Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни icon

Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни
НазваМіністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни
Сторінка1/5
Дата01.06.2012
Розмір0.78 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ


з дисципліни

ВИРОБНИЦТВО ВИЛИВКІВ З ЧАВУНУ”


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.050402 Ливарне виробництво


Затверджено

на засіданні кафедри

ливарного виробництва

Протокол № 14 від 10.01.2011


ДНІПРОПЕТРОВСЬК НМетАУ 2011


УДК 621.74(07)


Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “Виробництво виливків з чавуну” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050402 Ливарне виробництво/ Укл.: Л.Х.Іванова, В.Т.Калінін. - Д.: НМетАУ, 2011.- 52 с.


Вміщують робочу програму з дисциплі-

ни, методичні вказівки до вивчення програм-

ного матеріалу та виконання лабораторних ро-

біт, а також курсових робіт.

Призначені для студентів заочної форми

навчання за напрямом підготовки 6.050402 –

Ливарне виробництво


Укладачі: Л.Х. Іванова, д-р техн. наук, проф.

В.Т. Калінін, д-р техн. наук, проф.


Відповідальний за випуск В.Є.Хричиков, д-р техн.наук, проф.


Підписано до друку 07.02.2011. Формат 60х84 1/16. Папір друк.

Друк офсетний. Облік.-вид.арк. 3,06. Умов.друк.арк. 3,02. Тираж 100.


Національна металургійна академія України

49635, Дніпропетровськ, пр.Гагаріна,4

_________________

Кафедра ливарного виробництва


ЗМІСТВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


^ 1 РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

ВИРОБНИЦТВО ВИЛИВКІВ З ЧАВУНУ”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1 Лекційний курс -16 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Лабораторні роботи - 4 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Практичні заняття – 4 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


^ 2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ

ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Виливки із чавунів з пластинчастим графітом . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Виливки із чавунів з кулястим графітом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Виливки із чавунів з вермикулярним графітом . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5 Виливки із ковких чавунів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6 Виливки із білих та відбілених чавунів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


^ 3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1 Дослідження впливу феросплавів та лігатур

на відбілювання сірого чавуну . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


^ 4 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

ПРАКТИЧНИХ РОБІТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1 Розрахунок шихти для одержання чавунного литва . . . . . . . . . . . . .


^ 5 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

КУРСОВИХ РОБІТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1 Правила оформлення пояснювальних записок курсових робіт . . . . .


^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Додаток А Креслення деталей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Додаток Б Приклад завдання на курсову роботу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Додаток В Приклад титульного аркуша . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Додаток Г Приклад складення реферату на курсову роботу . . . . . . . . . . .

Додаток Д Приклади оформлення джерел в «Переліку посилань» . . . . . .

4


5

5

6

6


7

8

8

9

10

10

11


13


13


15

15


16

19


35


36

46

48

49

50ВСТУП


Згідно з навчальним планом та програмою дисципліни “Виробництво виливків з чавуну” передбачена робота студентів в об’ємі 156 годин самостійних занять по джерелах літератури, нормативних документах і виконанню контрольної роботи.

Крім того, згідно з навчальним планом передбачено проведення 16 годин лекційних, 4 години лабораторних і 4 години практичних аудиторних занять на кафедрі ливарного виробництва. В лекціях будуть розглянуті найбільш актуальні та складні питання в галузі виробництва виливків з чавунів.

Зміст і об’єм самостійної роботи студентів по вивченню джерел літератури та нормативних документів в об’ємі 156 год:

а) стан і напрями розвитку виробництва виливків із чавунів в Україні та за кордоном [1-5]. Класифікація чавунів для виливків [6-12] . . . 4 год

б) особливості виробництва та якості виливків із різних чавунів:

1) виливки із чавунів з пластинчастим

графітом [5,6,11-16] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 год

2) виливки із чавунів з кулястим

графітом [5,9,11,12,16-18] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 год

3) виливки із чавунів з вермикулярним

графітом [10,11,12,16] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 год

4) виливки із ковких чавунів [5,7,11,12,16] . . . . . . . . . 15 год

5) виливки із білих і відбілених чавунів [5,12,21-23] . . .10 год

Результати самостійного вивчення студентами джерел реалізуються у формі виконання контрольної роботи, усі положення якої повинні бути підтверджені посиланнями на ці джерела з вказівкою їх номера та сторінок, наприклад [ 3,c.5-12].


^ 1 РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

ВИРОБНИЦТВО ВИЛИВКІВ З ЧАВУНУ”


1.1 Лекційний курс - 16 год


Тема 1 Вступ - 1 год

Стан і перспективні напрями розвитку виробництва виливків із сплавів заліза в Україні та за рубежем. Класифікація промислових чавунів для виливків. Властивості чавунних виливків, їх роль у різних галузях народного господарства.


^ Тема 2 Виробництво виливків із чавунів з пластинчастим графітом - 3 год

Виливки із чавунів з пластинчастим графітом (ЧПГ): марки, хімічний склад і властивості за ГОСТ 1412-85. Механічні властивості, що не регламентуються стандартом. Службові властивості (зносостійкість, корозійна стійкість, жаростійкість і т.ін.) ЧПГ. Застосування ЧПГ. Вплив хімічного складу, температури перегріву, швидкості охолодження та інших факторів на структуру і властивості ЧПГ. Структурні діаграми та номограми. Вуглецевий еквівалент і ступінь евтектичності чавуну. Особливості плавлення чавунів. Принципи вибору хімічного складу ЧПГ, вибір шихтових матеріалів. Термічна обробка виливків із ЧПГ. Особливості ливарних, технологічних і фізичних властивостей, що обумовлюють широке застосування ЧПГ. Особливості виготовлення виливків із ЧПГ, що обумовлені їх ливарними властивостями.


^ Тема 3 Виробництво виливків із чавунів з кулястим графітом - 3 год

Виливки із чавунів з кулястим графітом (ЧКГ): марки, хімічний склад і основні фізико-механічні властивості за ДСТУ 3925-99. Структура ЧКГ у виливках. Механічні властивості ЧКГ, що не регламентуються стандартом (модуль пружності, границя витривалості, демпфувальна здібність і т.ін.), в тому числі властивості при підвищених і зменшених температурах. Фізичні властивості ЧКГ. Службові властивості та застосування. Особливості плавлення, в тому числі принципи вибору хімічного складу, сфероїдальне та графітизуюче оброблення чавуну. Модифікатори для виливків із чавуну, в тому числі за ДСТУ 3362-96, та їх властивості. Методи сфероїдального оброблення. Основи технології отримання ЧКГ за ДСТУ 2551-94. Термічна обробка виливків із ЧКГ. Галузі застосування ЧКГ. Особливості виготовлення виливків із ЧКГ, що обумовлені їх ливарними властивостями.

^ Тема 4 Виробництво виливків із чавунів з вермикулярним графітом - 2 год

Виливки із чавунів з вермикулярним графітом (ЧВГ): марки, хімічний склад і основні властивості за ДСТУ 3926-99. Структура ЧВГ у виливках. Механічні властивості, що не регламентуються стандартом. Фізичні властивості ЧВГ. Службові властивості та галузі застосування ЧВГ. Порівняльний аналіз властивостей ЧПГ, ЧКГ і ЧВГ. Металургійні основи виробництва ЧВГ, в тому числі способи одержання. Особливості виготовлення виливків із ЧВГ, що обумовлені їх ливарними властивостями.


^ Тема 5 Виробництво виливків із ковких чавунів - 3 год

Виливки із ковких чавунів (КЧ): марки, хімічний склад, структура та основні механічні властивості за ГОСТ 1215-79. Механічні властивості, що не регламентуються стандартом. Специфічні властивості КЧ і галузі застосування виливків з них. Особливості плавлення, в тому числі принципи вибору хімічного складу, модифікування. Термічна обробка виливків із КЧ, її режими залежно від вимог до структури виливків. Ливарні властивості та особливості виготовлення виливків із КЧ.


^ Тема 6 Виробництво виливків з білих і відбілених чавунів - 2 год

Виливки з білих чавунів (БЧ) та з відбілених чавунів, галузі їх застосування. Вимоги до властивостей та відбілювання розплавів для чавунних відбілених виливків. Вплив хімічного складу на структуру, механічні та службові характеристики БЧ та відбілених чавунів. Особливості технології виготовлення виливків з БЧ та відбілених чавунів, наприклад, прокатних валків.


^ 1.2 Лабораторні роботи - 4 год

Робота 1 Дослідження впливу феросплавів та лігатур на відбілювання сірого чавуну - 4 год

1.3 Практичні роботи - 4 год

Робота 1 Розрахунок шихти для виплавлення чавуну у вагранці – 4 год


^ 2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ

ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ


Першим етапом роботи студента над курсом є виконання їм контрольної роботи.

Метою контрольної роботи є перевірка самостійної роботи студента над матеріалом дисципліни у період між очними заняттями в академії. Завдання видаються студентам відразу після закінчення попередньої сесії під час настановних занять з дисципліни, що вивчатиметься, та студент має можливість протягом не менше трьох місяців проробити рекомендовані джерела з кожного питання завдання на контрольну роботу. Завдання складає та видає викладач з таким розрахунком, щоб студент ознайомився з основними питаннями по кожній з тем курсу, зміст котрих передбачено програмою. Наприкінці програми наведено перелік основних джерел літератури, що необхідна для проробки питань, передбачених завданням.

Самостійна робота над літературою є основною формою проробки курсу студентом заочної форми навчання, тому що очні заняття, що проводяться у невеликому об‘ємі та закінчуються лише за один-два дні до екзамену, присвячені розгляду деяких з найбільш важливих питань по окремих розділах курсу. Тому при виконанні контрольної роботи студент не повинен обмежуватися проробкою тільки лише тих матеріалів, що безпосередньо відносяться до питання, що розглядається, а необхідно проробити щонайменше увесь попередній йому матеріал як його викладено у програмі. Це тим більш необхідно, тому що в контрольній роботі неприпустимо викладення відповідей на питання у вигляді компіляції текстів з літературних джерел, що буде свідчити про непідготовленість студента та така контрольна робота не буде зараховуватися. Студент повинен писати відповідь на запитання контрольної роботи закривши книги, що він перед цим пророблював. Викладення відповіді за своєю формою та змістом повинно носити характер наче розгорненої відповіді на питання екзаменаційного білету.

Під час пророблення курсу студенту доводиться користуватися багатьма літературними джерелами, тому конче потрібно конспектувати матеріал, що пророблюється. Це полегшує й безпосередню підготовку до екзамену, для якої в процесі екзаменаційної сесії студент має лише один-два дні.

При проробленні програмного матеріалу для кращого його засвоєння можна рекомендувати таке по темах програми.


2.1 Вступ


Спочатку необхідно розглянути стан і перспективні напрями розвитку виробництва виливків із сплавів заліза в Україні та за кордоном, а також загальний об’єм світової продукції ливарного виробництва [1,2,4].

Потім також конче необхідно добре засвоїти класифікацію промислових залізовуглецевих ливарних сплавів: чавунних і сталевих, їх значення у різних галузях народного господарства [6-10].

Як відомо, спочатку почали виробляти виливки з чавунів. Слід звернути увагу на такі питання: особливості якості чавунних виливків; історія виникнення чавунного лиття та етапи його розвитку; різновиди чавунного литва, нові його види та особливості виробництва; перспективи подальшого розвитку виробництва та удосконалення якості чавунних виливків; чавун як конструкційний матеріал; типи чавунів; галузі застосування різних типів чавунів [2, 4, 5,12-23].

Потім потрібно вивчити загальні відомості: класифікацію чавунів для виливків [6-10]; оцінку та класифікацію структури чавунів згідно з ГОСТ 3443-87; процеси формування литої структури; вплив хімічного складу, швидкості охолодження, рідкого стану та термічної обробки на структуру, механічні та ливарні властивості чавуну; брак чавунних виливків.


^ 2.2 Виливки із чавунів з пластинчастим графітом


Необхідно чітко уявити собі структуроутворення при первинній кристалізації чавунів різного хімічного складу та в процесі евтектоїдного перетворення. Без цих уявлень неможливо засвоєння подальшого матеріалу. Не звертаючись до підручника з дисципліни “Металознавство”, можна достатньо заглиблено проробити джерело [11] та одержати більш поглиблені відомості, додатково проробивши главу V джерела [15].

При оцінюванні факторів, що визначають механічні властивості сірого чавуну у виливках, серйозна увага приділяється їх мікроструктурі та, в першу чергу, кількості дендритів аустеніту, що представляють собою ніби металеву “арматуру” виливків. Це призвело до появи емпіричних розрахункових формул [11], на основі котрих запропоновані нові критерії оцінки якості чавуну. Для кращого оцінювання значущості цих критеріїв корисно порівняти фактичні дані границь міцності та твердості чавунів певного хімічного складу (з даних практики чавуноливарного цеху Вашого заводу) з їх теоретичними значеннями, що розраховані за формулами [11].

Необхідно звернути найсерйознішу увагу на вивчення факторів, що визначають мікроструктуру чавуну у виливках, тому що вона обумовлює механічні та інші службові властивості виливків. Треба чітко собі уявити, що структура та механічні властивості чавуну у стінках виливків залежать не тільки від хімічного складу, але й від швидкості охолодження, що визначається товщиною стінок [11]. Щоб скласти конкретну уяву про вплив швидкості охолодження, корисно взяти декілька креслень виливків з номенклатури Вашого цеху та по діаграмах, що вивчені, знаючи вміст вуглецю та кремнію у чавуні, визначити, яку структуру та властивості можна одержати у різних частинах виливків.

При оцінюванні особливостей ливарних, технологічних та фізичних властивостей потрібно згадати особливості об’ємної усадки та початкових етапів лінійної усадки цих чавунів, що обумовлені процесом графітування.

^ 2.3 Виливки із чавунів з кулястим графітом


Зважаючи на те, що форма графіту є однією з важливих характеристик властивостей чавуну, необхідно розглянути умови формоутворення кулястого графіту в чавуні [5,15]. Характерні особливості ливарних, механічних та інших властивостей ЧКГ та вплив хімічного складу на його властивості доцільно вивчати за даними джерела [11].

Сталому одержанню ЧКГ сприяє правильно встановлений технологічний процес модифікування чавуну при раціональному виборі присадок - модифікаторів (магній металевий, рідкісноземельні метали, лігатури, комплексні модифікатори) з врахуванням температурних факторів, хімічного складу та маси чавуну, що модифікується. Крім того, не слід забувати про попередні операції - десульфурацію та розкислення та завершальну операцію - графітизуюче модифікування через підвищену схильність ЧКГ до утворення відбілу. Основні технологічні способи виробництва ЧКГ слід вивчати за даними джерел [5,11,12,17,18].

Технологічний процес одержання виливків з ЧКГ завершується їх термічною обробкою (відпал для зниження напруги, графітизуючий відпал, нормалізація, ізотермічне загартування), яку слід вивчати за даними джерела [11].


^ 2.4 Виливки із чавунів з вермикулярним графітом


Підвищення механічних властивостей чавуну через зміну форми графітних включень (від пластинчастої до кулястої) супроводжується, як відомо, деяким погіршенням ливарних властивостей сплаву. Це насамперед усадка. Поліпшують ливарні властивості та знижують дефектність виливків усадкового походження вермикулярні (проміжні між пластинчастими та кулястими) включення графіту. Такий графіт утворюється при модифікуванні, наприклад магнієм, у дуже вузьких границях його залишкових концентрацій (0,015…0,02%). Слід представляти, чому найбільш доцільним варіантом одержання ЧВГ слід рахувати декілька завищену проти необхідної для кристалізації вермикулярного графіту добавку сфероідизатора з одночасною дуже невеликою присадкою демодифікуючих елементів (наприклад, титану та алюмінію).

Способи одержання ЧВГ, а також порівняльний аналіз властивостей ЧПГ, ЧВГ та ЧКГ слід проробити за даними джерел [5,12 ].


^ 2.5 Виливки із ковких чавунів


Щоб добре засвоїти матеріал потрібно чітко представити структуру виливків до та після термічної обробки. Підвищені показники механічних властивостей виливків з КЧ обумовлені зниженим вмістом вуглецю та особливою формою й більшим ступенем дисперсності вільного вуглецю (графіту відпалу). Вуглець таких форм та ступеня дисперсності може бути отриманий тільки після термічної обробки білого чавуну. Тому виливки до термічної обробки повинні по усьому перерізу мати структуру білого чавуну. Ця вимога визначає особливості хімічного складу чавуну.

Студент повинен порівняти хімічний склад металу для виливків з ковкого (білого) чавуну та сірого чавуну, згадати вплив елементів на графітування, щоб пояснити причину різниці у хімічному складі обох типів чавунів. Потрібно глибоко уяснити необхідність погодженого вмісту марганцю у виливках з КЧ, а також причину поганого впливу такої домішки, як хром. Добра уява про структуру виливків з КЧ також дозволить зрозуміти, якими факторами обумовлені підвищена міцність та пластичність. Крім того, з причини аналізу вимог до хімічного складу виливків з КЧ студент повинен прийти до висновку про необхідність застосування дуплекс-процесу для одержання виливків з КЧ. На підставі вивчення відповідних матеріалів треба проробити можливі варіанти способу підготовки металу до одержання виливків з КЧ [3].

Термічна обробка є одним з важливіших етапів технологічного процесу одержання виливків з КЧ. Необхідно глибоко розібратися у суті цього процесу за джерелами [3,5,11,15], та виразно уявити собі його різновиди, що обумовлюють одержання виливків з графітизованого або зневуглецьованого чавуну. Крім того, студент повинен притягти знання, що одержані раніше, про засоби управління кристалізацією чавуну у виливках для розглядання можливостей скорочення тривалості термічної обробки за допомогою модифікування чавуну та інших методів [3,5,15].

В зв’язку з особливостями хімічного складу КЧ (в литому стані це білий чавун) його ливарні властивості мають значні відміни від властивостей чавунів, що кристалізуються сірими, і, відповідно, через це особливості конструкції литникової системи, надливів та усадкових живильників для виливків з КЧ [3,11].


^ 2.6 Виливки із білих та відбілених чавунів


З курсу металознавства необхідно уяснити, що кристалізація БЧ йде за метастабільною системою залізовуглецевих сплавів, а кристалізація відбілених чавунів - спочатку за метастабільною, потім за стабільною системою, що забезпечує тризонну структуру виливка ( поверхневий шар з білого чавуну, за ним шар половинчастого чавуну та серцевина з сірого чавуну).

При одержанні виливків з БЧ можна використовувати любий тип ливарної форми, а при виготовленні виливків з відбіленого чавуну - тільки металеві форми. Характерні особливості структури, властивостей та технологій одержання виливків з БЧ та відбілених чавунів наведені у джерелах [5,12,19-23].

Наприклад, морфологічні особливості мікроструктури хромистих БЧ значною мірою залежать від того, карбіди якого типу виділяються першими з розплаву, що кристалізується. Це може бути орторомбічний карбід (Fe,Cr)3C, тригональний карбід (Cr,Fe)7C3 або кубічний карбід (Cr,Fe)23C6. Марганець, нікель і мідь підвищують розчинність вуглецю в аустеніті та відповідно зменшують кількість карбідів, що утворюються. Розміри карбідів залежать від швидкості охолодження виливка, а також від вмісту в чавуні виливка вуглецю та хрому. Орієнтировка карбідів перпендикулярно поверхні, що зношується, досягається застосуванням металевих форм, а також місцевих зовнішніх холодильників. Максимальну зносостійкість мають чавуни з вмістом хрому більше за 11…13%, через підвищену твердість карбідів та розгалужену будову в евтектиці, а також через міцну та тверду мартенситну металеву основу [12].

Слід знати найбільш важливі етапи виготовлення відбіленого чавунного литва на прикладі прокатних валків. Професор А.Є.Кривошеєв запропонував ввести показник якості Ак, що враховує зносостійкість та експлуатаційну міцність валків

Ак = x/(x+z), (2.1)

де x - глибина чистого відбілу,

z - глибина перехідної зони.

Висока якість валків досягається при Ак<0,3, тому що широка перехідна зона негативно впливає на експлуатаційні характеристики цих виробів. Іншим важливим якісним показником є вміст карбідної фази в зоні відбілу. Чим більше цієї фази й вище ступінь дисперсності її включень, тим вище зносостійкість валка. Однак з ростом кількості карбідів знижується теплостійкість відбіленого шару. Значно зменшує зносостійкість валків наявність з зоні відбілу графітних включень. Усе це нарівні з небажаним розширенням перехідної зони визиває необхідність розробки зумовлених хімічних складів, режимів плавлення та заливання, а також спеціальних конструкцій валкових форм [5,22,23].

  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни iconМіністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Металургійні основи легування та модифікування чорних металів”...
Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни iconМіністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Виробництво виливків з кольорових металів” для студентів заочної...
Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Числові методи та моделювання на еом” для студентів...
Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Системи технологій” для студентів за напрямом 030601
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни ”Системи технологій” для студентів за напрямом...
Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки І контрольні завдання к вивченню дисципліни «Стандартизація, метрологія та контроль»
«Стандартизація, метрологія та контроль» для студентів напряму 050401 – «Металургія»
Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни iconМіністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни
Виробництво виливків зі спеціальними властивостями” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 050402 Ливарне виробництво/...
Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни
Робоча програма дисципліни «Комп’ютерна техніка I органiзацiя обчислювальних робіт»
Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія»
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства енергетична електроніка робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни та контрольні завдання
Енергетична електроніка. Робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни та контрольні завдання (для студентів заочної...
Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства математичні задачі електроенергетики робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни та контрольні завдання
Математичні задачі електроенергетики: робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни та контрольні завдання (для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи