Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни icon

Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни
НазваМіністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни
Сторінка1/5
Дата01.06.2012
Розмір0.76 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ТА КУРСОВА РОБОТА


з дисципліни

ВИРОБНИЦТВО ВИЛИВКІВ З СТАЛІ”


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.050402 Ливарне виробництво


ДНІПРОПЕТРОВСЬК НМетАУ 2011

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ^ ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ТА КУРСОВА РОБОТА


з дисципліни

ВИРОБНИЦТВО ВИЛИВКІВ З СТАЛІ”


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.050402 Ливарне виробництво


Затверджено

на засіданні кафедри

ливарного виробництва

Протокол № 14 від 10.01.2011


ДНІПРОПЕТРОВСЬК НМетАУ 2011


УДК 621.74(07)


Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “Виробництво виливків з сталі” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050402 Ливарне виробництво/ Укл.: Л.Х.Іванова, Л.О.Шапран, О.Ю.Хитько. - Д.: НМетАУ, 2011.-52 с.


Вміщують робочу програму з дисциплі-

ни, методичні вказівки до вивчення програм-

ного матеріалу та виконання лабораторних та

практичних робіт, а також курсових робіт.

Призначені для студентів заочної форми

навчання за напрямом підготовки 6.050402 –

Ливарне виробництво.


Укладачі: Л.Х. Іванова, д-р техн. наук, проф.

Л.О. Шапран, канд.техн.наук, доц.

О.Ю. Хитько, канд.техн.наук, доц.


Відповідальний за випуск В.Є.Хричиков, д-р техн.наук, проф.


Підписано до друку 07.02.2011. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк офсетний.

Облік.-вид.арк. 3,06. Умов.друк.арк. 3,02. Тираж 100 .


Національна металургійна академія України

49635, Дніпропетровськ, пр.Гагаріна,4

_________________

Кафедра ливарного виробництва


ЗМІСТ


ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


^ 1 РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

ВИРОБНИЦТВО ВИЛИВКІВ З СТАЛІ”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1 Лекційний курс -12 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Лабораторні роботи - 4 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Практичні роботи – 4 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


^ 2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ

ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Виливки із конструкційних нелегованих сталей . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Виливки із конструкційних легованих сталей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


^ 3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1 Вплив хімічного складу та температури заливання на

основні ливарні властивості сталі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


^ 4 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

ПРАКТИЧНИХ РОБІТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

^ КУРСОВИХ РОБІТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1 Мета, навчально-методичні завдання та структура курсової роботи . .

5.2 Правила оформлення пояснювальних записок курсових робіт . . . . .


^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Додаток А Креслення деталей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Додаток Б Приклад завдання на курсову роботу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Додаток В Приклад титульного аркуша . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Додаток Г Приклад складення реферату на курсову роботу . . . . . . . . . . . . .

Додаток Д Приклади оформлення джерел в «Переліку посилань» . . . . . . . .

4


5

5

6

6


6

7

8

9


10


10


13


13

13

17


34

35

45

47

48

49ВСТУП


Згідно з навчальним планом та програмою дисципліни “Виробництво виливків з сталі” передбачена робота студентів в об’ємі 124 години самостійних занять по джерелах літератури, нормативних документах і виконанню контрольної роботи.

Крім того, згідно з навчальним планом передбачено проведення 12 годин лекційних, 4 години лабораторних і 4 години практичних аудиторних занять на кафедрі ливарного виробництва. В лекціях будуть розглянуті найбільш актуальні та складні питання в галузі виробництва виливків із сталей.

Зміст і об’єм самостійної роботи студентів по вивченню джерел літератури та нормативних документів в об’ємі 124 год:

а) стан і напрями розвитку виробництва виливків із

сталей в Україні та за кордоном [1-6]. Класифікація

промислових ливарних сталей [7, 8] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 год

б) особливості виробництва та якості виливків із різних сталей:

1) виливки із конструкційних

нелегованих сталей [3,4,7,8,11-14] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 год

2) виливки із конструкційних

легованих сталей [3,5,7,13,14] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 год

Результати самостійного вивчення студентами джерел реалізуються у формі виконання контрольної роботи, усі положення якої повинні бути підтверджені посиланнями на ці джерела з вказівкою їх номера та сторінок, наприклад [ 3, c. 5-12].


^ 1 РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

ВИРОБНИЦТВО ВИЛИВКІВ З СТАЛІ”


1.1 Лекційний курс - 12 год


Тема 1 Вступ - 1 год

Стан і перспективні напрями розвитку виробництва виливків із сплавів заліза в Україні та за рубежем. Класифікація промислових ливарних сталей. Властивості сталевих виливків, їх роль у різних галузях народного господарства. Класифікація сталей для виливків згідно з ГОСТ 977-88 за хімічним складом, структурою, фізико-механічними властивостями та призначенням. Індекси “К” і “КТ” як умовні позначення категорії міцності сталей.


^ Тема 2 Особливості плавлення сталевих виливків - 5 год

Особливості технології плавлення сталей. Модифікування сталей. Гази у сталях (вплив якості шихтових матеріалів, газотвірності ливарної форми та інших факторів на вміст газів в металі), вплив їх на рідкотекучість та механічні властивості сталі. Усадка та причини виникнення гарячих тріщин у сталевих виливках. Термічна обробка сталевих виливків, її мета.


^ Тема 3 Виробництво виливків із конструкційних нелегованих сталей - 3 год

Виливки із конструкційних нелегованих сталей (КНС), їх призначення. Вплив хімічного складу сталі на її ливарні властивості, а також на експлуатаційні властивості виливків. Виливки з графітизованої сталі: хімічний склад, структура, термічна обробка. Основні принципи конструювання виливків з КНС та особливості технології їх виготовлення (конструкції та розрахунок литникових систем, живлення при твердінні та розрахунок надливів, вимоги до якості формувальних і стрижньових сумішей, режими заливання та охолодження і т.ін.).


^ Тема 4 Виробництво виливків із конструкційних легованих сталей –

3 год

Виливки із конструкційних легованих сталей (КЛС). Легувальні елементи, їх класифікація. Вплив основних легувальних елементів на ливарні та службові властивості сталей у виливках. Особливості плавлення та технології виготовлення виливків з низьколегованих сталей, що обумовлені їх ливарними властивостями. Галузі застосування виливків з КЛС.


^ 1.2 Лабораторні роботи - 4 год


Робота 1 Вплив хімічного складу та температури заливання на основні ливарні властивості залізовуглецевих сплавів - 4 год


1.3 Практичні роботи - 4 год


Робота 1 Розрахунок шихти для виплавлення сталі


^ 2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ

ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ


Першим етапом роботи студента над курсом є виконання їм контрольної роботи.

Метою контрольної роботи є перевірка самостійної роботи студента над матеріалом дисципліни у період між очними заняттями в академії. Завдання видаються студентам відразу після закінчення попередньої сесії під час настановних занять з дисципліни, що вивчатиметься, та студент має можливість протягом не менше трьох місяців проробити рекомендовані джерела з кожного питання завдання на контрольну роботу. Завдання складає та видає викладач з таким розрахунком, щоб студент ознайомився з основними питаннями по кожній з тем курсу, зміст котрих передбачено програмою. Наприкінці програми наведено перелік основних джерел літератури, що необхідна для проробки питань, передбачених завданням.

Самостійна робота над літературою є основною формою проробки курсу студентом заочної форми навчання, тому що очні заняття, що проводяться у невеликому об‘ємі та закінчуються лише за один-два дні до екзамену, присвячені розгляду деяких з найбільш важливих питань по окремих розділах курсу. Тому при виконанні контрольної роботи студент не повинен обмежуватися проробкою тільки лише тих матеріалів, що безпосередньо відносяться до питання, що

розглядається, а необхідно проробити щонайменше увесь попередній йому матеріал як його викладено у програмі. Це тим більш необхідно, тому що в контрольній роботі неприпустимо викладення відповідей на питання у вигляді компіляції текстів з літературних джерел, що буде свідчити про непідготовленість студента та така контрольна робота не буде зараховуватися. Студент повинен писати відповідь на запитання контрольної роботи закривши книги, що він перед цим пророблював. Викладення відповіді за своєю формою та змістом повинно носити характер наче розгорненої відповіді на питання екзаменаційного білету.

Під час пророблення курсу студенту доводиться користуватися багатьма літературними джерелами, тому конче потрібно конспектувати матеріал, що пророблюється. Це полегшує й безпосередню підготовку до екзамену, для якої в процесі екзаменаційної сесії студент має лише один-два дні.

При проробленні програмного матеріалу для кращого його засвоєння можна рекомендувати таке по темах програми.


2.1 Вступ


Спочатку необхідно розглянути стан і перспективні напрями розвитку виробництва виливків із сплавів заліза в Україні та за рубежем, а також загальний об’єм світової продукції ливарного виробництва [1,2,6].

Як відомо, спочатку почали виробляти виливки з чавунів. Сталь як ливарний сплав почали використовувати значно пізніше за чавун, після створення плавильних печей, що забезпечували можливість її розплавлення та перегріву. Слід проробити такі питання: історія виникнення сталевого литва та етапи його розвитку [2,3,12]; частка сталевого литва в загальному виробництві виливків в Україні, позитивні якості та недоліки сталевого литва [1,2,4,5,11-14]; перспективи подальшого розширення виробництва та удосконалення якості сталевого литва в Україні [1,2,12].

На основі знань, що одержані по курсу “Металознавство”, та вивчення джерел [8,11] студент повинен уявити особливості та переваги механічних властивостей сталевих виливків, чим обумовлені ці особливості та чому на відміну від чавунних виливків хімічний склад сталі є головною класифікаційною ознакою. Необхідно знати позитивні якості та недоліки стального литва, а також види браку сталевих виливків [3,14]. Треба знати методи попередження усадкових дефектів та зниження витрат металу на надливи [8].

Необхідно звернути увагу на особливості плавлення сталі у ливарних цехах, наприклад, широке використання плавлення способом переплаву, кислої футеровки печей, плавлення у спеціальних плавильних установках. В роботі Ю.А.Шульте [12] наведена добра інформація про неметалеві включення у сталі, їх вплив на пластичні властивості, хладостійкість та інші властивості сталі.


^ 2.2 Виливки із конструкційних нелегованих сталей


Необхідно пояснити високу частку виливків з КНС від загальної кількості сталевих виливків, вплив хімічного складу цих сталей на ливарні та експлуаційні властивості виливків. Слід ретельно вивчити вимоги ГОСТ 977-88 по групах виливків, їх призначенню, характеристикам та переліку контролюємих показників якості. Особливості плавлення КНС наведено у джерелах [4,8,11,12]. Треба чітко представляти вирішальну роль вуглецю у формуванні механічних властивостей виливків, зв’язок ливарних властивостей з хімічним складом сталі, оптимальний вміст хімічних елементів [3,11]. Формування кристалічної структури сталевих виливків слід розглядати по джерелах [3,4].

Також слід ретельно вивчити по джерелах [3,14] основні принципи конструювання сталевих виливків та особливості технології їх виготовлення (вибір конструкції та особливості розрахунку литникових систем, живлення при твердінні та розрахунок надливів, в тому числі методи зниження витрат металу на надливи, режими заливання, охолодження і т.ін.), що визначаються характерними фізико-хімічними та ливарними властивостями: високою температурою плавлення, хімічною активністю у рідкому стані, невеликою рідкотекучістю, підвищеною об’ємною та лінійною усадкою, великим модулем пружності. Термічну обробку виливків з КНС, її мету наведено у джерелах [3,7,8,11]. Питання попередження дефектів та поліпшення якості виливків, в тому числі технологічні заходи, що сприяють зменшенню залишкових напружень у виливках , слід вивчати у роботі [3].


^ 2.3 Виливки із конструкційних легованих сталей


Після вивчення цього розділу курсу у студента повинні бути уяви про основні легувальні елементи, їх класифікацію за будовою кристалічної решітки, впливом на температуру поліморфних перетворень і відношенням до вуглецю. Вплив основних легувальних елементів на кінетику кристалізації та формування литої структури, ливарні та службові властивості цих сталей у виливках наведено у роботі [3]. Важливо закріпити одержані в курсі металознавства знання на конкретних прикладах розробки складу та властивостей ливарних КЛС.

При вивченні КЛС необхідно зрозуміти роль легувальних елементів при формуванні їх механічних та ливарних властивостей. Треба собі також уявити переваги комплексного легування, коли використовуються елементи, що чинять різний вплив на структуру сталі у виливках. Особливу увагу слід приділити економнолегованим (марганцем, кремнієм, ванадієм) сталям як резерву зниження матеріалоємності виробів.

Особливості плавлення [12] та технології виготовлення виливків з низьколегованих сталей, що обумовлені їх ливарними властивостями. Розгляд цих питань слід починати з особливостей таких сталей у рідкому стані (висока температура плавлення, знижена рідкотекучість) та обумовлених ними вимог до якості формувальних матеріалів і ливарної форми. Крім того, необхідно знати термічну обробку виливків з КЛС, структури виливків з низьколегованих сталей тієї або іншої марки під впливом вхідних до її складу легувальних елементів та до яких результатів приводить термічна обробка, що обумовлена стандартом.


^ 3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ


3.1 Вплив хімічного складу та температури заливання

на рідкотекучість сталі


3.1.1 Мета роботи - дослідити рідкотекучість сталей різних хімічних складів і температури заливання, оцінити отримані результати.


3.1.2 Застосовуване обладнання та матеріали: плавильна піч, модельно-опочне оснащення для виготовлення ливарних форм, формувальна суміш, датчик температури (термопара) з вимірювальним приладом, шихтові матеріали.


3.1.3 ^ Загальні відомості

Рідкотекучістю сплавів називають схильність сплаву в рідкому стані текти в ливарній формі, заповнювати її та відтворювати точний відбиток ливарної порожнини.

Рідкотекучість не є чисто фізичною властивістю металів. Вона як здібність металу текти визначається вихідним впливом різних фізико-механічних властивостей рідкого металу (його будови, в’язкості, поверхневого натягу і поверхневих плівок, суспендованих включень і газів, характеру кристалізації, теплоємкості, теплопровідності, температури і т.ін.), а також фізико-хімічних і технологічних властивостей ливарної форми (здатності до змочування її поверхні металом, газотвірності та газопроникливості форми, її конфігурації, теплопровідності, міцності, стану поверхні, величини напору металу, умов його підведення та інших факторів, що зв’язані з гідродинамічними умовами заповнення форми).

При порівнянні рідкотекучості різних металів Ю.А.Нехендзі пропонував розмежовувати поняття про справжню рідкотекучість і практичну. Під справжньою розуміється така рідкотекучість, що визначається для різних металів при однаковому перегріві над температурами нульової рідкотекучості. При цьому можливо одержання різних значень температури заливання. Під практичною розуміється така рідкотекучість, що визначається при однаковій температурі заливання.

У практиці без спеціальних досліджень трудно встановити температуру нульової рідкотекучості. Тому з деяким наближенням при визначенні справжньої рідкотекучості замість однакового нагріву над нульовою рідкотекучостю застосовується однаковий нагрів над ліквідусом.

Таким чином, в практиці рідкотекучість різних металів може оцінюватися або при постійній, однаковій температурі заливання (практична рідкотекучість), або при однаковім перегріві над ліквідусом (умовно справжня рідкотекучість).

У наведеній роботі слід визначити рідкотекучість сталі залежно від хімічного складу та температури заливання сплаву.

Основні властивості сплаву, що визначають величину рідкотекучості, - це в’язкість, поверхневий натяг та інтервал кристалізації. Збільшення в’язкості та поверхневого натягу сплаву зменшує рідкотекучість. Сплави, що мають вузький інтервал кристалізації, мають й більшу рідкотекучість, ніж у сплавів з широким інтервалом кристалізації. Найбільшу рідкотекучість мають чисті метали та евтектичні сплави.

В’язкість та поверхневий натяг залежать від складу та температури сплаву, інтервал кристалізації - від складу сплаву. За підвищеної температури сплаву в’язкість і поверхневий натяг зменшуються, а сплав довший час перебуває в рідкому стані. Тому підвищення температури сприяє збільшенню рідкотекучості.

Вплив хімічного складу сталей на рідкотекучість такий: фосфор, вуглець, кремній збільшують рідкотекучість, марганець не виявляє істотного впливу, нікель і мідь декілька збільшують рідкотекучість, а хром знижує.

Аналітичне визначення рідкотекучості дуже складне, тому що воно залежить від багатьох факторів, і формули, що запропоновані, носять приблизний характер. Тому на теперішній час визначення рідкотекучості металу здійснюється способом установлення здібності його заповнювати форму. Для цього застосовуються спеціальні технологічні проби, довжина залитої частини котрих дає можливість судити про те, чи забезпечує даний метал повноцінне заповнення форми чи ні. Метал заливається у порожнину піщаної форми, що являє собою звичайну спіраль. Ця проба одержала найбільше розповсюдження у практиці.


3.1.4 Порядок виконання роботи

3.1.4.1 Розрахувати склади шихти та приготувати розплавлений метал.

3.1.4.2 Заформувати 6 ливарних форм для визначення рідкотекучості.

3.1.4.3 Залити проби зі сталей різних складів з інтервалом 40…50оС. Температуру виміряти перед кожним заливанням ливарної форми.

3.1.4.4 Видобути проби з ливарних форм, виміряти їх довжину. Результати занести до таблиці 3.1.


Таблиці 3.1 - Узагальнені результати дослідження

Дослідний сплав


Номер

проби

Температура

заливання,оС

Рідкотеку-

чість, мм

Конструкційна нелегована сталь з вмістом легувального елемента _____%

1

2

3Конструкційна легована сталь з вмістом легувального елемента _____%

1

2

3

3.1.5 Зміст звіту


3.1.5.1 Назва, мета, стислий опис загальних відомостей та порядок виконання лабораторної роботи.

3.1.5.2 Скласти таблицю узагальнених результатів дослідження.

3.1.5.3 Побудувати графіки залежності рідкотекучості від температури заливання для кожного з дослідних сплавів.

3.1.5.4 Зробити висновки по роботі.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни iconМіністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни
Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “Виробництво виливків з чавуну” для студентів заочної форми навчання...
Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни
Робоча програма дисципліни «Комп’ютерна техніка I органiзацiя обчислювальних робіт»
Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни iconМіністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Металургійні основи легування та модифікування чорних металів”...
Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни iconМіністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Виробництво виливків з кольорових металів” для студентів заочної...
Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» для студентів...
Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни
С++. Ancii стандарт. C++Builder – кращий представник візуальних середовищ сімійства С++ Склад та структура проекту. Windows application...
Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія»
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Числові методи та моделювання на еом” для студентів...
Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки І контрольні завдання к вивченню дисципліни «Стандартизація, метрологія та контроль»
«Стандартизація, метрологія та контроль» для студентів напряму 050401 – «Металургія»
Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни iconМіністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни
Виробництво виливків зі спеціальними властивостями” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 050402 Ливарне виробництво/...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи