Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» icon

Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Скачати 120.8 Kb.
НазваБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Дата24.06.2012
Розмір120.8 Kb.
ТипДокументи


БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра гігієни та екології


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на методичній нараді кафедри

гігієни та екології

«____»__________ 2006 року

Протокол №_____


Завідувач кафедри

д.м.н., професор Л.І.Власик


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для організації самостійної роботи студентів

Тема: «Перспективи екологічної конверсії промислового та сільськогосподарського виробництв»


(6 годин)


Навчальний предмет:

Гігієна у фармації з основами екології2 курс фармацевтичного факультету,

спеціальність - фармація,

ОКР - бакалавр,

кваліфікація - фармацевт-бакалавр, заочна форма навчанняМетодичну розробку склала

доцент кафедри гігієни та екології

Фундюр Н.М.ЧЕРНІВЦІ-2006


^ 1. Актуальність теми. У другій половині ХХ століття науково-технічний прогрес у більшості країн світу виявився зорієнтованим на непропорційно потужний розвиток промисловості, що призвело до забруднення навколишнього середовища різноманітними відходами. Вихід людського суспільства із стану сучасної екологічної кризи можливий тільки при вирішенні комплексу економічних, екологічних та соціальних проблем на основі концепції екологічної конверсії виробництва, в першу чергу - на основі впровадження мало- і безвідходних технологій, очистки та переробки викидів. Тому студенти повинні знати шляхи екологічної конверсії у промисловості та сільському господарстві, енергетиці, основні напрямки екологізації економіки в Україні.

^ 2. Навчальна мета:

 1. Студент повинен знати:

 1. Шляхи екологічної конверсії промисловості, сільського господарства, енергетики.

 2. Основні напрямки екологізації економіки в Україні.

 1. Студент повинен вміти:

 1. Дати порівняльну характеристику способів екологічної конверсії в різних галузях промисловості, сільського господарства.

 2. Порівняти традиційні та альтернативні енергоджерела з точки зору їх впливу на екологію.

 1. Матеріали для доаудиторної самостійної роботи.

 1. Базові знання, вміння, навички,необхідні для вивчення теми.

^ Міжпредметна інтеграція:

Назва дисципліни та відповідної кафедри

Знати

Вміти
Попередні дисципліниБіологія (кафедра медичної біології)

 • поняття «біосфера», її складові, значення для людиниВнутрішньопредметна інтеграціяОснови екології (кафедра гігієни та екології)


 • предмет і завдання екології, розділи екології;

 • зміст екологічних законів;

 • прикладні галузі екології, екологічні основи охорони природи

 1. Зміст теми.

Науково-технічний прогрес та екологія.

Метою НТП є збільшення об’ємів виробництва, урізноманітнення видів продукції та покращення її споживацьких якостей. Однак у другій половині ХХ століття НТП у більшості країн світу виявився зорієнтованим на непропорційно потужний розвиток промисловості на шкоду іншим галузям виробництва та за рахунок майже повного ігнорування екологічного аспекту.

Висока відходність промисловості стала гострою проблемою. Так, у США в рік формується 265 млн тонн екологічно небезпечних відходів, в країнах Європейського Союзу - 35 млн тонн. Світовий об’єм відходів складає 400 млн тонн (П.Бусон, 1989).

^ Екологічна конверсія - актуальна проблема цивілізованого людства.

Усі види виробництва необхідно екологізувати для зменшення їх несприятливої дії на навколишнє середовище. Екологізація - це поширення екологічних принципів та підходів на природничі та гуманітарні науки, на виробничі процеси та соціальні явища. У сфері матеріального виробництва екологізація природокористування, на думку М.Пура (1982), включає:

 • максимальну ефективність користування ресурсами;

 • відтворення ресурсів та їх охорону від виснаження;

 • застосування найбільш доцільних способів використання ресурсів.

В області виробництва це - перехід не безвідходні технології, бережне використання невідновлювальних ресурсів, економія енергії, відновлення лісів, повне знешкодження всіх видів відходів до їх надходження у навколишнє середовище. Така зміна виробництва отримала назву екологічної конверсії.

У широкому розумінні вихід із стану екологічної кризи можливий тільки при вирішенні комплексу економічних, екологічних та соціальних проблем на основі концепції екологічної конверсії виробництва, яка відкриває найбільш реальний шлях до загальної екологічної рівноваги. Екологічна рівновага - це баланс природних та антропогенних процесів, що забезпечує максимальний еколого-соціально-економічний ефект упродовж необмеженого часу.

На сучасному економічному етапі розвитку суспільства найбільшу актуальність має переведення виробництва на мало- та безвідходні технології.

Безвідходна технологія - це такий спосіб виробництва, при якому найбільш раціонально і комплексно використовуються сировина і енергія (будь-які впливи на навколишнє середовище не порушують його нормального функціонування).

Маловідходна технологія - це такий спосіб виробництва, при якому шкідливий вплив на навколишнє середовище не перевищує рівень, що допускається санітарно-гігієнічними нормами, а відходи направляються на тривале збереження чи переробку.

Однією з форм екологічної конверсії є ренатуралізація - ліквідація негативних наслідків господарської діяльності інженерними засобами. Головна мета ренатуралізації - відновлення природних екосистем, деградованих та спустошних в результаті господарської діяльності.

^ Екологічна конверсія в промисловості. Розвиток екологічної кризи поставив складні задачі перед промисловим виробництвом. Виникла необхідність наукового аналізу взаємодії промислового виробництва з природним середовищем, на основі якого почала розвиватись нова галузь екології - промислова екологія. Промислова екологія є розділом загальної екології, що вивчає вплив промислового виробництва на навколишнє природне середовище.

Екологічної конверсії, тобто розвитку промислового виробництва з відмовою від екологічно небезпечних технологій потребують багато галузей промисловості. Так, у видобувній промисловості це є зведення до мінімуму втрат сировини при її видобуванні та транспортуванні. Усі супутні продукти видобувної промисловості слід використовувати, сировина та кінцеві продукти повинні правильно зберігатися.

Важливим елементом екологізації виступає розробка технологій виділення та знешкодження відходів. У цьому аспекті важливим є розвиток способів рециклінгу відходів. Рециклінгом відходів називають їхнє повторне використання для отримання корисних продуктів. Процес рециклінгу зводиться до первинної сепарації в місцях утворення, сортування та інтегрованої переробки, отримання корисних продуктів або матеріалів.

Технологічні процеси та типи відходів у різних галузях промисловості не однакові.Тому форми їх екологізації різні. Так, у металургійній промисловості це - заміна мартенів, де виплавлення сталі відбувається 8-12 годин, на конвертори, що видають метал кожні півгодини. Впроваджуються установки безперервного розливу сталі.

На підприємствах цукрової промисловості екологічну конверсію потрібно починати з очистки стічних вод, які забруднюють водойми. Для цього використовують спосіб біологічної очистки за рахунок створення полів зрошення, фільтрації та біологічних ставків. Штучні біоценози із найпростіших, мікробів та черв’яків, що при цьому утворюються, значно прискорюють розклад осаду. Від важких металів можна позбутися шляхом осадження їх спеціальними реагентами.

Світовим лідером у галузі екологічної конверсії промисловості є Німеччина:

 • значно знижене використання коксу при виробництві металу (з 850 кг до 359 кг на 1 тонну гарячого металу);

 • впроваджується безперервне розливання, що дає економію енергії;

 • впроваджені пиле- і газоуловлювачі, що знизило викиди пилу до 1,4 кг і менше на 1 тонну необробленої сталі (раніше ці викиди перевищували 3 кг).


^ Екологічна конверсія у сільському господарстві.

Виділяють головні напрямки екологізації агрономії на сучасному етапі розвитку сільського господарства:

 • турбота про збереження родючості грунту;

 • використання мінеральних добрив та хімічна меліорація на суворій науковій основі;

 • більш широке застосування методів боротьби з бур’янами, шкідниками, хворобами рослин;

 • впровадження комплексу заходів щодо запобігання ерозії грунту, включаючи контурно-меліоративне землеробство, полезахисне лісорозведення;

 • обмеження використання важкої техніки.

Екологічна конверсія в галузі обробки грунту запропонована і проводиться в плані заміни плуга плоскорізами та іншими знаряддями. У 1980-84 рр. система була впроваджена у Полтавській області. Досягнуто зменшення ерозії грунту, вмісту нітратів у продукції, зменшилось внесення гербицидів. Покращення екологічної стійкості грунтів досягнуто при застосуванні безвідвальної обробки черноземів лісостепу України. Значну перспективу для України має грунтоохоронна система землеробства (Терарико А.Г., 1991), якою рекомендується 40-50% ріллі займати багаторічними травами із внесенням тільки високоякісних органічних добрив та сидератів та витриманням оптимального поголів’я худоби.

^ В системі меліорації передбачається перехід до малого зрошення, зрошування природних кормових угідь у заплавах, екологізація засобів та термінів поливу, контролю якості води (використання для поливу води з мінералізацією не більше 0,5-1,0 г/дм3).

Важливим елементом екологізації тваринництва є знешкодження твердих та рідких відходів. Найбільш екологічно чистою та економічно вигідною є переробка тваринницьких відходів на біогаз. Розроблена технологія його отримання у метантенках.

^ Екологізація енергетики.

Традиційно людство для отримання енергії використовувало, спочатку, спалювання деревини, пізніше - викопного палива. У певній мірі ці способи доповнювались шляхом використання енергії текучої води. Наприкінці ХХ століття розпочалось впровадження нових альтернативних способів отримання енергії. Але як традиційні, так і альтернативні енергоджерела мають позитивні та негативні наслідки з точки зору екології.

Атомна енергетика. Перевагами атомних електростанцій (АЕС) являються висока теплотворна здатність палива, на якому вони працюють, мала територія, що займається для їх будівництва. Станом на 1990 р. у свыты працювало 430 атомних реакторів, які виробляли біля 400 МВт енергії.

^ Недоліки атомної енергетики: відносно низький КДД (палива випалюється всього 30-40%), велика кількість радіоактивних відходів, для знешкодження яких поки-що не розроблені ефективні методи, використання при роботі значної кількості води.

Гідроенергетика. Екологічно ГЕС чисті та маловідходні. Але внаслідок їх експлуатації виходять з ладу великі площі землі, цінної для сільського господарства.

Теплові електростанції. ТЕС працюють на викопному паливі, екололгічно є найбруднішими: спалювання 1 т кам’яного вугілля призводить до утворення 1,5 кг окислів азоту, 9 кг оксиду вуглецю, 13 кг окислів сірки. Великі ТЕЦ скидають до 90 м3/с теплої води. Разом з тим, є можливості для зменшення екологічних збитків: паливо можна готувати до спалювання (збагачувати, очищати від сірки). У майбутньому передбачається замість прямого спалювання кам’яного вугілля проведення його попереднього газифікування, що зробить нешкідливими продукти згорання та дозволить отримати корисні матеріали (смоли, масла, аміак, сірку).

Вітрові електростанції. ВЕС екологічно чисті і дають дешеву енергію, але займають великі площі, створюють шум та радіоперешкоди, небезпечні для птахів.

Сонячні електростанції. СЕС найбільш екологічно чисті, не мають рухомих частин, довговічні, не створюють небезпечних відходів. У світі загальна площа, яку займають СЕС, досягла 750 тис м2, отриманою енергією опалюється та освітлюється більш як 1 млн м2 житла. Недоліками СЕС являються велика матеріалоємність та значні за розміром площі, що вони займають (для СЕС в 1 млн кВт необхідна площа у 35 км2).

У ряді районів екологічно та економічно вигідними можуть бути:

 • геотермальні електростанції, працюють за рахунок теплового градієнту;

 • електростанції, що використовують глибинний градієнт температури морської води;

 • електростанції, які працюють за рахунок енергії припливів та відпливів.

Але геотермальні електростанції збільшують сейсмічну активність району, можуть викликати локальні осідання грунту, а їхня робота супроводжується тією чи іншою кількістю токсичних газів, що викидаються до атмосфери. Собівартість геотермальної енергії зростає через швидку корозію обладнання, оскільки геотермальні води звичайно мають високий вміст сірки.

Екологічна конверсія висуває на порядок денний біоенергетику. Деревина та інші види біомаси непогане джерело енергії. Її можна:

а) спалювати;

б) перероблювати на біогаз;

в) перероблювати на спирт, який придатний для спалювання у двигунах внутрішнього згорання.

Як енергетична сировина дуже вигідний етанол. Він найменше забруднює навколишнє середовище продуктами згорання, енергоємний, але дорогий у виробництві.

Серйозно вивчаються можливості водневої енергетики. Водень можна отриму4вати гідролізом води з використанням сонячних електростанцій, а потім транспортувати у місця споживання. Спалювання водню практично не дає шкідливих викидів. Вивчається можливість отримання водню і біотехнологічним способом, за рахунок життєдіяльності фотосинтезуючих бактерій.

^ Програма екологічної конверсії промисловості та сільського господарства Україн

З отриманням державної незалежності розпочався процес соціально-економічного розвитку України. Він тісно повязаний з екологічною конверсією усіх галузей народного господарства. Необхідність в екологічній конверсії витікає з особливостей економіки України, яка перенасичена ресурсоємними та енергоємними виробництвами.

Специфічною українською проблемою є повернення в господарське використання земель, що постраждали від Чорнобильської аварії. У цьому напрямку ведеться велика робота. Так, розроблюються способи знезараження мяса. Встановлено, що при мокрому засолюванні за спеціальною технологією вдається вивести до 70-80% цезію. При годуванні овець особливим препаратом є ферогексаціаноферат амонію, молекули якого звязують цезій-137 ще в шлунку тварин, та самі не засвоюються і в кровяне русло не надходять. Цей препарат вводиться в спресованому стані та зберігає свою активність в організмі протягом двох місяців.

Для України в умовах приватизації актуальним є вирішення екологічних проблем на малих підприємствах.

^ Основні напрямки екологізації економіки в Україні:

 1. Відмова від розширення діючих та спорудження нових екологічно небезпечних підприємств на території України.

 2. Планомірна екологізація сільськогосподарського виробництва.

 3. Обовязковість екологічної експертизи усіх підприємств та виробництв, що відкриваються.

 4. Створення правової та нормативної бази для екологічного контролю промисловості та сільського господарства.

 5. Введення адміністративної та економічної відповідальності за забруднення навколишнього середовища.

Основні пріорітети національної політики України в галузі охорони довкілля:

а) підтримка екологічних процесів у природних системах території держави;

б) збереження біологічного різноманіття в біоценозах;

в) оптимізація користування природними ресурсами;

г) забезпечення майбутніх поколінь громадян України сприятливим навколишнім середовищем.

^ 3.3. Рекомендована література:

1. Герасимчук А.А., Палеха Ю.І. Основи екології. - Київ, 1999.

2. Загальна гігієна /За ред. акад. АМН України Є.Г.Гончарука. - К.: Вища школа, 1995. - 552 с.

3. Злобін Ю.А. Основи екології: Підручник. - К.: Лібра, 1998. - 250 с.

4. Кучерявий В.П. Екологія. - Львів: Світ, 2000.- 500 с.

5. Одум Ю. Основы экологии.- М.: Мир, 1975. - 290 с.

6. Одум Ю. Экология. - М.: Мир, 1986. - 372 с.

7. Рифлекс Р. Основы общей экологии. - М.: Мир, 1979. - 335 с.

8. Стадницкий Т.В., Родионов А.И. Экология. - М.: Высшая школа, 1988. - 290 с.

9. Чернова Н.М., Былова А.М. Экология. - М.: Просвещение, 1988. - 272 с.


^ 3.4. Матеріали для самоконтролю.

3.4.1. Питання для самоконтролю:

 1. Шляхи екологічної конверсії в різних галузях промисловості.

 2. Шляхи екологічної конверсії у сільському господарстві.

 3. Варіанти екологізації енергетики.

 4. Основні приорітети національної політики України в галузі охорони довкілля.

 5. Основні напрямки екологізації економіки в Україні.


3.4.2. Завдання для самоконтролю:

1. Обговоріть основні закони та принципи екології. Доведіть, що дотримання їх буде сприяти покращенню екологічної ситуації, створенню та підтриманню екологічної рівноваги, стійкому розвитку цивілізації.


Схожі:

Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Безпека життєдіяльності в умовах повсякденного життя, у побуті та на виробництві»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Техніка безпеки при виробництві синтетичних хіміко-фармацевтичних препаратів»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Вплив навколишнього середовища на здоров населення. Наслідки аварій на аес.»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Охорона праці І техніка безпеки у виробництві синтетичних хіміко-фармацевтичних препаратів»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Правові основи щодо захисту населення І територій від надзвичайних ситуацій»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Теоретичні основи та методика гігієнічного нормування вмісту шкідливих речовин у ґрунті»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Вплив наслідків аварії на Чорнобильській аес на стан здоров’я населення в Україні»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Медико-соціальні проблеми, значення та засоби профілактики шкідливих звичок І наркоманій»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Гігієнічна характеристика засобів індивідуального захисту від шкідливих факторів виробничого середовища»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Охорона праці І техніка безпеки при роботі з отруйними лікарськими речовинами в аптечних закладах»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи