Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
Скачати 325.78 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Дата24.06.2012
Розмір325.78 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


Буковинський державний медичний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ”
Проректор з навчальної роботи
професор _____________М.Ю.Коломоєць
“___” ________ 2008р.ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА

З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

ПРОПЕДЕВТИКА ДИТЯЧИХ ХВОРОБ”


Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни “Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації” Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров’я України, 2006 p.


Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри пропедевтики дитячих хвороб 25 березня 2008 року, протокол № 14.


^ Завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб д.мед.н., професорЮ.М.Нечитайло


Робоча навчальна програма схвалена предметною методичною комісією з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології 8 квітня 2008 року, протокол № 4.


^ Голова предметної методичної комісії, д.мед.н., професорО.В.Кравченко
Чернівці – 2008

Викладання пропедевтики дитячих хвороб для студентів 3 курсу спеціальності „медична психологія” включає:

а) лекційний курс,

б) практичні заняття (включаючи підсумкові заняття),

в) самостійну роботу студентів.

У лекційному курсі висвітлюються вузлові питання і узагальнюються нові наукові дані про особливості дитячого організму та методи клінічного і лабораторно-функціонального дослідження дітей.

^ Практичні заняття проводяться за тематичним планом практичних занять і в основному проводяться в дитячих відділеннях клінічної бази кафедри, а також у дитячій поліклініці.

Тематичним навчальним планом передбачені такі підсумкові заняття:

- оцінка здоров’я та розвитку дитини;

- клінічне обстеження дітей;

- нутріціологія дитячого віку.

Закінчується вивчення предмета диференційованим заліком, який студенти складають наприкінці 6-го семестру.

^ Самостiйнi заняття проводяться на клiнiчних базах кафедри у позаурочний час, згiдно графiку складеного старостою групи або викладачем. Обсяг виконаної роботи нотується в «Зошитi облiку самостiйних занять» i пiдписується черговим персоналом (медичною сестрою або лiкарем) дитячої установи. На основi цих записiв в академiчному журналi викладачем робиться вiдмiтка про проходження теми.

^ Фоpми самостiйної pоботи:

- Куpацiя та написання iстоpiї хвоpоби - 8-10 балів.

- Чеpгування - 1 година - 1 бал.

- Написання pефеpатів (в залежностi вiд теми та змiсту) - 4-6 балів.

- Таблицi - 10-20 балів.

- Стенди - 20-40 балів.

- Муляжi - 15-25 балів.

- Вiдеофiльми - 20-40 балів.

Зараховуються також інші види робіт з диференційованою оцінкою в залежності від кількості витраченого часу. Для диференційованого залiку необхiдно набpати 72 бали (36 годин в кожному семестрі).

При вивченні курсу з пропедевтики дитячих хвороб студенти 3 курсу спеціальності „медична психологія” повинні знати:

- клінічне значення вікових анатомо-фізіологічних особливостей дитячого організму;

- основні закономірності фізичного розвитку різних вікових груп;

- основні закономірності нервово-психічного розвитку дітей, вплив на розвиток дитини, основи виховання дітей;

- принципи раціонального вигодовування та харчування здорових дітей різного віку;

- семіотику синдромів ураження різних систем та найбільш поширених захворювань дитячого організму.

Після закінчення вивчення курсу з пропедевтичної педіатрії студенти повинні вміти:

- оцінювати фізичний і нервово-психічний розвиток дітей різного віку;

- розраховувати та складати добовий раціон для дітей раннього віку;

- проводити клінічне обстеження та інструментальне дослідження різних органів та систем у здорових і хворих дітей;

- виконувати маніпуляції та володіти навичками з надання невідкладної медичної допомоги.


^ МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА N 1

ТЕМА: Періоди дитинства. Поняття про ріст і розвиток. Загальна схема клінічного обстеження дитини. Особливості збирання анамнезу у дітей різного віку.

^ ТРИВАЛIСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічні години, 2 години самостійних практичних занять у позаурочний час.

ВИМОГИ ДО ЗАСВОЄННЯ МАТЕРIАЛУ:

Студент повинен знати: структуру лiкувально-профiлактичних установ (ЛПУ); органiзацiю роботи дитячих лiкарень i полiклiнiк; перiоди дитинства та їх особливостi; основну документацiю ЛПУ; загальну схему клінічного обстеження дітей; особливостi збирання анамнезу у дiтей раннього вiку; особливостi збирання анамнезу у дiтей старшого вiку. Студент повинен вмiти: заповнювати медичну документацiю; провести опитування хворого (скарги при поступленнi, на момент курацiї); зiбрати анамнез захворювання; зiбрати анамнез життя в залежностi вiд вiку дитини.

Контрольні питання:

1. Перiоди дитинства.

2. Особливостi перiоду новонародженностi та дiтей грудного вiку.

3. Супроводжуюча документацiя при госпiталiзацiї дитини (самостiйне вивчення).

4. Реєстрацiя дитини при прийомi в стацiонар, основнi документи (самостiйне вивчення).

5. Основнi форми облiкової документацiї (самостiйне вивчення).

6. Загальна схема клінічного обстеження дітей.

7. Особливості опитування дітей.

8. Особливостi збирання анамнезу у дiтей раннього вiку.

9. Особливостi збирання анамнезу у дiтей старшого вiку.

ЛIТЕРАТУРА: Обов’язкова: 1. Ріст і розвиток дитини / за ред. Ю.М.Нечитайла.- Чернівці, 2002.- 64 с. 2. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. - К., 1999. - 578 с. 3. Мазурин А.В., Воронцов И.В. Пропедевтика детских болезней.- СПб.: Фолиант, 2000. - 928 с. 4. Накази МОЗ України. В 3-х томах. – Чернівці, 2007, Т.І - 391с., Т.ІІ - 391с., Т.ІІІ - 423с. Додаткова: 1. Майданник В.Г. Основи клінічної діагностики в педіатрії.- К., 1998.- 213 с. 2. Особливості та семіотика захворювань дитячого віку/За ред. І.С. Сміяна, В.Г.Майданника. - Тернопіль-Київ, 1999.- 146 с. 3. Майданник В.Г., Дадакіна М.А. Діагностика порушень фізичного та психічного розвитку дітей.- К., 1995.-124 с.


^ МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА N 2

ТЕМА: Основи валеології. Оцінка стану здоров’я дітей. Загальний огляд здорової дитини у різні вікові періоди.

Тривалiсть заняття: 2 академічні години, 2 години самостійних практичних занять у позаурочний час.

^ Вимоги до засвоєння матерiалу:

Студент повинен знати: загальні підходи до оцінки стану здоров’я дітей; групи здоров’я; сутність валеологічного підходу при оцінці здоров’я дітей; особливості огляду дітей різних вікових груп; послідовність загального огляду та показники, що визначаються. Студент повинен вміти: оцінити загальний стан здоров’я дитини, визначити групу здоров’я, провести загальний огляд дітей в залежності від віку.

Контрольнi питання:

1. Що таке валеологія.

2.Методи оцінки стану здоров’я дітей.

3.Визначення здоров’я за ВООЗ.

4.Особливості огляду дітей в залежності від віку.

5.Послідовність загального огляду дітей.

6.Оцінка стану свідомості.

7.Оцінка положення у ліжку та виразу обличчя дітей.

Лiтература: Обов’язкова: 1. Ріст і розвиток дитини / за ред. Ю.М.Нечитайла.- Чернівці, 2002.- 64 с. 2. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. - К., 1999. - 578 с. 3. Мазурин А.В., Воронцов И.В. Пропедевтика детских болезней.- СПб.: Фолиант, 2000. - 928 с. 4. Накази МОЗ України. В 3-х томах. – Чернівці, 2007, Т.І - 391с., Т.ІІ - 391с., Т.ІІІ - 423с.Додаткова: 1. Майданник В.Г. Основи клінічної діагностики в педіатрії.- К., 1998.- 213 с. 2. Особливості та семіотика захворювань дитячого віку / За ред. І.С. Сміяна, В.Г.Майданника. - Тернопіль-Київ, 1999.- 146 с. 3. Майданник В.Г., Дадакіна М.А. Діагностика порушень фізичного та психічного розвитку дітей.- К., 1995.-124 с.


^ МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА N 3

ТЕМА: Загальний огляд хворої дитини. Оцінка стану важкості.

Тривалiсть заняття: 2 академічні години, 2 години самостійних практичних занять у позаурочний час.

^ Вимоги до засвоєння матерiалу:

Студент повинен знати: основнi критерiї загального огляду дiтей; особливостi огляду дiтей рiзного вiку; комплекснi прояви важкостi загального стану; методи виявлення вiдхилень вiд норми. Студент повинен вмiти: встановити контакт з матiр’ю та дитиною; провести загальний огляд дитини; поpiвняти отриманi данi з нормою; оцiнити важкiсть загального стану.

Контрольнi питання:

1. Назвiть основнi прийоми огляду дiтей в рiзному вiцi.

2. Наведiть приклади зниження рiвня тривоги дiтей пiд час огляду (самостiйне вивчення).

3. Вкажiть тi моменти, якi слiд уникати при оглядi (самостiйне вивчення).

4. Вкажіть стани, при яких можливе порушення свідомості, положення у ліжку, виразу обличчя тощо.

5. Назвiть основнi пpояви iнтоксикацiї у дiтей.

6. Ознаки та класифiкацiя важкостi стану.

Лiтература: Обов’язкова: 1. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. - К., 1999. - 578 с. 2. Мазурин А.В., Воронцов И.В. Пропедевтика детских болезней.- СПб.: Фолиант, 2000. - 928 с. 3. Накази МОЗ України. В 3-х томах. – Чернівці, 2007, Т.І - 391с., Т.ІІ - 391с., Т.ІІІ - 423с.Додаткова: 1. Майданник В.Г. Основи клінічної діагностики в педіатрії.- К., 1998.- 213 с. 2. Особливості та семіотика захворювань дитячого віку/За ред. І.С. Сміяна, В.Г.Майданника. - Тернопіль-Київ, 1999.- 146 с. 3. Майданник В.Г., Дадакіна М.А. Діагностика порушень фізичного та психічного розвитку дітей.- К., 1995.-124 с.


^ МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА N 4

ТЕМА: Оцінка фізичного розвитку. Антропометрія.

Тривалiсть заняття: 2 академічні години.

Вимоги до засвоєння матерiалу:

Студент повинен знати: що таке фізичний розвиток дитини і для чого проводять його визначення; загальні підходи до оцінки фізичного розвитку дітей; загальні правила проведення антропометричних вимірювань. Студент повинен вміти: виміряти масу тіла, зріст (довжину тіла), обвід голови, обвід грудної клітки, інші обвіди та правильно записати результати в історію хвороби.

Контрольнi питання:

1. Для чого проводять оцінку фізичного розвитку дітей?

2. Загальні підходи до оцінки фізичного розвитку та особливості оцінки в залежності від віку.

3. Вимірювання маси тіла в залежності від віку.

4. Вимірювання довжини тіла.

5. Вимірювання зросту в залежності від віку.

6. Вимірювання обвіду голови та обвіду грудної клітки дітей різного віку.

7. Вимірювання інших обвідів тіла.

Лiтература: Обов’язкова: 1. Ріст і розвиток дитини / за ред. Ю.М.Нечитайла.- Чернівці, 2002.- 64 с. 2. Нечитайло Ю.М. Антропометрія та антропометричні стандарти у дітей.- Чернівці, БДМА, 1999 – 144 с. 3. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. - К., 1999. - 578 с. 4. Мазурин А.В., Воронцов И.В. Пропедевтика детских болезней.- СПб.: Фолиант, 2000. - 928 с. 5. Накази МОЗ України. В 3-х томах. – Чернівці, 2007, Т.І - 391с., Т.ІІ - 391с., Т.ІІІ - 423с.Додаткова: 1. Майданник В.Г. Основи клінічної діагностики в педіатрії.- К., 1998.- 213 с. 2. Особливості та семіотика захворювань дитячого віку / За ред. І.С. Сміяна, В.Г.Майданника. - Тернопіль-Київ, 1999.- 146 с. 3. Майданник В.Г., Дадакіна М.А. Діагностика порушень фізичного та психічного розвитку дітей.- К., 1995.-124 с.


^ МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА N 5

ТЕМА: Оцінка фізичного розвитку. Методи оцінки.

Тривалiсть заняття: 2 академічні години.

Вимоги до засвоєння матерiалу:

Студент повинен знати: що таке фізичний розвиток дитини і для чого проводять його визначення; загальні підходи до оцінки фізичного розвитку дітей; сутність різних методів оцінки фізичного розвитку, переваги перцентильного методу оцінки. Студент повинен вміти: оцінити фізичний розвиток дитини за методом орієнтовних розрахунків, оцінити фізичний розвиток дітей за методом антропометричних стандартів, користуватись перцентильними номограмами, правильно записати результати в історію хвороби.

Контрольнi питання:

1. Методи оцінки фізичного розвитку дітей.

2. Метод орієнтовних розрахунків. Формули для підрахунку маси тіла та зросту в залежності від віку.

3. Метод антропометричних стандартів.

4. Перцентильні таблиці і номограми. Принципи побудови та правила користування ними.

5. Послідовність оцінки фізичного розвитку дітей.

6.Правила формування висновків щодо оцінки фізичного розвитку.

Лiтература: Обов’язкова: 1. Ріст і розвиток дитини / за ред. Ю.М.Нечитайла.- Чернівці, 2002.- 64 с. 2. Перцентильні таблиці та номограми. Додаток до навчального посібника „Ріст і розвиток дітей”.- Чернівці, БДМА, 2002- 36 с. 3. Нечитайло Ю.М. Антропометрія та антропометричні стандарти у дітей.- Чернівці, БДМА, 1999 – 144 с. 4. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. - К., 1999. - 578 с. 5. Мазурин А.В., Воронцов И.В. Пропедевтика детских болезней.- СПб.: Фолиант, 2000. - 928 с. 6. Накази МОЗ України. В 3-х томах. – Чернівці, 2007, Т.І - 391с., Т.ІІ - 391с., Т.ІІІ - 423с.Додаткова: 1. Індивідуальна та групова оцінка фізичного розвитку дітей. - Методичні рекомендації. -Чернівці, 1996.- 56 с. 2. Майданник В.Г., Дадакіна М.А. Діагностика порушень фізичного та психічного розвитку дітей.- К., 1995.-124 с.


^ МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА N 6.

ТЕМА: Оцінка фізичного розвитку. Визначення гармонійності розвитку.

Тривалiсть заняття: 2 академічні години.

Вимоги до засвоєння матерiалу:

Студент повинен знати: зміст поняття „гармонійність фізичного розвитку”; загальні підходи до оцінки гармонійності фізичного розвитку дітей; індекс маси тіла, індекс гармонійності розвитку, індекси пропорційності. Студент повинен вміти: вирахувати індекси гармонійності, оцінити гармонійність фізичного розвитку дітей різного віку; оцінити індекс маси тіла, оцінити індекс гармонійності; користуватись перцентильними зросто-масовими номограмами, правильно записати результати в історію хвороби.

Контрольнi питання:

1. Поняття „гармонійності розвитку дітей”.

2. Індекс маси тіла. Правила розрахунку та методи оцінки.

3. Індекс гармонійності розвитку. Правила розрахунку та методи оцінки.

4. Оцінка гармонійності розвитку за перцентильними зросто-масовими номограмами.

5. Індекси пропорційності (Чулицької, Ерисмана тощо) (для самостійного вивчення).

6. Правила формування висновків щодо оцінки гармонійності фізичного розвитку.

Лiтература: Обов’язкова: 1. Ріст і розвиток дитини / за ред. Ю.М.Нечитайла.- Чернівці, 2002.- 64 с. 2. Перцентильні таблиці та номограми. Додаток до навчального посібника „Ріст і розвиток дітей”.- Чернівці, БДМА, 2002- 36 с. 3. Нечитайло Ю.М. Антропометрія та антропометричні стандарти у дітей.- Чернівці, БДМА, 1999 – 144 с. 4. 3. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. - К., 1999. - 578 с. 5. Мазурин А.В., Воронцов И.В. Пропедевтика детских болезней.- СПб.: Фолиант, 2000. - 928 с. 6. Накази МОЗ України. В 3-х томах. – Чернівці, 2007, Т.І - 391с., Т.ІІ - 391с., Т.ІІІ - 423с.Додаткова: 1. Індивідуальна та групова оцінка фізичного розвитку дітей. - Методичні рекомендації. -Чернівці, 1996.- 56 с. 2. Майданник В.Г., Дадакіна М.А. Діагностика порушень фізичного та психічного розвитку дітей.- К., 1995.-124 с.


^ МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА N 7

ТЕМА: Анатомо-фізіологічні особливості та методи клінічного обстеження нервової системи у дітей.

Тривалiсть заняття: 2 академічні години.

Вимоги до засвоєння матерiалу:

Студент повинен знати: анатомо-фiзiологiчнi особливостi головного мозку дитини; анатомо-фiзiологiчнi особливостi спинного мозку дитини; особливостi спинномозгової piдини; методи клінічного дослiдження неpвової системи у дітей. Студент повинен вміти: пpоводити опитування дітей із захворюваннями нервової системи, провести клінічне обстеження неpвової системи у дiтей з уpахуванням вiку дитини; визначати pефлекси пеpiоду новонаpодженостi;

Контрольнi питання:

1. Анатомо-фiзiологiчнi особливостi головного мозку дитини.

2. Анатомо-фiзiологiчнi особливостi спинного мозку дитини.

3. Особливостi складу спинномозгової piдини у дiтей.

4. Методика пpоведення клiнiчного обстеження неpвової системи у дiтей.

5. Рефлекси періоду новонародженості.

Лiтература: Обов’язкова: 1. Нечитайло Ю.М., Ковтюк Н.І. Нервова система у дітей.- Чернівці, БДМА, 2002 - 64 с. 2. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. - К., 1999. - 578 с. 3. Мазурин А.В., Воронцов И.В. Пропедевтика детских болезней.- СПб.: Фолиант, 2000. - 928 с. 4. Накази МОЗ України. В 3-х томах. – Чернівці, 2007, Т.І - 391с., Т.ІІ - 391с., Т.ІІІ - 423с.Додаткова: 1. Майданник В.Г. Основи клінічної діагностики в педіатрії.- К., 1998.- 213 с. 2. Особливості та семіотика захворювань дитячого віку/За ред. І.С. Сміяна, В.Г.Майданника. - Тернопіль-Київ, 1999.- 146 с.


^ МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА N 8

ТЕМА: Лабораторні та інструментальні методи дослідження, семіотика ураження нервової системи у дітей.

Тривалiсть заняття: 2 академічні години.

Вимоги до засвоєння матерiалу: студент повинен знати: лабораторні методи дослідження нервової системи у дітей, інструментальні методи дослідження нервової системи у дітей, основні синдроми та симптоми ураження нервової системи у дітей. Студент повинен вміти: інтерпретувати результати лабораторних методів дослідження нервової системи у дітей, інтерпретувати результати інструментальних методів дослідження нервової системи у дітей, визначати основні симптоми ураження нервової системи, виявляти синдроми ураження нервової системи у дітей.

Контрольнi питання:

1. Лабораторні методи дослідження нервової системи у дітей.

2. Інструментальні методи дослідження нервової системи у дітей.

2. Правила проведення спинномозкової пункції.

4. Семіотика ураження нервової системи у дітей.

5. Основні синдроми ураження нервової системи у дітей.

Лiтература: Обов’язкова: 1. Нечитайло Ю.М., Ковтюк Н.І. Нервова система у дітей.- Чернівці, БДМА, 2002 - 64 с. 2. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. - К., 1999. - 578 с. 3. Мазурин А.В., Воронцов И.В. Пропедевтика детских болезней.- СПб.: Фолиант, 2000. - 928 с. 4. Накази МОЗ України. В 3-х томах. – Чернівці, 2007, Т.І - 391с., Т.ІІ - 391с., Т.ІІІ - 423с.Додаткова: 1. Майданник В.Г. Основи клінічної діагностики в педіатрії.- К., 1998.- 213 с. 2. О­соб­­-­ли­вості та семіотика захворювань дитячого віку / За ред. І.С. Сміяна, В.Г.Май­данника. - Тернопіль-Київ, 1999.- 146 с.


^ МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА N 9

ТЕМА: Оцінка нервово-психічного розвитку дітей. Загальні підходи. Шкали оцінки.

Тривалiсть заняття: 2 академічні години.

Вимоги до засвоєння матерiалу:

Студент повинен знати: основні підходи до оцінки нервово-психічного розвитку дітей; методи оцінки нервово-психічного розвитку; шкали оцінки нервово-психічного розвитку; особливості оцінки в залежності від віку. Студент повинен вміти: вибрати вірний метод оцінки нервово-психічного розвитку в залежності від віку дітей; інтерпретувати результати оцінки нервово-психічного розвитку; записати в історії хвороби результати оцінки нервово-психічного розвитку дітей.

Контрольнi питання:

1. Що таке нервово-психічний розвиток дітей?

2. Загальні підходи до оцінки нервово-психічного розвитку.

3. Методи оцінки нервово-психічного розвитку залежності від віку.

4. Шкали оцінки нервово-психічного розвитку.

5. Поняття про коефіцієнт психічного розвитку.

6. Поняття про тести, що застосовуються у клінічній практиці. Вимоги до тестів. Валідність та надійність тестів.

7. Роль оцінки нервово-психічного розвитку дітей в визначенні стану здоров’я та клінічному обстеженні.

Лiтература: Обов’язкова: 1. Ріст і розвиток дитини / за ред. Ю.М.Нечитайла.- Чернівці, 2002.- 64 с. 2. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. - К., 1999. - 578 с. 3. Мазурин А.В., Воронцов И.В. Пропедевтика детских болезней.- СПб.: Фолиант, 2000. - 928 с. 4. Накази МОЗ України. В 3-х томах. – Чернівці, 2007, Т.І - 391с., Т.ІІ - 391с., Т.ІІІ - 423с.Додаткова: 1. Майданник В.Г. Основи клінічної діагностики в педіатрії.- К., 1998.- 213 с. 2. Майданник В.Г., Дадакіна М.А. Діагностика порушень фізичного та психічного розвитку дітей.- К., 1995.-124 с.

^ МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА N 10

ТЕМА: Оцінка нервово-психічного розвитку дітей раннього віку.

Тривалiсть заняття: 2 академічні години.

Вимоги до засвоєння матерiалу:

Студент повинен знати: основні етапи психомоторного розвитку дітей до 3-х рків; поняття про „грубу моторику”, „дрібну моторику”, основні етатип розвитку мови дітей, розвиток емоцій, етапи соціалізації дитини. Студент повинен вміти: оцінити психомоторний розвиток дітей, оцінити велику моторику, оцінити дрібну моторику, визначити етап розвитку мови, оцінити психомоторний розвиток дітей за вибраною шкалою, записати в історії хвороби результати оцінки психо-моторного розвитку дітей.

Контрольнi питання:

1. Правила оцінки психомоторного розвитку дітей.

2. Етапи розвитку великої моторики.

3. Етапи розвитку дрібної моторики.

4. Етапи розвитку мови.

5. Соціалізація. Розвиток особистості дитини протягом перших років життя.

6. Шкали оцінки психомоторного розвитку. Денверська шкала.

Лiтература: Обов’язкова: 1. Ріст і розвиток дитини / за ред. Ю.М.Нечитайла.- Чернівці, 2002.- 64 с. 2. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. - К., 1999. - 578 с. 3. Мазурин А.В., Воронцов И.В. Пропедевтика детских болезней.- СПб.: Фолиант, 2000. - 928 с. 4. Накази МОЗ України. В 3-х томах. – Чернівці, 2007, Т.І - 391с., Т.ІІ - 391с., Т.ІІІ - 423с.Додаткова: 1. Маданник В.Г. Основи клінічної діагностики в педіатрії.- К., 1998.- 213 с.2. Майданник В.Г., Дадакіна М.А. Діагностика порушень фізичного та психічного розвитку дітей.- К., 1995.-124 с.


^ МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА N 11

ТЕМА: Оцінка нервово-психічного розвитку дітей старшого віку. Виховання дітей. Роль ігор та вимоги до іграшок.

Тривалiсть заняття: 2 академічні години.

Вимоги до засвоєння матерiалу:

Студент повинен знати: основні етапи нервово-психічного розвитку дітей, основні етапи розвитку мови дітей, розвиток емоцій, когнітивний розвиток, етапи соціалізації дитини, сучасні підходи до виховання дітей, вимоги до ігор та іграшок. Студент повинен вміти: оцінити нервово-психічний розвиток дітей із використанням батареї тестів, визначити етап розвитку мови, рівень когнітивного розвитку, записати в історії хвороби результати оцінки психо-моторного розвитку дітей.

Контрольнi питання:

1. Правила оцінки нервово-психічного розвитку дітей.

2. Етапи оцінки.

3. Використання тестів для оцінки.

4. Етапи розвитку мови.

5. Соціалізація. Розвиток особистості дитини протягом перших років життя.

6. Шкали оцінки.

7. Виховання дітей.

8. Вимоги до ігор та іграшок.

Лiтература: Обов’язкова: 1. Ріст і розвиток дитини / за ред. Ю.М.Нечитайла.- Чернівці, 2002.- 64 с. 2. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. - К., 1999. - 578 с. 3. Мазурин А.В., Воронцов И.В. Пропедевтика детских болезней.- СПб.: Фолиант, 2000. - 928 с. 4. Накази МОЗ України. В 3-х томах. – Чернівці, 2007, Т.І - 391с., Т.ІІ - 391с., Т.ІІІ - 423с.Додаткова: 1. Майданник В.Г. Основи клінічної діагностики в педіатрії.- К., 1998.- 213 с. 2. Майданник В.Г., Дадакіна М.А. Діагностика порушень фізичного та психічного розвитку дітей.- К., 1995.-124 с.


^ МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА N 12

ТЕМА: Методика обстеження новонародженої дитини. Фізіологічні стани періоду новонародженості. Поняття про стигми дизембріогенезу та вади розвитку.

^ Тривалiсть заняття: 2 академічні години та 4 години самостійних занять.

Вимоги до засвоєння матерiалу:

Студент повинен знати: методику дослiдження новонародженої дитини; правила догляду за новонародженою дитиною; ознаки доношеної та недоношеної дитини; фiзiологiчнi рефлекси перiоду новонародженостi; АФО органiв та систем новонародженої дитини. Студент повинен вмiти: зiбрати анамнез у матерi; самостiйно провести дослiдження новонародженої дитини; заповивати ново­народ-женого; визначити фiзiологiчнi рефлекси новонародженого; обробити пупкову ранку; зробити туалет очей, носа, ротової порожнини.

Контрольнi питання:

1. Методика огляду новонаpодженої дитини.

2. Пpавила догляду за новонаpодженним.

3. Ознаки недоношеної дитини.

4. АФО оpганiв та систем (самостiйне вивчення).

5. Оцiнка стану новонаpодженого за шкалою Апгаp, Сiльвеpмана, Дубович.

6. Гpаничнi стани.

7. Особливостi вигодування новонаpоджених (самостiйне вивчення).

8.Стигми дизембpiогенезу та вади розвитку.

Лiтература: Обов’язкова: 1. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. - К., 1999. - 578 с. 2. Мазурин А.В., Воронцов И.В. Пропедевтика детских болезней.- СПб.: Фолиант, 2000. - 928 с. 3. Накази МОЗ України. В 3-х томах. – Чернівці, 2007, Т.І - 391с., Т.ІІ - 391с., Т.ІІІ - 423с.Додаткова: 1. Майданник В.Г. Основи клінічної діагностики в педіатрії.- К., 1998.- 213 с. 2. Усов И.Н. Здоровый ребенок.-Минск: Беларусь, 1984.- 207 с.


^ МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА N 13

ТЕМА: Анатомо-фізіологічні особливості, методи клінічного обстеження, лабораторні та інструментальні методи дослідження, семіотика ураження шкіри, підшкірної клітковини, кісткової та м’язової систем.

^ Тривалiсть заняття: 2 академічні години та 4 години самостійних занять.

Вимоги до засвоєння матерiалу:

Студент повинен знати: основнi АФО шкiри та її придаткiв; функцiї шкiри; основнi прояви уражень шкiри; закономiрностi розвитку пiдшкiрної клiтковини у дiтей; функцiї та АФО лiмфатичної системи; основнi АФО м’язової системи; семiотику уражень м’язiв; закономiрностi розвитку кiсткової системи у дiтей; семiотику уражень кiсткової системи; особливостi росту та змiни зубiв. Студент повинен вмiти: обстежити та оцiнити стан шкiри та її придаткiв; оцiнити розвиток пiдшкiрної клiтковини; визначити ступiнь гiпотрофiї чи наявнiсть паратрофiї; обстежити периферiйнi лiмфатичнi вузли; обстежити розвиток м’язової системи; оцiнити розмiри та стан основних швiв черепу та великого i малого тiм’ячка; оцiнити стан розвитку зубiв.

Контрольнi питання:

1. Анатомо-фiзiологiчнi особливостi шкiри у дiтей рiзного вiку.

2. Особливостi придаткiв шкiри у дiтей.

3. Особливостi розвитку пiдшкiрної клiтковини в залежностi вiд вiку. (самостiйне вивчення).

4. Семiотика уражень шкiри.

5. Семiотика уражень пiдшкiрно-жирової основи.

6. Методика обстеження шкiри i пiдшкiрно- жирової клiтковини.

7. Оцiнка стану вгодованостi дитини (самостiйне вивчення).

8. Поняття про нормо-, гiпо- i паратрофiю (самостiйно вивчення).

9. Анатомо-фiзiологiчнi особливостi м’язової системи у дiтей.

10. Анатомо-фiзiологiчнi особливостi кiсткової системи у дiтей.

11. Методи обстеження кiсткової i м’язової систем.

12. Семiотика уражень м’язiв у дiтей.

13. Семiотика уражень кiсткової системи у дiтей.

Лiтература: Обов’язкова: 1. Нечитайло Ю.М., Мельничук Л.В., Макарова О.В. Покрови тіла у дітей.- Чернівці, БДМА, 2001.- 56 с. 2. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. - К., 1999. - 578 с. 3. Мазурин А.В., Воронцов И.В. Пропедевтика детских болезней.- СПб.: Фолиант, 2000. - 928 с. 4. Накази МОЗ України. В 3-х томах. – Чернівці, 2007, Т.І - 391с., Т.ІІ - 391с., Т.ІІІ - 423с.Додаткова: 1.Майданник В.Г. Основи клінічної діагностики в педіатрії.- К., 1998.- 213 с. 2.Особливості та семіотика захворювань дитячого віку/За ред. І.С. Сміяна, В.Г.Майданника. - Тернопіль-Київ, 1999.- 146 с.


^ МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА N 14

ТЕМА № 13: Анатомо-фізіологічні особливості та методи клінічного обстеження дихальної системи у дітей.

ТЕМА № 14: Лабораторні та інструментальні методи дослідження, семіотика ураження дихальної системи у дітей.

^ Тривалiсть заняття: 4 академічні години та 4 години самостійних занять.

Вимоги до засвоєння матерiалу:

Студент повинен знати: анатомiчнi особливостi органiв дихання у дітей, фiзiологiчнi особливостi органiв дихання у дітей, методику клінічного обстеження органів дихання у дітей, питання семiотики захворювань органiв дихання у дiтей рiзного вiку; питання патогенезу та клiнiки найбiльш поширених синдромiв, притаманних для захворювання органiв дихання; питання патогенезу клiнiки, класифiкацiї дихальної недостатностi у дiтей. Студент повинен вмiти: зiбрати анамнез у матерi дитини раннього вiку чи у дитини старшого вiку; проводити об’єктивне обстеження органiв дихання; iнтерпретувати результати лабораторно-iнструментальних методiв дослiдження органiв дихання; провести об’єктивне дослiдження хворого з ураженням дихальної системи.

Контрольнi питання:

1. АФО органiв дихання у дiтей.

2. Особливостi обстеження органiв дихання у дiтей.

3. Особливостi дихального шуму у дiтей рiзного вiку (самостiйне вивчення).

4. Особливостi методики аускультацiї в залежностi вiд вiку дитини.

5. Механiзм утворення додаткових дихальних шумiв.

6. Форми задухи (самостiйне вивчення).

7. Змiна дихальних шумiв у дiтей з вiком.

8. Методика визначення бронхофонiї, голосового дрижання, семiотика їх змiни.

9. Основнi синдроми захворювань органiв дихання.

Лiтература: Обов’язкова: 1. Нечитайло Ю.М., Сорок ман Т.В., Тимощук В.В. Дихальна система у дітей.- Чернівці, БДМА, 2001.- 54 с. 2. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. - К., 1999. - 578 с. 3. Мазурин А.В., Воронцов И.В. Пропедевтика детских болезней.- СПб.: Фолиант, 2000. - 928 с. 4. Накази МОЗ України. В 3-х томах. – Чернівці, 2007, Т.І - 391с., Т.ІІ - 391с., Т.ІІІ - 423с.Додаткова: 1. Майданник В.Г. Основи клінічної діагностики в педіатрії.- К., 1998.- 213 с. 2. Особливості та семіотика захворювань дитячого віку/За ред. І.С. Сміяна, В.Г.Майданника. - Тернопіль-Київ, 1999.- 146 с.


^ МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА N 15

ТЕМА № 15: Анатомо-фізіологічні особливості, методи клінічного обстеження, семіотика ураження серцево-судинної системи у дітей.

ТЕМА № 16: Фунціональні та інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи у дітей. Особливості ЕКГ у дітей.

^ Тривалiсть заняття: 4 академічні години та 4 години самостійних занять.

Вимоги до засвоєння матерiалу:

Студент повинен знати: функцiональнi особливостi серцево-судинної системи у дiтей; вiковi показники ударного та хвилинного об’ємiв серця у дiтей; вiковi показники частоти серцевих скорочень; методики вимiрювання артерiального тиску у дiтей; функцiональнi методи дослiдження; iнструментальнi методи дослiдження; особливостi ЕКГ у дiтей рiзного вiку. Студент повинен вмiти: вимiрювати АТ: а) за методом Короткова; б) пальпаторним методом; в) вiзуальним методом; оцiнити АТ; провести проби: Штанге-Генча, ортоклiностатичну, по Шалкову; накласти електроди для проведення ЕКГ; скласти протокол розшифровки ЕКГ; iнтерпретувати результати лабораторних методiв дослiдження серцево-судинної системи; iнтерпретувати результати iнструментальних дослiджень.

Контрольнi питання :

1. Вимiрювання артерiального тиску у дитячому вiцi.

2. Функцiональнi методи дослiдження серцево-судинної системи.

3. Iнстpументальнi методи дослiдження серцево-судинної системи.

4. Лабоpатоpнi методи дослiдження.

5. Особливостi ЕКГ у дiтей в залежностi вiд вiку.

6. Характеристика зубцiв та iнтервалiв на ЕКГ (самостiйне вивчення).

7. Визначення серцевого ритму.

8. Визначення електричної вісі серця.

9. Визначення частоти серцевих скорочень.

Лiтература: Обов’язкова: 1. Нечитайло Ю.М., Лоскутова І.Є. Серцево-судинна система у дітей.- Чернівці, БДМА, 2001.- 54 с. 2. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. - К., 1999. - 578 с. 3. Мазурин А.В., Воронцов И.В. Пропедевтика детских болезней.- СПб.: Фолиант, 2000. - 928 с. 4. Накази МОЗ України. В 3-х томах. – Чернівці, 2007, Т.І - 391с., Т.ІІ - 391с., Т.ІІІ - 423с.Додаткова: 1. Майданник В.Г. Основи клінічної діагностики в педіатрії.- К., 1998.- 213 с. 2. Особливості та семіотика захворювань дитячого віку/За ред. І.С. Сміяна, В.Г.Майданника. - Тернопіль-Київ, 1999.- 146 с.


^ МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА N 16

ТЕМА: Анатомо-фізіологічні особливості, методи клінічного обстеження, лабораторні та інструментальні методи дослідження, семіотика ураження крові та імунної системи у дітей.

^ Тривалiсть заняття: 2 академічні години та 2 години самостійних занять.

Вимоги до засвоєння матерiалу:

Студент повинен знати: особливостi кpовотвоpення у дiтей; вiковi показники ноpмальної гемогpами у дiтей; основнi пpинципи визначення гpуп кpовi та pезус пpиналежностi; методику дослiдження системи кpовi та iмунної системи у дiтей; основнi показники iмуногpам у дiтей; особливостi iмунної системи у дiтей; основнi симптоми та синдpоми уpаження системи кpовi та iмунної системи; додатковi методи дослiдження системи кpовi та iмунної системи. Студент повинен вмiти: оцiнити показники гемогpам у дiтей piзного вiку; виявити симптоми та синдpоми уpажень системи кpовi у дiтей; оцiнити iмуногpаму у дiтей; пpовести iнтеpпpетацiю pезультатiв клiнiчних та бiохiмiчних дослiджень; основнi симптоми та синдpоми уpаження iмунної системи у дiтей.

Контрольнi питання:

1. Особливостi системи кpовi та iмунної системи у дiтей.

2. Хаpактеpистика моpфологiчних елементiв кpовi у дiтей (самостiйне вивчення).

3. Iнтеpпpетацiя аналiзiв кpовi piзних вiкових гpуп.

4. Семiотика уpажень системи кpовi та iмунної системи у дiтей.

5. Методика дослiдження системи кpовi та iмунної системи у дiтей.

6. Додатковi методи дослiдження.

7. Хаpактеpистика класiв iмуноглобулiнiв (самостiйне вивчення).

8. Найважливiшi синдpоми уpаження iмунної системи та системи кpовi у дiтей.

9. Пеpвинний та втоpинний iмунодефiцит у дiтей (самостiйне вивчення).

Лiтература: Обов’язкова: 1 Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. - К., 1999. - 578 с. 2 Мазурин А.В., Воронцов И.В. Пропедевтика детских болезней.- СПб.: Фолиант, 2000. - 928 с. 3. Накази МОЗ України. В 3-х томах. – Чернівці, 2007, Т.І - 391с., Т.ІІ - 391с., Т.ІІІ - 423с.Додаткова: 1. Майданник В.Г. Основи клінічної діагностики в педіатрії.- К., 1998.- 213 с. 2. Особливості та семіотика захворювань дитячого віку/За ред. І.С. Сміяна, В.Г.Майданника. - Тернопіль-Київ, 1999.- 146 с.


^ МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА N 17

ТЕМА: Анатомо-фізіологічні особливості, методи клінічного обстеження, лабораторні та інструментальні методи дослідження, семіотика ураження видільної системи у дітей.

^ Тривалiсть заняття: 2 академічні години та 2 години самостійних занять.

Вимоги до засвоєння матерiалу:

Студент повинен знати: АФО органiв сечоутворення та сечовидiлення у здорових дiтей; фiзичнi методи обстеження сечовидiльної системи; особливостi семiотики уpажень сечовидiльної системи у дiтей; сечовий синдром; набряковий синдром; синдром порушення АТ; методи лабораторного, бiохiмiчного обстеження дiтей з захворюваннями сечовидiльної системи; iнструментальнi методи дослiдження. Студент повинен вмiти: провести клiнiчне обстеження органiв видільної системи; на основi даних об’єктивного обстеження та анамнезу визначити стан хворого та органiв сечовидiльної системи у дiтей; виявляти найбiльш iнформованi ознаки захворювань органiв сечовидiлення та сечоутворення у дiтей; вмiти оцiнити данi результатiв лабораторної та функцiональної дiагностики; вмiти вiрно зiбрати матерiал для лабораторної дiагностики та провести оцiнку результатiв.

Контрольнi питання:

1. АФО видільної системи у дiтей.

2. Методика фiзичного обстеження сечовидiльної системи у дiтей.

3. Лабораторнi методи дiагностики.

4. Iнструментальнi методи дослiдження.

5. Патологiчнi змiни при оглядi.

6. Патологiчнi змiни при фiзичному обстеженнi.

7. Порушення сечовипускання та дiурезу (самостiйне вивчення).

8. Основнi патологiчнi синдроми при ураженнi видiльної системи.

Лiтература: Обов’язкова: 1. Нечитайло Ю.М., Макарова О.В., Каланча Р.І. Видільна система у дітей.- Чернівці, БДМА, 2001.- 56 с. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. - К., 1999. - 578 с. 2 Мазурин А.В., Воронцов И.В. Пропедевтика детских болезней.- СПб.: Фолиант, 2000. - 928 с. 4. Накази МОЗ України. В 3-х томах. – Чернівці, 2007, Т.І - 391с., Т.ІІ - 391с., Т.ІІІ - 423с.Додаткова: 1. Майданник В.Г. Основи клінічної діагностики в педіатрії.- К., 1998.- 213 с. 2. Особливості та семіотика захворювань дитячого віку/За ред. І.С. Сміяна, В.Г.Майданника. - Тернопіль-Київ, 1999.- 146 с.


^ МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА N 18

ТЕМА: Анатомо-фізіологічні особливості, методи клінічного обстеження, лабораторні та інструментальні методи дослідження, семіотика ураження ендокринної системи у дітей.

^ Тривалiсть заняття: 2 академічні години та 2 години самостійних занять.

Вимоги до засвоєння матерiалу:

Студент повинен знати: АФО ендокpинної системи; основнi методи лабоpатоpних та функцiональних дослiджень, пiдготовка до їх пpоведення; семiотику i синдpоми вpаження ендокpинної системи. Студент повинен вмiти: пpовести клiнiчне обстеження ендокpинної системи; оцiнити стан дитини пpи захвоpюваннях залоз внутpiшньої секpецiї; виявити найбiльш iнфоpмативнi ознаки захвоpювань ендокpинної системи; вимipяти аpтеpiальний тиск, пiдpаховувати частоту пульсу, визначати частоту та хаpактеp дихання у дiтей; оцiнити стан шкipи та слизових оболонок.

Контрольні запитання.

1. Анатомо-фiзiологiчнi особливостi залоз внутрiшньої секрецiї у дiтей.

2. Методи обстеження ендокринної системи у дiтей.

3. Особливостi клiнiчного обстеження пpи захвоpюваннях (цукpовий дiабет, хвоpоби щитовидної залози).

4. Лабоpатоpнi методи дослiдження.

5. Функцiональнi та iнстpументальнi методи дослiдження.

6. Основнi симптоми при захворюваннях ендокринної системи.

7. Синдроми при захворюваннi ендокринної системи.

Лiтература: Обов’язкова: 1. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. - К., 1999. - 578 с. 2. Мазурин А.В., Воронцов И.В. Пропедевтика детских болезней.- СПб.: Фолиант, 2000. - 928 с. 3. Накази МОЗ України. В 3-х томах. – Чернівці, 2007, Т.І - 391с., Т.ІІ - 391с., Т.ІІІ - 423с.Додаткова: 1. Майданник В.Г. Основи клінічної діагностики в педіатрії.- К., 1998.- 213 с. 2. Особливості та семіотика захворювань дитячого віку/За ред. І.С. Сміяна, В.Г.Майданника. - Тернопіль-Київ, 1999.- 146 с.


^ МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА N 19

ТЕМА № 20. Анатомо-фізіологічні особливості та методи клінічного обстеження органів травлення у дітей.

ТЕМА № 21. Лабораторні та інструментальні методи дослідження, семіотика ураження органів травлення у дітей.

^ Тривалiсть заняття: 4 академічні години та 4 години самостійних занять.

Вимоги до засвоєння матерiалу:

Студент повинен знати: АФО органiв травлення у дiтей: а) ротова порожнина; б) стравохiд; в) шлунок; г) кишечник; д) печiнка i жовчний мiхур; е) пiдшлункова залоза; функцiональнi особливостi травної системи; клiнiчнi методи обстеження травної системи. Студент повинен вмiти: провести клiнiчне обстеження органiв травлення у дiтей рiзного вiку; на основi даних анамнезу та об’єктивного обстеження оцiнити стан органiв тра влення у дiтей рiзного вiку; виявити найбiльш iнформативнi ознаки захворювань органiв травлення.

Контрольнi питання:

1. Типи травлення у дітей.

2. Особливості лактотрофного та дефінитивного періодів травлення.

3. Особливості перетравлювання речовин у кишенчку в залежності від віку.

4. Анатомо-фiзiологiчнi особливостi порожнини рота, стравоходу, шлунка,

кишечника у дітей.

5. Анатомо-фiзiологiчнi особливостi порожнини печінки та жовчовивідних шляхів

у дітей.

6. Вiковi особливостi секрецiї слини, причини пiдвищення i зниження салiвацiї

(самостiйне вивчення).

7. Методи об’єктивного дослідження органів травлення у дітей.

8. Лабораторні методи дослідження органів травлення у дітей.

9. Інструментальні методи дослідження органів травлення у дітей.

10. Семіотики, основні синдроми ураження органів травлення у дітей.

11. Аномалiї розвитку (самостiйне вивчення).

Лiтература: Обов’язкова: 1. Нечитайло Ю.М., Сорокман Т.В., Попелюк н.О. Травна система у дітей.- Чернівці, БДМА, 2001 – 64 с. 2. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. - К., 1999. - 578 с. 3. Мазурин А.В., Воронцов И.В. Пропедевтика детских болезней.- СПб.: Фолиант, 2000. - 928 с. 4. Накази МОЗ України. В 3-х томах. – Чернівці, 2007, Т.І - 391с., Т.ІІ - 391с., Т.ІІІ - 423с.Додаткова: 1. Майданник В.Г. Основи клінічної діагностики в педіатрії.- К., 1998.- 213 с. 2. Особливості та семіотика захворювань дитячого віку/За ред. І.С. Сміяна, В.Г.Майданника. - Тернопіль-Київ, 1999.- 146 с.


^ МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА N 20

ТЕМА: Лабораторне заняття: лабораторні методи дослідження функцій організму дитини в різні вікові періоди.

Тривалiсть заняття: 2 академічні години та 4 години самостійних занять.

^ Вимоги до засвоєння матерiалу:

Студент повинен знати: особливостi складу кровi дiтей рiзного вiку; морфологiчний склад кровi пiд мiкроскопом; вiковi особливостi iммунологiчних та гемостатичних показникiв; методики дослiдження сечi у дiтей; особливостi копроцитограми у дiтей; склад спиномозкової рiдини. Студент повинен вмiти: провести дослiдження та iнтерпретацiю загального аналiза кров, сечi, калу; провести морфологiчну оцiнку складу кровi; провести пробу Сулковича; володiти методикою експрес-дiагностики в сеч бiлка, цукру, бiлiрубiну; провести iнтерпретацiю аналiза сечi та копроцитограми; оцiнити результати спиномозкової рiдини.

Контрольнi питання:

1. Особливостi морфологiчного складу кровi у дiтей в залежностi вiд вiку.

2. Основнi бiохiмiчнi показники кровi у дiтей: iонограма, протеїнограма.

3. Особливостi проведення та показники коагулограми у дiтей.

4. Iнтерпретацiї аналiзiв сечi: загальний, за Нечипоренком, за Зимницьким.

5. Основнi iммунологiчнi показники у дiтей.

6. Методика проведення проби Сулковича.

7. Iнтерпретацiя копроцитограми у дiтей.

8. Склад спиномозкової рiдини.

9. Експрес-методи визначення в сечi бiлка, бiлiрубiна, цукру.

Лiтература: Обов’язкова: 1. Нечитайло Ю.М., Лоскутова І.Є. Параклінічні методи дослідження в клініці внутрішніх хвороб.- Чернівці, БДМА, 2001 – 64 с. 2. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. - К., 1999. - 578 с. 3. Мазурин А.В., Воронцов И.В. Пропедевтика детских болезней.- СПб.: Фолиант, 2000. - 928 с. 4. Накази МОЗ України. В 3-х томах. – Чернівці, 2007, Т.І - 391с., Т.ІІ - 391с., Т.ІІІ - 423с.Додаткова: 1. Майданник В.Г. Основи клінічної діагностики в педіатрії.- К., 1998.- 213 с. 2. Особливості та семіотика захворювань дитячого віку/За ред. І.С. Сміяна, В.Г.Майданника. - Тернопіль-Київ, 1999.- 146 с.


^ МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА N 21

ТЕМА № 23: Нутріціологія дитячого віку. Види вигодовування. Переваги природнього вигодовування.

ТЕМА № 24: Природне вигодовування. Прикорм. Корекція харчування.

ТЕМА № 25: Штучне вигодовування. Докорм.

ТЕМА № 26: Штучне вигодовування. Методи розрахунку об’єму їжі.

^ Тривалiсть заняття: 8 академічних години та 10 годин самостійних занять.

Вимоги до засвоєння матерiалу:

Студент повинен знати: визначення пpиpоднього вигодовування; pежим та дiєту матеpi-годувальницi; пpавила пpикладання дитини до гpудей; пpавила обpобки посуду та сосок; методи пpофiлактики гiпогалактiї; методику пpоведення контpольного годування дитини; визначення змiшанного та штучного вигодовування; технологiю пpиготування молочних сумiшей; класифiкацiю i характеристику сумiшей для змiшаного i штучного вигодовування; правила введення докорму; показники для переводу дiтей на змiшане i штучне вигодовування; методику i технику проведення змiшаного i штучного вигодовування; асортимент продуктiв промислового виробництва для дiтей першого року життя; добову потребу в бiлках, жирах, вуглеводах i калорiях при змiшаному i штучном у вигодовуваннi. Студент повинен вмiти: пpавильно пpикласти дитину до гpудей; пpизначити pежим та дiєту матеpi-годувальницi; пpизначити матеpi засоби для пpофiлактики гiпогалактiї; годувати дитину за допомогою соски, ложечки, пiпетки; обpобити посуд для годування дитини; пpовести контpольне годування дитини; скласти режим годування на добу в залежностi вiд вiку; приготувати адаптованi сумiшi для дiтей грудного вiку; скласти меню дiтям, що знаходяться на змiшаному i штучному вигодовуваннi; провести контрольне зважування немовлят; призначити методи лiкування гiпогалактiї; пpовести контpольне годування дитини;

Контрольнi питання:

1. Склад молозива, перехiдного та зрiлого грудного молока.

2. Режим i технiка вигодовування немовлят.

3. Режим та харчування матерi-годувальницi.

4. Профiлактика та лiкування гiпогалактii.

5. Потреба дiтей першого року життя в харчових речовинах (самостiйне вивчення).

6. Методи розрахунку необхiдної кiлькостi молока.

7. Корекція харчування.

8. Якi критерii достатньої лактацiї. Корекцiя харчування при природному вигодовуваннi.

9. Абсолютнi та вiдноснi протипоказання для годування груддю (самостiйне вивчення).

10. В чому полягає естетика харчування (самостiйне вивчення).

11. Особливостi введення пpикоpму

12. Скласти меню для дiтей 1 pоку життя на пpиpодному вигодовуваннi.

13. Дати визначення змiшаному та штучному вигодовуванню.

14. Причини переходу до змiшанного та штучного годування.

15. Докорм, його вiдмiна вiд прикорму, правила проведення.

16. Класифiкацiя штучних сумiшей.

20. Правила проведення штучного вигодовування.

21. Схема проведення змiшаного годування.

Лiтература: Обов’язкова: 1. Нечитайло Ю.М., Лоскутова І.Є. Нутріціологія дитячого віку.- Чернівці, БДМА, 2001 – 56 с. 2. Нечитайло Ю.Н., Лоскутова И.Е., Фокина С.Е. Нутрициология детского возраста.- Черновцы, БГМА, 2003- 144 с. 3. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. - К., 1999. - 578 с. 4. Мазурин А.В., Воронцов И.В. Пропедевтика детских болезней.- СПб.: Фолиант, 2000. - 928 с. 5. Накази МОЗ України. В 3-х томах. – Чернівці, 2007, Т.І - 391с., Т.ІІ - 391с., Т.ІІІ - 423с.Додаткова: 1. Воронцов И.М., Мазурин А.В. Справочник по детской диететике.- Л.:Медицина, 1980.-416 с. 2. Мазурин А.В. Учебное пособие по питанию здорового ребенка. - М.: Медицина, 1980. - 180 с.


^ МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА N 22

ТЕМА Харчування дітей старше 1 року. Основні принципи. Поняття про піраміду харчування.

Тривалiсть заняття: 2 академічні години та 4 години самостійних занять.

^ Вимоги до засвоєння матерiалу:

Студент повинен знати: АФО системи травлення; добову потребу в бiлках, жирах, вуглеводах i калорiях дiтей старше року; середньодобовий об’єм рацiону в залежностi вiд вiку; асортимент продуктiв харчування; спосiб приготування та смаковi якостi їжi. Студент повинен вмiти: користуватися «пiрамiдою рацiонального харчування»; розподiлити їжу за енергетичною цiннiстю та кiлькiстю пpи складаннi меню; скласти меню в залежностi вiд вiку за рiзними схемами.

Контрольнi питання:

1. Анатомо-фізіологічні особливості системи травлення (самостійне вивчення)

2. Добова потреба дитини в макронукриєнтному складі.

3. Схеми розподілу харчування.

4. Асортимент продуктів харчування.

5. Раціональне харчування дітей віком від 1 до 3 років.

6. Харчування дітей від 3 до 7 років.

7. Організація харчування в у дитячих дошкільгних закладах.

8. Харчування дітей шкільного віку (самостійне вивчення).

9. Принципи розрахунку харчування та складання меню.

Лiтература: Обов’язкова: 1. Нечитайло Ю.М., Лоскутова І.Є. Нутріціологія дитячого віку.- Чернівці, БДМА, 2001 – 56 с. 2. Нечитайло Ю.Н., Лоскутова И.Е., Фокина С.Е. Нутрициология детского возраста.- Черновцы, БГМА, 2003- 144 с. 3. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. - К., 1999. - 578 с. 4. Мазурин А.В., Воронцов И.В. Пропедевтика детских болезней.- СПб.: Фолиант, 2000. - 928 с. 5. Накази МОЗ України. В 3-х томах. – Чернівці, 2007, Т.І - 391с., Т.ІІ - 391с., Т.ІІІ - 423с.Додаткова: 1. Воронцов И.М., Мазурин А.В. Справочник по детской диететике.- Л.:Медицина, 1980.-416 с. 2. Мазурин А.В. Учебное пособие по питанию здорового ребенка. - М.: Медицина, 1980. - 180 с.


^ МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА N 23

ТЕМА: Лікувальне харчування дітей.

Тривалiсть заняття: 2 академічні години та 2 години самостійних занять.

Вимоги до засвоєння матерiалу:

Студент повинен знати: якiм дiтям призначається лiкувальне харчування; рацiональний режим харчування для хворих дiтей; лiкувальнi дiєти; спецiалiзованi дiєтичнi продукти для лiкувального харчування; показання для зондового годування; показання для парентерального харчування; класифiкацiї парентерального харчування; препарати для парентерального харчування. Cтудент повинен вмiти: скласти харчовий рацiон для хворих дiтей; призначити лiкувальну дiєту при окремих захворюваннях; визначити довжину зонда; ввести зонд; провести корекцiю харчування хворим дiтям.

Контрольнi питання:

1. Лікувальне харчування при порушеннях обміну (самостійне вивчення).

2. Що необхідно врахувати при складанні раціону харчування для хворих дітей .

3. Кратність годувань для хворих дiтей.

4. Лiкувальнi дiєти, їх характеристика.

5. Спецiалiзованi дiєтичнi продукти для лiкувального харчування.

6. Зондове харчування, показання.

7. Протипоказання для введення зонду (самостiйне вивчення).

8. Технiка введення зонду.

9. Показання для призначення парентерального харчування.

10.Групи речовин, якi використовують для парентерального харчування (самостiйне вивчення).

Лiтература: Обов’язкова: 1. Нечитайло Ю.М., Лоскутова І.Є. Нутріціологія дитячого віку.- Чернівці, БДМА, 2001 – 56 с. 2. Нечитайло Ю.Н., Лоскутова И.Е., Фокина С.Е. Нутрициология детского возраста.- Черновцы, БГМА, 2003- 144 с. 3. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. - К., 1999. - 578 с. 4. Мазурин А.В., Воронцов И.В. Пропедевтика детских болезней.- СПб.: Фолиант, 2000. - 928 с. 5. Накази МОЗ України. В 3-х томах. – Чернівці, 2007, Т.І - 391с., Т.ІІ - 391с., Т.ІІІ - 423с.Додаткова: 1. Воронцов И.М., Мазурин А.В. Справочник по детской диететике.- Л.:Медицина, 1980.-416 с. 2. Мазурин А.В. Учебное пособие по питанию здорового ребенка. - М.: Медицина, 1980. - 180 с.Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи