Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 478.5 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/3
Дата04.06.2012
Розмір478.5 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни “Метеорологія і кліматологія ”

для студентів напряму 6.040106 - екологія,

охорона навколишнього середовища та

збалансоване природокористування


Дніпропетровськ НМетАУ 2009

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ^ РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни “Метеорологія і кліматологія ”

для студентів напряму 6.040106 - екологія,

охорона навколишнього середовища та

збалансоване природокористування


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 9 від 30.12.08


^

Дніпропетровськ НМетАУ 2009


УДК 551.583.2 (07)


Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Метеорологія і кліматологія ” для студентів напряму 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Укл.: В.П. Бобилєв, О.В. Саввін. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. - 28 с.


Викладено мету та завдання вивчення

дисципліни, її зміст, перелік теоретичних питань

та типових тестів для самопідготовки до

підсумкового контролю, критерії оцінювання

знань студента. Наведено варіанти індивідуальних

завдань, перелік рекомендованої літератури,

методичні рекомендації щодо самостійного

опрацювання окремих розділів програми та

виконання індивідуальних завдань.

Призначена для студентів напряму 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування заочної форми навчання.


Укладачі: В.П. Бобилєв, канд. техн. наук, проф.

О.В. Саввін, канд. техн. наук, доц.


Відповідальний за випуск В.П. Бобилєв, канд. техн. наук, проф.


Рецензент М.П. Сухий, канд. техн. наук, проф. (ДВНЗ «УДХТУ»)


Підписано до друку 15.05.09. Формат 60Ч84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 1,58. Умов. друк. арк. 1,56. Тираж 75 пр. Замовлення №


Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ


1. Загальні положення

^

Робоча програма складена на підставі типової програми для вищих навчальних закладів.

З дисципліни “Метеорологія і кліматологія” студентам читаються настановні та оглядові лекції. Студенти одержують індивідуальні та групові консультації, виконують практичні та лабораторні заняття. Основна форма навчальної роботи студентів – самостійне вивчення матеріалу дисципліни за підручниками і учбовими посібниками у послідовності, наведеній у робочій програмі. Практичних навичок з метеорології та кліматології студент - еколог набуває в процесі роботи за спеціальністю.


При вивченні матеріалу рекомендується вести конспект для систематизації і закріплення знань. Конспект є універсальною формою запису накопичених знань, він сприяє їх розумінню та засвоєнню, допомагає випрацювати навички змістовного викладення найважливіших питань з різних джерел, умінню лаконічно й чітко викласти зміст власними словами та швидко відновити зміст опрацьованого раніше матеріалу. Конспект може утримувати як вже відомі пояснення із різних джерел, так і власні думки щодо розглянутих питань. Він не повинен бути об’ємним, але повинен бути змістовним; конспектування – це не тиражування джерел, а їх творче осмислення.

Згідно з навчальним планом дисципліни передбачається виконання індивідуального завдання, практичних занять та іспит. Після захисту індивідуальних завдань і практичних робіт студент складає письмово іспит з дисципліни. Кожен екзаменаційний білет має 2 теоретичні питання у відповідності з робочою програмою та 20 тестів (додаток А). Студент отримує до 0,5 бала за відповідь на кожне теоретичне питання (в залежності від повноти та точності відповіді) і 0,2 бала за правильну відповідь на кожне тестове питання. Оцінка визначається округленням до найближчого цілого, наприклад, «4,5» ? «5»; «3,2» ? «3». При цьому для отримання позитивної оцінки вичерпна відповідь принаймні на одне з теоретичних питань є обов’язковою.

^ 2. Робоча програма дисципліни

2.1. Мета та завдання


Навчальна дисципліна “Метеорологія і кліматологія” є нормативною і входить до циклу дисциплін природно-наукової та професійної підготовки. У поєднанні з іншими дисциплінами цього циклу вона забезпечує базову підготовку бакалаврів напряму “Екологія”. В ній використовуються знання з фізики, хімії, географії, астрономії, математики та інших наук, що вивчаються майбутніми студентами у середній школі. Набуті знання і уміння використовуються при вивченні таких дисциплін: “Картографічні методи в екології”, “Моніторинг довкілля”, “Екологічна експертиза”, “Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища”, “Моделювання i прогнозування стану довкілля”. Їй передує вивчення дисциплін: “Радіоекологія”, “Геологія з основами геоморфології” тощо.

Мета вивчення дисципліни – вивчити основні атмосферні явища та процеси, що формують метеорологічний, кліматичний і екологічний стан планети та окремих її регіонів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 • будову та загальні особливості атмосфери Землі, основні фізичні процеси, що в ній відбуваються;

 • фізичні процеси і географічні чинники, які формують клімат Землі;

 • причини формування парникового ефекту;

 • причини формування погодних умов, прогнозування погоди;вміти:

 • визначати атмосферний тиск за допомогою ртутного барометра, анероїда та барографа;

 • вимірювати температуру ґрунту, води, повітря та обробляти стрічки барографа;

 • вимірювати характеристики вологості повітря за допомогою психрометричних гігрометрів, волосяних гігрометрів та гігрографів;

 • визначати напрямок та швидкість вітру за флюгером, анеморумбографом, ручним та цифровим анемометром;

 • проводити комп’ютерну обробку даних метеорологічних станцій;

 • визначати кількість та форми хмарності за допомогою Атласу хмар;

 • вимірювати кількість опадів за дощоміром та їх інтенсивність за плювіографом;

 • вимірювати висоти, щільності та водності снігового покриву за допомогою снігомірних рейок та вагового снігоміра;

 • складати графіки річного ходу основних метеорологічних елементів для одного або двох пунктів та аналізувати ці графіки;

 • застосовувати метеорологічні знання при вирішенні завдань щодо оцінки об'єктів, напрямків і швидкостей атмосферної міграції різноманітних забруднювачів довкілля;

 • проводити обробку та аналіз кліматологічних спостережень, виявляти зв'язки між кліматичними та екологічними процесами

Критерієм успішності є отримання позитивної оцінки при складанні іспиту у тестовій формі, а засобом діагностики успішності навчання є комплект тестових завдань щодо складання іспиту.


^ 2.2. Розподіл навчальних годин
Усього

Семестри

III

Усього годин за навчальним планом

108

108

У тому числі:

Аудиторні заняття


16


16

- лекції

4

4

- лабораторні заняття

4

4

- практичні заняття

4

4

Самостійна робота

96

96

У тому числі при:

- опрацюванні лекційного матеріалу


4


4

- підготовці до лабораторних занять

2

2

- підготовці до практичних занять

2

2

- виконанні індивідуальних завдань

12

12

- опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях

72

72

Підсумковий контроль

іспит

іспит


^ 2.3. Зміст дисципліни «Метеорологія і кліматологія»


2.3.1. Вступ


Тема 1. Основні поняття метеорології

Предмет та завдання. Поділ метеорології на наукові дисципліни: Загальна метеорологія, Синоптична метеорологія, Кліматологія. Зв’язок метеорології з іншими науками. Значення метеорології. Методи досліджень, що використовуються у метеорології.


Тема 2. Із історії Метеорології та кліматології

Перші пам’ятки людства у галузі погоди та клімату. Спостереження за погодою давніх греків. Перша книга про атмосферні явища. «Метеорологіка» Аристотеля та трактат Теофраста. Наукова революція VІІ ст. Винахід барометра, термометра та інших фізичних приладів. Вклад М.В. Ломоносова у розвиток метеорології. Зміни уявлень про клімат. “Астрономічний клімат”. Мистецтво про клімат. Відмінність клімату від погоди. Необхідність у створеннях метеорологічних обсерваторій. Гідрометеослужба України.


^ 2.3.2. Метеорологічні величини та атмосферні явища


Тема 3. Тиск

Рівняння стану газу. Питома газова стала сухого повітря. Віртуальна температура. Рівняння стану вологого повітря. Атмосферний тиск. Досліди Торрічеллі. Одиниці виміру тиску. Основне рівняння статики атмосфери. Барометрична формула реальної атмосфери. Формула Бабіне. Адіабатичні зміни стану повітря у атмосфері. Вертикальний градієнт стратифікації. Метеорологічні прилади для безпосередніх термінових вимірів й безперервної регістрації.


Тема 4. Температура

Температура повітря. Температурні шкали та формули переходу між ними. Зона комфорту для людини. Спостереження за температурою. Метеорологічні прилади для безпосередніх термінових вимірів й безперервної реєстрації.


Тема 5. Вологість повітря

Вміст водяної пари в атмосфері. Визначення характеристик вологості повітря. Парціальний тиск водяної пари; абсолютна вологість або густина водяної пари; масова частка водяної пари (питома вологість); відношення суміші; відносна вологість; точка роси; дефіцит насичення або дефіцит парціального тиску водяної пари.


Тема 6. Вітер і турбулентність

Безперервний рух атмосфери. Вітер - найважливіша характеристика погоди й клімату. Швидкість і напрямок вітру. Оцінка швидкості вітру за шкалою Бофорта. Неупорядкований рух окремих частинок повітря .


Тема 7. Атмосферні явища

Скупчення рідких і твердих або тих та інших разом часток води, завислих у повітрі (хмари, тумани), що випадають в атмосфері (опади), що осідають на предметах біля земної поверхні або в атмосфері (роса, іній, ожеледь, паморозь), або піднятих вітром з поверхні землі (хуртовини). Скупчення твердих (нелюдних) частинок, які піднімаються вітром із земної поверхні та переносяться на деяку відстань або зависають у повітрі (курний поземок, пилова буря та ін.). Прояви дії атмосферної електрики, які ми бачимо або чуємо (блискавка, грім). Оптичні явища в атмосфері, що виникають у результаті відбиття, заломлення, розсіювання та дифракції сонячного або місячного світла (гало, міраж та ін.); некласифіковані.


^ 2.3.3. Обробка метеорологічних спостережень


Тема 8. Погода та її прогноз

Методи досліджень, які застосовуються в метеорології. Система збору й обробки метеорологічної інформації. Синхронні спостереження на метеорологічних станціях. Всесвітня служба погоди. Види прогнозів погоди.


Тема 9. Первинна кліматична обробка

Кліматичні середні й крайні величини. Мінливість. Згладжування. Приведення до однакового періоду. Синоптичні карти. Баричні мінімуми і максимуми, балки і гребені. Кліматологічні карти. Криві вертикального розподілу. Добовий і річний хід. Ізоплети. Повторюваність. Криві розподілу. Метод кореляції.


^ 2.3.4. Компоненти кліматичної системи, їх вплив на формування клімату


Тема 10. Атмосфера

Атмосфера – ведучий компонент кліматичної системи. Склад сухого повітря поблизу поверхні Землі. Зміна вмісту деяких газів. Аерозолі природного та антропогенного походження. Маса земної атмосфери. Поділ атмосфери на шари. Поділ атмосфери на шари за характером зміни температури повітря з висотою. Поняття про атмосферні фронти. Вертикальний розріз положення атмосферного фронту. Сили градієнта, сили Коріоліса, відцентрові сили та їх вплив на формування клімату.


Тема 11. Гідросфера, кріосфера, суша та біосфера

Роль основної складової гідросфери Світового океану в становленні клімату. Біосфера як компонент кліматичної системи. Вплив різноманітних компонентів кліматичної системи на клімат.


Тема 12. Кліматоутворюючі фактори

Зовнішні і внутрішні кліматоутворюючі фактори. Парниковий ефект, вплив аерозолів на формування клімату. Інтранзитивна і транзитивна кліматична система.


Тема 13. Кліматична зональність

Класифікація кліматичної зональності. Поняття радіаційного балансу атмосфери. Класифікація кліматичної зональності з урахуванням радіаційного балансу атмосфери.


Тема 14. Штучний вплив на погоду

Дослідження Вінсента Шеферта. Проект Cirrus. Можливість розчищення повітряних трас від хмарності й туману шляхом переохолодження шаруватих хмар при засіві їх йодистим сріблом або сухим льодом.

^ 2.3.5. Зміни клімату на Землі


Тема 15. Епохи заледенінь. Індикатори клімату

Кліматична система – результат еволюції Землі як планети Сонячної системи. Теорія О.Ю.Шмідта. Первинна атмосфера Землі. Точка Пастера. Геологічна шкала фанерозою. Зміни клімату у фанерозої. Палеокліматологія. Дендрокліматологія, палiтологічний аналіз. Карбонатний спосіб виявлення температури. Виявлення температури минулих років по ізотопах кисню, які знаходяться у льодах. Радіовуглецевий і ураново-торієвий методи датування. Датування по зміні амінокислот.


Тема 16. Гіпотези, що пояснюють зміну клімату у минулому

Астрономічні гіпотези: коливання ексцентриситету земної орбіти, її нахилу стосовно екліптики й зміна орієнтування земної осі в просторі. Фізичні гіпотези: зміною кількості й спектрального складу сонячної радіації, що надходить на земну поверхню. Геолого-географічні гіпотези: тектонічні процеси.
  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи