Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Скачати 135.5 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Дата24.06.2012
Розмір135.5 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Проректор з інформаційних та

інноваційних технологій

__________________ М.П. Пан


Н.В. Острянська


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«Психологія»


(для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання

Напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»)


Харків – ХНАМГ – 2012


Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Психологія» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання

Напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»)/ Укл. Н.В. Острянська – Харків: ХНАМГ, 2012. – 11 с.


Рецензент: доц., канд. психол. наук Золотарьова І.М.


Рекомендовано кафедрою мовної підготовки, психології і педагогіки, протокол №2 від 13.10.2010 р.


© Жигло О.О., ХНАМГ, 2011


ЗМІСТ


Стор.


ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. 4

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..4

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..5

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...5

1.4. Рекомендована основна навчальна література . . . . . . . . . . . . . . . … 6

1.5. Анотації програми навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . … 6

2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ . . . . . . . . . . . . . . …. 7

2.1.Структура навчальної дисципліни «Основи психології

та педагогіки» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.2. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за напрямами

підготовки та видами навчальної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … 7

2.3. Зміст дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.3.1. Лекційний курс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.3.2. Самостійна навчальна робота студента . . . . . . . . . . . . . . . . …9

2.4. Засоби контролю та структура залікового кредиту . . . . . . . . . . . ….10

2.5. Інформаційно-методичне забезпечення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10


ВСТУП


Дисципліна «Основи психології та педагогіки» належить до циклу дисциплін гуманітарної і соціально-економічної підготовки і має статус нормативної дисципліни.

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Програма навчальної дисципліни розроблена на основі:

– ГСВО МОН України «Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму підготовки 0906 – «Електротехніка», К., 2002.

– ГСВО МОН України «Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму 0906 – «Електротехніка», К., 2002.

– СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра напряму 0906 – «Електротехніка», Харків, 2009.

Програма ухвалена кафедрою мовної підготовки, психології і педагогіки та деканом по роботі з іноземними учнями Кравченком Ю.П. (протокол №1 від 28.08.2009 р.)


^ 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ    1. Мета, предмет та місце дисципліни


1.1.1.Мета та завдання вивчення дисципліни: формування системи знань про психіку особистості як найвищу цінність суспільства; усвідомлення сутності механізмів психічних процесів, станів, якостей особистості як підвалин її

формування в процесі виховання, навчання та освіти.

^ 1.1.2Предмет вивчення у дисципліні: психіка людини, закономірності формування особистості в процесі виховання, навчання й освіти.


1.1.3.Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівцяПерелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни

Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисципліну

Дисципліни гуманітарного циклу


^ 1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни

(відповідно до стандартів ОПП)

Основи психології та педагогіки (54 години)


    1. Освітньо-кваліфікаційні вимоги
Вміння

(за рівнями сформованості)

та знання

Сфери діяльності (виробнича, соціально-виробнича, соціально-побутова)

Функції діяльності у виробничій сфері (проектувальна, організаційна, управлінська, виконавська, технічна, інші)

1. Формувати знання про закони поведінки індивіду-умів за допомогою методів та прийомів психології та педагогіки.

2. Використовувати діалог як засіб вирішення етичних та соціально-психологічних проблем, досягнення кон-сенсусу.

3. Розпізнавати психоло-гічні особливості людей та їх стан, користуючись знаннями виховувати їх.

4. Володіти основами педа-гогічної діяльності, засоба-ми і прийомами психолого-педагогічного впливу на особистість, використову-вати соціальні знання для укріплення трудової дис-ципліни.


виробнича

соціально-виробнича

соціально-побутова
інформаційно-аналітична, організаційна, управлінська,

виконавська, адміністративно-господарська

^ 1.4. Рекомендована основна навчальна література


  1. Дубровська Д.М. Основи психології. – Львів: Вид-во «Світ», 2001.

  2. Краткий психологический словарь / Под ред. Петровского А.В. – М.: Изд-во полит. лит-ры, 1985.

  3. М`ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посібник. – К., 1998.

  4. Основи психології / За ред. Киричука О.В. – К., 1990.

  5. Основи практичної психології. Підручник / Панок В.Г., Титаренко Т.М. – К., 2000.

  6. Петровский А.В. Общая психология. – М.: Просвещение, 1986.^ 1.5. Анотації програми навчальної дисципліни

«Основи психології та педагогіки»


Програму спрямовано на формування знань щодо механізмів психологічних виявів особистості, соціальної групи та навичок педагога-вихователя у колективі.

Предмет вивчення дисципліни: механізми формування та функціонування психіки людини, формування особистості у процесі виховання та освіти.

Зміст дисципліни «Основи психології та педагогіки». 1.Пізнавальні процеси та емоційна сфера особистості. 2.Індивідуально-психологічні особливості людини. Спілкування, міжособистісні стосунки. 3.Педагогічний процес. Навчання, освіта, виховання.

* * *

Программа направлена на формирование знаний относительно механизмов психологических проявлений личности, социальной группы и навыков педагога-воспитателя в коллективе.

Предмет изучения дисциплины: механизмы формирования и функционирования психики человека, формирование личности в процессе воспитания и образования.

Содержание дисциплины «Основы психологии и педагогики». 1. Познавательные процессы и эмоциональная сфера личности. 2. Индивидуально-психологические особенности человека. Общение, межличностные отношения. 3. Педагогический процесс. Обучение, образование, воспитание.

* * *

The programmе is designed to generate the knowledge in the mechanisms revealing psychological aspects of a personality, a social group as well as the shills of a teacher and instructor in a co-operative unit.

“The Basis of Psychology and Teaching”. 1.Cognitive Processes and Emotional Sphere of Person. 2.Individual Psychological Peculiarities of Person. Communication and Interpersonal Treatment. 3.Pedagogical Process. Teaching, Education and Training.


^ 2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


2.1.Структура навчальної дисципліни

«Основи психології та педагогіки»


Призначення: підготовка спеціалістів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни


^ Загальна кількість годин – 54

Напрям підготовки

0906 – «Електротехніка»

6.090600 – «Електротехнічні системи електроспоживання»

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Нормативна

Рік підготовки – 4-й

Семестр – 8-й

Аудиторні заняття: 6 год.

Лекції – 6 год.

Самост. робота – 48 год.

Вид підсумкового контролю – залік.

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять і самостійної роботи становить 10% до 90%^ 2.2. Розподіл обсягу навчальної роботи студента
за напрямами підготовки та видами навчальної роботиСпеціальність,

спеціалізація (шифр,

абревіатура)

Всього,
кредит/
годин

Семестр (и)

Години

Екзамен

(семестр)

Залік

(семестр)

Аудиторні

у тому числі

Самостійна

робота

у тому числі

Лекції

Практичні,
семінари

Лабораторні

Контр. роб.

КР

РГЗ

6.090600 – «Електротехнічні системи електроспоживання»

54

8

6

648

8


82.3. Зміст дисципліни

^ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

1. Індивідуальні особливості пізнавальних процесів, методи діагностики рівня розвитку.

2. Індивідуальність пізнавальних процесів. Сенсорно-перцептивний рівень пізнання.

З. Структурні компоненти пам’яті, режими запам’ятовування. Професійний інтелект.

4. Емоції, почуття та механізми їх виникнення. Засоби регуляції емоційних станів.

5. Спрямованість особистості. Темперамент. Характер. Здібності. Особистість як суб`єкт діяльності.

6. Міжособистісні стосунки в групі. Різновиди спілкування, його функції.

7. Диференційно-психологічні розбіжності. Конфлікти у міжособистісних стосунках. Життєві кризи особистості. Методи корекції психічного стану людини.

8. Педагогічний процес, його організація.

9. Особливості навчання та виховання у вищій школі.

^ 2.3.1. Лекційний курс (заочне навчання)ЗмістКількість годин за

спеціальностями, спеціалізаціями

6.090600 – „Електротехнічні системи електроспоживання”


Тема 1. Індивідуальні особливості пізнавальних процесів, методи діагностики рівня розвитку.

1

Тема 2. Сенсорно-пізнавальний рівень пізнання. Індивідуальність пізнавальних процесів.

1

Тема 3. Спрямованість особистості. Темперамент. Характер. Здібності. Особистість як суб`єкт діяльності.

1

Тема 4. Міжособистісні стосунки в групі. Різновиди спілкування, його функції.

1

Тема 5. Диференційно-психологічні розбіжності. Конфлікти у міжособистісних стосунках. Життєві кризи особистості. Методи корекції психічного стану людини.

1

Тема 6. Педагогічний процес, його організація.

1

Разом

6

^ 2.3.2. Самостійна навчальна робота студентаЗміст

Кількість годин

за напрямом,

спеціальностями, спеціалізаціями

6.090600 – «Електротехнічні системи електроспоживання»

Тема 1. Структурні компоненти пам`яті, режим запам`ятовування. Професійний інтелект.

8

Тема 2. Емоції, почуття та механізми їх виникнення. Засоби регуляції емоційних станів.

8

Тема 3. Міжособистісні стосунки в групі. Різновиди спілкування, його функції.

8

Тема 4. Диференційно-психологічні розбіжності. Конфлікти у міжособистісних стосунках. Життєві кризи особистості. Методи корекції психічного стану людини.

8

Тема 5. Педагогічний процес, його організація.

8

Тема 6. Особливості навчання та виховання у вищій школі.

8

Разом

48^ 2.4. Засоби контролю

3.1А. Засоби і форми поточного контролю (Контрольні роботи, тестування та ін.)


Види контролю та їх стислий зміст

Обсяг у годинах

Денне навчання

Заочне навчання

1.

Індивідуальна семестрова контрольна робота
8^ 3.1Б. Засоби і форми підсумкового контролю


Види контролю та їх стислий зміст

1.

Залік^ 2.5. Інформаційно-методичне забезпечення


Бібліографічні описи, Інтернет адреси

Де застосовується

1. Рекомендована основна навчальна література

(підручники, навчальні посібники, інші видання)

1. Лозниця В.С. Основи психології та педагогіки: Навч.

посібник. – К., 2001.

1- 9

2. Мясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посібник. – К.,

1998.

1- 9

3. Основи психології та педагогіки / За ред. Степанова

О.М., Фіцука М.М. та ін. – К., 2003.

1- 9

4. Психология и педагогика: Учебное пособие. – М., 2002.

1- 9

5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – Санкт-

Петербург, 2001.

1 – 9

2. Додаткові джерела

(довідники, нормативні видання, сайти Інтернет тощо)

1. Асмолов А.В. Психология личности. – М., 2002.

1 – 9

2. Дубровська Д.М. Основи психології. – Львів, 2001.

1 – 9

3. Краткий психологический словарь / Под ред.

Петровского А.В. – М., 1985.

1 – 9

4. Кузин В.С. Психология: Учебник. – М., 1997.

1 - 9

3. Методичне забезпечення

(реєстр методичних вказівок, інструкцій до лабораторних робіт, планів семінарських занять, комп'ютерних програм, відео-аудіо-матеріалів, плакатів тощо)

1. Курс лекцій з психології та педагогіки / Уклад.: Золотарьова І.М. – Харків: ХНАМГ, 2007.

1 – 9

2. Тестові завдання до практичних занять з психології та педагогіки / Уклад.: Жигло О.О. – Харків: ХНАМГ, 2005.

1 - 9

3. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін «Основи психології та педагогіки», «Психологія», «Психологія і педагогіка» / Укл.: Блажко Т.В., Золотарьова І.М., Хом’якова О.В., Пономарьов О.С. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 38 с.


1 - 9
Навчальне виданняПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.090600 – «Електротехнічні системи електроспоживання»).


Укладач: Ольга Володимирівна Хом’якова


План 2010, поз.

Підп. до друку .10. Формат 60х84 1/16. Папір офісний.

Друк на ризографі. Умов.-друк. арк. 0,6. Обл.-вид. арк. 0,7.

Зам. № Тираж прим.

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства Білянський Олександр Максимович
Робота виконана в Харківської національної академії міського господарства Міністерства освіти І науки України, м. Харків
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства прасоленко Олексій Володимирович
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства, Міністерство освіти І науки України
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства сазонова людмила іванівна удк 69. 003. 658. 012 Порівняльний аналіз розвитку будівельного комплексу І суміжних галузей
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства проблеми розвитку туризму І готельного господарства: регіональний аспект харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тенденції та напрямки розвитку туріндустрії україни харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2012 р.)
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства туризм як національний пріоритет харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи