Договір icon

Договір
Скачати 75.02 Kb.
НазваДоговір
Дата30.05.2012
Розмір75.02 Kb.
ТипДокументи
1. /proekt_dogovora_kupli_prodaji.docДоговір

ДОГОВІР


купівлі-продажу продукції

№ ____________


м. Дніпропетровськ “___”___________ 200 р.


Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна в особі ректора О.М. Пшінько, що діє на підставі статуту, іменований в подальшому “Замовник”, з однієї сторони, та _______________________________________________________,

____________________________________________________________________________________,

(назва підприємства, організації)

в особі____________________________________________________________________________

що діє на підставі____________________________________________________________________,

іменований в подальшому “Постачальник”, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне.


 1. Предмет Договору
  1. Предметом договору є _____________________________________________________________

(найменування предмету закупівлі)

  1. Постачальник постачатиме Замовнику товар протягом терміну дії Договору. Асортимент, кількість (розмір партії) поставки, ціни кожної конкретної партії товару визначаються у взаємоузгоджених Специфікаціях. Специфікації є невід’ємною частиною договору та повинні містити найменування товару, одиницю виміру, кількість, ціну за одиницю та загальну вартість товару.
 1. Ціна і загальна сума Договору
  1. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України.

  2. Валютою Договору є гривня України. Загальна сума цього Договору складає ___________________________грн._____коп. (в т.ч. ПДВ ___________________грн.____коп.)

(____________________________________________________________________гривень____коп.).

(сума прописом)

  1. Ціни на товар встановлюються відповідно до пропозиції Постачальника.
 1. Поставки та порядок розрахунків
  1. Замовник не проводить попередню оплату.

  2. На підставі рахунка на оплату Замовник проводить оплату товару протягом 10 банківських днів з дня прийняття товару.

  3. Оплата товару здійснюється по мірі надходження товару та забезпечення фінансування Замовника.
 1. Порядок та термін поставки
  1. Поставка товару здійснюється за рахунок Постачальника.

  2. Постачальник здійснює поставку товару за кінцевим місцем призначення: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ, вул. академіка В. Лазаряна, 2.

  3. Датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність Замовника в місці поставки.

4.4. Зобов’язання Постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товару у власність Замовника у місці поставки.


5. Передача і приймання товару


5.1. Приймання-передача товару за кількістю та якістю здійснюється сторонами відповідно з вимогами Інструкцій № П-6 та № П-7.

5.2. При виникненні претензій по некомплектності чи якості товару Постачальник повинен здійснити допоставку протягом 6 днів з дати отримання претензій від Замовника.


6. Якість товару


6.1. Постачальник гарантує якість товару згідно з технічними вимогами Замовника.

6.2. Товари повинні мати необхідні сертифікати, ліцензії, реєстраційні посвідчення та відповідати еталонам-зразкам, затвердженим Замовником.

6.3. Постачальник гарантує якість товару, що постачається Замовнику за цим Договором.

6.4. Гарантія якості діє протягом строку, встановленого стандартом, вказаного на упаковці товару. Товар постачається з терміном придатності не менш 100 % від загального терміну зберігання на момент поставки.

6.5. Якщо протягом гарантійного терміну товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов’язаний замінити дефектний товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості (транспортні витрати та ін.), несе Постачальник.


 1. Пакування та маркування
  1. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час перевезення.
 1. Відповідальність Сторін
  1. У випадку затримки поставки товару, відповідно до взаємоузгодженного графіку, більше ніж на 10 календарних днів, Постачальник сплачує неустойку в розмірі не вище подвійної облікової ставки НБУ на момент сплати за кожний день такої затримки.

  2. У разі несплати товару в назначений термін Замовник сплачує Постачальнику штрафні санкції в розмірі не вище подвійної облікової ставки НБУ на момент сплати за кожний день затримання платежу.

8.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов’язань за цим Договором.

8.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

9. Вирішення спорів

9.1. Спори, які виникають з цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та прийняттям відповідних рішень. При неможливості досягнути згоди між Сторонами Договору стосовно спірного питання, спір вирішується згідно з чинним законодавством України.

10. Термін дії Договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до ___ ______ 20__ року.

10.2. Усі додатки та додаткові угоди до Договору набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін та діють протягом зазначеного в них терміну.

 1. Прикінцеві положення

11.1. Дія Договору припиняється :

 • повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;

 • за згодою Сторін;

 • з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

11.2. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою Сторін, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.3. Зміни, доповнення до Договору, а так само розірвання Договору оформлюються в письмовій формі як додаткові угоди та підписуються уповноваженими представниками обох Сторін. До додаткової угоди до Договору прирівнюється обмін Сторонами листами, телеграмами, факсимільними повідомленнями, телексами з послідуючим письмовим підтвердженням, завіреним підписом та печаткою Сторони, яка їх надіслала.

11.4. Кількість товару, що є предметом Договору, може бути скоригована в залежності від виділених асигнувань та можливості поставки згідно з взаємоузгодженим графіком.

11.5. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов’язки за цим Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.

11.6. Цей Договір викладений українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

 1. Юридичні адреси та реквізити Сторін:
Замовник:

Постачальник:

Дніпропетровський національний

університет залізничного транспорту

імені академіка В. Лазаряна

49010, м. Дніпропетровськ, вул. В.Лазаряна, 2

рах. 35228015001216

35216016001216

в ГУДКУ в Дніпропетровський області

м. Дніпропетровська

ОКПО 01116130

МФО 805012

Код платника ПДВ 011161304633

Свідоцтво № 04192852

Тел. (0562) 47-18-83

Факс (0562) 47-18-66


Ректор


______________О.М. Пшінько


Узгоджено:


Посада

П.І.Б.

Дата

Підпис

НЕ

Жовтонога М.М.НЗН

Мямлін С.В.НФ

Ткач В.Ф.НЮ

Костюк Н.П.Експерт
Специфікація


До договору №_______ від "___"___________2008p.


№ п/п

Найменування

Од.

Кількість

Код ДКПП

Ціна

Сума
Сума без ПДВ - _________

ПДВ 20%- _________

Разом зПДВ - _________


Сума прописом:_______________________________________________________Замовник:

Дніпропетровський національний

університет залізничного транспорту

імені академіка В. Лазаряна

49010, м. Дніпропетровськ,

вул. В.Лазаряна, 2

рах. 35228015001216

35216016001216

в ГУДКУ

у Дніпропетровський області

м. Дніпропетровська

ОКПО 01116130

МФО 805012

Код платника ПДВ 011161304633

Свідоцтво .№ 04192852

Тел. (0562) 47-18-83

Факс (0562) 47-18-66

Від Замовника:_______________ /_____________/

Постачальник:


________________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


Від Постачальника:________________ /________/Схожі:

Договір iconРішення про утворення, установчий договір, статут B. Трудовий договір C. Договір купівлі-продажу D. Договір міни E. Колективний договір 4
Хворому на ішемічну хворобу серця для профілактики тромбоутворення був призначений препарат з групи нестероїдних протизапальних засобів....
Договір iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Цивільне право України особлива частина»
Свобода договору та її межі. Консенсуальні і реальні договори. Односторонні і двосторонні договори. Відплатні та безвідплатні договори....
Договір iconДодаток 1 Кредитний договір
«Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Кредитний договір (надалі іменується «Договір») про таке
Договір iconАвторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між (далі автором) І одеським національним університетом...
Договір iconАвторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між Вами (далі автором) І тернопільським державним технічним...
Договір iconПоложення про Інституційний репозитарій Дондту авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між автором твору І донбаським державним технічним університетом...
Договір iconПоложення про Інституційний репозитарій Дондту авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між автором твору І донбаським державним технічним університетом...
Договір iconТема. Договір позики. Кредитний договір
Загальна характеристика договору позики. Сфера застосування та джерела правового регулювання
Договір iconЛіцензійний договір №
Ліцензіар і головний редактор збірника наукових праць «Обладнання та технології харчових виробництв» О. О. Шубін (далі іменується...
Договір iconАвторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей Авторський договір є договором приєднання, укладеним між далі
Договір iconДоговір № на виконання науково-дослідних робіт
Ректора Звєрякова Михайла Івановича, діючого на підставі Статуту, далі – Виконавець І замовник:, в особі діючого на підставі, уклали...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи