Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 404.71 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Сторінка1/3
Дата28.07.2012
Розмір404.71 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
Методичні вказівки

з дисципліни “Стандартизація, метрологія,

контроль” для студентів спеціальності 7.090.401,

спеціалізації металургія сталі


Дніпропетровськ НМетАУ 2000

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИМетодичні вказівки

з дисципліни “Стандартизація, метрологія,

контроль” для студентів спеціальності 7.090.401,

спеціалізації металургія сталі


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради академії.

Протокол № 1 від 29.02.2000


Дніпропетровськ НМетАУ 2000

УДК 669.18

Методичні вказівки, з дисципліни “Стандартизація, метрологія, контроль” для студентів спеціальності 7.090.401, спеціалізації металургія сталі /Укл.: В.П.Черевко, К.Г.Нізяєв –Дніпропетровськ: НМетАУ, 2000.-14с.


Містять програму, перелік та зміст практичних занять і індивідуальних завдань з дисципліни ”Стандартизація, метрологія, контроль”.

Призначені для студентів спеціальності 7.090401- металургія чорних металів, спеціалізації – металургія сталі.


Укладачі В.П.Черевко, канд.техн. наук, доц.,

К.Г.Нізяєв, канд.техн. наук, доц.

Відповідальний за випуск Б.М. Бойченко, д-р.техн. наук, проф.

Рецензент Ю.С. Пройдак, д-р.техн. наук, проф. (НМетАУ).

Редактор О.І.Лук’янець


1. Зміст дисципліни

1.1. Лекційний курс (20 год.)
Теми

Назва розділу/теми та її зміст

Трива-лість (год.)

1

Основи стандартизації.

Сутність та роль стандартизації. Основи поняття та визначення. Державна система стандартизації. Категорії та види стандартів. Порядок їх розробки. Основні методи стандартизації. Уніфікація, типізація, взаємозамінність. Галузева система стандартів. Міжгалузеві системи стандартів.

6

2


Основні стандарти на стальну продукцію.

Структура та основні положення найбільш розповсюджених стандартів. Технічні умови.

4

3

Метрологічне забезпечення металургійного виробництва.

Параметри технологічного процесу, які вимірюються та контролюються. Засоби вимірювання. Похибки, які допускаються.

2

4

Система показників якості продукції.

Основні поняття та визначення. Показники якості продукції. Технічний контроль якості продукції. Служби ВТК, їх задачі та зміст роботи.

4

5

Методи контролю якості металопродукції. Методи аналізу та випробування. Неруйнуючі методи контролю. Статистичні методи контролю та регулювання якості. Достовірність та вірогідність оцінки якості металопродукції. Типові характеристики статистичного аналізу. Кореляційний та регресійний аналіз. Зв’язок показників якості продукції та параметрів технологічного процесу. Системи управління якістю продукції у металургії. Їх структура та зміст.


4


^ 2. Практичні заняття

2.1. Заняття №1. “Методика контролю і оцінці якості макроструктури деформованої сталевої продукції”

Ціль заняття- ознайомитись з методикою іспитів і оцінки показників якості макроструктури кованої і катаної вуглецевої та легованої сталі за діючим ГОСТ 10243-75.

2.1.1. Загальні положення

Макроструктуру металу згідно з ГОСТ 10243-75 вивчають шляхом протравлення спеціально підготовлених зразків в розчинах кислот і зіставленням дійсної макроструктури з еталонами, що містяться в стандарті, а також зіставленням зразків зламу з описаними дефектами макроструктури, що ілюстровані фотографіями в стандарті.

Метод заснований на різниці в травимості бездефектного металу та участків з наявністю пор, ліквацій, неоднорідностей структури і інших дефектів.

Метод вивчення зразків зломів заснований на різниці руйнування участків металу з пористістю, флокенами, перегрівом, сколами і без них.

Контроль якості металу по злому здійснюють взамін контролю протравлених зразків (якщо це передбачено стандартом або ТУ) або додатково до контролю протравлених зразків для перевірки класифікації макродефектів, а також в дослідницьких цілях.

2.1.2. Контроль хімічної неоднорідності сталі здійснюють методом вивчення сірчастого відбитка (за Бауманом)

Деякі положення ГОСТ 10243-75 з методики контролю і оцінки макроструктури сталевої продукції.

1) Відбір проб і виготовлення зразків

Макроструктуру металу контролюють по одному з наступних варіантів: на прутках і заготовках до 140 мм - в повному поперечному перерізу; більше ніж 140 мм - на перекованих або перекатаних пробах.

Темплети вирізають перпендикулярно напрямку прокатки або ковки через весь переріз заготовки, а при контролі макроструктури і флокенів на поздовжніх зразках – паралельно напрямку прокатки, кування. Довжина поздовжніх темплетів повинна бути 100-150 мм.

Контроль по злому здійснюють на зразках з поперечним або поздовжнім напрямком волокна.

2) Травлення темплетів

Травлення темплетів здійснюють в 50-% водному розчині соляної кислоти (ГОСТ 3118-77); температура розчину 60-80 оС; термін травлення 5-45 хв. Травлення зразків повинно забезпечити отримання чітко виявленої макроструктури, що дозволяє надійно оцінювати її при порівнянні з шкалами і стандартними фотознімками.

3) Оцінка протравлених темплетів і зломів

Оцінка виду і ступеню розвитку дефектів макроструктури здійснюють порівнянням натурального вигляду свіжепротравлених зразків з еталонами шкал дійсного стандарту або зломів з фотознімками з використанням їх описання, що приведені в стандарті.

Кожна шкала складається з 5 балів. Шкали, що приведені в стандарті, ілюструють наступні види дефектів макроструктури.

Шкала 1 - центральну пористість (ЦП);

Шкала 2 – точкову неоднорідність (ТН);

Шкала 3 – загальну плямну ліквацію (ЗПЛ);

Шкала 4 – краєву плямну ліквацію (КПЛ);

Шкала 5 – лікваційний квадрат (ЛК);

Шкала 6 – підусадочну ліквацію (ПУ);

Шкала 7 – підкоркові пузирі (ПП);

Шкала 8 – міжкристалічні тріщини (МК);

Шкала 9 – прошаркову кристалізацію (ПК);

Шкала 10 – світлу полоску (контур); (СП).

Величину показників дефектів допускається оцінювати як цілим балом, так і його половиною ( 0,5; 1,5 і т.д.).

Порядок проведення практичного заняття.

Спочатку заняття студентами вивчаються основні положення стандарту ГОСТ 10243-75, додатків до нього, методику описання макроструктури та її дефектів.

Далі здійснюється оцінка і опис макроструктури запропонованих викладачем зразків стальних заготовок у відповідності з вимогами ГОСТ 10243-75.

Заняття №2. “ Обробка результатів вимірювань”.

^ Ціль заняття – отримати навички обробки і аналізу результатів вимірювань.

Загальні положення, числові характеристики результатів вимірювань.

1) Середнє арифметичне значення n вимірювань -:

;

,

де Х1, Х2, Хn - результати вимірювань; a – дійсне значення або математичне очікування ^ М(Х) випадкової величини (результатів відмірювання);  i- похибка i- го вимірювання.

.

2) Відхилення від середнього- ^ Vi.

Якщо замість дійсного значення випадкової величини – а взяти середнє арифметичне , то отримаємо

Vi =; при цьому ; .

Якщо для ряду вимірювань величини Хi без розрахунків прийняти деяке середнє -^ 1 і розрахувати відхилення Xi від -1 - Wi

Wi = Хi-1 , то

= 1 + .


Приклад:

^ N Хi приймаємо, наприклад, 1=800, то Wi

1 789 -11

2 791 -9

3 792 -8

4 812 +12

5 815 +15

6 797 -3

7 795 -5

8 794 -6

9 808 +8

10 803 +3

n=10 =-4

=800+(-4)/10=799,6 .


3) Відхилення середнього арифметичного від дійсного значення вимірюючої величини - .

= .

4) Середнє квадратичне відхилення за результатами практичних вимірювань -S

S = .

5) Середнє квадратичне відхилення для середньо арифметичного значення -So

So = =.

6) Випадкові похибки та інтервал надійний для середньо арифметичного .

Випадкові похибки середньоарифметичного також мають нормальний закон розподілу, як і випадкові значення результатів вимірювань Хi .

Інтервал надійний для складає

Е= t So=t ,

де t- значення функції розподілу t=f(,n) при відповідній ймовірності надійній і числі вимірювань n (дивись табл.2.1).

Наприклад: при =0,95 (тобто 99,5%) і п=10 t=f(,n)= 2,26. При цьому Е= 2,26 , а межі інтервалу надійного для середнього арифметичного складають Е, тобто -Е +Е.

7) Грубі похибки вимірювань.

Для перевірки гіпотези , чи містить максимальний або мінімальний результат вимірювання грубу похибку , необхідно визначити розрахункове значення функції розподілу t=f(,n), що дорівнює:

tроз.= , або і зрівняти його з табличним значенням tтабл. , тобто з t=f(,n) при заданій ймовірності надійній - і числі вимірювань n.

Якщо tроз.tтабл. , то результат вимірювання Xmax або Xmin не містить грубої похибки.

2.2.2.Порядок проведення практичних занять з аналізу результатів вимірювань

Спочатку студенти вивчають загальні положення і правила визначення кількісних статистичних характеристик масиву результатів вимірювань.

Потім самостійно виконують розрахунки розглянутих характеристик для відповідного варіанту завдання ( дивись табл.2.2).


2.3. Заняття №3. “Статистичні методи контролю і управління якістю металопродукції”

Ціль заняття – оволодіти навичками статистичного аналізу контролюючих показників якості і його використання для управління якістю продукції.

2.3.1. Загальні положення.

Статистичні методи - є обов'язковою складовою контролю і управління якістю продукції в сучасному металургійному виробництві .

Вони направлені на:

- виявлення рівня та причин дефектності продукції;

- встановлення зв'язку показників якості продукції з технологічними

параметрами процесу для вибору раціональної технології виробництва;

- прогнозування рівня якості продукції та її показників;

- атестацію та прийом готової продукції без додаткових іспитів.

На якість металу, комплекс показників якості сталевої металопродукції впливають технологічні параметри та показники на всіх етапах сталеплавильного переділу (виплавки, позапічної обробки, розкислення та легування сталі, її розливання в виливниці, чи на МБЛЗ). Вони складають понад 100 параметрів, показників технології. Для одержання моделей, що реально описують зв'язок показників якості з технологічними параметрами, насамперед необхідно вибрати головні, аналітично обгрунтовані. При цьому важливо, щоб вибрані параметри могли контролюватись та регулюватись.

Головними етапами статистичного аналізу показників якості продукції, параметрів та показників технологічного процесу, що здійснюють на обмеженій виборці становлять:

- визначення закону розподілу випадкових величин (елементів виборки) шляхом побудування гістограм;

- розрахунки кількісних характеристик (оцінок) виборки та її елементів;

- кореляційний аналіз взаємозв'язків параметрів технології та показників якості (побудування кореляційних полей, таблиць);

- регресивний аналіз і розрахунки коефіцієнтів регресії для одержання статистично достовірних рівнянь ( математичних моделей ), що зв'язують показники якості продукції з технологічними параметрами.

Одержані математичні моделі дозволяють реалізувати зворотні зв'язки для коригування технологічного процесу і відповідно регулювання якістю продукції.

2.3.2. Рішення задач і аналіз виборок з генеральної сукупності

Використовуючи лекційний матеріал з питань статистичного аналізу масивів даних і “загальних положень”, що викладені вище, студенти самостійно виконують розрахункові завдання за відповідним варіантом (табл. 2.3).

Звіт з цього практичного заняття потім стає складовою частиною індивідуального завдання з дисципліни.

2.4. Індивідуальні завдання з дисципліни.

Змістом індивідуального завдання з дисципліни є:

- опис заданого показника якості сталевої металопродукції, чи дефекту (відповідного варіанту завдання, див.табл.2.4) і складення переліку технологічних параметрів, що впливають на його рівень (тобто тих параметрів, які бажано включити до складу математичної моделі);

- статистичний аналіз виборки з генеральної сукупності (побудова гістограм, складення кореляційної таблиці, розрахунки коефіцієнтів для теоретичної лінії регресії).


  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи