Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» icon

Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Скачати 59.15 Kb.
НазваБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Дата24.06.2012
Розмір59.15 Kb.
ТипДокументи


БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра гігієни та екології


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на методичній нараді кафедри

гігієни та екології

«____»__________ 2006 року

Протокол №_____


Завідувач кафедри

професор Л.І.Власик


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для організації самостійної роботи студентів

Тема: «Теоретичні основи та методика гігієнічного нормування вмісту шкідливих речовин у ґрунті»


(6 годин)


Навчальний предмет:

Гігієна у фармації з основами екології2 курс фармацевтичного факультету,

спеціальність - фармація,

ОКР - бакалавр,

кваліфікація - фармацевт-бакалавр, заочна форма навчанняМетодичну розробку склала

старший викладач Грачова Т.І.ЧЕРНІВЦІ-2006 1. ^ Актуальність теми.

Інтенсифікація науково-технічного прогресу, хімізація народного господарства і побуту, зростаюче використання мінеральних добрив та хімічних засобів боротьби з шкідниками сільськогосподарських культур, розвиток атомної енергетики створюють небезпеку забруднення грунту екзогенними хімічними та радіоактивними речовинами. Тому важливим гігієнічним критерієм ефективності заходів щодо санітарної охорони грунту від забруднення хімічними речовинами є ГДК їх у грунті.


2. Навчальна мета:

 1. Студент повинен знати:

 • джерела хімічного забруднення грунту, їх характеристика;

 • основи санітарного законодавства в області санітарної охорони грунту;

 • показники санітарного стану грунту;

 • принципи санітарної охорони грунту.
 1. Студент повинен вміти:

 • оцінювати результати лабораторного дослідження хімічного забруднення грунту на підставі використання законодавчих документів в області санітарної охорони грунту.
 1. Матеріали для доаудиторної самостійної роботи.

 1. Базові знання, вміння, навички,необхідні для вивчення теми.

^ Міжпредметна інтеграція:


Назва дисципліни та відповідної кафедри

Знати

Вміти
Попередні дисципліни
Неорганічна та органічна хімія


Токсикології • знати властивості шкідливих хімічних речовин;

 • вплив шкідливих речовин на стан здоровя людини;
Попередні дисципліни

Внутрішньопредметна інтеграція

Гігієна праці і профілактика професійних захворювань

 • промислові джерела забруд-нення грунту 1. ^ Зміст теми.

ГДК екзогенних хімічних речовин у грунті - максимальна її кількість (у мг на 1 кг обсолютно сухого грунту), яка при прямому контакті з людиною чи опосередковано одним із шляхів міграції за екологічними ланцюгами гарантує відсутність негативного впливу на її здоровя чи здоровя її нащадків, санітарні умови проживання населення та самоочищення грунту.

ГДРВ (гранично допустимий рівень внесення) - характеризує гранично допустиму безпечну для здоровя людей кількість хімічних речовин, яка вноситься у грунт на початку його обробки.

БЗК (безпечна залишкова кількість) - допустима безпечна для здоровя людей кількість екзогенних хімічних речовин у період перед обробкою ланів, виходу сільськогосподарських робітників на поле після обробки грунту та у кінці вегетаційного періоду в рослинах.

ГДК є лише науково обгрунтованою одиницею масштабу вимірювання забруднення навколишнього середовища та його небезпеки для здоровя населення і само по собі ще не свідчить про ступінь забруднення грунтово-кліматичного регіону. Тому, для оцінки допустимого вмісту ЕХР у грунті для конкретних грунтово-кліматичних умов за гігієнічний регламент потрібно брати не ГДК, а розраховані на основі ГДК ГДРВ та БЗК.

^ Етапи нормування ЕХР у грунті

 1. Вивчення фізико-хімічних властивостей речовини та її стабільності у грунті, тобто час, за який руйнується 50% (Т50) та 99% екзогенних хімічних речовин (ЕХР) або практично весь препарат (Т99).

 2. Обгрунтування обсягу експериментальних досліджень та орієнтовних порогових концентрацій з кожного показника шкідливості за допомогою математичних моделей процесів міграції, фітоакумуляції та деструкції хімічних речовин у грунті.

 3. Проводять лабораторний експеримент з обгрунтування порогових концентрацій за шістьма показниками шкідливості:

 1. Органолептичний показник шкідливості характеризує ступінь зміни харчової цінності продуктів рослинного походження, а також запаху атмосферного повітря, смаку, кольору та запаху води і харчових продуктів в екстремальних умовах експерименту.

 2. Загальносанітарний показник характеризує вплив ЕХР на самоочищення грунту та його біологічну активність.

 3. Фітоакумуляційний показник характеризує здатність хімічної речовини, що нормують, переходити з грунту через кореневу систему у рослини та накопичуватись у зеленій масі і плодах.

 4. Міграційно-водний показник характеризує процес міграції речовини, що вивчають, з грунту в поверхневі та підземні води.

 5. Міграційно-повітряний показник характеризує процеси надходження хімічної речовини з грунту в атмосферне повітря шляхом випаровування. Співвипаровування з водяними парами та іншими носіями шкідливості.

 6. Токсикологічний показник - характеризує ступінь токсичності ЕХР для теплокровних при комплексному або поєднаному надходженні її в організм експериментальних тварин з водою, їжею, повітрям, через шкіру, слизові оболонки ВДШ, порожнину рота.

 7. Розрахунок величини ГДРВ і БЗК для хімічних речовин конкретних грунтово-кліматичних умов.

4. Вивчення впливу забруднення ЕХР грунту на стан здоровя населення з метою коректування гігієнічних нормативів забруднювальних хімічних речовин (ГДК, ГДРВ, БЗК).


 1. Рекомендована література:

 • основна

 1. Габович Р.Д., Познанский С.С., Шахбазян Г.Х. Гигиена. - К.: Вища школа, 1983

 2. Загальна гігієна: пропедевтика гігієни: Підручник (за ред. Є.Г.Гончарука. - К.: Вища школа, 1995.

 3. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. Навч. посібник. - К.- Здоровя, 1999

 • додаткова

Гончарук Е.И., Вороненко Ю.В., Марценюк Н.И. Изучение влияния факторов окружающей среды на здоровье населения. - К.- 1989. 1. Матеріали для самоконтролю:

А. Питання для самоконтролю:

 1. Класифікація та особливості хімічного складу природних грунтів. Геохімічні провінції та ендемії.

 2. Характеристика хімічних забруднювачів грунту.

 3. Класифікація грунтів в залежності від ступеню забруднення екзогенними хімічними речовинами (ЕХР(.

 4. Небезпека для людини хімічних забруднень грунту. Шляхи попаданння ЕХР із грунту в організм людини. Екологічні і харчові ланцюги міграції

 5. Законодавчі документи в області санітарної охорони грунту.

 1. Поняття про гранично допустиму концентрацію (ГДК)

 2. Поняття про гранично допустимий рівень внесення (ГДРВ).

 3. Поняття про безпечну залишкову кількість (БЗК).


Б. Тести для самоконтролю:

Перерахуйте основні джерела забруднення грунту:

А - кліматичні фактори

В - радіаційний режим

С - використання пестицидів

D - стічні води хімічного та нафтохімічного виробництва

Е - характер рельєфу

F - атмосферні опади


В. Задачі для самоконтролю

Вміст карбофосу у грунті 15 мг/кг (ГДК= 2 мг/кг). Визначити ступінь забруднення грунту.


5. Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи. Тематика НДРС.

5.1.Написання наукових рефератів.


Схожі:

Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Перспективи екологічної конверсії промислового та сільськогосподарського виробництв»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Безпека життєдіяльності в умовах повсякденного життя, у побуті та на виробництві»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Техніка безпеки при виробництві синтетичних хіміко-фармацевтичних препаратів»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Вплив навколишнього середовища на здоров населення. Наслідки аварій на аес.»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Охорона праці І техніка безпеки у виробництві синтетичних хіміко-фармацевтичних препаратів»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Правові основи щодо захисту населення І територій від надзвичайних ситуацій»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Вплив наслідків аварії на Чорнобильській аес на стан здоров’я населення в Україні»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Медико-соціальні проблеми, значення та засоби профілактики шкідливих звичок І наркоманій»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Гігієнічна характеристика засобів індивідуального захисту від шкідливих факторів виробничого середовища»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Охорона праці І техніка безпеки при роботі з отруйними лікарськими речовинами в аптечних закладах»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи