Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 393.47 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата01.06.2012
Розмір393.47 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна педагогіка» для студентів спеціальності 6,66,7.010104 «Професійна освіта» заочної форми навчання


Дніпропетровськ НМетАУ 2010


ВСТУП

Стратегія розвитку сучасного українського суспільства в умовах соціально-економічних реформ потребує підвищення вимог до професійної підготовки фахівців високої кваліфікації.

Професійні заклади України чекають на висококваліфікованих викладачів-педагогів, які повинні навчати й виховувати нове покоління спеціалістів сучасного високопродуктивного металургійного обладнання в машинобудуванні. Нові форми організації виробництва зумовлюють ускладнення процесу навчання через значне розширення обсягу навчального матеріалу та розмежовування його тематики.

Навчальна дисципліна "Професійна педагогіка" є нормативною і входить до циклу дисциплін гуманітарної підготовки.

^ Мета вивчення дисципліни – формування у майбутніх фахівців систематизованих уявлень, теоретичних знань та практичних умінь, які дозволять їм і ефективно використовувати одержані педагогічні знання у своїй професійній діяльності.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- базові поняття сучасних педагогічних знань;

- структуру професійної педагогіки;

- принципи професійного навчання та виховання;

- закономірності розвитку особистості людини;

- методи навчання і виховання;

- законодавчі документи.

вміти:

- складати кваліфікаційну характеристику інженера-педагога;

- аналізувати та використовувати базові поняття у своїй професійної діяльності;

- використовувати методи і форми навчання у своїй професійної діяльності;

- класифікувати професії, проводити професійно - орієнтаційну роботу;

- формулювати цілі власної діяльності з урахуванням суспільних, державних і виробничих інтересів;

- застосовуючи педагогічні знання щодо етапів розвитку особистості, самостійно організовувати та контролювати особистісний та професійний розвиток.

^ Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при складанні контрольної роботи.

Засоби діагностики успішності навчання – комплект завдань для контрольної роботи.

^ Зв’язок з іншими дисциплінами – дисципліна вивчається при підготовці бакалаврів та спеціалістів з усіх напрямів.

Набуті знання і вміння використовуються при вивченні суміжних дисциплін: «Педагогіка», «Психологія», «Філософія», «Теорія та історія педагогіки,» «Інженерна психологія», «Методика професійного навчання» та ін.


Робоча програма навчальної дисципліни

"Професійна педагогіка"

для спеціальності ПРО


Нормативні

дані

Форма навчання

Курс

Всього годин

Лекції

Практичні (семінарські) заняття

Самост. робота

Підсумк. контроль

Заочна

3

162

12

12

138

Екз.Тематичний план навчальної дисципліни

"Професійна педагогіка"

для спеціальності ПРО
Назва теми

Кількість

аудит.

годин

Лекц.

курс

(год.)

Контр.

робота

(год.)

Самост.

робота

(год.)
Професійна педагогіка як наука

2

2
23
Зміст професійного навчання

2

2
23
Законодавчі документи в ПТО

2

2
23
Засоби та методи навчання

2

2
23
Методи і форми виховання

2

2
23
Навчально-виховна робота в ПТО

2

2
23^

НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА


Основна

1. Артюх С.Ф., Коваленко Е.Э., Белова Е.К., Изюмская Г.В., Беликова Е.В. Педагогические аспекты преподавания инженерных дисциплин.- Х.: УИПА, 2001.- 210 с.

2. Жуков Г.Н., Матросов П. Г., Каплан С.Л. Основы общей и профессиональной педагогики: Уч. Пособие.- М.: Гардарики, 2005.- 383с.

3. Коваленко Е Э. Методика профессионального обучения. - Х.: Штрих, 2003.- 480 с.

4. Кругликов Г.И. методика профессионального обучения с практикумом: Уч. пособие.- М.: Изд. Центр «Академия», 2005.- 288 с.

5. Коробов Є. Т. Професійна педагогіка. Сутність процесу розуміння навчальної інформації.- Ч.І, ІІ: Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007. - 52 с.

6. Макиенко Н.И. Педагогический процесс в училищах профессионально-технического образования.- М.: высшая школа, 1977.- 256с.

7. Организация и методика производственного обучения / Под ред. М.А. Жиделев, И.Г.Коваленко, В.А. Саюшев.- М.: Высшая школа, 1978.- 399с.

8. Педагогічна книга майстра виробничого навчання /За ред. Н.Г.Ничкало. - К.: Вища школа, 1992.- 333 с.

9. Скакун В.А. Преподавание специальных и общетехнических предметов в училищах профтехобразования. - М.: Высшая школа, 1976. - 280 с.

10. Скакун В.А. Методика преподавания специальных и общетехнических предметов / в схемах и таблицах/.- М.: Изд. Центр «Академия», 2005.- 128 с.

11.Сушенцева Л.Л. Традиційні і нетрадиційні форми організації методичної роботи в професійно-технічному училищі.- Кривий Ріг: КДПУ, 1998.-46с.

12.Хуторской А.В. Практикум по дидактике и современным методикам обучения. - СПб.: Питер, 2004.- 541 с.

Додаткова

1. Атанов Г.А. Деятельностный подход в обучении. - Донецк: ЕАИ -Пресс, 2001.-158 с.

2. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе.-М.: Просвещение, 1985.-208 с.

3. Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика.- Екатеринбург: Деловая книга, 1996.- 344 с.

4. Беляева А.П. Дидактические принципы профессиональной подготовки в профтехучилищах.-М.: Высшая школа, 1991.- 208 с.

5. Державна національна програма „Освіта” (Україна ХХІ століття).- К.: Освіта, 1992.- 40 с.

6. Закон України „Про освіту” //Голос України.- 1991.-26 червня.

7. Закон України „Про професійно-технічну освіту” //Голос України.- 10 березня.- 1998 .

8. Інформаційно-методичний вісник профтехосвіти №3 (1998 р.).- Дніпропетровськ: УО ДОДА ОМЦ ПТО, 1998.- 131 с.

9. Профессиональная педагогика /Под ред. С.Я.Батышева.- М.: Ассоциация «Профессиональное образование», 1997.- 520с.

10. Махмутов М.И. Проблемное обучение: Основные вопросы теории.- М.: Педагогика, 1975.- 367 с.

11. Мелецинек А. Инженерная педагогика. - М.: 1998.-185 с.

12.Симонов В.П. Педагогический менеджмент: 50 НОУ-ХАУ в управлении педагогическими системами.- М.: пед. о-о России, 1999.- 426с.

13. Педагогічна книга майстра виробничого навчання / За ред Н.Г.Ничкало.- К.: Вища школа, 1994.- 348 с.

14. Профессиональная педагогика.- М.: Ассоциация „Профессиональное образование”, 1997.- 512 с.

15. Селевко Г.К. Образовательные технологии: учебное пособие. –М: Народное образование, 1998. – 256с.

16. Сушенцева Л.Л. Форми організації професійного навчання в сучасному професійно-технічному навчальному закладі.- Кривий Ріг: КДПУ, 2003.- 74 с.


Перелік літератури

для написання рефератів

 1. Васильєв И.Б. Профессиональная педагогіка /Лекции для студентов інженерно-педагогических спеціальностей ВУЗов. – Харьков: УИПА, 2000.-124 с.

 2. Дячкова Т.В. Педагогіка професійно-технічної освіти: Навчальний посібник. – Херсон: Айлант. 2003.-476 с.

 3. Жуков Г.И., Матросов П.Г., Каплан С.Л. Основы общей и профессиональной педагогики. –М.: Гардарики, 2005. – 382с.

 4. Педагогічна книга майстра виробничого навчання: Навч.-метод. посібник /За ред. Н.Г. Ничкало.- К.: Вища школа, 1994. –208 с.

 5. Педагогика профессионального образования / Е.П.Белозерцев. А.Д. Гонеев, А.Г.Пашков и др.; Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 368 с.

 6. Національна доктрина розвитку освіти України /Професійно-технічна освіта. - 2003. -№3.-С. 2 –8.

 7. Панасюк А.0., Григорьян В.Г. Индивидуальная воспитательная работа мастера с учащимися. - М.: Высш. шк., 1985. -45 с.

 8. Перспективное планирование воспитательной работы в средних профтехучилищах. - М.: Высш. шк., 1985. – 111 с.^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Професійна педагогіка як наука (2 год.)


Предмет, об’єкт професійної педагогіки. Загальна характеристика професійної педагогіки.

Основи професійної педагогіки. Особистість як об’єкт професійної освіти .Теорія професійного навчання. Системний підхід до формування основ професійної освіти.


^ Зміст професійного навчання (2 год.)

    1. Процес професійного навчання. Зміст праці та професійна структура сучасної промисловості. Особливості технічного мислення. Зміст професійної. освіти. Цілі і сутність політехнічної освіти
^ Законодавчі документи в ПТО (2 год.)

Законодавчі та нормативні документи України про загальну та професійну освіту. Організаційна структура системи професійної освіти і характеристика її елементів.
    1. ^

     Структура та зміст політехнічного навчання. Освіта за кордоном та в Україні в умовах Болонського процесу


Засоби та методи навчання (2 год.)

    1. ^

     Особливості технічного мислення. Форми професійного навчання. Засоби професійного навчання. Методи професійного навчання.Методи і форми виховання (2 год.)


Специфіка професійного виховання. Теорія і практика виховної та профорієнтаційної роботи в ПТНЗ. Зміст процесу професійного виховання. Особливості трудового виховання учнів та студентів. Методи і форми професійного виховання


^ Навчально-виховна робота в ПТО (2 год.)


Історія професійної освіти. Історико-еволюційний розвиток профпедагогіки та її тезаурус.

Керівництво навчально-виховною роботою в системі професійно-технічної освіти та у вищих навчальних закладах. Планування навчально-виховної роботи, види заходів навчально-виховної роботи в професійній освіті. Контроль навчально-виховної роботи.


Практичні заняття

1. Професійно-технічна освіта і ВТНЗ як педагогічна система (2 год.).

2. Система принципів професійної педагогіки(2 год.) .

3. Аналіз науково-методичної літератури з проблем професійної педагогіки (2 год.) .

4. Теорія і практика підготовки кваліфікованих робітників в Україні та за кордоном(2 год.) .

5. Змістовно-методична сутність системи профорієнтаційної роботи та її структура(2 год.) .

6. Методи і форми професійного навчання (2 год.)


^ ТЕМИ ІНДИВІДАУЛЬНИХ ЗАВДАНЬ


( номер роботи обирається відповідно до останньої або двох передостанніх цифр залікової книжки студента-заочника)


1. Виникнення і розвиток педагогіки

2. Місце професійної педагогіки в системі педагогічних наук

3. Методологія професійної педагогіки

4. Методи досліджень із професійної педагогіки

5. Актуальні проблеми педагогічної науки

6. Сучасні підходи до розуміння освіти, виховання та розвитку особистості.

7. Технологічний підхід до навчання та педагогічної діяльності у світі сучасних теорій

8. Основні категорії педагогіки та їх реалізація у дидактичному проектуванні

9. Методика створення дидактичного проекту теми уроку

10. Планування навчального процесу професійного навчання в

11. Загальні основи професійної педагогіки

12. Форми підготовки кваліфікованих робітників в Україні

13. Характеристика традиційних ПТНЗ України

14. Перспективні заклади ПТО

15. Правові основи реформування системи ПТО

16. Профорієнтаційна робота майстра виробничого навчання в ПТНЗ

17. Психологічні основи професійного виховання

18 Виховна робота інженера-педагога в навчальній групі ПТНЗ

19. Зміст, форми і методи роботи інженера-педагога з батьками учнів

20. Психологічні основи професійного виховання

21. Система принципів управління як наукова основа менеджменту освіти

22. Менеджмент професійної освіти


Індивідуальні завдання з самостійної роботи (138 год.)Тема 1. Підготовка і підвищення кваліфікації робітників в умовах науково - технічного прогресу (8год)

Зміни в професійно-кваліфікаційній структурі робітничих кадрів. Методика аналізу робітничих професій. Поняття про робітника широкого профілю і робітника високої кваліфікації. Вимоги до підготовки робітників широкого профілю і робітників високої кваліфікації. Вища робітнича освіта.

Тема 2. Основи професійної педагогіки (12год)

Філософсько-методологічні основи педагогіки професійної освіти.

Методи дослідження в професійній педагогіці. Історичний аспект розвитку професійної педагогіки. Основні тенденції розвитку системи професійної освіти. Професійна освіта за кордоном.

Тема 3. Теоретичні основи підготовки робітників широкого профілю і робітників високої кваліфікації (8 год)

Закони професійної педагогіки. Модель робітника широкого профілю. Основи групування робітничих професій. Теорія стадійного навчання. Періоди виробничого навчання. Системи виробничого навчання. Принципи розробки змісту професійного навчання.

Тема 4. Зміст професійного навчання (8год)

Державні стандарти професійної освіти. Закон України „Про професійно-технічну освіту”. Загальні підходи до відбору змісту навчання. Структурування змісту навчання на макро і мікрорівні.

Тема 5. Методи професійного навчання (12год)

Загальні поняття про методи професійного навчання. Методи теоретичного навчання. Методи виробничого навчання. Особливості контролю знань, умінь та навичок учнів. Вибір методів навчання.

^ Тема 6. Форми організації професійного навчання (12год)

Основні форми організації теоретичного навчання. Традиційні та нетрадиційні форми організації теоретичного навчання. Форми організації виробничого навчання. Розвиток класно-урочної системи організації навчання.

^ Тема 7Методика інтегрованого уроку (8год)

Технологія бригадного навчання. Інрегрований урок виробничого навчання у ПТНЗ.

Тема 8. Засоби навчання в навчально-виробничому процесі (12год)

Засоби навчання як категорія дидактики. Характеристика сучасних засобів навчання. Навчально-виробничі засоби навчання. Перспективи розвитку засобів навчання. Технологія формування систем засобів навчання і комплексне їх використання.

^ Тема 9. Інноваційні технології в професійній освіті (12год)

Методологія проектування педагогічної технології (аксіоматичний підхід). Сучасні інформаційні і комунікаційні технології в навчанні. Комп’ютеризація навчального процесу. Інноваційні підходи до організації навчання.

^ Тема 10. Формування творчого технічного мислення Професійно-педагогічна культура – вирішальний фактор ефективності технологій навчання. Критерії ефективності педагогічних технологій. (8год)

^ Тема 11. Організація виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі (12год)

Принципи і методи гуманістичного виховання. Системно-синергетична теорія виховання. Особистісно орієнтоване виховання. Формування учнівського колективу. Розвиток учнівського самоуправління. Особливості організації виховного процесу в професійно-технічному навчальному закладі.

^ Тема 12. Професійна орієнтація і професійне самовизначення учнівської молоді. (4год)

Наступність у професійній підготовці молоді.

Тема 13. Система підготовки і підвищення кваліфікації інженерно - педагогічних працівників (8год)

Підготовка інженерів-педагогів професійної школи. Проблеми і перспективи підготовки майстрів виробничого навчання. Інноваційні технології підвищення кваліфікації спеціалістів професійної освіти. Система методичної роботи в сучасному професійно-технічному навчальному закладів та система управління нею.

^ Тема 14. Методичні основи блочно-модульного навчання робітників на виробництві (8год)

Загальні питання неперервного професійного навчання робітників на виробництві. Ступеневе блочно-модульне професійне навчання робітників. Додаткове навчання. Наставництво в трудовому колективі.

^ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ

«ПРОФЕСІЙНА ПЕДАГОГІКА»

1. Предмет, мета і завдання курсу «Професійна педагогіка».

2. Основні категорії професійної педагогіки (проф. освіта, професійне виховання, професія, спеціальність, кваліфікація, кваліфікаційна характеристика).

3. Зміни у професійно-кваліфікаційній структурі робітничих кадрів. Поняття про робітника широкого профілю та робітника високої кваліфікації.

4. Актуальні проблеми системи професійно-технічної освіти в Україні.

5. Основні напрямки реформування професійно-технічної освіти в Україні.

6. Система професійної освіти України у відповідності до Закону України «Про освіту».

7. Структура професійно-технічної освіти.

8. Порівняльна характеристика нових типів навчальних закладів професійно-технічної освіти: ТТУ, ВПУ, професійний ліцей.

9. Характеристика модельного центру як нового типу навчального закладу професійно-технічної освіти.

10. Розвиток професійно-технічної освіти в розвинених країнах Західної Європи.

11. Методи дослідження у професійній педагогіці.

12. Професійна педагогіка, як галузь педагогічної науки.

13. Сутність і структура навчально-виробничого процесу в професійних навчальних закладах.

14. Принципи професійного навчання.

15. Організація навчальної діяльності учнів.

16. Критерії ефективності професійного навчання.

17. Закон України «Про професійно-технічну освіту».

18. Зміст освіти в професійно-технічному навчальному закладі. Методика визначення коефіцієнтів інтелектуально ємності та загальноосвітньої бази професійної підготовки.

19. Принципи розробки змісту професійного навчання.

20. Державні стандарти професійної освіти. Закон України.

21. Загальна характеристика про професійно-технічну освіту.

22. Сутність спеціальної, загально-технічної підготовки та виробничого навчання в ПТНЗ. Вимоги до змісту освіти в ПТНЗ.

23. Основні форми організації теоретичного навчання.

24. Нетрадиційні форми організації теоретичного навчання.

25. Загальні поняття про методи професійного навчання. Класифікація методів навчання.

26. Характеристика методів теоретичного навчання.

27. Форми організації виробничого навчання.

28. Навчально-виробничі засоби в професійному навчанні. Перспективи розвитку засобів навчання.

29. Методи виробничого навчання.

30. Вимоги до вибору найбільш ефективних методів навчання.

31. Особливості виховної роботи в умовах ПТНЗ.

32. Формування учнівського колективу в групі.

33. Діагностика рівня виховання учнів.

34. Принципи і методи гуманістичного виховання учнів ПТНЗ.

35. Методика роботи з учнями групи ризику.

36. Методика роботи з батьками учнів ПТНЗ.

37.Формування професійного самовизначення учнів засобами професійної орієнтації.

38. Управління в професійній освіті. Особливості контролю професійної підготовки учнів. Система методичної роботи з інженерно-педагогічними працівниками ПТНЗ.

39. Положення про професійно-технічний навчальний заклад.

40.Характеристика Концепції розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні.

41.Сутність і характеристика основних новітніх технологій в професійній освіті (модульно-рейтингова, групового навчання, ігрові технології, комп’ютерна і дистанційна технології).

^

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ1. Мета професійного навчання характеризує:

1) формування вмінь, які необхідні в професійній діяльності;

2) отримання робітничої кваліфікації;

3) формування певних якостей і властивостей особистості, що дають можливість здійснювати професійну діяльність у певній сфері.

2. ^ Що не відносять до освітньо-кваліфікаційного рівня?

1) бакалавр і магістр;

2) молодший спеціаліст і кваліфікований робітник;

3) вірної відповіді немає.

3. Усвідомлена потреба, яка визначає активність людини і визначає її направленість, це:

1)стимул; 2 мотив; 3) прагнення.

4. Мета навчання з певної теми містить в собі:

1) освітню мету;

2) навчальну, розвиваючу та виховну мету;

3) завдання учням на заняття.

5.^ До дидактичних принципів відносяться наступні:

1) науковості, системності, міжпредметних зв’язків, наочності, доступності, індивідуалізації і диференціації;

2) систематичності і послідовності, зв’язок теорії з практикою, навчання з життям;

3) обидва варіанта.

6. Метод навчання – це:

1) система цілеспрямованих дій учителя (викладача), які організують пізнавальну і практичну діяльність учнів, що забезпечує засвоєння ними змісту освіти і тим самим досягнення цілей навчання;

2) реалізація, яка призводить до формування в учнів ЗУНів;

3) умова і засіб підвищення наукового рівня знань учнів.

7. ^ Що передбачає принцип системності знань?

1) здійснення взаємозв’язку змісту загальноосвітніх предметів із змістом загальнотехнічних, професійно-технічних дисциплін;

2) виділення однієї або декількох стрижневих ідей і об’єднання навколо них навчального матеріалу;

3) формування у свідомості учнів структурних зв’язків, адекватних зв’язкам між знаннями всередині і наукової теорії.

8. ^ Проблемне навчання – це:

1) одна з найбільш ефективних систем, яка реалізує ідеї і принципи розвиваючого навчання;

2) масова форма перевірки знань і умінь учнів, яка організується в урочний час;

3) прищеплення інтересу до предмета, стимулювання учнів до більш глибокого вивчення цього предмета.

^ 9. Інноваційні дидактичні системи поділяються на сім підгруп:

1) дидактичні; 2) ремісничі; 3) креативні; 4) особистісно-орієнтовані; 5) класичні; 6) природні; 7) інтенсивні; 8) культурні; 9) організаційні.

10. Виокремити чотири з передбачених навчальним планом індивідуальних завдання:

1) дипломний проект; 2) розрахункова робота; 3) тести;

4) діагностика; 5) графічні роботи; 6) реферати; 7) конспектування; 8) інтерв’ю.

^ 11. Серед наведених прикладів виберіть п’ять основних понять педагогіки:

1) освіта; 2) періодизація; 3) виховання; 4 )розвиток; 5) систематизація; 6) навчання;7) модуль; 8) соціалізація; 9) індивідуалізація.

^ 22. Комплексне придбання спеціальної підготовки, знань, умінь, навичок, які необхідні для певного виду діяльності, це:

1) професія; 2) спеціальність ; 3) кваліфікація; 4) професійна майстерність

13. Із поданого переліку виберіть п’ять видів контролю:

1) поточний; 2) тестування; 3) періодичний; 4) робота з комп’ютерною програмою; 5) повторний; 6) підсумковий; 7) діагностування; 8) попередній.

^ 14. Об’єктом професійної педагогіки є:

1) процес формування професійно значимих якостей особистості;

2) сфера спеціальної підготовки людини до праці; 3) система, що задає процес формування професійних якостей; 4) система знань широкого діапазону.

^ 15. Ефект ореола – це:

1) помилка під час спостереження, зроблена за висновками про зовнішність людини; 2) помилка під час спостереження, зроблена за висновками про ауру людини; 3) помилка під час спостереження, зроблена за одним фактом спостереження; 4) помилка під час спостереження, зроблена за кількома фактами спостереження.

^ 16. До переліку видів умінь належать три таких:

1) предметно-практичні; 2) предметно-необхідні; 3) знаково-практичні; 4) практично-розумові; 5) знаково-розумові ; 6) знаково-необхідні.

^ 17. До систем виробничого навчання відносимо (сім правил. відповідей):

1) операційну; 2) предметну; 3) операційно-знакову; 4) операційно-предметну;

5) комплексно-моторну; 6) комплексно - тренувальну; 7) операційно-комплексну;

8) моторно-тренувальну; 9) проблемно-комплексну; 10) проблемно - аналітичну;

11) аналітично-операційну; 12) прийомо - комплексно-видову.

^ 18. Виокремити шість типів уроків теоретичного навчання з наведених нижче:

1) урок комплексного застосування ЗУНів; 2) урок вступний; 3) урок закріплення і удосконалення ЗУНів; 4) урок перевірки, корегування і оцінки ЗУНів; 5) урок засвоєння нових знань; 6) контрольний урок; 7) урок повторення і узагальнення;

8) урок узагальнення і систематизації знань; 9) комбінований урок; 10) урок застосування знань.

^ 19. Який тип уроку серед названих нижче є зайвим?

1) урок засвоєння нових знань; 2) урок формування навичок і вмінь; 3) урок застосування знань, навичок і вмінь; 4) урок застосування знань, навичок, вмінь у нестандартних ситуаціях; 5) урок узагальнення та систематизації знань; 6) урок контролю та корекції знань, навичок і вмінь; 7) комбінований урок.

^ 20. До наочних методів навчання належать:

1) графічні роботи, демонстрування, самостійне спостереження; 2) демонстрування, самостійне спостереження, ілюстрування; 3) графічні роботи, вправи, лаб. роботи; 4) вправи, самост. спостереження, демонстрування; 5) лабораторні роботи, вправи, демонстрування.

^ 21. Виокремити п’ять уроків виробничого навчання:

1) урок виконання простих комплексних робіт; 2) вступний урок; 3) контрольний урок;

4) комбінований урок; 5) урок вивчення трудових прийомів і операцій; 6) урок виконання складних комплексних робіт; 7) урок закріплення ЗУНів; 8) урок самостійного виготовлення навчальних виробів.

^ 22. Вибрати чотири з наведених нижче прикладів складових робочого місця майстра:

1) дошка, екран; 2) зошит для інструктажу; 3) шафа з нішами для збереження інструмента; 4) спецодяг, інструменти майстра; 5) демонстраційний стіл; 6) письмовий стіл; 7) демонстраційний відсік.

^ 23. Професійна педагогіка як наука вивчає:

1) загальні закономірності навчання;

2) загальні закономірності виховання;

3) загальні закономірності виховання і навчання;

4) загальні закономірності викладання предметів.

^ 24. Професія – це:

1) праця, в результаті якої створюється будь-який продукт, як матеріальний, так і інформаційний;

2) спеціально організований і керований процес передачі професійних знань і вмінь;

3) відносно постійний вид трудової діяльності, що вимагає певної підготовки;

4) процес формування професійно значимих якостей особистості.

^ 25. Індивідуальний підхід у вихованні (навчанні) - це:

а) намагання учителя (викладача вузу) підтримати свого учня, який є сусідом;

б) відносини між учителем (викладачем), які будуються на взаємній повазі;

в) здійснення педагогічного процесу з врахуванням індивідуальних особливостей учнів або студентів (темпераменту та характеру, здібностей та схильностей тощо);

г) засіб стимулювання учнів або студентів до навчання з метою покращення успішності у класі (навчальній групі).

^ 26. Система освіти – це:

1) процес і результат засвоєння особистістю певної суми системних знань, умінь, навичок;

2) сукупність навчальних, виховних і культурних закладів, які забезпечують овіту, виховання і культурно-просвітницьку роботу серед населення;

3) цілеспрямована взаємодія викладачів та учнів по засвоєнню знань, умінь, навичок;

4) курси, факультети, інститут підвищення кваліфікації.

^ 27. Спеціаліст – це:

1) людина, яка найнялася на виробництво і здійснює виробничу або управлінську працю;

2) людина, яка виконує працю, що потребує професійної освіти, в основному виконавчого характеру;

3) людина, яка виконує працю, пов’язану з плануванням;

4) людина із середньою або вищою професійною освітою, виконуюча функції по плануванню, організації та керівництву, здійснює управлінську і виробничу роботу.

28. Вступний інструктаж – це...

29. Форми організації виробничого навчання – це...

30. Технічні засоби навчання – це...

31. Лекція – це...

32.Розкрийте методи обробки інформації у професійній педагогіці.

33. Охарактеризуйте математичний і графічний методи дослідження.

34. Наведіть структуру методики профнавчання.

35. Обґрунтуйте методи виробничого навчання.

36.Назвіть протиріччя виробничого навчання.

37.Що є метою діяльності випускника системи профосвіти?

38. Назвіть принципи наукової організації навчально-виховної роботи .

39. Які і скільки основних мистецтв з’являються в ХІ ст.?

40. Які принципи характеризують неперервність освіти?


Приклади карток-завдань

Варіант № 1

 1. Що вивчає профпедагогіка?

 2. Назвіть основні педагогічні категорії.

 3. Місце профпедагогіки в системі педагогічного знання та зв’язок з іншими науками.

 4. Методи дослідження в професійній педагогіці.

 5. Основні тенденції розвитку системи професійної освіти.

 6. Особистість як предмет виховання і об’єкт професійної освіти.

 7. Об’єкт і предмет теорії професійного навчання.

 8. Становлення сучасної дидактичної системи.

 9. Цілі та завдання професійної педагогіки.

 10. Теорія професійного навчання як галузь професійної педагогіки.


Варіант № 2

 1. Завдання і функції теорії професійного навчання.

 2. Філософсько-методологічні основи педагогіки професійної освіти.

 3. Інженер-педагог, його призначення, структура діяльності в системі професійної освіти.

 4. Цілі та завдання професійної педагогіки, її місце та роль в системі професійної освіти.

 5. Теорія професійного навчання як галузь професійної педагогіки.

 6. Методологія професійної педагогіки, її місце в системі педагогічного знання та зв’язок з іншими науками.

 7. Об’єкт і предмет теорії професійного навчання.

 8. Історичний аспект розвитку професійної педагогіки.

 9. Методи дослідження в професійній педагогіці.

 10. Назвіть педагогічні категорії.

Варіант №3

1. Теорія професійного навчання як галузь професійної педагогіки.

2. Історичний аспект розвитку професійної педагогіки.

3. Інженер-педагог, його призначення, структура діяльності в системі професійної освіти.

4.Методи дослідження в професійній педагогіці.

5.Основні тенденції розвитку системи професійної освіти.

6.Особистість як предмет виховання і об’єкт професійної освіти.

7.Об’єкт і предмет теорії професійного навчання.

8.Становлення сучасної дидактичної системи.

9.Цілі та завдання професійної педагогіки.

10. Назвіть основні педагогічні категорії.


Варіант № 4

 1. Завдання і функції теорії професійного навчання.

 2. Філософсько-методологічні основи педагогіки професійної освіти.

 3. Інженер-педагог, його призначення, структура діяльності в системі професійної освіти.

 4. Цілі та завдання професійної педагогіки, її місце та роль в системі професійної освіти.

 5. Теорія професійного навчання як галузь професійної педагогіки.

 6. Методологія професійної педагогіки, її місце в системі педагогічного знання та зв’язок з іншими науками.

 7. Об’єкт і предмет теорії професійного навчання.

 8. Методи дослідження в професійній педагогіці.

 9. Основні тенденції розвитку системи професійної освіти.

 10. Особистість як предмет виховання і об’єкт професійної освіти.Варіант № 5

1. Що вивчає профпедагогіка?

2. Назвіть основні педагогічні категорії.

3.Місце профпедагогіки в системі педагогічного знання та зв’язок з іншими науками.

4.Методи дослідження в професійній педагогіці.

5.Основні тенденції розвитку системи професійної освіти.

6.Особистість як предмет виховання і об’єкт професійної освіти.

7.Об’єкт і предмет теорії професійного навчання.

8.Становлення сучасної дидактичної системи.

9.Цілі та завдання професійної педагогіки.

10.Теорія професійного навчання як галузь професійної педагогіки.


Варіант № 6

 1. Завдання і функції теорії професійного навчання.

 2. Філософсько-методологічні основи педагогіки професійної освіти.

 3. Інженер-педагог, його призначення, структура діяльності в системі професійної освіти.

 4. Цілі та завдання професійної педагогіки, її місце та роль в системі професійної освіти.

 5. Теорія професійного навчання як галузь професійної педагогіки.

 6. Методологія професійної педагогіки, її місце в системі педагогічного знання та зв’язок з іншими науками.

 7. Об’єкт і предмет теорії професійного навчання.

 8. Методи дослідження в професійній педагогіці.

 9. Основні тенденції розвитку системи професійної освіти.

 10. Особистість як предмет виховання і об’єкт професійної освіти.Варіант № 7

 1. Завдання і функції теорії професійного навчання.

 2. Філософсько-методологічні основи педагогіки професійної освіти.

 3. Інженер-педагог, його призначення, структура діяльності в системі професійної освіти.

 4. Цілі та завдання професійної педагогіки, її місце та роль в системі професійної освіти.

 5. Теорія професійного навчання як галузь професійної педагогіки.

 6. Методологія професійної педагогіки, її місце в системі педагогічного знання та зв’язок з іншими науками.

 7. Об’єкт і предмет теорії професійного навчання.

 8. Методи дослідження в професійній педагогіці.

 9. Основні тенденції розвитку системи професійної освіти.

 10. Особистість як предмет виховання і об’єкт професійної освіти.

Варіант № 8

 1. Завдання і функції теорії професійного навчання.

 2. Філософсько-методологічні основи педагогіки професійної освіти.

 3. Інженер-педагог, його призначення, структура діяльності в системі професійної освіти.

 4. Цілі та завдання професійної педагогіки, її місце та роль в системі професійної освіти.

 5. Теорія професійного навчання як галузь професійної педагогіки.

 6. Методологія професійної педагогіки, її місце в системі педагогічного знання та зв’язок з іншими науками.

 7. Об’єкт і предмет теорії професійного навчання.

 8. Історичний аспект розвитку професійної педагогіки.

 9. Методи дослідження в професійній педагогіці.

 10. Назвіть педагогічні категорії.

Варіант № 9

1. Теорія професійного навчання як галузь професійної педагогіки.

2. Історичний аспект розвитку професійної педагогіки.

3. Інженер-педагог, його призначення, структура діяльності в системі професійної освіти.

4.Методи дослідження в професійній педагогіці.

5.Основні тенденції розвитку системи професійної освіти.

6.Особистість як предмет виховання і об’єкт професійної освіти.

7.Об’єкт і предмет теорії професійного навчання.

8.Становлення сучасної дидактичної системи.

9. Цілі та завдання професійної педагогіки.

10.Назвіть основні педагогічні категорії.


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

Кафедра інженерної педагогіки

Комплексна контрольна робота для перевірки залишкових знань з дисципліни „Професійна педагогіка” для студентів усіх спеціальностей

Білет № 1.

 1. Методологічні принципи педагогіки – це...

 2. Навчальний план – це...

 3. Комплексне придбання спеціальної підготовки, знань, умінь, навичок, які необхідні для певного виду діяльності, це:

 1. професія;

 2. спеціальність;

 3. кваліфікація;

 4. професійна майстерність.

 1. Об’єктом професійної педагогіки є:

1) процес формування професійно значимих якостей особистості;

2) сфера спеціальної підготовки людини до праці;

3) система, що задає процес формування професійних якостей;

4) система знань широкого діапазону.

5. Спеціаліст – це:

1) людина, яка найнялася на виробництво і здійснює виробничу або управлінську працю;

2) людина, яка виконує працю, що потребує професійної освіти, в основному виконавчого характеру;

3) людина, яка виконує працю, пов’язану з плануванням;

4) людина із середньою або вищою професійною освітою, виконуюча функції по плануванню, організації та керівництву, здійснює управлінську і виробничу роботу.

6. Навчання – це:

1) цілеспрямований процес впливу на людину з метою формування певних особистісних якостей;

2) процес і результат засвоєння особистістю певної суми системних знань, навичок, умінь, які забезпечують необхідний рівень розвитку;

3) цілеспрямована взаємодія викладачів і студентів по засвоєнню знань, умінь і навичок;

4) свій варіант відповіді.

7. Професійна педагогіка як наука вивчає:

1) загальні закономірності навчання;

2) загальні закономірності виховання;

3) загальні закономірності вихованні і навчання;

4) загальні закономірності викладання предметів.

8. Професії, групування робітничих професій.

9. Проектування педагогічного процесу.

10. Знання і вміння інженера-педагога.


Затверджено на засіданні кафедри інженерної педагогіки

Протокол № ___________ від ______________

Завідуючий кафедри _______________________ В.І. Палагута


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

Кафедра інженерної педагогіки

Комплексна контрольна робота для перевірки залишкових знань з дисципліни „Професійна педагогіка” для студентів усіх спеціальностей

Білет № 2

1. Основні педагогічні поняття і категорії – це...

2. Принципи професійного навчання – це...

3. Професія – це:

1) праця, в результаті якої створюється будь-який продукт, як матеріальний, так і інформаційний;

2) спеціально організований і керований процес передачі професійних знань і вмінь;

3) відносно постійний вид трудової діяльності, що вимагає певної підготовки;

4) процес формування професійно значимих якостей особистості.

4. Об’єктом професійної педагогіки є:

1) процес формування професійно значимих якостей особистості;

2) сфера спеціальної підготовки людини до праці;

3) система, що задає процес формування професійних якостей;

4) система знань широкого діапазону.

5. Навчання – це:

1) цілеспрямований процес впливу на людину з метою формування певних особистісних якостей;

2) процес і результат засвоєння особистістю певної суми системних знань, навичок, умінь, які забезпечують необхідний рівень розвитку;

3) цілеспрямована взаємодія викладачів і студентів по засвоєнню знань, умінь і навичок;

4) свій варіант відповіді.

6. Професійна педагогіка як наука вивчає:

1) загальні закономірності навчання;

2) загальні закономірності виховання;

3) загальні закономірності вихованні і навчання;

4) загальні закономірності викладання предметів.

7. Хто з перерахованих нижче педагогів виступав проти ремісничого навчання:

1) Джон Локк;

2) Ян-Амос Коменський;

3) Ушинський К.Д.

4) Песталоцці

8. Назвіть правильні варіанти об’єктів дослідження:

1) особистість, групи, міжособистісні стосунки;

2) тварини, їх поведінка, вплив на людей;

3) методи навчання і виховання;

4) час, що витрачається на виготовлення виробу.

9. Державний стандарт професійної освіти.

10. Педагогічні здібності інженера-педагога.

^ Затверджено на засіданні кафедри інженерної педагогіки

Протокол № ___________ від ______________

Завідуючий кафедри _______________________ В.І. Палагута


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

Кафедра інженерної педагогіки

Комплексна контрольна робота для перевірки залишкових знань з дисципліни „Професійна педагогіка” для студентів усіх спеціальностей


Білет № 3

1. Виховні функції інженера-педагога – це...

2. Професії, групування робітничих професій – це...

 1. Індивід. Людина. Особистість – це...

 2. Ефект ореола – це:

1) помилка під час спостереження, зроблена за висновками про зовнішність людини;

2) помилка під час спостереження, зроблена за висновками про ауру людини;

3) помилка під час спостереження, зроблена за одним фактом спостереження;

4) помилка під час спостереження, зроблена за кількома фактами спостереження.

5. Дослідження можуть бути (кілька правильних варіантів):

1) методологічні;

2) методичні;

3) функціональні;

4) фундаментальні;

5) пілотажні.

6. Назвіть правильні варіанти об’єктів дослідження:

1) особистість, групи, міжособистісні стосунки;

2) тварини, їх поведінка, вплив на людей;

3) методи навчання і виховання;

4) час, що витрачається на виготовлення виробу.

7. Професія – це:

1) праця, в результаті якої створюється будь-який продукт, як матеріальний, так і інформаційний;

2) спеціально організований і керований процес передачі професійних знань і вмінь;

3) відносно постійний вид трудової діяльності, що вимагає певної підготовки;

4) процес формування професійно значимих якостей особистості.

8. Професійна педагогіка як наука вивчає:

1) загальні закономірності навчання;

2) загальні закономірності виховання;

3) загальні закономірності вихованні і навчання;

4) загальні закономірності викладання предметів.

9. Теорії змісту навчання.

10. Навчальна програма, її структура.


^ Затверджено на засіданні кафедри інженерної педагогіки

Протокол № ___________ від ______________

Завідуючий кафедри _______________________ В.І. Палагута


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

Кафедра інженерної педагогіки

Комплексна контрольна робота для перевірки залишкових знань з дисципліни „Професійна педагогіка” для студентів усіх спеціальностей

Білет № 4

1. Педагогічні здібності інженера-педагога – це...

2. Класифікація людей – це...

3. Дослідження можуть бути (кілька правильних варіантів):

1) методологічні;

2) методичні;

3) функціональні;

4) фундаментальні;

5) пілотажні.

4. Професійна педагогіка як наука вивчає:

1) загальні закономірності навчання;

2) загальні закономірності виховання;

3) загальні закономірності вихованні і навчання;

4) загальні закономірності викладання предметів.

5.Професія – це:

1) праця, в результаті якої створюється будь-який продукт, як матеріальний, так і інформаційний;

2) спеціально організований і керований процес передачі професійних знань і вмінь;

3) відносно постійний вид трудової діяльності, що вимагає певної підготовки;

4) процес формування професійно значимих якостей особистості.

6. Ефект ореола – це:

1) помилка під час спостереження, зроблена за висновками про зовнішність людини;

2) помилка під час спостереження, зроблена за висновками про ауру людини;

3) помилка під час спостереження, зроблена за одним фактом спостереження;

4) помилка під час спостереження, зроблена за кількома фактами спостереження.

7. Об’єктом професійної педагогіки є:

1) процес формування професійно значимих якостей особистості;

2) сфера спеціальної підготовки людини до праці;

3) система, що задає процес формування професійних якостей;

4) система знань широкого діапазону.

8. Назвіть правильні варіанти об’єктів дослідження:

1) особистість, групи, міжособистісні стосунки;

2) тварини, їх поведінка, вплив на людей;

3) методи навчання і виховання;

4) час, що витрачається на виготовлення виробу.

9. Поняття про зміст освіти.

10. Принципи професійного навчання.


^ Затверджено на засіданні кафедри інженерної педагогіки

Протокол № ___________ від ______________

Завідуючий кафедри _______________________ В.І. Палагута


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

Кафедра інженерної педагогіки

Комплексна контрольна робота для перевірки залишкових знань з дисципліни „Професійна педагогіка” для студентів усіх спеціальностей

Білет № 5

1. Основні етапи професійної орієнтації – це...

2. Соціометричні методи дослідження – це...

3. Система освіти – це:

1) процес і результат засвоєння особистістю певної суми системних знань, умінь, навичок;

2) сукупність навчальних, виховних і культурних закладів, які забезпечують освіту, виховання і культурно-просвітницьку роботу серед населення;

3) цілеспрямована взаємодія викладачів та учнів по засвоєнню знань, умінь, навичок;

4) курси, факультети, інститут підвищення кваліфікації.

4. Ефект ореола – це:

1) помилка під час спостереження, зроблена за висновками про зовнішність людини;

2) помилка під час спостереження, зроблена за висновками про ауру людини;

3) помилка під час спостереження, зроблена за одним фактом спостереження;

4) помилка під час спостереження, зроблена за кількома фактами спостереження.

5. Об’єктом професійної педагогіки є:

1) процес формування професійно значимих якостей особистості;

2) сфера спеціальної підготовки людини до праці;

3) система, що задає процес формування професійних якостей;

4) система знань широкого діапазону.

6. Навчання – це:

1) цілеспрямований процес впливу на людину з метою формування певних особистісних якостей;

2) процес і результат засвоєння особистістю певної суми системних знань, навичок, умінь, які забезпечують необхідний рівень розвитку;

3) цілеспрямована взаємодія викладачів і студентів по засвоєнню знань, умінь і навичок;

4) свій варіант відповіді.

7. Професія – це:

1) праця, в результаті якої створюється будь-який продукт, як матеріальний, так і інформаційний;

2) спеціально організований і керований процес передачі професійних знань і вмінь;

3) відносно постійний вид трудової діяльності, що вимагає певної підготовки;

4) процес формування професійно значимих якостей особистості.

8. Професійна педагогіка як наука вивчає:

1) загальні закономірності навчання;

2) загальні закономірності виховання;

3) загальні закономірності вихованні і навчання;

4) загальні закономірності викладання предметів.

9. Види навчального матеріалу, його класифікація.

10. Виховні функції інженера-педагога.

^ Затверджено на засіданні кафедри інженерної педагогіки

Протокол № ___________ від ______________

Завідуючий кафедри _______________________ В.І. Палагута


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

Кафедра інженерної педагогіки

Комплексна контрольна робота для перевірки залишкових знань з дисципліни „Професійна педагогіка” для студентів усіх спеціальностей

Білет № 6

1. Підручник, його функції – це...

2. Основні етапи професійної орієнтації – це...

3. Система освіти – це:

1) процес і результат засвоєння особистістю певної суми системних знань, умінь, навичок;

2) сукупність навчальних, виховних і культурних закладів, які забезпечують овіту, виховання і культурно-просвітницьку роботу серед населення;

3) цілеспрямована взаємодія викладачів та учнів по засвоєнню знань, умінь, навичок;

4) курси, факультети, інститут підвищення кваліфікації.

4. Навчання – це:

1) цілеспрямований процес впливу на людину з метою формування певних особистісних якостей;

2) процес і результат засвоєння особистістю певної суми системних знань, навичок, умінь, які забезпечують необхідний рівень розвитку;

3) цілеспрямована взаємодія викладачів і студентів по засвоєнню знань, умінь і навичок;

4) свій варіант відповіді.

5. Ефект ореола – це:

1) помилка під час спостереження, зроблена за висновками про зовнішність людини;

2) помилка під час спостереження, зроблена за висновками про ауру людини;

3) помилка під час спостереження, зроблена за одним фактом спостереження;

4) помилка під час спостереження, зроблена за кількома фактами спостереження.

6. Дослідження можуть бути (кілька правильних варіантів):

1) методологічні; 2) методичні;

3) функціональні; 4) фундаментальні; 5) пілотажні.

і7. Спеціаліст – це:

1) людина, яка найнялася на виробництво і здійснює виробничу або управлінську працю;

2) людина, яка виконує працю, що потребує професійної освіти, в основному виконавчого характеру;

3) людина, яка виконує працю, пов’язану з плануванням;

4) людина із середньою або вищою професійною освітою, виконуюча функції по плануванню, організації та керівництву, здійснює управлінську і виробничу роботу.

8. Назвіть правильні варіанти об’єктів дослідження:

1) особистість, групи, міжособистісні стосунки;

2) тварини, їх поведінка, вплив на людей;

4) час, що витрачається на виготовлення виробу.

3) методи навчання і виховання;

9. Основні методи педагогічних досліджень.

10. Характеристика сучасного стану розвитку педагогіки.

Затверджено на засіданні кафедри інженерної педагогіки

Протокол № ___________ від ______________

Завідуючий кафедри _______________________ В.І. Палагута

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи