За роки становлення наш інститут став потужним І багатопрофільним навчальним закладом icon

За роки становлення наш інститут став потужним І багатопрофільним навчальним закладом
Скачати 223.62 Kb.
НазваЗа роки становлення наш інститут став потужним І багатопрофільним навчальним закладом
Дата27.05.2012
Розмір223.62 Kb.
ТипДокументи


За роки становлення наш інститут став потужним і багатопрофільним навчальним закладом. Водночас у ньому сформувались оригінальні й новаторські напрями науково-дослідної роботи, які вирізняють інститут з шеренги інших навчальних закладів. ММІРЛ «Україна» має численний науковий потенціал. Пріоритетні теми наукових досліджень інституту охоплюють основні напрями його навчальної діяльності. Це розроблення й впровадження сучасних технологій навчання та виховання студентів з особливими потребами, сучасних технологій реабілітації особистості, комп’ютерних систем і технологій, сучасних педагогічних технологій та освітніх систем, сучасних правових аспектів розбудови України та багато інших. Результати наукових досліджень мають практичне втілення в монографіях, підручниках, статтях, впроваджуються у навчально-виховний процес.Інститутом спільно з науковцями Миколаївського регіону, істориками, культурологами було проведено декілька науково-практичних конференцій з питань історії, сучасного стану та подальшого розвитку культури Півдня України, і по матеріалах цих конференцій підготовлено наукові збірники, три з яких ми пропонуємо своїм читачам.

Культура людства є багатогранним унікальним явищем. Вона знаходиться у постійній динаміці та розвитку, має багато проявів, форм та видів. І саме тому, за даними культурологів, культура має багато визначень. Перш за все культура існує як матеріальна, соціальна і духовна. Багатозначність і масштабність культури визначається такими поняттями, як «загальнолюдська культура», «національна культура», «етнічна культура», «культура міста», «регіональна культура» тощо.

Головною метою наукових збірників є визначення суті та ролі в житті людей культури південноукраїнського регіону, регіону з глибокими історико-культурними традиціями і унікальними природно-географічними особливостями та ресурсами.

Яскравим доказом посилення інтересу до регіональної культури та історії краю є нескінчений потік історичної, економічної, краєзнавчої, культурологічної, екологічної літератури, в якій розкриваються проблеми регіонів та їх культури.
Культура Півдня України: матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції «Поліетнічна культура Півдня України: історичні особливості формування та сучасні проблеми розвитку» (присвяченої 70-річчю утворення Миколаївської області) /За ред. канд. пед. наук, проф. А.Г.Михайлика. – Миколаїв: ММІРЛ «Україна», 2007. – 198 с.

Збірник наукових праць містить матеріали доповідей науковців вищих навчальних закладів міста, керівників обласних організацій з питань історії та сьогодення культури південного регіону України. На конференції підіймалися проблеми розвитку території Тилігульського лиману, закладів культури Миколаївщини, збереження та оновлення природно-ресурсного потенціалу рідного краю, проблеми та перспективи розвитку туризму, образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва області, народної музичної культури різних національностей, які проживають на території Миколаївщини тощо.

Видання розраховане на студентів, аспірантів, науковців, працівників в галузі культури, мистецтва і туризму.


Регіональна культура в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Вип.2 / За ред. канд. пед.наук, проф. А.Г.Михайлика. – Миколаїв: ММІРЛ «Україна», 2009. – 376 с.

Збірник наукових праць містить матеріали доповідей науковців вищих навчальних закладів України та Росії, керівників обласних організацій, провідних працівників культури, мистецтва, туризму, економіки, менеджменту з питань розвитку регіональної культури.

Питання, які розглядалися на конференції:

 • Регіональна культура: особливості, функції та місце в загальнонаціональній культурі;

 • Міжетнічні культурні діалоги і проблеми збереження етнічних культур регіону;

 • Література, мова, культура як гуманітарна основа вищої освіти;

 • Розвиток регіонального туризму, економіки та управління трудовими ресурсами;

 • Педагогіка вищої школи: сучасні вимоги, досвід та регіональні завдання

Матеріали збірника можуть бути використані студентами, аспірантами, науковцями та практиками.


Матвієнко Л.П., Михайлик А.Г., Макаренко О.П. Культура південноукраїнського регіону. Питання міжетнічної комунікації: навч.посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки / За заг. ред. канд. пед. наук, проф. А.Г.Михайлика. – Миколаїв: Вид. Прокопчук Т.Ю., 2010. – 322 с.

Видання, яке ми пропонуємо нашим користувачам, продовжує тему матеріалів науково-практичних конференцій ММІРЛ «Україна» щодо розвитку культури Півдня України. Головну мету даного навчального посібника автори вбачають в тому, щоб на основі наукових напрацювань сучасної культурології розглянути ті аспекти функціонування культури, які поки що не отримали глибокого наукового осмислення. Одним з таких аспектів є нетрадиційний підхід до питання взаємоіснування культури і природи, осмислення їх історично-генетичних зв’язків та проблем сучасної гармонізації. Автори посібника беруть під сумнів традиційне судження культурологів, згідно з яким культура виникла та


існує як надприродне явище. Вони доводять, що культура зародилася в рамках живої природи, існує на основі врахування людиною земних законів та використання природних матеріалів, фарб, звуків, ритмів, а тому теза про надприродне походження культури є алогічною і навіть шкідливою.

Важливим питанням, якому приділяється увага в навчальному посібнику, є питання багатокультурності поліетнічного суспільства, яким є Україна. Визнання державою принципу багатокультурності служить надійною умовою миру і спокою в суспільстві та є проявом демократичності держави.

Велике значення мають культурологічні знання для студентів вищих навчальних закладів, які в майбутньому стануть фахівцями у різних галузях суспільної практики. Розуміння сутності культури буде важливим орієнтиром у їх професійній діяльності, як складової національної і загальнолюдської соціально-культурної практики.

Розділи навчального посібника:

 1. Регіональна культура Півдня України: географічні та історичні умови формування;

 2. Етнокультурна мозаїчність Південноукраїнського краю та проблеми збереження етнічних культур;

 3. Етномузичний фольклор Півдня України як засіб міжетнічного спілкування;

 4. Міжетнічна комунікація як важлива умова консолідації етносів.


Матеріал навчального посібника тісно пов’язаний із такими вузівськими курсами як «Культурологія», «Культура народів регіону», «Етнографія», «Історія української культури», «Культура ділового спілкування». Даний посібник оснащено завданнями і методичними порадами щодо самостійної роботи студентів, тематикою рефератів, практичних і семінарських занять, бібліографічним списком літератури.


_____________Гаркуша О.М., Горлачук В.В., Песчанська І.М., В’юн В.Г. Управління природно-заповідними територіями: монографія /За ред. В.В.Горлачука. – Миколаїв: Іліон, 2010. – 188 с.

У монографії досліджуються механізми формування і розвитку заповідних територій у складі екологічної мережі.

Розділи монографії:

 1. Наукові основи формування та розвитку природно-заповідних територій північного Причорномор’я

 2. Сучасний стан розвитку заповідних територій

 3. Обгрунтування механізмів управління заповідними територіями

Наприкінці представлено список використаних джерел.

Книга розрахована на фахівців, які займаються теоретичною та практичною діяльністю у сфері заповідної справи, аспірантів, здобувачів, студентів та осіб, що цікавляться сучасними проблемами управління природно-заповідного фонду.
^ Гаркуша О.М., Горлачук В.В., Песчанська І.М., В’юн В.Г. Управління рекреаційними територіями: монографія /За ред. В.В.Горлачука. – Миколаїв: Іліон, 2010. – 236 с.


У монографії узагальнено і поглиблено представлені науково-методологічні та методичні засади управління рекреаційними територіями. Досліджуються механізми формування і розвитку рекреаційних територій у складі категорій земель за цільовим призначенням. Автори пропонують своє бачення стратегічних завдань розвитку рекреаційно-туристської індустрії та формування інституційних передумов їх конкурентоспроможності. Особливу увагу автори приділили розробленню практичних рекомендацій щодо землеустрою рекреаційних територій, визначенню їх грошової оцінки. Запропоновано засади державного впливу на формування конкурентних переваг рекреаційної діяльності.

Книгу розраховано на фахівців, які займаються теоретичними та практичними питаннями у сфері рекреаційно-туристичної діяльності, аспірантів, здобувачів, студентів та осіб, що вивчають та досліджують сучасні проблеми управління рекреаційно-туристичною діяльністю.


^ Сергієнко Л.П. Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти: підручник. Затверджено Міністерством освіти і науки України. – К.: КНТ, 2010. – 776 с.


Спортивна метрологія вивчає проблеми вимірювання, контролю та оцінки розвитку та рухової підготовленості людини у фізичному вихованні та спорті. Підручник зі спортивної метрології в Україні підготовлено вперше. Особливість його полягає в тому, що він призначений не тільки для навчального процесу студентів, а й може використовуватись практичними працівниками галузі фізичного виховання і спорту.

При написанні цього підручника автор використав сучасні дані, які накопичені в сфері олімпійського спорту і системі підготовки спортсменів, теорії та методиці фізичного виховання, спортивній фізіології, спортивній генетиці, спортивній медицині, психології спорту, біомеханіці та інших дисциплінах. Узагальнено досвід зарубіжних спеціалістів, який дозволив принципово на новому рівні розглянути чисельні проблеми, що складають предмет змісту книги.

Підручник має чотири частини. В першій – визначені теоретичні основи спортивної метрології, зроблено пояснення предмету спортивної метрології, наведена класифікація контролю у фізичному вихованні і спорті, описана законодавча база функціонування та метрологічної діяльності в Україні. Друга частина присвячена метрологічним основам контролю розвитку рухових здібностей. Дається загальне уявлення про психомоторні здібності людини, визначається їх класифікація тощо. У третій частині викладено метрологічні основи контролю підготовки спортсменів. Наведено метрологічні основи змагальної діяльності, контролю технічної і тактичної підготовленості спортсменів. В четвертій частині наведено матеріал про метрологічне забезпечення рухової підготовки різних груп населення: дітей шкільного віку, студентської молоді, людей середнього, похилого і старшого віку, що займаються адаптивною фізичною культурою, та спортсменів-інвалідів.

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту. Може бути корисний викладачам-спеціалістам зі спортивної метрології, науковим працівникам, аспірантам, магістрантам, тренерам, спортивним лікарям, спортсменам, людям, що займаються фітнесом.


^ Сергієнко Л.П. Методика викладання у вищій

школі (за професійним спрямуванням «Фізичне виховання», «Спорт і здоров’я людини»): навч.-метод.комплекс. – Миколаїв: Барви України, 2010. – 160 с.


Навчальний курс «Методика викладання у вищій школі» - це галузь педагогічної науки, яка вивчає дидактичні основи підготовки кадрів вищої кваліфікації у сфері фізичного виховання і спорту. Вивчення курсу сприяє засвоєнню методологічних основ управління навчально-освітнім процесом у системі підготовки кадрів сфери фізичного виховання і спорту, методики проведення теоретичних і практичних занять, використання новітніх технологій навчання тощо. Даний курс пов’язаний з такими дисциплінами навчального плану як «Педагогіка вищої школи», «Теорія і методика фізичного виховання», «Основи наукових досліджень у фізичній культурі» та інші.

Розраховано на викладачів і студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки 0102 – «Фізичне виховання і спорт освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».


^ Шевчук С.П., Матвієнко Л.П., Шевчук О.С.

Організація та методика соціологічних досліджень: навч.посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – Миколаїв: ММІРЛ «Україна», Атол, 2010. – 228 с.


Усе частіше в газетах, журналах, по телебаченню повідомляються дані соціологічних досліджень. Щорічно все більше установ, організацій звертаються до соціологічних досліджень проблем, пов’язаних з вихованням та соціалізацією підростаючого покоління, вивченням громадської думки, способу життя, економічних і політичних явищ тощо. Фахівцям різних галузей необхідно мати цілісну об’єктивну та повну інформацію про різноманітні соціальні явища та процеси, що відбуваються. Саме таке завдання вирішується за допомогою соціологічних досліджень. Так, у США витрати на проведення соціальних досліджень складають понад 2 млрд. доларів щорічно.

Діяльність соціальних закладів в ринкових умовах потребують грунтовного інформаційного забезпечення, яке саме і може бути здійснене за допомогою соціальних досліджень.

Метою даного посібника є навчити майбутніх спеціалістів добре володіти методологією та методикою соціологічних досліджень. Принципи і процедури розробки програм, методи збору, обробки, аналізу та процедури розробки програми, методи збору, обробки, аналізу та інтерпретації отриманої інформації, правила забезпечення якості отриманих даних, а також шляхи та методи впровадження результатів дослідження в теорію та практику соціально-педагогічної діяльності.

Тематика навчальних соціологічних досліджень охоплює широке коло соціальних проблем, що стосується соціальної роботи, соціальної педагогіки, культури, дослідження і формування громадської думки. Ряд тем стосуються життя молоді: наслідування традицій та нові тенденції в молодих сім’ях, участь молоді в політичних та громадських організаціях, вплив засобів масової інформації на молодь, роль мистецтва в житті молоді, релігія в житті української молоді тощо.

Розділи навчального посібника:

 1. Вступ

 2. Модуль І. Методологія соціологічних досліджень

 3. Модуль ІІ. Методи збору соціологічної інформації

 4. Модуль ІІІ. Обробка, аналіз і представлення результатів соціологічного дослідження

 5. Список використаної літератури

 6. Додатки

Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Соціологія», «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка».

Шевчук С.П., Матвієнко Л.П., Шевчук О.С.

Методика викладання менеджменту: навч.посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – Миколаїв: ММІРЛ «Україна», 2009. – 220 с.


Метою навчального посібника є надання майбутнім спеціалістам і магістрам знань та вмінь організації й методики викладання менеджменту у вищих навчальних закладах України. Розглядаються різні моделі навчання та можливості їх впровадження в навчальний процес. Обгрунтовуються психолого-педагогічні умови ефективного викладання менеджменту. Досліджуються методи і стилі викладання. Особлива увага приділяється сучасним інтерактивним технологіям підготовки менеджерів. У навчальному посібнику також висвітлюються методи моніторингу, контролю й оцінювання рівня засвоєння навчального курсу. В посібнику узагальнено багатолітній досвід викладацької діяльності авторів.

Призначається викладачам управлінських навчальних дисциплін, а також магістрам і аспірантам, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент організацій». Може бути корисним бізнес-тренерам, організаторам корпоративного навчання управлінського персоналу.

^ Сергієнко Л.П. Основи наукових досліджень у

психології: кваліфікаційні та дипломні роботи: навч.посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – К.: ВД «Професіонал», 2009. – 240 с.

Мета даного навчального посібника – ознайомити студентів з технологією виконання кваліфікаційних та дипломних робіт. А саме: роз’яснюються вимоги щодо відбору теми та розробки програми наукового дослідження, формулювання мети, об’єкта, предмета і завдань дослідження, вибору методології використання методів дослідження, збору і обробки фактичного матеріалу, теоретичної інтерпретації зібраного наукового матеріалу, формулювання висновків та практичних рекомендацій тощо.

В навчальному посібнику звернено увагу на основні етапи роботи: складання плану підготовки, організація психологічного дослідження, теорія психологічних вимірювань, теорії тестів, методи обробки результатів психологічних вимірювань, вимоги до оформлення наукової роботи, підготовка до захисту.

Адресовано студентам випускних курсів психологічних спеціальностей. Матеріал посібника може бути використаний студентами, що займаються в наукових гуртках і товариствах, а також при підготовці курсових робіт.


^ Сергієнко Л.П. Методи наукових досліджень у

фізичній культурі: навчально-методичний комплекс.– Миколаїв, 2009.–126 с.


Навчально-методичний комплекс «Методи наукових досліджень у фізичній культурі» включає робочу навчальну програму, вимоги до оформлення рефератів, тестові завдання, завдання для комплексної контрольної роботи. Надаються методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів-заочників (дистанційної освіти), орієнтовні питання для контролю знань студентів, список рекомендованої літератури тощо.

Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «спеціаліст».


^ Сергієнко Л.П. Психогенетика: навчально-методичний комплекс. – Миколаїв: Барви України, 2009. – 148 с.


Навчально-методичний комплекс курсу «Психогенетика» включає робочу навчальну програму (наведено мету і завдання дисципліни, розподіл навчального часу за модулями, зміст лекцій, теми і плани семінарських занять), вимоги до оформлення рефератів, тестові завдання, завдання для комплексної контрольної роботи. Надаються методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів-заочників (дистанційної освіти), орієнтовні питання для контролю знань студентів, список рекомендованої літератури тощо.

Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Шклярський Ю.О., Розуменко Д.А. Соціально-економічні основи зайнятості населення України: навч.посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – К.: Ун. «Україна», 2009. – 346 с.


Представлений посібник містить необхідну інформацію, опанування якою дозволить: усвідомити процеси, що відбуваються на ринку праці, механізми забезпечення зайнятості населення, запобігання безробіттю, суть соціального партнерства, роль органів державної влади у вироблені та реалізації державної політики у сфері зайнятості, орієнтуватися в різноманітті нормативно-правових актів, а також ознайомитись із методами роботи, структурою, історією, послугами державної служби зайнятості.

Навчальний посібник орієнтований на студентів вищих та середніх навчальних закладів економічних спеціальностей, спеціальностей, пов’язаних із соціальною роботою. Може використовуватись із метою самостійного підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування.


В’юн В. Г., Ляшенко В. В. Регіональна

економіка: навч.посібник. – Миколаїв: ММІРЛ «Україна», 2009. – 88 с.


У навчальному посібнику розглядаються питання функціонування економіки регіонів, засади розміщення продуктивних сил, стан екології та охорони навколишнього природного середовища України.

Посібник включає робочу програму, рекомендації до вивчення тем курсу, тематику самостійної роботи студентів, плани проведення практичних занять, індивідуальні завдання, теми рефератів, питання для самопідготовки та самоконтролю, тестові завдання, методичні вказівки з написання контрольних робіт, термінологічний словник та список використаних джерел.

Посібник призначений студентам денної та заочної форми навчання, які вивчають дисципліну «Регіональна економіка».

^ Сергієнко Л.П. Практикум з психології спорту:

навч.посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – Х.: ОВС, 2008. – 256 с.

Навчальний посібник складається з двох частин: перша – присвячена практикуму з психології спорту, а друга – розкриває зміст навчальної програми. Курс з психології спорту і відповідно навчальна програма побудовані на сучасних уявленнях про цю науку. Фактично це конспекти лекцій. Які особливо потрібні студентам заочного відділення та тим, хто навчається дистанційно. Автором розглядаються такі актуальні проблеми:

 • предмет «Психологія спорту» та її завдання;

 • зародження та розвиток психології спорту в світі та країні;

 • методологія та методи психологічних досліджень;

 • вивчення особистості спортсмена на сучасному етапі розвитку спорту;

 • оптимізація взаємодії спортсменів у команді;

 • психологія спортивного відбору;

 • психолого-педагогічне забезпечення підготовки спортсменів до змагань;

 • тощо.

Навчальна програма складена у посібнику відповідно до стандартів вищої школи. У зв’язку з тим, що контроль знань студентів передбачається проводити за рейтинговою системою, в навчальному посібнику наведені дидактичні тести, тематика та правила оформлення рефератів.

Навчальний посібник доцільно використовувати під час підготовки до семінарських занять, заліків та іспитів.

Рекомендовано студентам вищих навчальних закладів. Може бути корисним для викладачів, фахівців у галузі психології, тренерів, спортсменів високої кваліфікації, широкого кола читачів.


^ Основи соціальних знань : навч. посібник.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України /Під заг.ред. Ю.О.Шклярського. – Миколаїв: КВІТ, 2008. – 440 с.


Трансформаційні процеси переходу до ринкової економіки, що супроводжуються загостренням соціальної ситуації, неадекватно сприймаються масовою свідомістю. Часто виникають протиріччя між ціннісними орієнтаціями, соціальними установками та реальною дійсністю. Саме тому важливо розуміти та впливати на формування певних уявлень суспільства, ставлення людей до соціальних проблем, у першу чергу – до захисту громадян, які потребують особливої турботи та допомоги з боку суспільства (людей похилого віку, інвалідів, громадян пільгових категорій).

Виховання належного ставлення до таких верств населення – головне завдання всіх членів суспільства. Це повинно стати невід’ємною складовою навчально-виховного процесу в загальноосвітніх школах, професійних і вищих навчальних закладах тощо, сприяти в молодого покоління високих моральних якостей.

Даний посібник розрахований на студентів, викладачів вищих навчальних закладів, які готують фахівців для установ соціального захисту населення, вчителів загальноосвітніх закладів, практичних працівників органів праці та соціального захисту населення, профспілок. Посібник може бути використаним для кожної сім’ї, оскільки містить великий обсяг довідкового матеріалу з питань соціального захисту всіх верств населення.
Кіщак Ю.І., Міняйло М.П. Організаційно-правове забезпечення реалізації права громадян на звернення у сфері агропромислового комплексу: монографія /За заг.ред. І.Т.Кіщака. – Миколаїв: ТОВ «Фірма «Іліон», 2008. – 264 с.


У пропонованій книзі вперше за часи національної незалежності зроблено спробу цілісно розглянути проблематику правового забезпечення реалізації та захисту прав громадян на звернення в агропромисловому комплексі органами виконавчої влади, судовими та правоохоронними органами держави. Особливістю дослідження є органічний зв’язок усіх його структурних частин з вихідними концептуальними засадами вітчизняної адміністративно-правової доктрини, в основу якої покладено принцип верховенства права в його не юридично-позитивістському, а природно-правовому вимірі. Наукове значення роботи в тому, що проведені дослідження є певним вкладом у теорію і практику забезпечення реалізації права громадян на звернення у сфері агропромислового комплексу. Запровадження результатів дослідження дозволяє вдосконалити сучасний правовий механізм забезпечення права громадян на звернення адміністративно-правовими заходами, прокуратурою та сприятиме застосуванню практики розгляду судами питань щодо врегулювання земельно-майнових відносин.

Розраховано на викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІVрівнів акредитації і практиків у сфері аграрного виробництва та юридичного забезпечення прав реалізації громадян на звернення.


^ Авраменко А.А., Гоженко А.И., Гойдык В.С.

Язвенная болезнь (очерки клинической патофизиологии). – Одесса, 2008. – 304 с.


В монографии представлена новая теория язвообразования – теория едкого щелочного повреждения. Излагаются методы комплексной диагностики и лечения хеликобактериоза.

Разделы монографии:

 1. Этиология и патогенез язвенной болезни

 2. Клинические проявления язвенной болезни

 3. Осложнения язвенной болезни

 4. Диагностика язвенной болезни

 5. Диагностика Helicobacter pylori

 6. Комплексное обследование как способ определения индивидуальной специфичности развития патологического процесса

 7. Лечение язвенной болезни

 8. Заключение

 9. Список литературы

Книга представляет интерес для гастроэнтерологов, терапевтов, онкологов, семейных врачей, педиаторов, специалистов в области профилактической медицины, патофизиологов, студентов медицинских специальностей.

Мирошниченко Е.Г. Литературный Николаев (путеводитель). Вып. 1. – Николаев: Изд.Гудым И.А., 2008. – 104 с.


Более чем двухсотлетнее существование града над Южным Бугом включает не только его военную, общественную, гражданскую историю, но и литературную. Следовало бы назвать десятки имён поэтов, писателей, критиков, драматургов, связанных с Николаевом и творчески, и собственной биографией. Их произведения остановили вреья, рас сказали о городе в мельчайших подробностях, недоступных даже фотографическому снитку. Документальне свидетельства – описания, справки, указы – обретают в сочинениях литераторов живое воплощение ушедших десятилетий, художественные свидетельства дополняют исторические. У этой книги два героя: город и литература.

В городе – сотни дорог,

Вечность в себе таящих.

Город – всегда диалог

Пришлого с настояним.

Р.Рождественский

Автор рассказывает о судьбах писателей, примечательных зданих и памятных местах, которые нашли отражение в творчестве А.Пушкина, С.Боброва, А.Баласогло, В Даля, В.Гаршина, Н.Аркаса, П.Саксаганского, В.Маяковского, Е.Замятина, Н.Ге и других известных литераторов, чьи жизнь и творчество тесно связаны с городом Николаевом. Книга иллюстрирована редкими документами, архивными фотографиями начала ХХ века.

Может бать рекомендована в качестве ученого пособия по программам филологических и культурологических дисциплин, а также для краеведов. Широкого круга читателей.
Авраменко А.А., Гоженко А.И. Хеликобактериоз. – Николаев: Х-press полиграфия, 2007. – 336 с.

Конец ХХ века ознаменовался беспрецедентным ростом инфекционной патологии во всём мире. Только за последние 20 лет было открыто болем 30 новых инфекционных болезней, симптомы и даже названия которых известны только узкому кругу специалистов. В настоящее время, несмотря на несомненные успехи науки, уровень инфекционной заболеваемости остаётся высоким. За последние годы существенно расширилось представление о роли инфекционных агентов в возникновении патологических процессов у человека, доказана связь ряда вирусных инфекций с новообразованиями. Поэтому проблема изучения инфекционной природы поражения желудка и двенадцатиперстной кишки и популяризация этих знаний в медицинской среде очень актуальна.

В представляемой нами монографии обобщены данные литературы и результаты собственных исследований авторов по различным формам хеликобактерной инфекции у человека. Излагаются методы лечения хеликобактериоза, в том числе, оригинальный поход, основаный на учёте принципов стадийности хронического гастрита типа В и фармакологических свойств препаратов.

Книга представляет интерес для гастроэнтерологов, терапевтов, онкологов, семейных врачей, педиаторов, специалистов в области профилактической медицины, патофизиологов, студентов медицинских специальностей.
Шклярський Ю.О. Правові основи соціального захисту населення та конституційні гарантії його здійснення в Україні: навч.посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – К.: Ун. «Україна», 2007. – 236 с.

Соціальний захист – це правова категорія, що означає турботу держави про матеріальне забезпечення непрацездатних або тих громадян, які в силу певних обставин потребують соціальної допомоги держави.

Здійснення в Україні реформи системи соціального захисту вносить багато нового в сферу правового регулювання соціального забезпечення населення, створюється нова національна система соціального захисту, що одержала своє законодавче закріплення в Основному законі України – Конституції.

Метою курсу «Право соціального захисту» є формування у студентів знань з правових аспектів соціального захисту, його різноманітних видів і форм, а також вміння використовувати наявні ресурси в повсякденному житті, виховання поваги до економічно-неактивної частини населення (літніх, непрацездатних, безробітних).

Основна увага в посібнику приділяється викладенню матеріалу, знання якого необхідне для здійснення державної функції соціального захисту населення. В посібнику висвітлені розділи практичного застосування знань з правового регулювання соціального захисту. Це – система пенсійного забезпечення, державної соціальної допомоги, субсидій, пільг, соціального страхування. Викладений матеріал безпосередньо пов’язаний з економічними реаліями сьогодення – покращання життєвого рівня населення, ростом заробітної плати, підвищенням рівня пенсійного забезпечення.

Даний посібник розрахований на студентів, викладачів вищих навчальних закладів.
Нечипоренко В.Т., Новосад Н.І. Лабораторні роботи з органічної хімії: навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Миколаїв: ММІРЛ «Україна», 2007. – 72 с.

Посібник містить програму з органічної хімії, методичні вказівки щодо виконання кожного тематичного лабораторного заняття і його теоретичної бази; практичні завдання; контрольні питання для самоперевірки знань студентів і відповіді до лабораторних завдань; список рекомендованої літератури.

Рекомендовано для викладачів та студентів спеціальності «Харчова технологія та інженерія».

^ Мирошниченко Е.Г. Город и миф. Інтервью, рецензии, культурологические тексты: Сб.научно-публицистических статей. – Николаев: Илион, 2007. – 92 с.


Новый сборник уже увидевших свет и подготовленных для публикации текстов члена-корреспондента Международной Кирилло-Мефодиевской академии славянского просвещения, филолога, литературного критика Е.Г.Мирошниченко можно отнести к регионалистике – весьма ощутимому явлению всей современной культуры. Автор воспроизводит святи первоучителей славян Кирилла и Мефодия с Северным Причерноморьем, историю книгопечатания в Николаеве, размышляет об интеркультуре: диалоге языков, литератур, стремится соотнести пафос гордской, провинциальной истории с геополитическим пространством всего человеческого общества.

Примет николаевского мифа множество и создавали наш городской культурный миф писатели всех поколений. Речь идёт о метафизическом «тексте», легендарной репутации Николаева, он центр мифологического пространства, которое не исчезает, а обрастает новими персонажами и сюжетами. Многонациональное культурное наследие в контексте традиционной культуры юга Украины и составляет динамичный признак николаевского мифа. Послание народу и миру, поэтический и романтический рассказ о нашем степном и морском крае создавали Д.Айзман, Вс.Гаршин, М.Горький, Н.Лесков, И.Тургенев, И.Бунин, Н.Аркас, П.Тычина, М.Винграновский и др.

Издание адресовано студентам гуманитарных факультетов, всем, кто интересуется историей культуры родного края.
Схожі:

За роки становлення наш інститут став потужним І багатопрофільним навчальним закладом iconДата Час Розклад занять магістратури спеціальності «Управління навчальним закладом» 11 березня, понеділок 30 50 Теоретичні і практичні засади управління навчальним закладом (лекція)

За роки становлення наш інститут став потужним І багатопрофільним навчальним закладом iconПрограма вступного фахового випробування Інститут управління та економіки освіти с пеціальніст ь: 18010020 “Управління навчальним закладом”, освітньо-кваліфікаційн ий рів ень “магістр” Київ – 2014 програма вступного фахового випробування для абітурієнтів,
Програма призначена для підготовки абітурієнтів до складання вступного фахового випробування в Інститут управління та економіки освіти...
За роки становлення наш інститут став потужним І багатопрофільним навчальним закладом iconСумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти „затверджую”
«Адміністративний менеджмент», «Управління навчальним закладом», «Педагогіка вищої школи»
За роки становлення наш інститут став потужним І багатопрофільним навчальним закладом iconЛьвівська політехніка інститут права та психології
«Право», «Журналістика», «Практична психологія» та «Управління навчальним закладом» (тільки магістратура). Навчання студентів здійснюється...
За роки становлення наш інститут став потужним І багатопрофільним навчальним закладом iconКолективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2013-2015 роки
Університет, є юридичною особою, державним неприбутковим вищим навчальним закладом освіти ІV рівня акредитації, який знаходиться...
За роки становлення наш інститут став потужним І багатопрофільним навчальним закладом iconРобоча навчальна програма для магістрів спеціальності «Управління навчальним закладом»
Навчальна дисципліна “Українська мова (науки, аналітичної сфери та управління)” є нормативною частиною Програми підготовки магістрів...
За роки становлення наш інститут став потужним І багатопрофільним навчальним закладом iconДата Час Розклад занять магістратури спеціальності «Управління навчальним закладом»

За роки становлення наш інститут став потужним І багатопрофільним навчальним закладом iconНавчально-тематичний план підвищення кваліфікації з напряму «Управління навчальним закладом»

За роки становлення наш інститут став потужним І багатопрофільним навчальним закладом iconДата Час Розклад занять магістратури спеціальності «Управління навчальним закладом»

За роки становлення наш інститут став потужним І багатопрофільним навчальним закладом iconНавчально-тематичний план підвищення кваліфікації з напряму «Управління навчальним закладом»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи