Удк 504 054 Н. Г. Шинкевич, К. Э. Шурда Вопросы загрязнения воздушного бассейна г. Одессы > С. 5-10 icon

Удк 504 054 Н. Г. Шинкевич, К. Э. Шурда Вопросы загрязнения воздушного бассейна г. Одессы > С. 5-10
Скачати 146.95 Kb.
НазваУдк 504 054 Н. Г. Шинкевич, К. Э. Шурда Вопросы загрязнения воздушного бассейна г. Одессы > С. 5-10
Дата28.05.2012
Розмір146.95 Kb.
ТипДокументи


ВІСНИК ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, ВИПУСК №3 , 2006р.


УДК 504.3.054

Н.Г. Шинкевич, К.Э. Шурда

Вопросы загрязнения воздушного бассейна г. Одессы

С. 5-10

рус.

Библ. - 8 назв.

Выделены основные вредные вещества, поступающие в атмосферу большого города, определен вклад предприятий различных отраслей промышленности в загрязнение воздушного бассейна, анализируется изменчивость объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздбух города.

Ключевые слова: антропогенная нагрузка, воздушный бассейн, загрязняющие вещества, источники загрязнения, выбросы, предельно-допустимые концентрации.


УДК 665.592 (477.74)

А.А. Эннан д.х.н, Г.Н. Шихалеева к.х.н., Л.А. Мариняко, А.В. Сизо, А.В. Каребин, А.Н. Кирюшкина

Трансформация углеводородов нефти в воде повышенной минерализации на примере Куяльницкого лимана

С. 22-29

рус.

Библ. -10 назв.

Исследована кинетика изменения качественного и количественного состава модельных нефтяных загрязнителей в водах с различной степенью минерализации в лабораторных условиях. Полученные результаты свидетельствуют о том, что скорость естественного распада нефтепродуктов определяется, главным образом, химическим составом нефтяных загрязнителей и минерализацией вод.

Ключевые слова: углеводороды нефти, трансформация, качество воды, лиман.


УДК: УДК 502. 075. 8.

Розмарина А.Л.

К вопросу об экологизации налогообложения

С. 30-36.

рус

Библ. - 7 назв.

Рассмотрен зарубежный и отечественный опыт в области экологизации налогообложения; предложены направления совершенствования налоговой системы с учетом экологического фактора.

Ключевые слова: экологические налоги, рента; налоговые льготы; экологические фонды; природоохранная деятельность


УДК 631.6.02

Колонтай С. Н., к.эк.н

Формирование благоприятных условий привлечения инвестиций в природоохранную деятельность биосферных заповедных территорий Украины

С. 37-46.

рус.

Библ. - 2 назв.

Рассмотрены показатели оценки инвестиционной привлекательности природоохранной деятельности биосферных заповедных территорий. Определены условия привлечения инвестиций в природоохранную деятельность биосферных заповедников. Показана возможность наиболее рационального распределения инвестиций по видам деятельности.

Ключевые слова: биосферный заповедник, природоохранная деятельность, инвестиционная привлекательность.


УДК: 504.064

Романчук С.Є.

Визначення біогазового потенціалу Одеської області

С. 47-51.

укр.

Библ. -10 назв.

Вирішення проблем запропоновано на прикладі Одеської області розглядаються еколого-економічні проблеми сучасної України, а саме щорічного зростання об'ємів утворення відходів та задоволення потреб в енергоресурсах. Вирішення проблем запропоновано за допомогою використання біоенергетичного ресурсу (біогазу). В статті наводяться переваги впровадження на практиці видобутку біогазу та здійсненні розрахунки потенціалу біогазу одержаного в результаті анаеробного зброджування твердих побутових та сільськогосподарських відходів Одеської області.

Ключові слова: бяіогазовий потенціал, органічні відходи, енергоресурси, поновлювальні джерела, худоба.


УДК: УДК 336.225.68:504.03

В.В. Кібкало

Система оподаткування природоохоронної діяльності в Україні: стан та напрямки її вдоскоалення

С. 52-58

укр.

Библ. - 5 назв.

У зазначеної роботі проведено аналітичне узагальнення зарубіжного досвіду функціонування механизму екологоорієнтованих податкових пільг у розвинутих країн, визначена характеристика сучасної системи пільгового оподаткування природоохоронної діяльності, а також необхіджність підвищення стимулюючої ролі вітчизняної системи оподаткування природроохоронної діяльності.

Ключові слова: система оподаткування, природоохоронна діяльність податкові пільги, система екологічного оподаткування, рентні платежі, платникі податків, організація природоохоронної діяльності, система пільг екологічного оподаткування, реформування екологічних механізмів природокористування, проект податкового кодесу України, "екологічні податки".


УДК 332.142.4:504.062

Чернишов О.С.

Енергобезпечний розвиток економіки (міжнародний та регіональний аспекти)

С. 59-66

укр.

Библ. -7 назв.

У статті обгрунтовується економічна концепція диверсифікациї енергетичних ресурсів України. Показано перспективи розширення застосування альтернативних джерел енеригії і доцільність активізації цього напрямку саме в даний час. Окреслено перспективи України в цій галузі, у тому числі й у плані розширення інтеграції в економічну структуру світового співтовариства.

Ключові слова: енергетична система, диверсифікація, морегосподарська діяльність, альтернативні джерела енергії, енергія морських вітрових хвиль.


УДК 63:53:53.072

Польовий А.М.

Моделювання розподілу асимілянтів у моделях продукційного процесу рослин: функціональний підхід

С. 67-78

укр.

Библ. - 15 назв.

Розглядаються різноманітні підходи до моделювання функціонального розподілу асимилянтів при кількісному описі продукційного процесу рослин.

Ключові слова: пагін, корінь, вуглеводи, азот, біомаса, асиміляти, рослина, метамер, розподіл, ростові функції.


УДК 551. 589

Ефимов В.А., Ивус Г.П., Грушевский О.Н.

Тензорный анализ поля скорости синоптических процессов

С.79-85.

рус.

Библ. -7 назв.

Предлагается методика тензорного анализа деформаций в поле скорости. Это позволяет отделить низкочастотные колебания атмосферы от происходящих на их фоне быстротекущих синоптических процессов.

Ключевые слова: тензорный анализ деформации, сферические функции, нормальная и аномальная дисперсия.
^

УДК 551.5: 635.64

Божко Л.Е.

Оценка агроклиматических ресурсов возделывания овощных культур в Украине


С. 86-95

рус.

Библ. -7 назв.

На основании концепции максимальной продуктивности адаптирована и модифицирована модель оценки агроклиматических ресурсов территории, которая учитывает биологические возможности овощных культур, выявлены закономерности формирования агроклиматических условий произрастания и формирования урожая в разных агроклиматических условиях получена количественная оценка влияния агроклиматических условиях. Получена количественная оценка влияния агроклиматических условий на продукционный процесс растений.

Ключевые слова: модель, агроклиматические ресурсы, продуктивность, овощные, агроэкологические, категории, оценка, урожай.


УДК 551.509+635.21

Свидерская С.М., Мирошников А.М.

Оценка влияния разных сроков возникновения фитофторы на формирование урожая картофеля в Волынской области.

С. 96-104

рус.

Библ. -6 назв.

Излагаются результаты численных экспериментов с моделью по оценке влияния разных сроков возникновения фитифторы на формирование урожая картофеля.

Ключевые слова: фитифтора, модель, картофель, срок, болень, осадки, температура воздуха, развитие.


УДК 551.58

Романчук М.Е., Гуляева О.А.

Клімато-фізіологічний підхід для визначення рекреаційного типу погоди (на прикладі Сокирянського району Чернівецької області)

С. – 105 - 113

укр.

Библ. – 2 назв.

Розглядаються кліматичні характеристики рекреаційного типу погоди.

Ключові слова: кліматичні характеристики, рекреаційні типи погоди


УДК 581.1+631.527+631.4

Наумов М.М.

Учет уровня минерального питания растений в динамических моделях продукционного процесса

С. 114- 123

рус.

Библ. -11 назв.

Рассматривается проблема влияния уровня минерального питания растений на урожайность. Получены расчетные уравнения влияния вносимых доз удобрений на урожайность общей сухой биомассы растений. Все параметры уравнений несут точнуюфизиологическую нагрузку. Дана оценка влияния уровня минерального итания на прлоцессы фотосинтеза и дыхания. Расчет может быть использован при программировании урожайности сельскохозяйственных культур.

Ключевые слова: минеральное питание, азот, фосфор, калий, урожайность, продукционный процесс.


УДК 633.63

Костюкевич Т.К., Вольвач О.В.

Агроклиматическая оценка продуктивности сахарной свеклы в Одесской области

С. 124-130

рус.

Библ. -9 назв.

В работе выполнено физико-статистическое моделирование урожаев сахарной свеклы разного уровня на основе количественной оценки распределения радиационных ресурсов, а также показателя влагообеспеченности та территории Одесской области. Определены коэффициенты благоприятности климата для возделывания ссахарной свеклы и эффективности использования климатических ресурсов. Анализируются причины различий между потенциальной продуктивностью сахарной свеклы и ее производственными урожаями.

Ключевые слова: сахарная свекла, потенциальная урожайность, радиационные ресурсы, фотосинтетически активная радиация, влагообеспеченность.


УДК 621.396.677


Вельмискин Д.И., Куксенко В.В., Сиротенко Т.В.

Влияние статистически-неоднородных гидрообразований на поверхности укрытия на характеристики антенны МРЛ

С. 131-139

рус.

Библ. – 12 назв.

Предлагается модель и алгоритм расчета характеристик излучения системы антенна- радиопрозрачное укрытие (РПУ) со случайными гидрообразваниями.

Ключевые слова: гидрообразования, укрытие, диаграмма направленности антенны.


УДК 556.116

Гопченко Е.Д.

Научно-методические основы нормирования характеристик максимального стока рек

С. 140-150

рус.

Библ. – 9 назв.

В статье излагаются теоретические аспекты формирования максимального стока паводков и половодий, а также возможности построения расчетно-нормативных структур.

Ключевые слова: редукционные формулы, предельная интенсивность, максимальный сток, русловые изохроны.


556.16

Лобода Н.С. Довженко Н.Д.

Моделирование рядов бытового стока при наличии водопотребления за счет местных водных ресурсов

С. 151-159.

рус.

Библ. -7 назв.

Приводятся результаты стохастического моделирования бытового стока в виде функций отклика в условиях забора воды из местных водных ресурсов на снабжение населения водой.

Ключевые слова: водные ресурсы, водохозяйственные преобразования, функция отклика.

УДК 556.166

Ткаченко Т.Г.

Методика расчета максимального стока весеннего половодья в бассейне р. Северский Донец

С. 160-166

укр.

Библ. – 8 назв.

В статье приводятся результаты обощения характеристик и методика расчета максимального стока весеннего половодья в бассейне р. Северский Донец.

Ключевые слова: весеннее половодье, склоновый приток, трансформационная функция, русло-пойменное регулирование.


УДК 556.555

Гопченко Е.Д., Кузниченко С.Д.

Моделирование водно-солевых балансов оз. Кугурлуй- Ялпуг за период 1963-2001 гг.

С. 167-174.

рус.

Библ. -5 назв.

В статье приведен анализ результатов моделирования водных и солевых балансов озера Кугурлуй-Ялпуг за период 1963-2001 гг.

Ключевые слова: водный и солевой режимы, моделирование, минерализация, эксплуатационые уровни воды в озерах.рах.


УДК 556.16

Лобода Н.С., Шахман І.О.

Функції відклику водогосподарських систем Нижнього Подніпров'я на зрошення сільськогосподарських масивів водами Дніпра

С. 175 – 181.

укр.

Библ. -8 назв.

Виконано математичне моделювання побутового стоку. Оцінені статистичні параметри річного стоку в умовах господарської діяльності в результаті стохастичного моделювання і отримані функції впливу. Ключові слова: стохастична модель річного стоку, функції впливу


УДК 556.555

Є.Д. Гопченко, Ю.С. Бєлаш

Сучасний сольовий баланс оз.Китай

С. 182-188.

укр.

Библ. – 2 назв.

В статті запропоновані науково-методичні підходи до визначення складових сучасних сольових балансів оз.Китай.

Ключові слова: сольовий і водний баланси, мінералізація, водообмін.


УДК 556.06

Шакірзанова Ж.Р., Швець О.А.

Розробка регіональної методики довгострокового прогнозу шарів стоку весняного водопілля в басейні р.Десни

С. 189- 194

укр.

Библ. - 3 назв.

У статті обгрунтовується методика просторового довгострокового прогнозу шарів весняного стока на основі встановлення типів весни.

Ключові слова: весняне водопілля, довгостроковий прогноз, шари стоку, дискримінантна функція.


УДК 556.166

Гопченко Е.Д., Погорелова М.П., Гопций М.В.

Средний многолетний слой стока весеннего половодья в бассейне р. Припять

С. 195-200.

рус.

Библ. – 3 назв. В сатье приводится построение методики для расчета среднего слоя стока весеннего половодья в бассейне р. Припять.

Ключевые слова: весеннее половодье, слой стока, заселенность, заболоченность, статистический анализ, обощение.


УДК 551.465.4

Суховей В.Ф., Рубан И.Г., Пятакова В.Ф.

Циркуляция вод юго-восточной части Тихого океана

С. – 201-209.

рус.

Библ. – 9 назв.

Рассматривается океанская циркуляция субполярных, субтропических и тропических вод в юго-восточной части Тихого океана. Обсуждаются особенности циркуляции вод на основе геострофического приближения. Геострофические течения строятся по квадратам с одноградусным разрешением для летнего сезона южного полушария (январь-март). Полученные особенности циркуляции вод на восточной границе южной части Тихого океана сравниваются с моделями циркуляции для этого региона, предложенными другими авторами.

Ключевые слова: течение, циркумполярное, перуанское,чилийское, противотечение, перу-чилийское, скорость, расход, круговорот.


УДК551.509.3 + 551.465

Иванов С.В., Тучковенко Ю.С.

Моделирование мезо-масштабных процессов в атмосфере и море над северо-западным Причерноморьем

С. 210-218

рус.

Библ. - 10 назв.

Рассматриваются результаты совместного использования численных моделей атмосферы и моря для описания мезо-масштабных процессов в геофизическом пограничном слое. Расчеты проведены для северно-западной части Черного моря. Показано, что учет неоднородностей в поле ветра в моделях высокого разрешения (1-3 км) позволяет существенно уточнить характеристики циркуляции вод в прибрежных и приустьевых областях моря.

Ключові слова: геофизический пограничный слой, мезо- масштабные процессы, численные модели атмосферы и моря, северо-западная часть Черного моря.


УДК 535.2:539.184

Глушков А.В.

Кэд техника моментов и S- матричный формализм Гелл-Мана и Лоу в задаче взаимодействия квантовых систем с излучением

С. 219-223.

рус.

Библ. - 14 назв.

На основе квантово-электродинамической теории (КЭД) моментов и S - матричного формализма Гелл-Мана и Лоу выполнено численное моделирование характеристик радиационных линий многофотонного поглощения (сдвиг, ширина) для атомных систем в поле многомодового импульса лазерного излучения гауссовой и солитон-подобной форм.

Ключевые слова: квантово-электродинамическая теория моментов, радиационные атомные линии.


УДК 535.42.:539.184.
^
Шпинарёва И.М.

Теория оптимального управления в задачах оптимизации лазерных воздействий на элементарные атомно-ионизационные процессы

С. 224- 228.

рус.

Библ.- 8 назв.

На основе аппарата теории оптимального управления и оптимальных лазерных воздействий, а также развитых ранее моделей элементарных процессов излагается новый подход к расчету оптимальных схем реализации лазерно-атомно-ионизационных процессов.

Ключевые слова: теория оптимального управления, оптимальные лазерные воздействия.


УДК 539.127

Лобода А.В., Свинаренко А.А., ИваницкаяЛ.Н.

Динамика многослойной нейронной сети на основе фотонного эха: численная реализация

С. 229-234

рус.

Библ. -5 назв.

Моделируется динамика многослойных нейронных сетей на основе эффекта фотонного эха и выполнена их численная реализация, демонстрирующая возможность оптической нейронной сети обрабатывать последовательности образов произвольного порядка сложности.

Ключевые слова: динамика многослойных нейронных сетей, эффект фотонного эха.


УДК 539.186:541.27

Амбросов С.В., Никола Л.В.

S-матричный формализм Гелл-Мана и Лоу и метод теории возмущений в расчетах Оже -спектров

С. 235-240

рус.

Библ. -8 назв.

Работа посвящена расчету характеристик Оже распада в сложных атомных системах на основе метода, базирующегося на S-матричном формализме Гелл-Мана и Лоу. Выполнены расчеты сечений ионизации внутренних оболочек ряда атомов (Na,Si, Au )и энергий Оже электронов.

Ключевые слова: S-матричный формализм Гелл-Мана и Лоу, Оже спектры.


УДК 539.186

Витавецкая Л.А., Дубровская Ю.В., Полищук В.Н.

Релятивисткий расчет энергетических параметров двухатомных молекул на основе теории возмущений с учетом корреляционных эффектов

С. 241-246.

рус.

Библ. -14 назв.

Предложен новый подход к расчету релятивистских поправок к энергетическим параметрам двухатомных молекул, базирующийся на АВ initio теории возмущений с модельным нулевым приближением и эффективным учетом корреляций как эффектов высших порядков.

Ключевые слова: теория возмущений, релятивистские поправки, двухатомные системы


УДК: 539.2

Герасимов О.І., Клименков О.А., Співак А.Я., Худинцев М.М.

Кінетика гранульованих матеріалів у полі віброприскорювань

С. 247- 252.

укр.

Библ. -10 назв.

Запропоновані теоретичні моделі явищ компактизації та сегрегації, що відбуваються у гранульованих матеріалах. На цьому шляху використовують кінетичний підхід що базується на рівняннях руху для відповідно визначеного параметра впорядкування. Отримані результати мають загальний характер і можуть бути застосовані також для дослідження кінетики фазових перетворювань, де існування метастабільних повільно релаксуючих станів відіграє суттєву роль.

Ключові слова: гранульована матерія, компактизація, сегрегація, кінетика параметра впорядкування, фазовий перехід.Схожі:

Удк 504 054 Н. Г. Шинкевич, К. Э. Шурда Вопросы загрязнения воздушного бассейна г. Одессы > С. 5-10 iconВопросы на экзамен по экономике природопользования
Экономически оптимальный уровень загрязнения. Нарисуйте график предельного экологического ущерба
Удк 504 054 Н. Г. Шинкевич, К. Э. Шурда Вопросы загрязнения воздушного бассейна г. Одессы > С. 5-10 iconВ існик нау. 2004. №3
Рассмотрены факторы, действующие в системе воздушного транспорта Литовской Республики после вступления в Европейский Союз. Приведена...
Удк 504 054 Н. Г. Шинкевич, К. Э. Шурда Вопросы загрязнения воздушного бассейна г. Одессы > С. 5-10 iconЮркова тетяна федорівна удк 37. 013: 504. 062
Робота виконана в Херсонському державному університеті Міністерства освіти І науки України
Удк 504 054 Н. Г. Шинкевич, К. Э. Шурда Вопросы загрязнения воздушного бассейна г. Одессы > С. 5-10 iconБелогуров Ю. Н. Реферат: Экологическая оценка выбросов двс транспортных средств
Оценка техногенных выбросов в атмосферу и доли в них различных источников загрязнения является одним из важнейших этапов организации...
Удк 504 054 Н. Г. Шинкевич, К. Э. Шурда Вопросы загрязнения воздушного бассейна г. Одессы > С. 5-10 iconУдк 681 06: 504;002 С. М. Подрєза, канд екон наук С.Є. Петропавловська
Методика організації інформаційної взаємодії складових корпоративної інформаційної системи
Удк 504 054 Н. Г. Шинкевич, К. Э. Шурда Вопросы загрязнения воздушного бассейна г. Одессы > С. 5-10 iconУдк 504. 75: 37 минаев а. А., Матлак е. С
Минаев а. А., Матлак е. С. Об экологическом аспекте решения проблемы реструктуризации угольной отрасли
Удк 504 054 Н. Г. Шинкевич, К. Э. Шурда Вопросы загрязнения воздушного бассейна г. Одессы > С. 5-10 iconУдк 504. 75: 37 минаев а. А., Матлак е. С
Минаев а. А., Матлак е. С. Об экологическом аспекте решения проблемы реструктуризации угольной отрасли
Удк 504 054 Н. Г. Шинкевич, К. Э. Шурда Вопросы загрязнения воздушного бассейна г. Одессы > С. 5-10 iconУдк 504. 75: 37 куруленко с. С., Литвин о. П
Для выхода из нее принимаются различные меры, в частности разработан донецкий экологические проект. В статье подробно рассмотрены...
Удк 504 054 Н. Г. Шинкевич, К. Э. Шурда Вопросы загрязнения воздушного бассейна г. Одессы > С. 5-10 iconУдк 504. 75: 37 куруленко с. С., Литвин о. П
Для выхода из нее принимаются различные меры, в частности разработан донецкий экологические проект. В статье подробно рассмотрены...
Удк 504 054 Н. Г. Шинкевич, К. Э. Шурда Вопросы загрязнения воздушного бассейна г. Одессы > С. 5-10 iconЗакон №2811-xii), «Про відпустки» від 15. 11. 96 р. №504/96-вр (зі змінами та доповненнями, за текстом Закон №504/96-вр) та іншими нормативно-правовими актами
Проте поняття "одинока мати" визначається чинним законодавством України по-різному й застосовується залежно від того, на які правовідносини...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи