Матвієнко Людмила Павлівна icon

Матвієнко Людмила Павлівна
Скачати 305.63 Kb.
НазваМатвієнко Людмила Павлівна
Дата27.07.2012
Розмір305.63 Kb.
ТипДокументи
Науковий потенціал викладацького коллективу ММІРЛ «Україна» досить високий і наукова робота залишається одним з головних напрямків інституту. Щорічно з друку надходять монографії, підручники та навчальні посібники згідно з темами наукових досліджень. Ці видання використовуються у навчальній роботі студентами інших вузів та різних спеціальностей.

Пропонуємо своїм користувачам творчі портрети викладачів Миколаївського міжнаціонального інституту розвитку людини Університету «Україна».

^ Матвієнко Людмила Павлівна – ректор Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», кандидат педагогічних наук, професор. Є Лауреатом Всеукраїнського рейтингу “Лідери XXI століття” (2003 р.), Лауреатом Міжнародної нагороди ім. Сократа за особистий вклад в інтелектуальний розвиток сучасного суспільства (2004 р.), нагороджена Почесною відзнакою Хрест Пошани “За духовне відродження” за розвиток вищої школи регіонів України”(2004 р.), золотою медаллю федерації вчених України, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2004 р.), нагрудним знаком “Відмінник освіти України”. В 2008 році присвоєно почесне звання “Заслужений працівник освіти України”.

З 1994 року працює у галузі приватної освіти. Нею створено навчальний комплекс, що об’єднує дитячий садок «Грант-Гіпаніс», загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів «Гіпаніс-ЕОС», центр допрофесійної підготовки «Грант-Атеней» з школою моди та дизайну.

Автор більше 70 наукових друкованих праць з проблем педагогіки вищої школи та культури ділового спілкування.


Матвієнко Л.П., Михайлик А.Г. Культура і комунікація. Теорія, методика, практика: навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – Миколаїв: ММІРЛ «Україна», 2005. – 196 с.

Для використання великих можливостей культури фахівці будь-якої професії повинні мати глибокі і системні знання про культуру як головну умову і спосіб нашого життя. Реалізація гуманістичних можливостей культури тісно пов’язана з удосконаленням культурологічної освіти та формуванням культурологічної свідомості, переосмисленням культурної присутності людини на нашій планеті. А тому головною метою даного навчального посібника є систематизація знань про сутність культури як складної динамічної системи, висвітлення багаторівневої структури культури, її функцій, виявлення загальнолюдських закономірностей та національно-етнічної специфіки.

За структурою це видання відповідає вузівським курсам «Культурологія» та «Етика і психологія ділового спілкування», знання яких потрібні випускникам усіх спеціальностей.

Навчальний посібник поєднує в собі чотири розділи, в яких висвітлюються теоретичні, історичні та методологічні питання культурології, а також розділ з самостійної роботи студентів:

I. Культура як сфера життєдіяльності людини

II. Культурологічні концепції

III. Культура Півдня України: історичні особливості розвитку та сучасні реалії

IV. Культура та психологія ділової комунікації

V. Самостійна робота студентів та методичні поради щодо її виконання

^ Шевчук С.П., Матвієнко Л.П., Шевчук О.С.

Методика викладання менеджменту: навч.посібник. Рекомендовано Мін.освіти і науки України. – Миколаїв: ММІРЛ «Україна», 2009. – 220 с.

Метою навчального посібника є надання майбутнім спеціалістам і магістрам знань та вмінь організації й методики викладання менеджменту у вищих навчальних закладах України. Розглядаються різні моделі навчання та можливості їх впровадження в навчальний процес. Обгрунтовуються психолого-педагогічні умови ефективного викладання менеджменту. Досліджуються методи і стилі викладання. Особлива увага приділяється сучасним інтерактивним технологіям підготовки менеджерів. У навчальному посібнику також висвітлюються методи моніторингу, контролю й оцінювання рівня засвоєння навчального курсу. В посібнику узагальнено багатолітній досвід викладацької діяльності авторів.

Призначається викладачам управлінських навчальних дисциплін, а також магістрам і аспірантам, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент організацій». Може бути корисним бізнес-тренерам, організаторам корпоративного навчання управлінського персоналу.


Матвієнко Л.П., Михайлик А.Г., Макаренко О.П. Культура південноукраїнського регіону. Питання міжетнічної комунікації: навч.посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України / За заг. ред. канд. пед. наук, проф. А.Г.Михайлика. – Миколаїв: Вид. Прокопчук Т.Ю., 2010. – 322 с.

Головну мету даного навчального посібника автори вбачають в тому, щоб на основі наукових напрацювань сучасної культурології розглянути ті аспекти функціонування культури, які поки що не отримали глибокого наукового осмислення. Одним з таких аспектів є нетрадиційний підхід до питання взаємоіснування культури і природи, осмислення їх історично-генетичних зв’язків та проблем сучасної гармонізації. Автори посібника беруть під сумнів традиційне судження культурологів, згідно з яким культура виникла та існує як надприродне явище. Вони доводять, що культура зародилася в рамках живої природи, існує на основі врахування людиною земних законів та використання природних матеріалів, фарб, звуків, ритмів, а тому теза про надприродне походження культури є алогічною і навіть шкідливою.

Важливим питанням, якому приділяється увага в навчальному посібнику, є питання багатокультурності поліетнічного суспільства, яким є Україна. Визнання державою принципу багатокультурності служить надійною умовою миру і спокою в суспільстві та є проявом демократичності держави.

Велике значення мають культурологічні знання для студентів вищих навчальних закладів, які в майбутньому стануть фахівцями у різних галузях суспільної практики. Розуміння сутності культури буде важливим орієнтиром у їх професійній діяльності, як складової національної і загальнолюдської соціально-культурної практики.

Розділи навчального посібника:

 1. Регіональна культура Півдня України: географічні та історичні умови формування;

 2. Етнокультурна мозаїчність Південноукраїнського краю та проблеми збереження етнічних культур;

 3. Етномузичний фольклор Півдня України як засіб міжетнічного спілкування;

 4. Міжетнічна комунікація як важлива умова консолідації етносів.


Матеріал навчального посібника тісно пов’язаний із такими вузівськими курсами як «Культурологія», «Культура народів регіону», «Етнографія», «Історія української культури», «Культура ділового спілкування». Даний посібник оснащено завданнями і методичними порадами щодо самостійної роботи студентів, тематикою рефератів, практичних і семінарських занять, бібліографічним списком літератури.


^ Шевчук С.П., Матвієнко Л.П., Шевчук О.С.

Організація та методика соціологічних досліджень: навч.посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – Миколаїв: ММІРЛ «Україна», Атол, 2010. – 228 с.

Усе частіше в газетах, журналах, по телебаченню повідомляються дані соціологічних досліджень. Щорічно все більше установ, організацій звертаються до соціологічних досліджень проблем, пов’язаних з вихованням та соціалізацією підростаючого покоління, вивченням громадської думки, способу життя, економічних і політичних явищ тощо. Фахівцям різних галузей необхідно мати цілісну об’єктивну та повну інформацію про різноманітні соціальні явища та процеси, що відбуваються. Саме таке завдання вирішується за допомогою соціологічних досліджень. Так, у США витрати на проведення соціальних досліджень складають понад 2 млрд. доларів щорічно.

Діяльність соціальних закладів в ринкових умовах потребують грунтовного інформаційного забезпечення, яке саме і може бути здійснене за допомогою соціальних досліджень.

Метою даного посібника є навчити майбутніх спеціалістів добре володіти методологією та методикою соціологічних досліджень. Принципи і процедури розробки програм, методи збору, обробки, аналізу та процедури розробки програми, методи збору, обробки, аналізу та інтерпретації отриманої інформації, правила забезпечення якості отриманих даних, а також шляхи та методи впровадження результатів дослідження в теорію та практику соціально-педагогічної діяльності.

Тематика навчальних соціологічних досліджень охоплює широке коло соціальних проблем, що стосується соціальної роботи, соціальної педагогіки, культури, дослідження і формування громадської думки. Ряд тем стосуються життя молоді: наслідування традицій та нові тенденції в молодих сім’ях, участь молоді в політичних та громадських організаціях, вплив засобів масової інформації на молодь, роль мистецтва в житті молоді, релігія в житті української молоді тощо.

Розділи навчального посібника:

 1. Вступ

 2. Модуль І. Методологія соціологічних досліджень

 3. Модуль ІІ. Методи збору соціологічної інформації

 4. Модуль ІІІ. Обробка, аналіз і представлення результатів соціологічного дослідження

 5. Список використаної літератури

 6. Додатки

Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Соціологія», «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка».

^ В’юн Валентин Георгійович, проректор з міжнародних зв’язків Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна",кандидат економічних наук, доктор, академік Української екологічної академії наук

З 1992 року професор В’юн В.Г. має свою наукову школу, яка широко відома в Причорноморському регіоні та за її межами своїми науковими дослідженнями. Очолює Миколаївський державний центр системних досліджень і розвитку Ради по вивченню продуктивних сил України, який вже більше 11 років проводить наукові дослідження з проблем регіональної економіки та екології. Його наукові рекомендації використовуються в практичній роботі обласних управлінь екології та природного середовища, сільського господарства, соціального захисту населення, зовнішньоекономічних зв’язків Миколаївської облдержадміністрації.

Професор В’юн В.Г. є відомим діячем науки в напрямі економіки природокористування і охорони навколишнього середовища. Ним підготовлено та надруковано 104 наукових та навчально-методичних праць: 26 монографій, 8 науково-практичних брошур, посібників та підручників для студентів вузів.


^ В’юн В. Г., Ляшенко В. В. Регіональна

економіка: навч.посібник. – Миколаїв: ММІРЛ «Україна», 2009. – 88 с.

У навчальному посібнику розглядаються питання функціонування економіки регіонів, засади розміщення продуктивних сил, стан екології та охорони навколишнього природного середовища України.

Посібник включає робочу програму, рекомендації до вивчення тем курсу, тематику самостійної роботи студентів, плани проведення практичних занять, індивідуальні завдання, теми рефератів, питання для самопідготовки та самоконтролю, тестові завдання, методичні вказівки з написання контрольних робіт, термінологічний словник та список використаних джерел.

Посібник призначений студентам денної та заочної форми навчання, які вивчають дисципліну «Регіональна економіка».
^ Гаркуша О.М., Горлачук В.В., Песчанська І.М., В’юн В.Г. Управління рекреаційними територіями: монографія /За ред. В.В.Горлачука. – Миколаїв: Іліон, 2010. – 236 с.

У монографії узагальнено і поглиблено представлені науково-методологічні та методичні засади управління рекреаційними територіями. Досліджуються механізми формування і розвитку рекреаційних територій у складі категорій земель за цільовим призначенням. Автори пропонують своє бачення стратегічних завдань розвитку рекреаційно-туристської індустрії та формування інституційних передумов їх конкурентоспроможності. Особливу увагу автори приділили розробленню практичних рекомендацій щодо землеустрою рекреаційних територій, визначенню їх грошової оцінки. Запропоновано засади державного впливу на формування конкурентних переваг рекреаційної діяльності.

Книгу розраховано на фахівців, які займаються теоретичними та практичними питаннями у сфері рекреаційно-туристичної діяльності, аспірантів, здобувачів, студентів та осіб, що вивчають та досліджують сучасні проблеми управління рекреаційно-туристичною діяльністю.
Гаркуша О.М., Горлачук В.В., Песчанська І.М., В’юн В.Г. Управління природно-заповідними територіями: монографія /За ред. В.В.Горлачука. – Миколаїв: Іліон, 2010. – 188 с.

У монографії досліджуються механізми формування і розвитку заповідних територій у складі екологічної мережі.

Розділи монографії:

 1. Наукові основи формування та розвитку природно-заповідних територій північного Причорномор’я

 2. Сучасний стан розвитку заповідних територій

 3. Обгрунтування механізмів управління заповідними територіями

Наприкінці представлено список використаних джерел.

Книга розрахована на фахівців, які займаються теоретичною та практичною діяльністю у сфері заповідної справи, аспірантів, здобувачів, студентів та осіб, що цікавляться сучасними проблемами управління природно-заповідного фонду.


^ Управління землекористуванням: підручник /

Горлачук В.В., Гаркуша О.М., В’юн В.Г. та ін.; за ред. В.В.Горлачука. – Миколаїв: Іліон, 2006. – 376 с.

Вперше в Україні було видано найбільш повний, всеохоплюючий підручник з предмету «Управління землекористуванням, що входить у програму вищої професійної освіти, впершу введену в нашій країні. Підручник витримав два видання і є визнаним лідером. У ньому читач знайде огляд проблем, пов’язаних з управлінням землекористування та перспективи розвитку науки про управління в умовах ринкової економіки України.

Книга багата на оригінальний ілюстрований матеріал, отриманий із практики управління землекористуванням. Розглядаються такі теми:

 • Наукові основи використання земельних ресурсів;

 • Правові аспекти управління землекористуванням;

 • Організаційні аспекти управління землекористуванням;

 • Управління землекористуванням в умовах ринкової економіки;

 • Управління землями оздоровчого та рекреаційного призначення;

 • Розвиток ринку землі;

 • Управління охороною земельних ресурсів;

 • тощо.

В кінці кожного розділу подаються запитання і навчальні завдання для перевірки засвоєння матеріалу. Підручник розрахований на студентів і викладачів вищих навчальних закладів, слухачів системи післядипломного навчання, фахівців державних земельних органів, усіх, хто цікавиться проблемами управління землекористування.
^ Сергієнко Леонід Прокопович – доктор психологічних наук, академік Балтійської педагогічної академії, професор кафедри фізичної реабілітації Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини Університету «Україна». Автор більше 400 наукових праць, із яких 15 монографій підручників та навчальних посібників. Біля 60 робіт опубліковано іноземними мовами в різних країнах світу: Німеччині, Франції, Фінляндії, Данії, Англії, Італії, Швейцарії, Монако, Польщі, Хорватії, Чехії, Словаччині, Угорщині, Греції, Росії, Білорусії. Член спецради в Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту. Член редколегії чотирьох видань ВАК: журналу «Фізичне виховання школярів», журналу «Спортивний вісник Придніпров’я», збірника «Слобожанський науково-спортивний вісник», журналу «Вересень». Відмінник освіти України.

Об’єктом наукового інтересу Л.П.Сергієнка є спортивна метрологія, спортивна генетика, психогенетика, теорія і методика фізичного виховання, психологія спорту тощо.


^ Сергієнко Л.П. Практикум з психології спорту: навч.посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – Х.: ОВС, 2008. – 256 с.

Навчальний посібник складається з двох частин: перша – присвячена практикуму з психології спорту, а друга – розкриває зміст навчальної програми. Курс з психології спорту і відповідно навчальна програма побудовані на сучасних уявленнях про цю науку. Фактично це конспекти лекцій. Які особливо потрібні студентам заочного відділення та тим, хто навчається дистанційно. Автором розглядаються такі актуальні проблеми:

 • предмет «Психологія спорту» та її завдання;

 • зародження та розвиток психології спорту в світі та країні;

 • методологія та методи психологічних досліджень;

 • вивчення особистості спортсмена на сучасному етапі розвитку спорту;

 • оптимізація взаємодії спортсменів у команді;

 • психологія спортивного відбору;

 • психолого-педагогічне забезпечення підготовки спортсменів до змагань;

 • тощо.

Навчальна програма складена у посібнику відповідно до стандартів вищої школи. У зв’язку з тим, що контроль знань студентів передбачається проводити за рейтинговою системою, в навчальному посібнику наведені дидактичні тести, тематика та правила оформлення рефератів.

Навчальний посібник доцільно використовувати під час підготовки до семінарських занять, заліків та іспитів.

Рекомендовано студентам вищих навчальних закладів. Може бути корисним для викладачів, фахівців у галузі психології, тренерів, спортсменів високої кваліфікації, широкого кола читачів.


Сергієнко Л.П. Основи наукових досліджень у психології: кваліфікаційні та дипломні роботи: навч.посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – К.: ВД «Професіонал», 2009. – 240 с.

Мета даного навчального посібника – ознайомити студентів з технологією виконання кваліфікаційних та дипломних робіт. А саме: роз’яснюються вимоги щодо відбору теми та розробки програми наукового дослідження, формулювання мети, об’єкта, предмета і завдань дослідження, вибору методології використання методів дослідження, збору і обробки фактичного матеріалу, теоретичної інтерпретації зібраного наукового матеріалу, формулювання висновків та практичних рекомендацій тощо.

В навчальному посібнику звернено увагу на основні етапи роботи: складання плану підготовки, організація психологічного дослідження, теорія психологічних вимірювань, теорії тестів, методи обробки результатів психологічних вимірювань, вимоги до оформлення наукової роботи, підготовка до захисту.

Адресовано студентам випускних курсів психологічних спеціальностей. Матеріал посібника може бути використаний студентами, що займаються в наукових гуртках і товариствах, а також при підготовці курсових робіт.


^ Сергієнко Л.П. Методи наукових досліджень у фізичній культурі: навчально-методичний комплекс.– Миколаїв, 2009.–126 с.

Навчально-методичний комплекс «Методи наукових досліджень у фізичній культурі» включає робочу навчальну програму, вимоги до оформлення рефератів, тестові завдання, завдання для комплексної контрольної роботи. Надаються методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів-заочників (дистанційної освіти), орієнтовні питання для контролю знань студентів, список рекомендованої літератури тощо.

Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «спеціаліст».


^ Сергієнко Л.П. Психогенетика: навчально-методичний комплекс. – Миколаїв: Барви України, 2009. – 148 с.

Навчально-методичний комплекс курсу «Психогенетика» включає робочу навчальну програму (наведено мету і завдання дисципліни, розподіл навчального часу за модулями, зміст лекцій, теми і плани семінарських занять), вимоги до оформлення рефератів, тестові завдання, завдання для комплексної контрольної роботи. Надаються методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів-заочників (дистанційної освіти), орієнтовні питання для контролю знань студентів, список рекомендованої літератури тощо.

Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».


^ Сергієнко Л.П. Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти: підручник. Затверджено Міністерством освіти і науки України. – К.: КНТ, 2010. – 776 с.

Спортивна метрологія вивчає проблеми вимірювання, контролю та оцінки розвитку та рухової підготовленості людини у фізичному вихованні та спорті. Підручник зі спортивної метрології в Україні підготовлено вперше. Особливість його полягає в тому, що він призначений не тільки для навчального процесу студентів, а й може використовуватись практичними працівниками галузі фізичного виховання і спорту.

При написанні цього підручника автор використав сучасні дані, які накопичені в сфері олімпійського спорту і системі підготовки спортсменів, теорії та методиці фізичного виховання, спортивній фізіології, спортивній генетиці, спортивній медицині, психології спорту, біомеханіці та інших дисциплінах. Узагальнено досвід зарубіжних спеціалістів, який дозволив принципово на новому рівні розглянути чисельні проблеми, що складають предмет змісту книги.

Підручник має чотири частини. В першій – визначені теоретичні основи спортивної метрології, зроблено пояснення предмету спортивної метрології, наведена класифікація контролю у фізичному вихованні і спорті, описана законодавча база функціонування та метрологічної діяльності в Україні. Друга частина присвячена метрологічним основам контролю розвитку рухових здібностей. Дається загальне уявлення про психомоторні здібності людини, визначається їх класифікація тощо. У третій частині викладено метрологічні основи контролю підготовки спортсменів. Наведено метрологічні основи змагальної діяльності, контролю технічної і тактичної підготовленості спортсменів. В четвертій частині наведено матеріал про метрологічне забезпечення рухової підготовки різних груп населення: дітей шкільного віку, студентської молоді, людей середнього, похилого і старшого віку, що займаються адаптивною фізичною культурою, та спортсменів-інвалідів.

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту. Може бути корисний викладачам-спеціалістам зі спортивної метрології, науковим працівникам, аспірантам, магістрантам, тренерам, спортивним лікарям, спортсменам, людям, що займаються фітнесом.


Сергієнко Л.П. Методика викладання у вищій школі (за професійним спрямуванням «Фізичне виховання», «Спорт і здоров’я людини»): навчально-методичний комплекс. – Миколаїв: Барви України, 2010. – 160 с.

Навчальний курс «Методика викладання у вищій школі» - це галузь педагогічної науки, яка вивчає дидактичні основи підготовки кадрів вищої кваліфікації у сфері фізичного виховання і спорту. Вивчення курсу сприяє засвоєнню методологічних основ управління навчально-освітнім процесом у системі підготовки кадрів сфери фізичного виховання і спорту, методики проведення теоретичних і практичних занять, використання новітніх технологій навчання тощо. Даний курс пов’язаний з такими дисциплінами навчального плану як «Педагогіка вищої школи», «Теорія і методика фізичного виховання», «Основи наукових досліджень у фізичній культурі» та інші.

Розраховано на викладачів і студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки 0102 – «Фізичне виховання і спорт освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

^ Шклярський Юрій Олександрович, канд.економ.наук, доцент, провідний фахівець галузі з удосконалення управління соціальним захистом населення, автор більше 20 наукових праць, за значні професійні здобутки нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. У Миколаєві Ю.О.Шклярським було розроблено власну концепцію соціального захисту населення. Досвід, напрацьований в області, став надбанням усієї держави. Свідченням цього є відповідні розпорядження Президента України, постанови Уряду, постанови колегії Міністерства соціального захисту та накази Міністра праці та соціальної політики України.


Шклярський Ю.О. Правові основи соціального захисту населення та конституційні гарантії його здійснення в Україні: навч.посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – К.: Ун. «Україна», 2007. – 236 с.

Соціальний захист – це правова категорія, що означає турботу держави про матеріальне забезпечення непрацездатних або тих громадян, які в силу певних обставин потребують соціальної допомоги держави.

Здійснення в Україні реформи системи соціального захисту вносить багато нового в сферу правового регулювання соціального забезпечення населення, створюється нова національна система соціального захисту, що одержала своє законодавче закріплення в Основному законі України – Конституції.

Метою курсу «Право соціального захисту» є формування у студентів знань з правових аспектів соціального захисту, його різноманітних видів і форм, а також вміння використовувати наявні ресурси в повсякденному житті, виховання поваги до економічно-неактивної частини населення (літніх, непрацездатних, безробітних).

Основна увага в посібнику приділяється викладенню матеріалу, знання якого необхідне для здійснення державної функції соціального захисту населення. В посібнику висвітлені розділи практичного застосування знань з правового регулювання соціального захисту. Це – система пенсійного забезпечення, державної соціальної допомоги, субсидій, пільг, соціального страхування. Викладений матеріал безпосередньо пов’язаний з економічними реаліями сьогодення – покращання життєвого рівня населення, ростом заробітної плати, підвищенням рівня пенсійного забезпечення.

Даний посібник розрахований на студентів, викладачів вищих навчальних закладів.


^ Основи соціальних знань: навч.посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України /Під заг.ред. Ю.О.Шклярського. – Миколаїв: КВІТ, 2008. – 440 с.

Трансформаційні процеси переходу до ринкової економіки, що супроводжуються загостренням соціальної ситуації, неадекватно сприймаються масовою свідомістю. Часто виникають протиріччя між ціннісними орієнтаціями, соціальними установками та реальною дійсністю. Саме тому важливо розуміти та впливати на формування певних уявлень суспільства, ставлення людей до соціальних проблем, у першу чергу – до захисту громадян, які потребують особливої турботи та допомоги з боку суспільства (людей похилого віку, інвалідів, громадян пільгових категорій).

Виховання належного ставлення до таких верств населення – головне завдання всіх членів суспільства. Це повинно стати невід’ємною складовою навчально-виховного процесу в загальноосвітніх школах, професійних і вищих навчальних закладах тощо, сприяти в молодого покоління високих моральних якостей.

Даний посібник розрахований на студентів, викладачів вищих навчальних закладів, які готують фахівців для установ соціального захисту населення, вчителів загальноосвітніх закладів, практичних працівників органів праці та соціального захисту населення, профспілок. Посібник може бути використаним для кожної сім’ї, оскільки містить великий обсяг довідкового матеріалу з питань соціального захисту всіх верств населення.


Шклярський Ю.О., Розуменко Д.А. Соціально-економічні основи зайнятості населення України: навч.посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – К.: Університет «Україна», 2009. – 346 с.

Представлений посібник містить необхідну інформацію, опанування якою дозволить: усвідомити процеси, що відбуваються на ринку праці, механізми забезпечення зайнятості населення, запобігання безробіттю, суть соціального партнерства, роль органів державної влади у вироблені та реалізації державної політики у сфері зайнятості, орієнтуватися в різноманітті нормативно-правових актів, а також ознайомитись із методами роботи, структурою, історією, послугами державної служби зайнятості.

Навчальний посібник орієнтований на студентів вищих та середніх навчальних закладів економічних спеціальностей, спеціальностей, пов’язаних із соціальною роботою. Може використовуватись із метою самостійного підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування.

^ Михайлик Анатолій Григорович, канд.пед.наук, професор, завідувач кафедри загально-гуманітарних наук.

В процесі багаторічної науково-дослідної роботи з проблем теорії і історії культури Михайлик А.Г. створив наукову школу, в рамках якої студенти, магістри, аспіранти і викладачі розробляють комплексну наукову міжкафедральну тему "Культура Півдня України: історичний, культурологічний, екологічний та туристичний аспекти".

Михайлик А.Г. є автором монографії та навчальних посібників під грифом МОН України. Як науковець з питань культури і народної художньої творчості Михайлик А.Г. є визнаним фахівцем не тільки в Україні але й за її межами, про що свідчить запрошення його як опонента на захисті дисертацій у Ленінградському і Московському інститутах культури.

Освітня діяльність Михайлика А.Г. відзначена грамотами і дипломами державних установ і громадських організацій: почесна грамота Міністерства культури РСФР за добросовісну виробничу діяльність (1966 р.); почесна грамота вузу за організацію науково-дослідної роботи студентів (1985р.); подяка Міністерства культури України за багаторічну сумлінну працю з підготовки і виховання кадрів для галузі культури і мистецтва, за плідну викладацьку роботу (1996 р.); грамота за кращий навчальний посібник 2005 року (2005 р.); звання "Почесний професор" за видатні досягнення у розбудові навчально-виховного процесу, високий професіоналізм; грамота за активну участь у підготовці та проведенні Міжнародної науково-практичної конференції "Поліетнічна культура півдня України: історичні особливості формування та сучасні проблеми розвитку". В 2007 році нагороджений нагрудним знаком «За наукові досягнення»


Матвієнко Л.П., Михайлик А.Г. Культура і комунікація. Теорія, методика, практика: навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – Миколаїв: ММІРЛ «Україна», 2005. – 196 с.

Для використання великих можливостей культури фахівці будь-якої професії повинні мати глибокі і системні знання про культуру як головну умову і спосіб нашого життя. Реалізація гуманістичних можливостей культури тісно пов’язана з удосконаленням культурологічної освіти та формуванням культурологічної свідомості, переосмисленням культурної присутності людини на нашій планеті. А тому головною метою даного навчального посібника є систематизація знань про сутність культури як складної динамічної системи, висвітлення багаторівневої структури культури, її функцій, виявлення загальнолюдських закономірностей та національно-етнічної специфіки.

За структурою це видання відповідає вузівським курсам «Культурологія» та «Етика і психологія ділового спілкування», знання яких потрібні випускникам усіх спеціальностей.

Навчальний посібник поєднує в собі чотири розділи, в яких висвітлюються теоретичні, історичні та методологічні питання культурології, а також розділ з самостійної роботи студентів:

I. Культура як сфера життєдіяльності людини

II. Культурологічні концепції

III. Культура Півдня України: історичні особливості розвитку та сучасні реалії

IV. Культура та психологія ділової комунікації

V. Самостійна робота студентів та методичні поради щодо її виконання


Матвієнко Л.П., Михайлик А.Г., Макаренко О.П. Культура південноукраїнського регіону. Питання міжетнічної комунікації: навч.посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України / За заг. ред. канд. пед. наук, проф. А.Г.Михайлика. – Миколаїв: Вид. Прокопчук Т.Ю., 2010. – 322 с.

Головну мету даного навчального посібника автори вбачають в тому, щоб на основі наукових напрацювань сучасної культурології розглянути ті аспекти функціонування культури, які поки що не отримали глибокого наукового осмислення. Одним з таких аспектів є нетрадиційний підхід до питання взаємоіснування культури і природи, осмислення їх історично-генетичних зв’язків та проблем сучасної гармонізації. Автори посібника беруть під сумнів традиційне судження культурологів, згідно з яким культура виникла та існує як надприродне явище. Вони доводять, що культура зародилася в рамках живої природи, існує на основі врахування людиною земних законів та використання природних матеріалів, фарб, звуків, ритмів, а тому теза про надприродне походження культури є алогічною і навіть шкідливою.

Важливим питанням, якому приділяється увага в навчальному посібнику, є питання багатокультурності поліетнічного суспільства, яким є Україна. Визнання державою принципу багатокультурності служить надійною умовою миру і спокою в суспільстві та є проявом демократичності держави.

Велике значення мають культурологічні знання для студентів вищих навчальних закладів, які в майбутньому стануть фахівцями у різних галузях суспільної практики. Розуміння сутності культури буде важливим орієнтиром у їх професійній діяльності, як складової національної і загальнолюдської соціально-культурної практики.

Розділи навчального посібника:

 1. Регіональна культура Півдня України: географічні та історичні умови формування;

 2. Етнокультурна мозаїчність Південноукраїнського краю та проблеми збереження етнічних культур;

 3. Етномузичний фольклор Півдня України як засіб міжетнічного спілкування;

 4. Міжетнічна комунікація як важлива умова консолідації етносів.

Матеріал навчального посібника тісно пов’язаний із такими вузівськими курсами як «Культурологія», «Культура народів регіону», «Етнографія», «Історія української культури», «Культура ділового спілкування». Даний посібник оснащено завданнями і методичними порадами щодо самостійної роботи студентів, тематикою рефератів, практичних і семінарських занять, бібліографічним списком літератури.

________


За ініціативою канд.пед.наук, проф. А.Г.Михайлика Миколаївським міжрегіональном інститутом розвитку людини «Україна» були проведено міжнародні науково-практичні конференції: «Поліетнічна культура Півдня України: історичні особливості формування та сучасні проблеми розвитку» та «Регіональна культура в умовах глобалізації». Матеріали доповідей науковців було надруковано у збірках, які ми пропонуємо увазі наших користувачів


Культура Півдня України: матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції «Поліетнічна культура Півдня України: історичні особливості формування та сучасні проблеми розвитку» (присвяченої 70-річчю утворення Миколаївської області) /За ред. канд. пед. наук, проф. А.Г.Михайлика. – Миколаїв: ММІРЛ «Україна», 2007. – 198 с.

Збірник наукових праць містить матеріали доповідей науковців вищих навчальних закладів міста, керівників обласних організацій з питань історії та сьогодення культури південного регіону України. На конференції підіймалися проблеми розвитку території Тилігульського лиману, закладів культури Миколаївщини, збереження та оновлення природно-ресурсного потенціалу рідного краю, проблеми та перспективи розвитку туризму, образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва області, народної музичної культури різних національностей, які проживають на території Миколаївщини тощо.

Видання розраховане на студентів, аспірантів, науковців, працівників в галузі культури, мистецтва і туризму.


Регіональна культура в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Вип.2 / За ред. канд. пед.наук, проф. А.Г.Михайлика. – Миколаїв: ММІРЛ «Україна», 2009. – 376 с.

Збірник наукових праць містить матеріали доповідей науковців вищих навчальних закладів України та Росії, керівників обласних організацій, провідних працівників культури, мистецтва, туризму, економіки, менеджменту з питань розвитку регіональної культури.

Питання, які розглядалися на конференції:

 • Регіональна культура: особливості, функції та місце в загальнонаціональній культурі;

 • Міжетнічні культурні діалоги і проблеми збереження етнічних культур регіону;

 • Література, мова, культура як гуманітарна основа вищої освіти;

 • Розвиток регіонального туризму, економіки та управління трудовими ресурсами;

 • Педагогіка вищої школи: сучасні вимоги, досвід та регіональні завдання

Матеріали збірника можуть бути використані студентами, аспірантами, науковцями та практиками.
^ Мірошниченко Євген Гордійович, доцент кафедри “Філологія”, кандидат філологічних наук, член-кореспондент “Кирило-Міфодівської академії” слов’янської освіти. Член Національної спілки журналістів України з 1969 р., член Союзу письменників Росії, лауреат Міжнародної літературної премії ім. Великого князя Юрія Долгорукого (2005). Голова Миколаївського міського об'єднання письменників ім. В.І.Даля. У обласній газеті «Південна правда» вже сім років веду авторську рубрику «діалог культур».

Мірошниченко Є.Г. є автор більше 300 статей літературознавчих, енциклопедичних, книг публіцистики і літературної критики: «Алексей Гмырёв», «Время и бремя культуры», «Чайка над лиманом», збірки краєзнавчих нарисів «Я зачем-то съездил в Николаев..». У 2007 р. по рекомендації ради університета «Україна» опублікував збірку нарисів, культурологічних текстів «Город и миф». Учасник щорічних наукових конференцій і форумів в Луганську, Харкові, Сімферополі, Москві, Білгороді (РФ).


Мирошниченко Е.Г. Литературный Николаев (путеводитель). Вып. 1. – Николаев: Изд.Гудым И.А., 2008. – 104 с.

Более чем двухсотлетнее существование града над Южным Бугом включает не только его военную, общественную, гражданскую историю, но и литературную. Следовало бы назвать десятки имён поэтов, писателей, критиков, драматургов, связанных с Николаевом и творчески, и собственной биографией. Их произведения остановили вреья, рас сказали о городе в мельчайших подробностях, недоступных даже фотографическому снитку. Документальне свидетельства – описания, справки, указы – обретают в сочинениях литераторов живое воплощение ушедших десятилетий, художественные свидетельства дополняют исторические. У этой книги два героя: город и литература.

В городе – сотни дорог,

Вечность в себе таящих.

Город – всегда диалог

Пришлого с настояним.

Р.Рождественский

Автор рассказывает о судьбах писателей, примечательных зданих и памятных местах, которые нашли отражение в творчестве А.Пушкина, С.Боброва, А.Баласогло, В Даля, В.Гаршина, Н.Аркаса, П.Саксаганского, В.Маяковского, Е.Замятина, Н.Ге и других известных литераторов, чьи жизнь и творчество тесно связаны с городом Николаевом. Книга иллюстрирована редкими документами, архивными фотографиями начала ХХ века.

Может бать рекомендована в качестве ученого пособия по программам филологических и культурологических дисциплин, а также для краеведов. Широкого круга читателей.


^ Мирошниченко Е.Г. Город и миф. Інтервью, рецензии, культурологические тексты: сб.научно-публицистических статей. – Николаев: Илион, 2007. – 92 с.

Новый сборник уже увидевших свет и подготовленных для публикации текстов члена-корреспондента Международной Кирилло-Мефодиевской академии славянского просвещения, филолога, литературного критика Е.Г.Мирошниченко можно отнести к регионалистике – весьма ощутимому явлению всей современной культуры. Автор воспроизводит святи первоучителей славян Кирилла и Мефодия с Северным Причерноморьем, историю книгопечатания в Николаеве, размышляет об интеркультуре: диалоге языков, литератур, стремится соотнести пафос гордской, провинциальной истории с геополитическим пространством всего человеческого общества.

Примет николаевского мифа множество и создавали наш городской культурный миф писатели всех поколений. Речь идёт о метафизическом «тексте», легендарной репутации Николаева, он центр мифологического пространства, которое не исчезает, а обрастает новими персонажами и сюжетами. Многонациональное культурное наследие в контексте традиционной культуры юга Украины и составляет динамичный признак николаевского мифа. Послание народу и миру, поэтический и романтический рассказ о нашем степном и морском крае создавали Д.Айзман, Вс.Гаршин, М.Горький, Н.Лесков, И.Тургенев, И.Бунин, Н.Аркас, П.Тычина, М.Винграновский и др.

Издание адресовано студентам гуманитарных факультетов, всем, кто интересуется историей культуры родного края.


^ Мирошниченко Е. Г. Чайка над лиманом.

Беседы с списателями, статьи, заметки о книгах: сб. научно-публицистических статей. – Николаев: Илион, 2005. – 84 с.

Эта книга отмечает наиболее важные вехи общественной и духовной жизни земляков в последние годы уже нового, ХХI века. Такими событиями стали городская выставка местной книжной продукции, свидетельствующая о возвращении в г. Николаев столетней традиции книгопечатания, публикация объёмного антологического сборника поэтов Бугского края, появление новых творческих имен представителей литературных объединений и групп.

В сборнике затрагивается творчество Т.Шевченко, В.Ганичева, Э.Январёва, А.Малярова, В.Пучкова и др.

Намечая ориентиры движения культуры, автор включает в свой сборник беседы с писателями, очерки, рецензии, а также статьи, которые родились из выступлений на научных семинарах и конференциях.


^ Мирошниченко Е.Г. Я зачем-то съездил в Николаев… - Николаев: Аванта, 2001. – 160 с.

Более чем двухсотлетнее прошлое Прибужья, молодой земли древних славян, так своеобразно и так богато, что осваивать его придется ещё не одному отряду летописцев.

Сборник содержит литературно-краеведческие очерки, статьи, материалы архивных разысканий с фактами исторического прошлого нашего края, мемуарными, дневниковыми свидетельствми замечательных писателей, деятелей культуры, оставивших воспоминания, художественные произведения о городе Николаеве и южном причерноморском крае.

Речь идёт об известном поэте-сатирике ХVIII в. Иване Хемницире, А.С.Пушкине и его современниках В.Дале и А.Баласогло, николаевских адресатах Льва Толстого; Всеволоде Гаршине и Иване Бунине, директоре Южнославянского пансионата Тодоре Минкове, представителях поэтического авангарда В.Маяковском и его друзьях-гилейцах; П.Тычине, С.Есенине, М.Горьком, Д.Айзмане, драматической судьбе поэтов-земляков, ставших жертвами политических репрессий 30-х годов ХХ в., лауреатах премии им. Т.Шевченко – Л.Вышеславском и М.Винграновском, учителе Адриане Топорове и его уникальной книге «Крестьяне о писателях».

Несколько веков отечественной культуры через призму истории края – вот угол зрения, который помогает понять не только наше историческое прошлое, но и настоящее, будущее.

Сборник рекомендован в качестве учебного пособия по программе филологических и культурологических дисциплин.

^ Авраменко Анатолій Олександрович, докт.мед.наук, доцент кафедри «Фізичної реабілітації та здоров’я людини». Авраменко А.А. – практикуючий лікар вищої категорії. Він працює на посаді ендоскопіста відділення функціональної діагностики 3-ї міської лікарні з 1993 року, обіймаючи і посаду головного спеціаліста по ендоскопії міського відділу охорони здоров’я м.Миколаєва. З ініціативи Авраменка А.О. у 2000 році при відділенні функціональної діагностики була створена проблемна лабораторія з питань гелікобактеріозу, яку він і очолив.

Доктор медичних наук Авраменко А.О. є відомим діячем науки у напрямі клінічної патофізіології, а саме – у вивчені етіології та патогенезу ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони. Ним підготовлено та надруковано 138 наукових праць. З них – 2 монографії: «Хеликобактериоз» і «Язвенная болезнь (очерки клинической патофизиологии)», 10 патентів на винаходи та корисні моделі з діагностики та лікування хронічного гастриту типу В та виразкової хвороби.


^ Авраменко А.А., Гоженко А.И. Хеликобактериоз. – Николаев: Х-press полиграфия, 2007. – 336 с.

Конец ХХ века ознаменовался беспрецедентным ростом инфекционной патологии во всём мире. Только за последние 20 лет было открыто болем 30 новых инфекционных болезней, симптомы и даже названия которых известны только узкому кругу специалистов. В настоящее время, несмотря на несомненные успехи науки, уровень инфекционной заболеваемости остаётся высоким. За последние годы существенно расширилось представление о роли инфекционных агентов в возникновении патологических процессов у человека, доказана связь ряда вирусных инфекций с новообразованиями. Поэтому проблема изучения инфекционной природы поражения желудка и двенадцатиперстной кишки и популяризация этих знаний в медицинской среде очень актуальна.

В представляемой нами монографии обобщены данные литературы и результаты собственных исследований авторов по различным формам хеликобактерной инфекции у человека. Излагаются методы лечения хеликобактериоза, в том числе, оригинальный поход, основаный на учёте принципов стадийности хронического гастрита типа В и фармакологических свойств препаратов.

Книга представляет интерес для гастроэнтерологов, терапевтов, онкологов, семейных врачей, педиаторов, специалистов в области профилактической медицины, патофизиологов, студентов медицинских специальностей.


^ Авраменко А.А., Гоженко А.И., Гойдык В.С.

Язвенная болезнь (очерки клинической патофизиологии). – Одесса, 2008. – 304 с.

В монографии представлена новая теория язвообразования – теория едкого щелочного повреждения. Излагаются методы комплексной диагностики и лечения хеликобактериоза.

Разделы монографии:

 1. Этиология и патогенез язвенной болезни

 2. Клинические проявления язвенной болезни

 3. Осложнения язвенной болезни

 4. Диагностика язвенной болезни

 5. Диагностика Helicobacter pylori

 6. Комплексное обследование как способ определения индивидуальной специфичности развития патологического процесса

 7. Лечение язвенной болезни

 8. Заключение

 9. Список литературы

Книга представляет интерес для гастроэнтерологов, терапевтов, онкологов, семейных врачей, педиаторов, специалистов в области профилактической медицины, патофизиологов, студентов медицинских специальностей.


Шановні користувачі! Ми завжди раді зустрітися з вами

на сторінках нашого сайту.

У рубриці «Галерея наукових портретів» будемо систематично надавати інформацію про нові видання наших викладачів,

розповідати про науковців інституту.

Слідкуйте за надходженнями.

Схожі:

Матвієнко Людмила Павлівна iconМуковоз Сергій Олександрович Соколова Ганна Павлівна Удворгелі Крістіна Євгенівна Фурман Тетяна Павлівна Царьова Оксана Віталіївна список вступників, що рекомендуються до зарахування за умовами конкурс

Матвієнко Людмила Павлівна iconЛюдмила Красюк, Людмила Мельниченко
Ця різниця спостерігається І в наступних класах, а піднесення рівня зазначених особистісних характеристик значною мірою залежить...
Матвієнко Людмила Павлівна iconГапон надія Павлівна
Гапон надія Павлівна (02.ІІ. 1961, Жидачів, Львів обл.) – психолог, канд філос наук (Становлення гуманістичної ціннісної орієнтації...
Матвієнко Людмила Павлівна iconРижак людмила Віталіївна
Рижак людмила Віталіївна (14. VIII. 1948, с. Синьки, Кіровоград обл.) – математик, філософ, канд філос наук (Діалектика об’єктивного...
Матвієнко Людмила Павлівна iconПрограма фахових вступних випробувань чеська мова
Андреш Й. Ф., Матвієнко Т. І. та ін. Граматика чеської мови. К.: Наук думка, 1992
Матвієнко Людмила Павлівна iconК. е н. доц. Гордієнко Віта Павлівна

Матвієнко Людмила Павлівна iconК. е н., доц. Гордієнко Віта Павлівна

Матвієнко Людмила Павлівна iconКорпач Ірина Павлівна 657. 3 поза конкурс

Матвієнко Людмила Павлівна iconК. е н. доц. Гордієнко Віта Павлівна
move to 0-19294832
Матвієнко Людмила Павлівна iconКорпач Ірина Павлівна 657. 3 поза конкурс
move to 1192-20556
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи