи мартенівської печі.

14. Позитивні якості і недоліки конвертерів з верхнім кисневим продуванням.

15. Особливості конструкції конвертерів з комбінованим продуванням.

16. У чому істотна відмінність комбінованих процесів від конвертерного

процесу з продуванням киснем зверху?

17. З яких складових складається тепловий баланс конвертерної плавки?

18. Яка основна і найскладніша ланка при виробництві сталі і чому?

19. Способи розкислювання, найважливіші розкислювачі.


Тема 2 Сучасні технології одержання сталі високої

якості


Лекційний матеріал (2 години)

Роль позапічної обробки сталі в сучасних конвертерних цехах. Способи позапічної обробки та їх функціональне призначення. Загальні відомості про розливання сталі в зливки. Сучасний стан безперервного розливання сталі. Типи машин безперервного розливання сталі (МБРС). Схема установки, основні параметри розливання і їх вплив на якість відливаємої заготовки. Проблеми і перспективи розвитку безперервного розливання сталі.

^ Самостійне вивчення (24 години)


Позапічна обробка сталі (10 годин)


Задачі, які вирішуються при позапічній обробці сталі. Існуючі способи обробки металу у ковші, їхня класифікація. Методи відділення шлаків від металу при випуску з конвертера.

Способи перемішування сталі в ковші. Обробка сталі інертними газами. Вдування порошкоподібних реагентів в метал. Використання порошкового дроту.

Обробка металу під вакуумом у ковші, вакуумування окремих порцій металу ( порціонне вакуумування й циркуляційне), вакуумування струменю Обробка металу вакуумом і киснем.

Обробка металу шлаками і шлаковими сумішами. Нагрівання металу в ковші. Комплексне позапічне рафінування.

^ Розливання сталі і кристалізація сталевого злитка (10 годин)


Устаткування для розливання сталі в злитки. Кристалізація сталевого злитка, особливості будови злитка спокійної, киплячої й напівспокійної сталі. Особливості технології розливання сталі зверху й сифоном. Види браку сталі, що розливається в форми (виливниці).

Будова МБРС, основне обладнання і функціональне його призначення. Робота сучасних установок.

Особливості технології безперервного розливання сталі. Класифікація способів зовнішніх впливів на метал, що кристалізується. Оптимізація умов формування безперервно- литих злитків. Утворення й розвиток дефектів у заготівці, що відливається. Одержання заготівок, близьких за формою й перетином до готового прокату.

^ Конвертерний цех (4 години)


Планування сучасного конвертерного цеху. Основні вантажопотоки. Схема роботи цеху.

Питання для самоперевірки


1.Задачі, що вирішуються методами позапічної обробки.

2.Які основні групи можна виділити з методів позапічної обробки по їх

функціональній спрямованості?

3.Способи введення нейтрального газу в сталерозливний ківш.

4.Методи введення порошкоподібних реагентів в метал. Які при цьому

розв'язуються задачі.

5.Основні методи вакуумування сталі.

6.Задачі, що вирішуються при обробці металу вакуумом.

7.Якими способами може здійснюватися розливання сталі у форми

(виливниці).

8.Які функції виконує сталерозливний ківш?

9.Якими типами стопорних пристроїв облащтовуються сталерозливні ковші?

10. Прийоми, які використовуються на практиці для розливання сталі в

злитки.

11. Функції, виконувані проміжними ковшами.

12.Від яких чинників залежать розміри і форма виливниці?

13. Переваги безперервного розливання сталі.

14.Які типи МБРС набули найбільшого поширення?

15.Яка кількість одночасно відливаємих заготівок при безперервному

розливанні сталі?

16.Якого перетину і розміру одержують заготівки при безперервному

розливанні?

17.Яка швидкість безперервного розливання для блюмів і слябів, як вона

змінюється із збільшенням перетину відливаємої заготівки?

18.Яка кількість плавок, що розливається безперервно,може бути і як

досягається безперервність розливання?

19.Способи захисту металу від вторинного окислення при безперервному

розливанні.

20. Чинники, що впливають на якість відливаємої заготівки в зоні

первинної кристалізації.

^ 4 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


В індивідуальних завданнях приведено 15 варіантів. Кожний варіант складається із двох питань і практичної частини яка наведена у підрозділі 4.2.


^ 4.1 Варіанти індивідуальних завдань з дисципліни

Металургія сталі”

Варіант 1


1. Технологія виплавки сталі в конвертерах із верхньою кисневою продувкою. Дуттєвий режим процесу.

2. Будова і схема роботи конвертера.


Варіант 2


1. Комбінована продувка киснем зверху та нейтральними газами через днище. Технологія. Техніко-економічні показники процесу.

2. Особливості будови конвертера та конструкції дуттєвих пристроїв для введення технологічних газів через днище.

Варіант 3


1. Комбінований процес із верхньою і донною кисневою продувкою. Особливості плавки сталі.

2. Конструкції дуттєвих пристроїв для введення кисню в конвертер.

Варіант 4


1. Планування конвертерних цехів, основні вантажопотоки, схема роботи цеху.

2. Устаткування конвертерного відділення, його розташування і призначення.


Варіант 5


1. Методи перемішування металу. Способи уведення нейтрального газу в сталерозливний ківш.

2. Оцінка ефективності впливу методів перемішування на ступінь усереднення металу.


Варіант 6


1. Обробка металу шлаками і шлаковими сумішами. Способи відсічення шлаків при випуску металу з конвертера.

2. Способи уведення порошкоподібних матеріалів у сталерозливний ківш.


Варіант 7


1. Скрап-рудний мартенівський процес. Основні періоди плавки і їхнє значення.

2. Конструкція і схема роботи мартенівської печі.


Варіант 8


1. Циркуляційне вакуумування сталі. Особливості способу.

2. Процеси з подачею кисню у вакуумну камеру.


Варіант 9


1. Порціонне вакуумування сталі, результати, що досягаються.

2. Конструкція установки і схема роботи.


Варіант 10


1. Методи нагрівання металу в сталерозливному ковші. Розв'язувані завдання.

2. Конструкції пристроїв для нагрівання металу, їхня робота.


Варіант 11


1. Способи вакуумування струменя сталі.

2. Особливості способа, результати, що досягаються.


Варіант 12

1. Розливання сталі в злитки. Способи розливання. Особливості технології розливання сталі зверху і сифоном.

2. Устаткування для розливання в злитки.


Варіант 13


1. Особливості конструкцій машин безперервного розливання сталі.

2. Обладнання установок, його призначення.


Варіант 14


1. Особливості технології безперервного розливання сталі.

2. Утворення й розвиток дефектів у безперервнонолитомуо злитку.

Варіант 15


1. Структура безперервнолитої заготівки.

2. Оптимізація умов формування безперервнолитих злитків.


^ 4.2 Розрахунок параметрів кисневого конвертера.


Умовні позначки величин, прийняті в розрахунку наведені в таблиці 4.1.

4.2.1 Садка конвертера

Садка конвертера визначається витратними коефіцієнтами матеріалів, що вводяться у конвертер, і може бути визначена по формулі


Gс = Gн(mч+mл+? bFе*mох), т. (4.1)


Умовні позначки величин наведені в таблиці 4.1.


Умовні позначки величин

Таблиця 4.1

№ п/п


Величини

Одиниця виміру


Позна-чення

1

2

3

4

1

Номінальна ємкість конвертера

т

Gн

2

Садка конвертера

т

Gс

3

Витратний коефіцієнт рідкого чавуну

т/т сталі

mч

4

Витратний коефіцієнт лома

т/т сталі

mл

5

Витратний коефіцієнт у твердих окислювачах або частка засвоєння легуючих матеріалів

т/т сталі


mок

6

Частка заліза у твердих окислювачах або частка засвоєння легуючих матеріалів

один.


bFе

7

Глибина металевої ванни

м

Нв

8

Діаметр циліндричної частини конвертера

м

Dв

9

Радіус сферичного днища

м

R1

10

Діаметр конвертера по днищу

м

Dд

11

Висота сферичної частини ванни

м

Нсф.

12

Об’єм сферичної частини ванни

м

Vсф.

13

Об’єм металу

м3

Vм

14

Об’єм конічної частини ванни

м3

Vк

15

Висота конічної частини ванни

м

Нк

16

Діаметр горловини

м

Dг

17

Висота верхньої конічної частини

м

Нг

18

Об’єм верхньої конічної частини

м3

Vг

19

Питома інтенсивність продувки

м3/хв*т

qО2

20

Кут нахилу утворюючого конуса горловини

град.

?

21

Кількість сопл у фурмі (фурм)

один.

n

22

Висота від рівня металу до горловини

м

Ну

23

Зміст кремнію в чавуні

%

ч

24

Зміст марганцю в чавуні

%

Мnч

25

Висота робочого простору

м

Нр

26

Висота циліндричної частини

м

Нц

27

Об’єм циліндричної частини

м3

Vц

1

2

3

4

28

Об’єм внутрішньої порожнини конвертера

м3

Vр

29

Товщина футеровки в циліндричній частині

м

tц

30

Товщина футеровки в конічній частині (горловині)


м


tк

31

Товщина футеровки днища

м

tд

32

Товщина металевого кожуха

м

?ц

33

Діаметр випускного отвору

м

dотв

34

Зовнішній діаметр конвертера

м35

Повна висота конвертера

м

Нк

36

Радіус сфери корпуса конвертера (внутрішній)

м

R2

37

Радіус сфери корпуса конвертера (зовнішній)

м

R3

38

Зовнішній діаметр горловини

м

Dг.н

39

Висота горловини корпуса

м

Нк.г

40

Об’єм корпуса конвертера

м3

Vкор.

41

Питомий об’єм конвертера

м3

Vуд.

42

Питома поверхня ванни

м2

Sуд.

43

Продувка зверху
В

44

Продувка знизу
D

45

Тип днища. Варіант А
А

46

Тип днища. Варіант Б
F

47

Зміст [Мn]ч ? 0,5

%

L

48

Зміст [Мn]ч < 0,5

%

М


4.2.2 Глибина конвертерної ванни


Глибина ванни повинна бути істотно більше максимальної глибини проникнення струменя кисню у ванну (довжини реакційної зони).

Нв2* Gc?, (4.2)

для продувки зверху к2=0,429 ?=0,255;

для донної продувки к2=0,35 ?=0,23.


Тоді глибину металевої ванни можна визначити з виразу


Нв=В*0,429*Gс0,255 +D*0,35*Gс0,23, (4.3)


де В и D- коефіцієнти, що враховують спосіб продувки:

при продувці зверху В=1, D=0;

при донній продувці В=0, D=1.


4.2.3 Діаметр дзеркала конвертерної ванни


Діаметр дзеркала ванни залежить від садки конвертера, ряду інших параметрів і може бути приблизно визначений з виразу


Dв3, м, (4.4)


де к3-. коефіцієнт, що враховує форму нижньої частини конвертера


К3=(0,425В+0,385D-1,45*10-6*Gс2+7,25*10-4*Gс), (4.5)


Тоді

Dв=(0,425В+0,385D-1,45*10-6*Gс2+7,25*10-4*Gс) , м. (4.6)


4.2.4 Розрахунок донної частини робочого об’єму конвертера


Існує дві основні форми донної частини робочого об’єма конвертера (мал. 4.1).
Мал. 4.1 Форма донної частини конвертера


Діаметр конвертера по днищу Dд (тип А. Мал. 4.1) дорівнює


Dд=0,75Dв. (4.7)


тип Б


Dд=0,79Dв. (4.8)


тоді

Dд=(0,75А+0,79F)*Dв, м, (4.9)


де А,F- коефіцієнт, що враховує тип конструкції донної частини конвертера:


тип А F=0, А=1;

тип Б F=1, А=0.


4.2.5 Радіус сферичного днища

R1=1,75*Dв*А, м. (4.10)

4.2.6 Висота сферичної частини ванни

Нсф=(R1- )*А, м. (4.11)


4.2.7 Об’єм сферичної частини ванни


Vсф=?*Нсф2*(R1сф/3)*А, м3. (4.12)


4.2.8 Об’єм металу


Vм=Gc/7,0 ,м3. (4.13)


4.2.9 Об’єм конічної частини ванни


Vк=Vм-Vсф, м3. ‪ (4.14)


4.2.10 Висота конічної частини ванни


Нк=12Vк (4.15)


4.2.11 Діаметр горловини конвертера


Dг=0,2*Gс0,5+0,6(qО2-3)0,5, м. (4.16)


4.2.12 Висота верхньої конічної частини конвертера


Нг=(Dв-Dг)/2*tg ? , м, (4.17)


де ? - кут нахилу утворюючого конуса до вертикалі (рекомендується в межах 25-300).

4.2.13 Об’єм верхньої конічної частини конвертера


Vг=(?*Нг/12)*(Dв2+Dг2+Dв * Dг), м. (4.18)


4.2.14 Кількість сопл у фурмі або кількість фурм у днищі конвертера


n= Gc*qО2() (4.20)


4.2.15 Висота робочого простору над рівнем спокійної ванни


Ну=0,67 , м (4.21)


де коефіцієнти L і М ураховують зміст марганцю в чавуні:


при [Мn]ч?0,5% L=1, М=0;


при [Мn]ч< 0,5% L=0, М=1.


4.2.16 Висота робочого простору конвертера


Нрув , м. (4.22)


4.2.17 Висота циліндричної частини конвертера


Нцуг , м. (4.23)


4.2.18 Об’єм циліндричної частини конвертера


Vц= , м3. (4.24)


4.2.19 Об’єм внутрішньої порожнини конвертера


Vр=Vг+ Vц + Vм , м. (4.25)


4.2.20 Товщина футеровки в циліндричній частині конвертера

tц=0,142 , м. (4.26)

4.2.21 Товщина футеровки в конічній частині (горловини) конвертера


tк =tц-0,15 м. (4.27)

4.2.22 Товщина футеровки днища


tд =tц+0,125*В+0,5D, м. (4.28)


4.2.23 Товщина металевого кожуха конвертера


?ц=0,0153 , м. (4.29)


4.2.24 Діаметр випускного отвору


dотв=0,1+0,33*10-3*Gс, м. (4.30)


4.2.25 Зовнішній діаметр конвертера


Dк=Dв+2tц+2?ц, м. (4.31)


4.2.26 Повна висота конвертера


Нкр+tд+ ?ц+0,5(tк+ ?ц), м. (4.32)


4.2.27 Радіус сфери конуса конвертера


R2=1,75Dв+ tд, м; (4.33)

R3=R2+ ?ц, м. (4.34)

4.2.28 Об’єм корпуса конвертера

Vкор=1,8*Vр, м3. (4.35)

4.2.29 Зовнішній діаметр горловини конвертера


Dг.н=Dг+1,731(tк+ ?ц), м. (4.36)


4.2.30 Висота горловини корпуса


Н к.гг+0,5(tк+ ?ц), м. (4.37)


4.2.31 Питомий об’єм конвертера


Vуд= Vр/Gн, м3/т. (4.38)


4.2.32 Питома поверхня ванни


Sуд=?Dв2/4Gc , м2/т. (4.39)


4.2.33 Відношення висоти робочого простору конвертера до діаметра


Нр/Dв . (4.40)


4.2.34 Відношення висоти конвертера до діаметра


Нк/Dк . (4.41)


4.2.35 Відношення об’єму металу до робочого об’єму конвертера


Vм/Vк . (4.42)


^ 4.3 Порядок виконання розрахунку конвертера на ПЕОМ.


Програма розроблена на кафедрі технологічного проектування, шлях до програми: “Мої документи”, папка “Сталь”, програма “Конвертер”.

При запуску програми перед користувачем з'являється головне вікно. У даному вікні користувач може ввести вихідні дані:

 • Витратний коефіцієнт чавуну

 • Витратний коефіцієнт лома

 • Номінальна ємкість конвертера

 • Питома інтенсивність продувки

 • Зміст кремнію в чавуні

 • Зміст марганцю в чавуні

 • Тип днища

 • Вид продувки

При введенні всіх параметрів користувач одержує підказування, розташовані під формою введення. При виборі типу днища й варіанта продувки підказування виконані графічно у вигляді схеми конвертера. Після введення необхідних параметрів подальша робота програми здійснюється натисканням на кнопку «Розрахунок».

У вікні з’являються результати розрахунку, які можуть бути виведені на друк. Для цього користувач повинен зайти в меню «Файл» і вибрати «Друкування», після чого буде виведений на екран діалог друку. У меню «Файл» також доступний пункт «Вихід», що дозволяє користувачеві закінчити роботу із програмою.

Основні можливості роботи із програмою користувачеві надані в пункті меню «Опції».Користувачеві доступні наступні опції програми:

 • «Панель інструментів», дозволяє показати або сховати панель інструментів. На панель інструментів винесені основні пункти меню, що робить її зручною для швидкого запуску будь-яких опцій;

 • «Вид відображення», дозволяє користувачеві змінити вид

інформації, що відображається у правій частині головного вікна й

має підпункти:

  • «Результати розрахунку» - вивід у правій частині екрану результатів розрахунку у вигляді таблиці;

  • «Графічне відображення» - відображення креслення конвертора в правій частині екрану.

 • «Відображення горизонтальних розмірів», дає можливість користувачеві показувати або приховувати горизонтальні розміри на кресленні;

 • «Відображення вертикальних розмірів», дає можливість користувачеві показувати або приховувати вертикальні розміри на кресленні;

 • «Масштабування» дозволяє користувачеві змінювати масштаб креслення й має підпункти:

  • «Зменшення масштабу креслення»;

  • «Збільшення масштабу креслення»;

  • «Автоматичний масштаб», масштаб підбирається автоматично виходячи з дозволу монітора.

 • «Аналогічні проекти конверторів», виводиться діалог з перерахуванням проектів конверторів з такою же номінальною ємкістю як і проектований;

 • «Перегляд порядку операцій», виводиться діалог з демонстрацією циклу плавки сталі в кисневому конверторі;

 • «Побудова графіка», будує графічне відображення залежності розрахованих параметрів від заданих у правій частині головного вікна;

 • «Опції графіка» дозволяють користувачеві вибрати відображувані графіки й має підпункти:

 • «Продувка зверху»;

 • «Донна продувка»;

Для більш наочного уявлення проектованого конвертора користувач може скористатися графічним представленням кисневого конвертора. Для цього користувачеві необхідно зайти в меню «Опції» і вибрати «Вид відображення розрахунку» - «Графічне представлення». Користувачеві буде надане креслення конвертора з обраним автоматично масштабом.

Користувач може вивести на креслення розміри конвертора, для цього йому потрібно скористатися меню «Опції»- «Відображення горизонтальних розмірів» і «Опції» - «Відображення вертикальних розмірів».

Для порівняння розрахованого конвертора з існуючими конверторами користувач може скористатися пунктом меню «Опції»- «Подібні проекти конверторів». Після цього буде виведений діалог з перерахуванням подібних конверторів.

Користувач також може переглянути цикл роботи конвертора, скориставшись пунктом меню «Перегляд порядку операцій». При роботі з даним діалогом користувач може скористатися автоматичним показом, натиснувши кнопку «Включити». Може зупиняти відтворення, натиснувши кнопку «Пауза», або повертатися в початок натисканням «Зупинити». Є можливість і ручного перегляду за допомогою кнопок «Попередній» і «Наступний».

Для відображення залежності отриманих даних від параметрів, що вводяться, існує можливість побудови графіка. Перед побудовою користувачеві дається можливість вибрати потрібну залежність. Після чого в правій частині вікна будується графік даної залежності. Також користувач може вибрати вид продувки, для якої будується залежність. У будь-який момент користувач може поміняти вихідні дані й перерахувати геометричні розміри конвертора.

Програма спочатку створювалася під операційну систему Microsoft Windows XP, але була спроектована й на Microsoft Windows 2000. Для даної програми комп'ютер повинен мати процесор зі швидкодією не нижче 600 Мгц. Також важливим аспектом є дозвіл монітора. Спочатку програма була спроектована під дозвіл 1280Х1024, при даному дозволі користувач одержить оптимальний інтерфейс програми. Можлива також робота при дозволі 1024Х768.


^ 4.4 Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання


Індивідуальні завдання є однією із форм навчання студентів самостійній роботі, сприяють розвитку навиків вивчення теоретичного матеріалу і проведення технічних розрахунків з метою поглиблення знань по дисципліні, що вивчається. Перші два питання вивчаються студентами за матеріалами, приведеними в рекомендованій літературі, третє питання відноситься до розрахунку кисневого конвертера, який приведений в роботі [6]. Порядковий номер початкових даних для розрахунку повинен відповідати номеру варіанта індивідуального завдання (Додаток 1).

Першою сторінкою пояснювальної записки є титульний аркуш, приклад оформлення якого наведено в додатку 2. Зміст розташовують на наступній сторінці і включають до нього: вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів пояснювальної записки; висновки; перелік посилань; номери сторінок, які містять початок відповідного матеріалу.

Далі розташовується пояснювальна записка, в якій викладаються відомості про предмет дослідження, котрі є необхідними й достатніми для розкриття сутності даної роботи та її результатів.

Пояснювальна записка виконується українською мовою. Індивідуальне завдання виконується у вигляді рукописного або машинописного тексту на листах формату А4. Текст пояснювальної записки слід виконувати, додержуючись таких розмірів полів: ліве – не менше 30 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє і нижнє – не менше 20мм. Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами в правому верхньому куті, додержуючись наскрізної нумерації упродовж всього тексту пояснювальної записки (на титульному листі номер сторінки не ставиться).


Додаток 1


Варіанти завдань для виконання розрахунків


№ n/n

G, т

qО23/хв*т

Спосіб продувки

Siч, %

Частка чавуну,%


Частка

лома,%


[Mn]ч, %

Тип днища

1

50

3,0

зверху

0,50

0,75

0,25

> 0,5

А

2

80

3,1

знизу

0,60

0,76

0,24

< 0,5

Б

3

100

3,2

зверху

0,70

0,77

0,23

> 0,5

А

4

130

3,3

зверху

0,80

0,78

0,22

< 0,5

Б

5

160

3,4

знизу

0,90

0,79

0,21

> 0,5

А

6

200

3,5

знизу

1,00

0,80

0,20

< 0,5

Б

7

250

3,6

зверху

1,10

0,74

0,27

> 0,5

А

8

300

3,7

знизу

1,20

0,73

0,26

< 0,5

Б

9

350

3,8

зверху

1,30

0,75

0,25

> 0,5

А

10

400

3,9

зверху

0,50

0,75

0,24

< 0,5

Б

11

50

4,0

знизу

0,55

0,77

0,23

> 0,5

А

12

80

3,0

знизу

0,60

0,78

0,22

< 0,5

Б

13

100

3,1

зверху

0,65

0,79

0,21

> 0,5

А

14

130

3,2

знизу

0,70

0,80

0,20

< 0,5

Б

15

160

3,3

зверху

0,75

0,73

0,27

> 0,5

А


Додаток 2

Зразок оформлення титульного

листа індивідуального завдання


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


Заочний факультет


ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ


з дисципліни “Металургія сталі”


_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Виконав студент групи________ ___________________ (прізвище, ініціали)


Перевірив ___________________ (прізвище, ініціали)


Робота захищена з оцінкою ___________________


___________________

(підпис викладача)


Дніпропетровськ НМетАУ 200__


Схожі:

Зміст вступ загальні методичні вказівки iconК-ть годин в сем
Вступ. Об’єкт і предмет курсу. Загальні положення та нормативно-правова база кадастру природних ресурсів. Структура та зміст, організаційне...
Зміст вступ загальні методичні вказівки iconМіністерство освіті І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма загальні методичні вказівки та індивідуальні завдання
Робоча програма, загальні методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів заочної форми навчання...
Зміст вступ загальні методичні вказівки iconЗміст навчальної програми з фармакотерапії 5 курс (ІХ cеместр)
Вступ та загальні проблеми фармакотерапії. Предмет І завдання фармакотерапії. Значення фармакотерапії в комплексному лікуванні різних...
Зміст вступ загальні методичні вказівки iconЗміст стор. Вступ Розподілення навчальних годин І зміст дисципліни «Технологія виробництва металів» розділ виробництво чавуну
Х до виробничого процесу
Зміст вступ загальні методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Вступ
Зміст вступ загальні методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Вступ
Зміст вступ загальні методичні вказівки iconЗміст с. Вступ до дисципліни 3
Тема 1 Поняття, зміст та ознаки господарського права в Україні. Система господарського законодавства. 10
Зміст вступ загальні методичні вказівки iconЗагальні методичні вказівки
З цією метою до кожної теми будуть додаватися посилання на сайти та сторінки Інтернету, на яких студенти можуть знайти необхідну...
Зміст вступ загальні методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до вивчення дисципліни „Вступ до гостинності” та виконання контрольної роботи (для студентів І курсу денної форми...
Зміст вступ загальні методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “вступ до спеціальності” для студентів денної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “Вступ до спеціальності” для студентів денної форми навчання зі спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи