Організація екскурсійних послуг icon

Організація екскурсійних послуг
Скачати 328.9 Kb.
НазваОрганізація екскурсійних послуг
Дата24.06.2012
Розмір328.9 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Факультет менеджменту


Кафедра туризму і готельного господарства


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ


(для студентів за напрямом підготовки

0504 – «Туризм» зі спеціальності «Туризм»)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007


УДК 338.48-32(072)

ББК 77р30-2

О-64


Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Організація екскурсійних послуг» (для студентів за напрямом підготовки 0504 – «Туризм» зі спеціальності «Туризм») / ХНАМГ, Укл.: М.М. Поколодна. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 26 с.


Укладач: к. геогр. наук М.М. Поколодна


Рекомендовано кафедрою Туризму і готельного господарства,

протокол № 10 від 31.09..2007


©Харківська національна академія міського господарства, 2006

© М.М. Поколодна


1. ^ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна “Організація екскурсійних послуг” є одним з професійно-орієнтованих курсів програми підготовки фахівців, що включені до навчальних дисциплін державної атестації. Він займає провідне місце в ряду спеціалізованих дисциплін оскільки практично жодна подорож не обходиться без здійснення екскурсійної діяльності. Таким чином, екскурсійна діяльність фактично стає четвертим стовпом туристського продукту, що підтверджується і українським законодавством згідно з положеннями якого її віднесено до когорти характерних туристичних послуг. Про це свідчать і тенденції розвитку міжнародного туризму: саме пізнавальний туризм стає дедалі популярнішим і користується самим високим попитом серед туристів багатьох держав світу. Тому ознайомлення з основами екскурсійної справи є важливою складовою підготовки фахівців і відповідає сучасним запитам і тенденціям розвитку галузі.

Об’єктом вивчення дисципліни є екскурсія як одна з форм туристських послуг.

Предметом вивчення дисципліни є технологія і організації надання екскурсійних послуг на туристсько-екскурсійних підприємствах.

Мета дисципліни полягає у засвоєнні теоретичних та надбанні практичних навичок з основ екскурсійного обслуговування.

Завдання:

 • засвоєння основ екскурсійної теорії;

 • оволодіння основними прийомами екскурсійної методики;

 • надбання практичних навичок в розробці та проведенні екскурсій.

В ході вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • основні поняття те терміни екскурсійної теорії;

 • функції та признаки екскурсії;

 • класифікацію екскурсій;

 • особливості показу і розповіді на екскурсії;

 • етапи підготовки нової екскурсії.

Вміти:

- проектувати процес обслуговування туристів за окремими етапами надання послуги, використовуючи існуючі технології.

- розробляти різні види екскурсій з урахуванням пізнавальних потреб індивіда на підставі знань екскурсійних ресурсів рекреаційного комплексу, культури, релігії рекреанта, існуючих технологій розробки екскурсійної програми

- контролювати дотримання програм перебування, протокольних заходів, правильність оформлення турдокументації, правильність бронювання й оформлення послуг.

 • працювати в складі творчої групи над створенням нової екскурсії;

 • застосовувати окремі методичні прийоми ведення екскурсії;

 • застосовувати техніку ведення екскурсії.

Дана дисципліна має тісні міждисциплінарні зв’язки з дисциплінами професійної підготовки: “Технологія туристської діяльності”, “Організація туризму”, “Менеджмент туризму”, “Маркетинг туризму”, “Правове регулювання туристської діяльності”; циклом дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки - “Туристичні ресурси України”, “Туристське країнознавство”, “Екологія”; циклом дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки - “Історія України”, “Психологія”, ”Релігієзнавство”, “Етика й естетика”, “Культурологія”, з багатьма загальноосвітніми дисциплінами – “Історія України”, “Психологія”, “Основи екології”.

Форма підсумкового контролю - іспит.


^ 2. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Методичні рекомендації до вивчення дисципліни “Організація екскурсійних послуг” призначені для студентів денної форми навчання напряму підготовки 0504 – “Туризм”, за спеціальністю 6. 050400 – “Туризм”.

Головною метою роботи студентів є систематизація теоретичних знань та опанування практичних навичок щодо технології та основних функціональних напрямків робіт з організації екскурсійного обслуговування на туристичних підприємствах.

Вивчення дисципліни “Організація екскурсійних послуг” складається з підготовки до лекцій, семінарських та практичних занять, згідно з програмою курсу, тематикою семінарських та практичних занять. Крім того, методичні рекомендації можуть бути використані для самостійної роботи студентів, підготовки до поточного та семестрового контролю, підготовки матеріалів для написання рефератів з дисципліни.

Робота по вивченню дисципліни складається з слухання лекцій на яких розглядаються базові та проблемні питання курсу, роботи на семінарських та практичних заняттях та самостійної роботи студентів.

Аудиторна робота включає вивчення питань під час лекцій, проведення практичних, семінарських занять, індивідуальних консультацій з викладачем, виконання інивідуального науково-дослідного завдання, складання іспиту з курсу. Після цього студенти повинні ознайомитись з основними розділами кожної теми відповідно до програми курсу за літературними джерелами та науково-мето­дичною літературою.

Самостійна робота з дисципліни включає такі форми:

 • опрацювання лекційного матеріалу;

 • підготовка до практичних та семінарських занять;

 • підготовка до поточного контролю;

 • підготовка до проведення пробної екскурсії

Форми контролю. Для проведення поточного контролю знань використовуються такі форми контролю:

 • письмове опитування;

 • усне опитування;

 • тестовий контроль;

 • проведення пробної екскурсії

 • підсумковий контроль – письмовий іспит.

^ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Найменування теми

Кількість годин

Усього

Усього

ауд.

Лекц.

Сем.

Практ.

Сам.

роб.

1

Тема 1. Основи екскурсознавства та організація екскурсійних послуг.

10

4

2

2

-

6

2

Тема 2. Сутність і класифікація екскурсій.

8

4

2

2

-

4

3

Тема 3. Методика підготовки екскурсії

38

18

6

2

8

20

4

Тема 4. Методичні прийоми ведення екскурсії.

16

6

2

2

4

10

5

Тема 5. Техніка ведення екскурсії.

12

6

2

2

2

6

6

Тема 6. Професійна майстерність екскурсовода.

9

3

1

-

6

6

7

Тема 7. Основи музеєзнавства.

15

10

2

-

6

5
РАЗОМ

108

51

17

10

24

57^ 4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОПРАЦЮВАННЯ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ


У системі різних форм навчально-виховної роботи у вищих навчальних закладах особливе місце належить лекції, коли викладач подає студентові основну інфор­мацію, навчає студента думати, аналізувати, допомагає опановувати ключові знання, спрямовує його самостійну роботу.

Робота студента по опануванню дисципліни починається зі слухання і записування лекції. Конспект лекції - це короткий тезисний запис головних положень матеріалу, що вивчається. Складання та вивчення конспекту - перший етап самостійної роботи студента над вивченням теми чи розділу. Конспект допомагає в раціональній підготовці до практичних та семінарських занять, у виконанні практичних завдань, складанні заліку, вказує напрямок і обсяг подальшої роботи з інформаційними джерелами.

Готуючись до лекції, студент повинен також опрацювати мате­ріал опорного конспекту лекцій з дисципліни, матеріал рекомендо­ваних підручників та навчальних посібників, інших інформаційних джерел. На лекціях висвітлюються лише основні теоретичні поло­ження та найбільш актуальні проблеми, тому більшість питань вино­ситься на самостійне опрацювання. Контроль за виконанням цієї підготовки здійснюється викладачем на кожному лекційному занятті шляхом індивідуального усного або загального письмового опитування студентів за питаннями наведеними наприкінці кожної теми.


^ ТЕМА 1. ОСНОВИ ЕКСКУРСОЗНАВСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ


В ході вивчення цієї теми студенти повинні усвідомити поняття екскурсійної справи як трьох взаємопов’язаних елементів: теорія, методика, практика, послідовне опанування яких в сукупності надає знання з основ організації екскурсійних послуг. Попереднім етапом організації екскурсійної діяльності є ознайомлення й засвоєння основ екскурсійної теорії й методики, які становлять комплекс поглядів, ідей, положень, і лежать в основі екскурсійної роботи всіх туристсько-екскурсійних установ. Історія екскурсійної справи в Україні налічує 5 етапів в ході яких формувалися основні положення екскурсознавства, технології надання екскурсійних послуг, типи екскурсійних підприємств. На сучасному ринку екскурсійних послуг в Україні діють різні типи підприємств, діяльність яких обумовлюється їх спеціалізацією, відношенням до споживачів і виконавців екскурсійних послуг, обсягом і структурою видів комерційної діяльності. Схема організації екскурсійної діяльності на туристсько-екскурсійних підприємствах налічує сім основних функціональних напрямів роботи, кожний з яких детально буде розглянутий в ході подальшого вивчення дисципліни.


Ключові слова та поняття теми:

 • Екскурсознавство;

 • Екскурсійна методика;

 • Екскурсійна теорія;

 • Екскурсійна діяльність;

 • Екскурсійне обслуговування;

 • Туристсько-екскурсійна організація.
^

Контрольні питання:


 1. Екскурсознавство як наука.

 2. Сутність і значення екскурсійної методики.

 3. Сутність і значення екскурсійної теорії.

 4. Роль екскурсійної практики в розвитку екскурсознавства.

 5. Основні види комерційної діяльності туристсько-екскурсійних організацій.

 6. Схема основних функціональних напрямів роботи туристсько-екскурсійного підприємства.


Література

Основна: 1, 5,6, 7,8, 10, 12, 13,14,16..

Додаткова: 2, 11, 13, 14, 15, 16, 18.


^ ТЕМА 2. СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКСКУРСІЙ


Поняття екскурсії має досить широкі сутність рамки і може розглядатися як вид діяльності, як форма пізнання, як форма спілкування, як однин з видів туристських послуг. Екскурсія – один з видів туристичних послуг, тривалістю до 24 годин у супроводі фахівця - екскурсовода за заздалегідь затвердженими маршрутом для забезпечення задоволення духовних, естетичних, інформаційних потреб екскурсантів, в основі якого лежить аналіз об’єктів які знаходяться перед очами екскурсантів, а також уміла розповідь про події, пов'язані з ними. У ході екскурсійного процесу екскурсовод допомагає екскурсантам вирішити відразу декілька завдань щодо опанування теми екскурсії. Специфіка екскурсійного методу пізнання. До функції екскурсії входять: наукова пропаганда, інформаційна, організації дозвілля, формування інтересів, розширення кругозору.

Важливим відправним моментом в організації екскурсійної роботи є дотримання ознак екскурсії. Відсутність хоча б однієї з семи ознак позбавляє права називати проведений захід екскурсією. Класифікація екскурсій є центральним питанням екскурсійної теорії й має практичне значення для постановки цілей і завдань екскурсії, розробки маршруту, формування підтем і використання методичних прийомів. Екскурсії класифікуються по наступних ознаках: а)за тематикою; б) за складом учасників; в) за місцем проведення; г) за способом пересування; д) за тривалістю; е) за формою проведення. Однак провідною класифікаційною ознакою в екскурсіях є розподіл на оглядові і тематичні. Особливості проведення різних видів екскурсій (тематичних і оглядових).


Ключові слова та поняття теми:

 • Екскурсія;

 • Екскурсійний метод;

 • Функції екскурсії;

 • Ознаки екскурсії;

 • Класифікація екскурсій.Контрольні питання:

 1. Поняття екскурсія.

 2. Схема і завдання екскурсійного процесу.

 3. Екскурсія як один з видів туристичних послуг.

 4. Характеризуйте основні функції екскурсії.

 5. Перелічите основні ознаки екскурсії.

 6. Додаткові ознаки для різних видів екскурсій.

 7. Екскурсійний метод, його значення мета та завдання.

 8. Особливості екскурсійного методу в порівнянні з іншими методами пізнання.

 9. Класифікаційні ознаки екскурсій, їх розгорнута характеристика.

 10. Особливості проведення тематичних екскурсій.

 11. Особливості проведення оглядових екскурсій.


Література:

Основна: 2, 5, 7,8, 13, 14, 16.

Додаткова: 2, 11, 15.


^ ТЕМА 3. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ЕКСКУРСІЇ


Екскурсійна методика являє собою сукупність чітких правил і вимог, що пред’являються до підготовки й проведення екскурсії. Вимоги екскурсійної методики. Екскурсійна методика складається з декількох самостійних, взаємопов’язаних частин серед яких до вивчення даної дисципліни ввійшли дві: методика підготовки нової екскурсії і методика проведення екскурсії. Підготовки нової екскурсії по будь-якій темі складний процес який доручається групі досвідчених екскурсоводів і складається з трьох структурно-логічних частин (підготовча робота, безпосередньо розробка екскурсії, захист екскурсії), кожна з яких в свою чергу поділяється на етапи (всього 15).


Ключові слова та поняття теми:

 • Тема екскурсії;

 • Назва екскурсії;

 • Картка об’єкту;

 • Маршрут екскурсії;

 • Контрольний текст екскурсії;

 • Індивідуальний текст ;

 • «Портфель екскурсовода»;

 • Методична розробка екскурсії
^

Контрольні питання:


  1. Основні шляхи вдосконалення екскурсійної методики.

  2. які основні етапи в підготовці екскурсії.

  3. Різниці між темою і назвою екскурсії. Вимоги до формулювання назви екскурсії.

  4. Призначення картки об’єкту.

  5. Різниця між контрольним текстом і індивідуальним текстом.

  6. Логічні переходи в екскурсії їх види та призначення.

  7. Що таке методична розробка екскурсії, її призначення.

  8. Перелік документів, необхідних для проведення екскурсії.


Література:

Основна: 2, 3 ,4, 6, 7, 8, 13.

Додаткова: 14, 18.


^ ТЕМА 4. МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЇ


Класифікація методичних прийомів. Показ його сутність, задачі, умови. Послідовність дій екскурсовода при показі об’єкта. Ступені показу. Види показу. Особливості показу. Показ як реалізація принципу наочності. Методичні прийоми показу. Розповідь в екскурсії. Основні вимоги до розповіді на екскурсії. Особливості розповіді на екскурсії. Методичні прийоми розповіді. Сполучення розповіді і показу на екскурсії. Особливі методичні прийоми на екскурсії: зустріч з учасникам подій, прийом дослідження, прийом демонстрації наочних посібників. Засвоєння екскурсоводом методичних прийомів.


Ключові слова та поняття теми:

 • Методичний прийом;

 • Екскурсійний показ;

 • Екскурсійна розповідь.
^

Контрольні питання:


  1. Сутність та парадоксальність екскурсійного показу.

  2. Умови для показу.

  3. Послідовність показу.

  4. Методичні прийоми показу.

  5. Розповідь на екскурсіях, її вимоги, форми та задачі.

  6. Особливості розповіді на екскурсіях.

  7. Методичні прийоми розповіді.

  8. Сполучення розповіді і показу в екскурсіях.

  9. Характеристика особливих методичних прийомів та їх застосування.


Література:

Основна: 5, 7, 8, 13, 14, 16.

Додаткова: 1, 7, 8, 18.


^ ТЕМА 5. ТЕХНІКА ВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЇ


Ефективність екскурсії багато в чому залежить від додержання вимог техніки проведення екскурсії. Техніка – поняття комплексне і висуває цілий ряд положень щодо окремих дій екскурсовода. Техніка ведення екскурсії регламентує: вихід екскурсантів з автобусу; перехід екскурсантів від автобусу до об’єкта; повернення в автобус; місце екскурсовода при проведенні екскурсії; додержання часу екскурсії; техніку розповіді під час руху автобусу; техніка відповіді на запитання екскурсантів; паузи на екскурсії; використання “портфелю екскурсовода”; елементи ритуалу на екскурсіях. Володіння екскурсійною технікою є однією з складових професійної майстерності екскурсовода.

Ключові слова та поняття теми:

 • Техніка ведення екскурсії
^

Контрольні питання:


 1. Поняття «техніка ведення екскурсій».

 2. Заповнення графи методичної розробки «Організаційні вказівки».

 3. Організація роботи групи.

 4. Використання вільного часу в екскурсії.


Література:

Основна: 5, 7, 8, 13, 14, 16.

Додаткова: 1, 7, 8, 18.


^ ТЕМА 6. ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНІСТЬ ЕКСКУРСОВОДА


Вимоги до екскурсовода. Складові професійної майстерності екскурсовода. Особистість екскурсовода. Вміння і навички екскурсовода. Мова та жести екскурсовода. Підготовка екскурсовода до проведення екскурсії. Шляхи підвищення професійної майстерності екскурсовода.


Ключові слова та поняття теми:

 • Професійна майстерність екскурсовода
^

Контрольні питання:


  1. Які існують вимоги до екскурсовода?

  2. Розкрийте та охарактеризуйте складові професійної майстерності екскурсовода.

  3. Назовіть складові культури мовлення екскурсовода.

  4. Що таке невербальні засоби комунікації, їх роль в спілкуванні екскурсовода з групою.

  5. Емоційність екскурсовода при проведенні екскурсії.

  6. Спеціалізація екскурсовода.

  7. Взаємодія екскурсовода та водія під час проведення транспортних екскурсій.

  8. Обов'язки екскурсовода на машруті.

  9. Обов'язки водія на маршруті.


Література:

Основна: 5, 7, 8, 12, 13, 16.

Додаткова: 12, 14, 18


^ ТЕМА 7. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЙ В МУЗЕЯХ


Типи та профілі музеїв. Становлення та розвиток музейної справи. Екскурсійно-виставкова діяльність музеїв. Музейна екскурсія як складова частина програми екскурсійного обслуговування. Особливості проведення екскурсій в музеях. Основні методичні прийоми проведення музейних екскурсій.


Ключові слова та поняття теми:

 • Музей
^

Контрольні питання:


 1. Профілі музеїв.

 2. Відвідання музею як складова частина екскурсії.

 3. Особливості проведення музейних екскурсій.

 4. Методичні прийоми ведення музейних екскурсій.


Література:

Основна: 9, 11

Додаткова: 2, 14 1. ^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Наступною формою самостійної роботи є підготовка до прак­тичних та семінарських завдань. Підготовка до занять починається після опрацювання лекційного матеріалу та іншого навчального матеріалу.

Семінарських заняття по курсу передбачені по темам №№ 1, 2, 3, 4, 6 є обов'язковою частиною навчальної роботи, без якої успішне і якісне засвоєння навчального матеріалу є неможливим. Студент пови­нен ознайомитися з відповідним розділами в рекомендованій літературі і підготувати відповіді на контрольні питання до семінарського заняття, обміркувати приклади.


Питання до семінару по темі 1.


 1. Історія екскурсійної справи.

 2. Види туристсько-екскурсійних організацій.

 3. Діяльність Асоціації екскурсоводів України.

 4. Нормативно-правова база екскурсійної діяльності:

  • Закон України "Про туризм"( 324/95-ВР ) (у редакції Закону України від 18.11.2003 N 1282-IV( 1282-15)

  • Положення про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу та внесених в нього Кваліфікаційних вимог до екскурсоводів

  • Міждержавний стандарт СНД «Туристско - экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг ГОСТ 28681. 1-95 (п. 5.8.3. «Проектирование услуги экскурсия»)»


Література:

Основна: 1, 2, 3, 4,1,2 15.

Додаткова: 3.


Питання до семінару по темі 2.


 1. Екскурсія як педагогічний процес.

 2. Елементи психології на екскурсії.

 3. Індуктивний та дедуктивний методи пізнання на екскурсіях.

 4. Уява на екскурсіях.

 5. Емоції на екскурсіях.

 6. Складові логіки в екскурсіях.


Література:

Основна: 5, 7, 8, 16.

Додаткова : 4, 6, 10.


Питання до семінару по темі 3.


 1. Методика відбору і вивчення екскурсійних об’єктів.

 2. Вимоги до маршруту екскурсії.

 3. Значення етапу «об’їзд або обхід маршруту».

 4. Підготовка контрольного тексту екскурсії.

 5. Комплектування “Портфелю екскурсовода”.

 6. Складання індивідуального тексту.


Література:

Основна: 7, 8, 13.

Додаткова: 2, 5, 9, 14, 17.


Питання до семінару по темі 4.


1.Показ його сутність, задачі, умови.

2. Послідовність дій екскурсовода при показі об’єкта.

3. Ступені показу. Види показу. Особливості показу.

4. Показ як реалізація принципу наочності.

5. Основні вимоги до розповіді на екскурсії.

6. Особливості розповіді на екскурсії.

7. Рух як методичний прийом.


Література:

Основна: 6, 7, 13.

Додаткова: 5, 7, 8.


Питання до семінару по темі 6.


 1. Особистість екскурсовода.

 2. Майстерність екскурсовода.

 3. Вміння і навички екскурсовода.

 4. Мова та жести екскурсовода.

 5. Шляхи підвищення професійної майстерності екскурсовода.

 6. Професія екскурсовод.


Література:

Основна: 5, 7, 8, 12, 13, 14, 16.

Додаткова: 2, 12, 13.


 1. ^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Відповідно до навчального плану з тем №№ 3,4, 5, 6, 7 курсу проводяться практичні заняття. Підготовка до них розпочинається після прослуховування відповідного лекційного матеріалу, роботи на семінарських заняттях та виконання завдань для самостійної роботи по підготовці до практичних занять.


Практичні заняття по темі 3. Методика підготовки екскурсії.


Мета – надбання практичних навичок з технології розробки нової екскурсій та заповнення необхідної екскурсійної документації.

Завдання:

  • освоїти послідовність технологічних етапів створення нової екскурсії;

  • опанувати методику дій на кожному з етапів;

  • на конкретній підтемі виконати (пройти) всі етапи створення екскурсії та підготувати повний пакет документів та необхідних матеріалів по ній.

В результаті виконання практичних завдань по темі 3 студент повинен підготувати одну з підтем екскурсії, і оформити повний пакет необхідних документів і матеріалів який включає:

1. Текст вступної частини. 2. Індивідуальний текст. 3. Методичну розробку. 4. Матеріали «Портфелю екскурсовода» (Достатньо однієї одиниці). 5. Картки об’єктів. 6. Текст заключної частини.

7. Список літературних та інших інформаційних джерел.


Практичне заняття № 1 по темі 3:

Технологія виконання 1 і 2 етапів підготовки екскурсії.


До початку практичного заняття студенти завчасно виконують завдання для самостійної роботи по підготовці огляду існуючої екскурсійної тематики на туристичних підприємствах міста та екскурсійних ресурсах регіону.

Етап 1. Вибір теми.

Після оприлюднення доповідей студентів по огляду існуючої екскурсійної тематики на місцевих туристичних підприємствах та екскурсійних ресурсах регіону студенти повинні обрати загальну для всієї групи тему майбутньої екскурсії та сформулювати її назву.

Етап 2. Визначення мети і задач екскурсії.

Студенти повинні сформулювати мету майбутньої екскурсії. Приклад формулювання: розширення кругозору екскурсантів, знайомство екскурсантів з історією і сучасністю міста, отримання додаткових знань з певної тематики, виховання патріотизму і любові до своєї Батьківщини, естетичне виховання та ін.

Задачі екскурсії – досягнути мети шляхом розкриття її теми на конкретних об’єктах.


^ Практичне заняття № 2 по темі 3:

Технологія виконання 3 і 4 етапів екскурсії.


До початку практичного заняття студенти виконують завдання для самостійної роботи по підготовці огляду наявної краєзнавчої літератури (Див. розділ 7. Рекомендована література: Краєзнавча.) відповідної тематики та джерел додаткової інформації.

Етап 3. Відбір літератури і складання бібліографії.

На практичному занятті кожний студент аналізує зміст одного з літературних джерел по темі екскурсії.

Етап 4. Визначення інших джерел екскурсійного матеріалу.

В якості додаткових джерел екскурсійної інформації студенти готують аналітичні доповіді про: інтерактивний або електронний ресурс, картографічні джерела, можливих очевидців подій, архівні матеріали та ін. по темі екскурсії.

Практичне заняття № 3 по темі 3:

Технологія виконання 5 і 6 етапів екскурсії.

^

Етап 5. Відбір і вивчення екскурсійних об’єктів


Використовуючи методику відбору екскурсійних об’єктів, розглянуту на лекціях, студенти відбирають екскурсійні об’єкти, характеризують їх за змістом, за функціональним призначенням, за ступенем збереженості і проводять багатовимірну оцінку екскурсійних об’єктів. Наприкінці в залежності від результатів оцінки студенти повинні відібрати 15-20 екскурсійних об’єктів на яких будуть ґрунтуватися підтеми екскурсії і викладатися додатковий матеріал, окреслюється основний зміст розповіді та назви підтем. Відбір об’єктів закінчується складанням картки об’єкту.

Самостійна робота студентів: на основі лекційного матеріалу щодо структури і вигляду картки об’єкту кожний студент складає картки для всіх об’єктів по підтемі.

Етап 6. Складання маршруту екскурсії.

Студенти на основі лекційного матеріалу спочатку обирають один з варіантів складання маршруту – хронологічний, тематичний, тематико-хронологічний. Після, використовуючи картографічний матеріал та методичні вимоги до екскурсійних маршрутів розробляють 2 варіанти маршруту (основний і додатковий) екскурсії і складають їх схеми.

Самостійна робота студентів по 7 етапу підготовки екскурсії - «Об’їзд або обхід маршруту» полягає у натурному вивченні об’єктів, що увійшли до розробленої підтеми і має на меті уточнити необхідні дані для складання методичної розробки. Так, необхідно визначити місце і розстановку групи біля об’єкту, методичні прийоми показу і розповіді, необхідний час для розкриття підтеми, додаткові методичні рекомендації (наприклад щодо безпечних місць переходу вулиці, правил поведінки на об’єкті, можливих обмежень щодо показу і розповіді і ін.)

Самостійна робота студентів по 8 етапу «Підготовка контрольного тексту екскурсії» припускає заміну написання контрольного тексту, текстом індивідуальним (Етап 13), і передбачає написання студентом вступної частини, основного тексту та заключної частини своєї підтеми з пропонованим текстом логічного переходу до наступної підтеми.

Самостійна робота студентів по 9 етапу Комплектування “Портфелю екскурсовода» передбачає підготовку і оформлення належним чином одного експонату по підтемі екскурсії.


^ Практичне заняття № 4 по темі 3.

Оформлення методичної розробки екскурсії


Оформлення методичної розробки відбувається в такий спосіб:

 1. На титульному листі розташовуються дані: найменування екскурсійної установи, назва теми екскурсії, вид екскурсії, довжина маршруту, тривалість в академічному годинник, прізвищі і посаді укладачів, дата твердження екскурсії керівником екскурсійної установи;

 2. На наступній сторінці викладаються мета і задачі екскурсії, схема маршруту з вказівкою об'єктів і зупинок під час екскурсії. Список підтем.

 3. Вступ.

 4. Методична розробка (Технологічна карта) – таблиця з 7 стовпчиків.

 5. Висновок.

Ефективність методичної розробки залежить від правильного заповнення всіх семи граф. Розмір розробки — 6—12 сторінок машинописного тексту.

^ У 1 графі «Маршрут екскурсії» називається місце початку екскурсії і закінчення I підтеми.

У 2 графі «Місця зупинок» називаються ті об’єкти маршруту, де передбачений вихід з автобуса; передбачається огляд об'єкта з вікон автобуса без виходу чи екскурсантів передбачається зупинка на пішохідній екскурсії.

^ У графі 3 «Об'єкти показу» перелічують ті пам'ятні місця, основні і додаткові об'єкти, що показують групі на зупинці, у ході чи переїзду пересування групи до наступного зупинці.

^ Графа 4 «Тривалість екскурсії». Час, що називається в цій графі являє собою суму часу, що затрачається на показ даного об'єкта, розповідь екскурсовода і на пересування екскурсантів по маршруті до наступного зупинці. Тут же необхідно враховувати час, затрачуваний на рух біля об'єктів, що оглядаються, і між об'єктами.

^ Графа 5 «Найменування підтем і перелік основних питань». Називається підтема, що розкривається на даному відрізку маршруту, у даний відрізок часу, на перерахованих у графі 3 об'єктах. Тут формулюють основні питання, що викладаються при розкритті підтеми.

^ Графа 6 «Організаційні вказівки».У цю графу включають усі питання, що входять у поняття «Техніка ведення екскурсії»

Графа 7 «Методичні вказівки» визначає напрямок усього документа, формулює основні вимоги до екскурсовода за методикою ведення екскурсії, дає вказівки по використанню методичних прийомів. Варто вказати, де і як застосовуються методичні прийоми. У цій графі також викладається варіант логічного переходу до наступної підтемі, даються рекомендації по показу матеріалів «портфеля екскурсовода», включаються поради по використанню руху екскурсантів.


Практичні заняття по темі 4.

Методичні прийоми ведення екскурсії


Мета – надбання практичних навичок з використання методичних прийомів ведення екскурсії.

Звдання:

  • засвоїти спектр існуючих методичних прийомів ведення екскурсії;

  • засвоїти їх взаємовикористання та типи об’єктів на яких слід використовувати відповідні пари;

  • запропонувати прийоми для конкретного екскурсійного об’єкту;

  • для конкретної підтеми визначити прийоми розповіді і показу.

Практичне заняття № 1 по темі 4.

Опанування методичних прийомів показу.


Завдання 1. З наданого комплекту фотокарток об'єктів підібрати для кожного з них 2-3 прийоми показу. Обґрунтувати свій вибір і продемонструвати один з обраних прийомів.

Завдання 2. Підібрати прийоми показу для об'єктів, що відносяться до кожної з підтем екскурсії.


^ Практичне заняття № 2 по темі 4.

Опанування методичних прийомів розповіді.


Студентам завчасно видається завдання для самостійної роботи по підготовці матеріалів по найвідомішим екскурсійним об'єктам міста.

Завдання 1. Для кожного з об'єктів підібрати 2-3 прийоми розповіді і використовуючи наявний фактичний матеріал написати індивідуальний текст та продемонструвати його.

Завдання 2. Підібрати прийоми розповіді для об'єктів, що відносяться до кожної з підтем екскурсії.

Завдання для самостійної роботи: з урахуванням обраних прийомів розповіді написати індивідуальний текст по підтемі. Визначити прийоми збереження уваги. Розробити рекомендації по використанню виразних засобів мовлення.


Практичне заняття темі 5. Техніка ведення екскурсії.


Мета – надбання практичних навичок з використання техніки ведення екскурсії.

Завдання:

  • засвоїти вимоги до окремих положень техніки ведення екскурсії;

  • для конкретної підтеми розробити рекомендації по техніці ведення екскурсії.

В результаті студенти засвоюють вимоги до окремих положень техніки ведення екскурсії і готуються до заповнення методичної розробки екскурсії та проведення пробної екскурсії

Завдання: на основі лекційного матеріалу сформулювати пропозиції по техніки ведення екскурсії (по кожній з підтем) щодо:

 • Знайомство з групою;

 • Місця зупинок і виходів до об’єктів;

 • Розміщення групи біля об’єктів;

 • Пересування між об’єктами, його швидкість;

 • Демонстрація матеріалів “Портфелю екскурсовода”;

 • Використання пауз;

 • Дотримання часу відведеного на висвітлення підтем;

 • Організація відповідей на запитання екскурсантів;

 • Додержання елементів ритуалу під час екскурсії;

 • Місце екскурсовода при пересуванні групи, під час показу та розповіді.


Практичне заняття по темі 6.

Професійна майстерність екскурсовода.


Мета – надбання практичних навичок з ведення екскурсії.

Завдання:

 • Сформулювати та усвідомити вимоги до професійних здібностей і особистості екскурсовода

 • Провести пробну екскурсію по підготовленій підтемі

В результаті студенти власноруч зможуть спробувати себе на посаді екскурсовода та реалізують знання отримані на лекціях, семінарах та під час виконання практичних робіт в реальних умовах ведення пробної екскурсії. Тобто реально пройдуть всі етапи по створенню екскурсії.

^ Практичне заняття № 1 по темі 6.

Основи професійної майстерності екскурсовода.


Завдання 1. Написати есе на тему «Професія екскурсовод, як я її себе уявляю», де розкрити положення щодо: основних вимог до екскурсовода як до особистості; основних професійних якостей, знань та вмінь екскурсовода; труднощів, пов’язаних з професією екскурсовод; себе на посаді екскурсовода.

Завдання 2. В ході колективного обговорення результатів роботи, зачитування уривків есе скласти «профіль індивідуального екскурсовода».

Практичне заняття по № 2 темі 6.

Технологія 11 і 12 етапів проведення екскурсії.

Завдання 1. На основі виконаних практичних робіт та самостійних завдань по темам 3-5 підготуватися до проведення пробної екскурсії по заданій підтемі (Підготувати всі необхідні документи і матеріали для проведення екскурсії);

Завдання 2. Використовуючи методичні прийоми і відповідні моментів техніки екскурсійної роботи провести пробну екскурсію по підтемі.


Практичне заняття по темі 7.

Особливості проведення екскурсій в музеях.


Мета – виявлення особливостей проведення та потенціалу музейних екскурсій регіону.

Завдання:

 • Виявити музейні екскурсії, що можуть бути складовими частинами тематичних екскурсійних програм;

 • Виявити основні відмінності проведенні музейних та звичайних екскурсій.Практичне заняття № 1 по темі 7

Виявлення потенційних можливостей музейних установ регіону щодо створення комплексних екскурсійних програм.


Завдання: 1. Скласти перелік музеїв та тематики їх екскурсійних програм, які діють на території регіону;

Завдання 2. Виявити в які екскурсійні теми можливо залучати відвідування діючих музейних експозицій;


Практичне заняття № 2 по темі 7

Відвідання музейної екскурсії.


Завдання 1. Відвідати музейну екскурсію та проаналізувати її основні відмінності від звичайної екскурсії.


^ Практичне заняття № 3 по темі 7

Порівняльна характеристика музейної та звичайної екскурсії.


Завдання 1. Скласти порівняльну характеристику музейної та звичайної екскурсій за наступними ознаками:

 1. Тематика.

 2. Екскурсійні об’єкти.

 3. Маршрут.

 4. Текст.

 5. Методичні прийоми показу.

 6. Методичні прийоми розповіді.

 7. Техніка ведення екскурсії.

 8. Тривалість.

Завдання 2. Зробити загальний висновок.


^ 7. ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНОГО ЗАВДАННЯ


Під час вивчення дисципліни «Організація екскурсійних послуг» студенти виконують індивідуальне навчально-дослідне завдання ІНДЗ у вигляді розробки однієї з підтем навчальної екскурсії.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (далі ІНДЗ) необхідно для систематизації, закріплення теоретичних знань і набуття практичних навичок по дисципліні «Організація екскурсійних послуг». Так само ІНДЗ дозволяє опанувати студентам необхідними навичками при рішенні конкретних практичних завдань по створенню нової екскурсії, розвитку навичок самостійної роботи й оволодінням методикою підготовки і ведення екскурсії.

Цілями виконання ІНДЗ є: закріплення, поглиблення й узагальнення знань, отриманих студентами на теоретичних і практичних заняттях, а також надбання навичок при проектуванні і здійсненні екскурсійного обслуговування за окремими етапами надання послуги, використовуючи існуючі технології.

При виконанні ІНДЗ студент повинен продемонструвати вміння в сфері науково-дослідної діяльності, уміння аналізу і синтезу інформаційних матеріалів по темі екскурсії, творчий підхід у представлені підтеми екскурсії.

ІНДЗ виконується студентами самостійно (або в творчих групах) протягом вивчення дисципліни із проведенням консультацій викладачем дисципліни відповідно до графіка навчального процесу та оприлюдненні результатів під час проведення підсумкового практичного заняття по дисципліні.

В результаті виконання індивідуального завдання студент повинен:

1. Підготувати і належними чином оформити повний пакет необхідних документів і матеріалів по одній з підтем екскурсії:

2. Захисти одну з підтем екскурсії на підсумковому практичному занятті – проведення пробної екскурсії.

Обсяг у годинах – 14 годин (включених до самостійної роботи)

Перелік підтем екскурсії на тему:

“Харків сторінки історії та сучасність”

 1. Університетська гірка – Історичний центр міста.

 2. Харків православний.

 3. Харків торговий.

 4. Архітектурні пам’ятники центру міста.

 5. Харків – визначний культурний центр.

 6. Пам’ятник Великому Кобзарю.

 7. Сад Шевченко - улюблене місце відпочинку харків’ян.

 8. Харків дітям

 9. Харків в роки війни (Меморіальний комплекс Слави).

 10. Харків науковий.

 11. Харків студентський.

 12. Майдан Свободи – головний форум міста.ІНДЗ оформлюється у вигляді Методичної розробки екскурсії в такому порядку:

 1. Титульний аркуш.

 2. ЗМІСТ

 3. Технологічна карта екскурсії (таблиця).

 4. Індивідуальний текст екскурсій на тему: “Харків сторінки історії та сучасність”. Підтема: “______________________________________”.

(Текст містить такі структурні частини: Вступ, Основна частина, Висновки по підтемі.)

 1. Картки об’єктів.

№ 1.________________________.

№ 2.________________________.

№n.________________________.

 1. Матеріали “Портфеля екскурсовода”.

№ 1.________________________.

7. Список використаних літературних та додаткових джерел інформації.

Обов’язкові:

  • нумерація сторінок (верхній правій кут, враховуючи титульний аркуш;

  • зміст з вказівкою сторінок;

  • назви підрозділів виділяти жирним шрифтом, усі великі літери.

Мова написання – російська , українська.

Комп’ютерний набір: шрифт 14, інтервал 1,5

Роботу необхідно зброшурувати (папка-швидкозшивач).

Загальний обсяг роботи становить – 15 - 20 сторінок, з них: текст вступу - 1 стор., текст основної частини – 5-7 стор., висновків – 1 стор., технологічна карта (таблиця) – 2- 4 стор., матеріали «Портфеля екскурсовода» (достатньо однієї одиниці), картки об’єктів складаються на кожний основний об’єкт підтеми, кількість інформаційних джерел не лімітується.

Оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання

ІНДЗ оцінюється за такими параметрами:

 • оформлення методичної розробки підтеми екскурсії, в тому числі карток об’єктів, технологічної карти, матеріалів «портфеля екскурсовода» (1-5 балів);

 • індивідуальний текст (при оцінюванні враховуються такі вимоги до індивідуального тексту як: стислість, чіткість формулювань, необхідна кількість фактичного матеріалу, наявність інформації з теми, повне розкриття теми, літературна мова, доступність, емоційність – 1- 5 балів);

 • технологічна карта (заповнення всіх колонок, виділення питань в підтемі, грамотно прописані і підібрані методичні прийоми, наявність логічного переходу 1-5 балів);

 • поводження студента під час проведення пробної екскурсії (оцінка дотримання вимог екскурсійної техніки, користування методичними прийомами, мова екскурсовода, контакт з групою 1-10 балів).^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Основна:


 1. Закон України «Про внесення змін до закону України «Про туризм», від 18 листопада 2003 року, № 1282- IV.

 2. ГОСТ 28681.1-95 Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг.

 3. ГОСТ 28681.2-95 «Туристко-экскурсионное обслуживание. Туритсичесике услуги. Общие требования».

 4. ГОСТ 28681.3-95 «Туристко-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов».

 5. Герцевич Н.А. Основы экскурсоведения. - Минск: Университетское, 1988. - 157с.

 6. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. Учебное пособие. – М.: Нолидж – 1996. – 312 с.

 7. Емельянов Б. В. Экскурсоведение: Учебник. - 3-е изд., перер. и дополн. / Б. В. Ємельянов. - М.: Советский спорт, 2000. – 224 с.

 8. Емельянов Б.В. Экскурсоведение: Учебник. – 5-е изд. – М.: Советский спорт, 2004. – 216 с.

 9. Илюхин М. М. Музейные экскурсии. Методические рекомендации / М.М. Илюхин. - М.: ЦРИБ «Турист», 1991 – 80 с.

 10. Культурология и экскурсоведение: Конспекты лекций / Сост. К. В. Кулаев. - М.: Российская международная академия туризма, 1998. – 112 с.

 11. Мезенцева Г.Г. Музеєзнавство / Г.Г. Мезенцева. – К., 1980. – 134 с.

 12. Менеджмент туризма: Туризм как объект управления: Учебник. Под. ред. Квартальнова В.А. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 302с.:

 13. Організація екскурсійної діяльності. Опорний конспект лекцій. Укладач О.О. Каролоп.- К.: Видавничий центр КНТЕУ. - 2002. – 45 с.

 14. Савина Н. В. , Горбылева З .М. Экскурсоведение; Учеб. пособие / Н.В. Савина, З. М. Горбылева. – Мн.: БГЭУ, 2004. – 335 с.

 15. Федорченко В. К., Костюкова О. М., Дьорови Т. А., Олексійко М. М. Історія екскурсійної діяльності в Україні: Навч. посібник.- К.: “Кондор”. – 2004. – 166 с.

 16. Чагайда І. М., Грибакова С. В. Екскурсознавство. Навчальний посібник. – К.: “Кондор”, 2004. – 204 с.


Додаткова:


 1. Бабанина О. В. Наглядность в экскурсии. Методические рекомендации/ О. В. Бабанина.- М.: ЦРИБ "Турист", 1976. - 24с.

 2. Дьякова Р. А., Емельянов Б. В., Пасечный П.А. Основы экскурсоведения: Учебное пособие для слушателей фак.общ. профессий пед. ин-ов. / Р. А. Дьякова, Б. В. Емельянов, П. А. Пасечный. - М.: Просвещение, 1985. – 256 с.

 3. Дьякова Р. А. История экскурсионного дела в СССР. Учебное пособие / Дьякова Р. А. - М.: ЦРИБ "Турист", 1981. – 72 с.

 4. Жарков А. Д. Экскурсия как педагогический процесс. Методические рекомендации / А. Д. Жарков - М.: ЦРИБ "Турист", 1983.- 40 с.

 5. Заломихин В. И. Экскурсионное обслуживание на транспортных маршрутах. Методические рекомендации / В. И. Заломихин. - М.: ЦРИБ «Турист», 1982. – 46 с.

 6. Иванов А. Е., Хозиев Б. И., Малышев А. А. Элементы педагогики в экскурсионной работе. Методические рекомендации А. Е. Иванов, Б. И. Хозиев, А. А. Малышев. - М.: ЦРИБ "Турист", 1976. – 62 с.

 7. Илюхин М. М. Особенности и средства показа в экскурсии. Методические рекомендации / М. М. Илюхин. - М.: ЦРИБ «Турист», 1980. – 80 с.

 8. Илюхин М. М. Рассказ на экскурсии. Методические рекомендации / М. М. Илюхин. - М.: ЦРИБ «Турист», 1981. – 48 с.

 9. Лобовская Р. А. Использование краеведческих материалов в экскурсиях. Методические рекомендации / Р. А. Лобовская. - М.: ЦРИБ "Турист", 1985. – 32 с.

 10. Малышев А. А. Элементы логики в экскурсиях. Методические рекомендации / А. А. Малышев - М.: ЦРИБ "Турист", 1982.- 31с.

 11. Національна програма туристсько-екскурсійних маршрутів «Намисто Славутича». – К., 1997. – 242 с.

 12. Новиков A. M. Повышение квалификации экскурсоводов. Методические рекомендации / А.М. Новиков - М.: ЦРИБ "Турист", 1980. – 48 с.

 13. Омельченко Б.Ф. Экскурсионное общение: Познание, воспитание, отдых / Б.Ф. Омельченко - М.: Наука, 1991.-120с.

 14. Организация и методика экскурсионной работы: Учебное пособие / [А. В. Даринский, Л. Н. Кривоносова, В. А. Круглова и др.; Отв.ред. А. В. Даринский]. -Л.: ВПШ культуры, 1983. – 124 с.

 15. Пасечный П. С. Туризм и экскурсии / П.С. Пасечный. – М.: Наука, 1983. – 230 с.

 16. Седова Н. А. Культурно-просветительный туризм: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2003. – 96 с.

 17. Сичинава В.А. Использование литературных источников в экскурсионной работе. Методические рекомендации/ В. А. Сичинава. - М.: ЦРИБ "Турист", 1976. – 54 с.

 18. Сичинава В. А. Экскурсионная работа: (Из опыта). Пособие для учителей. - М: Просвещение, 1981.- 96 с.

Краєзнавча:


 1. Астахова О.В. , Крупа Т. М. Ми - харків’яни, нам є чим пишатися! – Харків:”Торсінг”, 2003. – 176 с.

 2. Бородулин В. Г., Лурье А. И., Саппа Н. Н. Харьковщина туристская. – Х.: Прапор, 1988. – 243 с.

 3. Годы и тропы: К пятидесятилетию харьковского спортивного туризма. – Харьков: Кн. Рекламное агентство «Ра», 2000. – 332 с.

 4. Дикань А .П. Герои Харьковщины. – Х.: “Харьков”, 1997. – 351 с.

 5. Зайцев Б. П., Скирта В.В., Воропаєва В. В., Марченко О. С., Скирта І. М. Історія рідного краю (Харківщинознавство). І частина: Навчальний посібник. – Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2001. – 88 с.

 6. Зайцев Б. П., Скирта В. В., Воропаєва В. В., Марченко О. С., Скирта І. М. Історія рідного краю (Харківщинознавство). ІІ частина: Навчальний посібник. – Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2002. – 180 с.

 7. История городов и сел Украинской ССР. Харьковска область\ Н. А. Сероштан, А. И.Бурик, Н. А.Воеводин и др. К.: УСЭ, 1976.

 8. Історія міста Харкова: Навч. Посібник для середніх загальноосвітніх навчальних закладів / Упоряд. О. Є. Кононенко. – Харків: Торнадо, 2001. – 182 с.

 9. Кеворкян К. Е. 100 знаменитых харьковчан. – Х.: Фактор, 2004. – 386 с.

 10. Кибкало В. А. Краснокутский дендропарк : Путеводитель. Изд. 2-е, с изм. – Х.: Прапор, 1982. – 63 с.

 11. Кононенко О .Є., Шульженко Л. С. Харківщинознавство: Навчальний посібник для учнів загальноосвітніх навчальних закладів . – Харків: “Гімназія”, 2002. – 304 с.

 12. Кушнарьов Є. П. 100 кроків Харківською землею. - Харків: Фоліо, 2004. – 351 с.

 13. Лейбфрейд А. Ю., Полякова Ю. Ю. Харьков. Крепости до столицы: Заметки о старом городе. – Харьков: Фолио, 2001. – 335 с.

 14. Лукомский Г. К. Старинные усадьбы Харьковской губернии. – Х.: Райдер, 2001. – 240 с.

 15. Лурье А. И. Бесценный дар природы. Вода в жизни харьковчан. – Х.: 2001. – 232 с.

 16. Орленко И. А. Туристу о Харькове = Kharkov. A tourists guide-book: Путеводитель. – Х.: Прапор, 1986. – 167 с.

 17. Памятники истории и культуры Харьковской области: Библиографический указатель / Харьк.гос. науч. б-ка им. В.Г. Короленко; Составители В. Г. Аветчина и др. – Харьков: Б.И., 1985. – 160 с.

 18. Регіональна комплексна програма соціально-економічного розвитку Харківської області до 2010 року. Харків, 1999. – 115 с.

 19. Саппа Н. Н. Харьковщина заповедная: Путеводитель. – Х.: Прапор, 1987. – 118 с. Фізична географія Харківської області: Навчальний посібник/ О. О. Жемеров, Н. І. Мачача, І. Ю. Лєкарєва, В. Г. Космачов; За ред. О. О.Жемерова. Харків: ХДУ, 1993. – 96 с.

 20. Харьков вчера, сегодня, завтра / Ю. М. Шкодовский, И. Н. Лаврентьев, А. Ю. Лейбфрейд, Ю. Ю. Полякова. – Харьков: Фолио, 2002. – 206 с.

 21. Харьков и Харьковская область. Атлас г. Харьков. АО «Региональный центр содействия бизнесу», ХГТУРЭ, «Укргеодезкартография», ГП «Востогеоинформ», 2001. – 174 с.

 22. Харьковская область: природа, население, хозяйство. – 2-е изд., перераб. и доп. / А. П. Голиков, А. Л. Сидоренко и др.; Под. ред. А. П. Голикова, А. Л.Сидоренко.- Харьков: “Бизнес - Информ”, 1997. – 288 c.

 23. Харьков: книга для туристов / Г. К. Андреева, А. П. Голиков, Е. А. Гринев и др.: - Х.: Прапор, 1984. – 259 с.

 24. Цыпин С. Я. Харьков в байках и анекдотах. – Харьков: Фолио, 2001. – 319 с.^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Організація екскурсійних послуг» для студентів за напрямом підготовки 0504 – «Туризм» зі спеціальності «Туризм»


Укладач: к. геогр. наук Марія Миколаївна Поколодна


Редактор: М.З. Аляб’єв


План 2007, поз. Додаткова

Підп. до друку 12.10.07

Формат 60х84 1/16

Папір офісний

Друк на ризографі

Обл.-вид. арк. 1,6

Ум.-друк арк. 1,1

Тираж 100 прим.

Зам. №61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12.

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ


Схожі:

Організація екскурсійних послуг iconІнформація про напрям підготовки: Спеціальність (код) 050401 „Туризм" Напрям підготовки (код) 0504 „Туризм" Спеціалізація Освітній рівень
Для вступу на окр „магістр” випускники окр „бакалавр”, „спеціаліст” проходять випробування з дисциплін „Організація туризму”, „Організація...
Організація екскурсійних послуг iconХарківська національна академія міського Господарства
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація екскурсійних послуг» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання...
Організація екскурсійних послуг iconХарківська національна академія міського господарства м. М. Поколодна Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Організація екскурсійних послуг” для студентів 4 курсу денної та...
Організація екскурсійних послуг icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Сутність поняття „екскурсійне обслуговування”. Показники екскурсійного обслуговування. Місце екскурсійних послуг у туризмі
Організація екскурсійних послуг icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Сутність поняття „екскурсійне обслуговування”. Показники екскурсійного обслуговування. Місце екскурсійних послуг у туризмі
Організація екскурсійних послуг iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація І планування діяльності підприємств в сфері послуг І торгівлі"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація та планування діяльності підприємств в сфері послуг та...
Організація екскурсійних послуг iconА.І. Усіна, О. Ю. Давидова, І. В. Сегеда Організація послуг харчування
Гриф надано Міністерством освіти І науки України, рішення № від 2009 р
Організація екскурсійних послуг iconВ. В. Величко Організація рекреаційних послуг
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України, як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Організація екскурсійних послуг iconОлещук М. Г
Представлено дослідження основних етапів розвитку банківської системи та становлення банківських послуг на кожному з них. Прогнозовано...
Організація екскурсійних послуг icon1. Організація, що поєднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу й комерційну діяльність і має на меті надання послуг з укладання біржових угод,
Чи можна віднести торгово-біржову діяльність до комерційної господарської діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи