Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 icon

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
НазваЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Сторінка1/2
Дата04.06.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Техніка та технологія галузі» для

студентів напряму 6.030601 – менеджмент


Дніпропетровськ НМетАУ 2012


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

^ НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Техніка та технологія галузі» для

студентів напряму 6.030601 – менеджмент


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 30.01.2012


Дніпропетровськ НМетАУ 2012

УДК 669.053

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Техніка та технологія галузі» для студентів напряму 6.030601 – менеджмент /Укл.: Ю.С. Паніотов, В.С. Мамешин, А.С. Гриценко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 28 с.


Викладена робоча програма дисципліни «Техніка та технологія галузі», наведені рекомендації до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни, перелік питань для закріплення знань студентів.

Призначена для студентів напряму 6.030601 – менеджмент заочної форми навчання.


Укладачі: Ю.С. Паніотов, канд. техн. наук, проф.

В.С. Мамешин, канд. техн. наук, доц.

А.С. Гриценко, асист.


Відповідальний за випуск О.П. Чуванов, канд. техн. наук, доц.


Рецензент В.М. Ковшов, д-р техн. наук, проф. (НМетАУ)


Підписано до друку 31.01.2012. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 1,52. Умов. друк. арк. 1,50. Тираж 100 пр. Замовлення №
^

Національна металургійна академія України


49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ
1. ^ МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


1.1. Мета вивчення дисципліни

Придбати знання основ теорії та практики металургійної галузі, вміти застосувати надбані знання при вивченні фахових дисциплін.

1.2. Завдання вивчення дисципліни

Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

 • історію, сучасний стан та структуру металургійної галузі;

 • загальну фізико-хімічну характеристику металургійних процесів;

 • основні шихтові матеріали;

 • будова доменної печі, кисневого конвертора, мартенівської печі, електродугової печі, феросплавної печі, вагранок, прокатних станів та пресів;

 • основи технології виробництва, чавуну, сталі, феросплавів, кольорових металів та засоби позаагрегатної обробки та розливки сталі;

 • основи технології прокатного та ливарного виробництва;

 • основні техніко-економічні показники, доменного, сталеплавильного, ливарного та прокатного виробництв.

 • шляхи і методи екологічного забезпечення у металургійній галузі.

вміти:

 • охарактеризувати шихтові матеріали металургійного виробництва;

 • навести вимоги до них та шляхи підготовки їх до плавки;

 • викласти основні положення технології виробництва чавуну у доменних печах, сталі в кисневих конверторах, подових агрегатах та електродугових печах;

 • охарактеризувати технології позаагрегатної обробки та розливки сталі;

 • викласти основні положення технології виробництва феросплавів та кольорових металів;

 • викласти основні положення технології ливарного виробництва чорних металів;

 • навести основні положення технології прокатного виробництва;

 • оцінити техніко-економічну ефективність основних металургійних технологій;

 • оцінити екологічну ефективність різних технологічних процесів, орієнтуватися в екологічних проблемах та питаннях забруднення навколишнього середовища підприємствами металургійної галузі.

^ 2. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ, ТЕМИ ТА ЇХ ЗМІСТ

2.1. Робоча програма дисципліни


Розподіл навчальних годин

3 семестр

Усього годин за навчальним планом

162

у тому числі: Аудиторні заняття

28

з них:

 • лекції

16

 • лабораторні заняття
 • практичні заняття

12

 • семінари
Самостійна робота

134

у тому числі при :
 • виконанні курсових проектів(робіт)
 • виконанні індивідуального завдання

34

 • опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях

100

Підсумковий контроль (екзамен, залік)

екз.2.2. Назви тем та їх зміст

2.2.1. Загальна характеристика металургійної галузі

Історія, сучасний стан та структура металургійної галузі.

2.2.2. Сировинні матеріали доменного процесу та їх підготовка

Загальна характеристика залізної руди. Запаси, родовища залізних руд. Підготовка сирих матеріалів до доменної плавки. Окускування рудних матеріалів. Паливо доменного процесу. Кокс. Техніко-економічні показники (ТЕП) процесів окускування рудних матеріалів та виробництва коксу.

2.2.3. Виробництво чавуну у доменній печі

Конструкція доменної печі і допоміжне устаткування. Організація доменної плавки. Процеси відновлювання в доменній плавці. Навуглецювання заліза й утворення чавуну. Шлакоутворення. Видалення сірки в доменній печі. ТЕП доменного процесу.


2.2.4. Безкоксові процеси

Загальна характеристика процесів безкоксової металургії та їх основні різновиди. Схеми роботи процесів твердофазного та рідкофазного відновлення. ТЕП основних процесів безкоксової металургії.

2.2.5. Загальна характеристика сталеплавильного виробництва

Історія, сучасний стан та структура сталеплавильного виробництва. Класифікація та маркування сталі. Загальна фізико-хімічна характеристика сталеплавильних процесів та основні реакції у сталеплавильних ваннах.

2.2.6. Виробництво сталі у кисневих конверторах

Суть конверторного процесу. Різновиди і варіанти конверторних проце­сів, їх особливості та показники. Будова конвертора та фурми. Шихтові матеріали процесу. Технологія, матеріальний та тепловий баланс конверторної плавки. Сортамент та якість конверторної сталі. ТЕП конверторного процесу.

2.2.7. Виробництво сталі в подових агрегатах

Суть технології процесів. Паливо та шихтові матеріали. Різновиди мартенівського процесу. Схема роботи та будова мартенівської печі та двованного сталеплавильного агрегату (ДСПА). Технологія сучасної мартенівської плавки "скрап-рудним" процесом. Схема роботи ДСПА. Сортамент та якість сталей, що виготовлено у подових агрегатах. Основні ТЕП виробництва сталі в подових агрегатах.

2.2.8. Виробництво сталі у електродугових печах

Суть електродугового процесу. Різновиди і варіанти електродугових процесів, їх особливості та показники. Будова електродугової печі. Шихтові матеріали процесу. Технологія, електродугової плавки. Сортамент та якість сталей, які виготовлені в електродугових печах. Основні ТЕП виробництва сталі у електродугових печах.

2.2.9. Розкислення та позаагрегатна обробка сталі

Суть та методи розкислення. Феросплави. Легування сталі. Суть, завдання та методи позаагрегатної обробки сталі (рафінування синтетичними шлаками та твердими шлакоутворюючими сумішами, продувка інертними газами, обробка порошкоподібними реагентами, вакуумування). Комплексна обробка сталі у ковші на установках доводки металу та ковшах-печах. ТЕП основних способів позаагрегатної обробки сталі.

2.2.10. Розливка сталі. Способи розливки, їх переваги та недоліки. Обладнання та технологія розливки сталі в зливки. Суть безперервної розливки сталі, типи та обладнання машин безперервного лиття заготовки (МБЛЗ), технологія розливки. Структура, якість сталевих зливків та безперервнолитих заготовок. Основні ТЕП розливки сталі.

2.2.11. Феросплавне виробництво

Сучасний стан та структура феросплавного виробництва. Класифікація та маркування феросплавів. Загальна фізико-хімічна характеристика процесів виробництва феросплавів та основні реакції.

2.2.12. Технологія виробництва феросплавів

Принципи виробництва феросплавів і конструкція феросплавних печей. Виробництво феросиліцію. Виробництво феромарганцю та силікомарганцю. ТЕП основних процесів феросплавного виробництва.

2.2.13. Виробництво кольорових металів

Кольорові метали, загальна характеристика. Металургія міді. Металургія нікелю. Металургія алюмінію. Металургія магнію. ТЕП основних процесів виробництва кольорових металів.

2.2.14. Ливарне виробництво

Загальна характеристика процесів лиття. Чавунне лиття. Сталеве лиття. Кольорове лиття. ТЕП ливарного виробництвв.

2.2.15. Прокатне виробництво.

Основні види прокатної продукції. Вихідні матеріали та технологічні схеми виробництва прокату. Основні технологічні операції в прокатних цехах.

2.2.16. Обжимно-заготовочне і сортове виробництво

Виробництво блюмів і слябів, сортамент, типи станів. Техніко-економічні показники виробництва блюмів і слябів.

Виробництво рейок, балок, швелерів. Сортамент. Техніко-економічні показники.

2.2.17. Листопрокатне виробництво

Вихідні матеріали, сортамент. Гаряча прокатка листів і полос, типи станів. Холодна прокатка листів і полос. Техніко-економічні показники.


2.2.18. Виробництво труб та спеціальних видів прокату.

Загальна характеристика трубного виробництва. Сортамент труб. Класифікація способів виробництва труб. Виробництво зварних та безшовних труб. Техніко-економічні показники.

Виробництво спеціальних видів прокату: гнуті профілі, колеса, кільця. Ливарно-прокатні модулі, технологія.

2.2.19. Пресування, кування, штампування та волочіння металу.

Загальна характеристика процесів пресування, кування, штамповки та волочіння металу. Основні методи пресування та обладнання, що для нього використовують.

2.2.20. Екологічне забезпечення металургійної галузі

Шляхи і методи захисту навколишнього середовища від забруднень, що супроводжують виробництво чавуну, сталі,феросплавів та кольорових металів. Екологічні аспекти прокатного та ливарного виробництв.


^ 3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

3.1. Загальні вказівки

Дисципліна «Техніка та технологія галузі» дає уявлення про процеси масового виробництва чавуну, сталі, феросплавів, кольорових металів, отримання відливок та готового прокату. Відомості і знання, отримані при вивченні дисципліни, направлені на формування інженерного уявлення про ці процеси і необхідні при вивченні дисциплін спеціалізації.

Відповідно до програми студенти заочної форми навчання в період екзаменаційної сесії слухають оглядові лекції, виконують практичні роботи. Цьому періоду передує самостійне вивчення дисципліни відповідно до наведеної програми, виконання індивідуального завдання.

Варіанти завдань наведені в даних методичних вказівках. Номер завдання, що виконується, повинен збігатися з останніми двома цифрами - шифром студента-заочника (номер залікової книжки).

Самостійно виконане завдання оформляється в зошиті, направляється в академію для перевірки, а в період сесії захищається студентом на кафедрі.

Для більш чіткого сприйняття матеріалу дисципліни рекомендується безпосередньо ознайомитися з металургійною галуззю, відвідавши металургійні цехи свого або найближчого підприємства.


3.2. ^ Загальна характеристика металургійної галузі

Вивчаються питання історії, сучасного стану та структури металургійної галузі.

Особливу увагу привернути на взаємозв’язки між цехами металургійного підприємства, та обсяги виробництва чавуну, сталі, феросплавів, готового прокату та кольорових металів у світі та в Україні за останні роки.

[1, С.25-28; 2, С.10-12; 3,С.6-26; 4, С.8-12; 5, С.11-63; 6, С.10-20].

3.3. ^ Сировинні матеріали доменного процесу та їх підготовка

Вивчаються питання класифікації та характеристики залізних і марганцевих руд. Розглядаються основні родовища та запаси металургійних руд в Україні.

Необхідно ознайомитися з методами підготовки та збагачення залізної руди. Окремо вивчаються схеми агломераційного виробництва та виробництва обкотишів. Розглядаються фізико-хімічні особливості процесів спікання агломерату.

Вивчається загальна схема коксувального виробництва та фізико-хімічні процеси при виробництві коксу.

Розглядаються призначення та вимоги до флюсів доменного процесу.

Необхідно ознайомитися з техніко-економічними показниками процесів окускування рудних матеріалів та виробництва коксу.

[1, С.32-35; 2, С.13-59; 5, С.64-216; 6, С.20-66; 7, С.16-23; 8, С.13-25].

3.4. ^ Виробництво чавуну у доменній печі

Розглядається профіль та конструкція доменної печі і призначення допоміжного устаткування.

Вивчається організація доменної плавки та порядок завантаження шихтових матеріалів у доменну піч і їхній розподіл на колоснику. Устаткування для подачі дуття в доменну піч.

Необхідно ознайомитися з механізмом та фізико-хімічними особливостями відновлення в доменній печі оксидів заліза, марганцю, кремнію, фосфору й інших елементів. Вивчити механізм навуглецювання заліза й утворення чавуну. Розглянути процеси шлакоутворення, появи первинних шлаків і їхню наступну зміну. Видалення сірки в доменній печі.

Особливу увагу привернути на механізм відновлювання газами, твердим вуглецем та відновлювання за участю розчинів та на способи інтенсифікації доменної плавки.

Необхідно ознайомитися з техніко-економічними показниками сучасного доменного процесу, основними його проблемами та перспективами розвитку.

[1, С.35-41; 2, С.59-134; 5, С.216-757; 6, С.66-175; 7, С.23-30; 8, С.25-47].

3.5. ^ Безкоксові процеси

Розглядаються питання виникнення та загальної характеристики процесів безкоксового одержання чавуну і сталі та їх основні різновиди.

Необхідно ознайомитися зі схеми роботи процесів твердофазного та рідкофазного відновлення. Вивчається механізм твердофазного та рідкофазного відновлення заліза.

[2, С.134-149; 6, С.177-188; 7, С. 60-61; 8, С.47-50; 9, С.7-175; 10, С.9-172].

3.6. ^ Загальна характеристика сталеплавильного виробництва

Вивчаються питання історії та сучасного стану виробництва сталі в кисневих конверторах, подових агрегатах та електропечах, їх загальні фізико-хімічні закономірності та основні реакції сталеплавильного виробництва.

Особливу увагу привернути до вивчення питань класифікації та марку­вання сталі.

[1, С.42-43; 3, С.6-30, 74-94, 118-146; 6, С.191-250; 11, С.5-92; 12, С.3-194; 13,С.7-84; 14, С.10-16, 160-177].

3.7. ^ Виробництво сталі у кисневих конверторах

Розглядаються питання технологічних схем конверторних процесів, їх варіанти. Особливу увагу приділити вивченню технологічних основ сучасного киснево-конверторного процесу. Вивчити структуру металошихти, склад і вимоги до неї, склад та вимоги до шлакоутворюючих матеріалів. Розглянути матеріальний та тепловий баланс конверторної плавки.

Вивчення технології необхідно вести двома напрямками: вивчити поря­док, зміст та послідовність технологічних операції; з іншої сторони, добре уявляти собі динаміку процесу - окислення домішок, хід шлакоутворення, температурний режим.

Необхідно ознайомитися з техніко-економічними показниками сучасного киснево-конверторного процесу, основними його проблемами та перспективами розвитку.

[1, С. 43-46; 2, С. 156-195; 3, С.180-240; 6, С.250-329; 7, С.33-38; 8, С. 60-72; 11, С. 92-178; 12, С.194-267; 13,С. 84-168, 496-520].

3.8. ^ Виробництво сталі в подових агрегатах

У цьому розділі дисципліни викладені технологічні основи та особливості сучасного мартенівського процесу, конструкції та опалення мартенівських печей. При вивченні матеріалу теми слід звернути увагу на схему роботи мартенівської печі, сутність мартенівської плавки, принцип регенерації тепла, застосування кисню в мартенівському виробництві. Ознайомитись з: шихтовими матеріалами; класифікацією процесів; з видами палива для опалення мартенівських печей; послідовністю, змістом, тривалістю періодів плавки та їх особливостями при різних варіантах процесу.

Розібратися в питаннях виробництва сталі в двованних сталеплавильних агрегатах (ДСПА), особливістю конструкції, теплової роботи агрегатів, техно­логією плавки.

[1,46-51; 2, С. 198-297; 3, С.240-268; 6, С.342-405; 7,С.42-48; 8,С. 72-84; 11,С.178-212; 12,С.267-320; 13,С.168-228, 426-496].

3.9. ^ Виробництво сталі у електродугових печах

Розглядаються питання технологічної схеми електросталеплавильного процесу та його варіанти. Особливу увагу приділити вивченню технологічних основ сучасного електросталеплавильного процесу. Вивчити структуру металошихти, склад і ви­моги до неї, склад та вимоги до шлакоутворюючих матеріалів. Розглянути ма­теріальний та тепловий баланс електродугової плавки.

У цьому розділі дисципліни викладені технологічні основи та особливості електросталеплавильного процесу. При вивченні матеріалу теми слід звернути увагу на схему роботи електродугової печі та її сутність, знати послідовність, зміст та тривалість періодів плавки та їх особливості.

Розібратися в питаннях виробництва сталі в індукційній печі та процесів спецелектрометалургії, особливостей конструкції, технології плавки.

Необхідно ознайомитися з техніко-економічними показниками електродугового процесу.

[1, С. 51-56; 2, С.297-328; 3, С.268-294; 6, С.405-494; 7.48-53; 8,С. 84-96; 14, С.19-47, 213-283].

3.10. Розкислення та позаагрегатна обробка сталі

Ознайомитися з фізико-хімічними основами процесів розкислення, легування та позаагрегатної обробки сталі. Розглядаючи методи розкислення, слід звернути увагу на їх недоліки та переваги, вибір способу розкислення, які мате­ріали (феросплави) використовуються для розкислення та легування.

Вивчаються способи позаагрегатної обробки сталі: синтетичними шлака­ми та шлакоутворюючими сумішами; інертними газами; порошковими матеріа­лами; вакуумуванням. Головні питання при вивченні розділу: суть і завдання позаагрегатної обробки сталі; склад рідких шлаків та шлакових сумішей для обробки сталі; витрата та тиск, а також способи підводу інертного газу до рідкого металу; склад порошкових матеріалів та їх призначення при обробці металу; обладнання і робота пристроїв для вакуумування сталі.

[1,С. 63-68; 2, С. 342-347; 3, С.301-349; 6, С.598-652; 7,58-59; 8,С. 111-115; 11, С.223-224, 227-259, 261-286; 12, С.147-170, 340-376; 13, С.250-322; 4, С.347-356; 14, С.177-210, 335-379].

3.11. ^ Розливка сталі

Для засвоєння теми добре вивчити масові способи розливки сталі, їх переваги та недоліки. Важливо зрозуміти економічну та технічну доцільність кожного способу. Розглянути обладнання та технологію розливки сталі кожним способом. Особливу увагу звернути на вивчення питань, пов'язаних з обладнанням та технологією безперервної розливки, структури та якості сталевих зливків та безперервнолитих заготовок.

[1,С. 56-63; 2, С. 356-387; 3, С.364-439; 6, С.497-598; 7,54-59; 8,С. 96-105; 11, С.291-326, 333-370; 12, С.377-448; 13, С.323-426; 14, С.287-334; 15, С.5-9, 42-240; 16, С.46-74, 90-178].


3.12. ^ Феросплавне виробництво

Розглядаються питання сучасного стану виробництва феросплавів в Україні. Основи процесів виробництва феросплавів, їх загальні фізико-хімічні закономірності та основні реакції феросплавного виробництва.

Особливу увагу привернути до вивчення питань класифікації та марку­вання феросплавів.

[2, С. 387-391;17, С.4-33; 18, С.18-75; 19, С.291-296].

3.13. ^ Технологія виробництва феросплавів

У цьому розділі дисципліни викладені технологічні основи та особливості процесу виробництва феросплавів та конструкції феросплавних печей. При вивченні матеріалу теми слід звернути увагу на схему роботи феросплавної печі. Ознайомитись: з шихтовими матеріалами при виробництві феросиліцію, феромарганцю та силікомарганцю; послідовністю, змістом, тривалістю періодів плавки та їх особливостями при різних варіантах процесу. Окремо ознайомитися з основами технології виробництва ферохрому, феротитану та ферованадію.

Необхідно ознайомитися з техніко-економічними показниками процесів виробництва феросиліцію, феромарганцю та силікомарганцю.

[2, С. 391-407; 6, С.671-698; 8,С. 123-133; 14, С.432-440, 457-469,475-513, 521-529 17, С.33-98, С.269-282, С.294-296; 18, С.117-153, С.172-174, С.178-384, С.425-472; 19, С.296-329].

3.14. ^ Виробництво кольорових металів

Розглянути класифікацію кольорових металів. Для засвоєння теми добре вивчити основні способи виробництва кольорових металів (пірометалургійний, гідрометалургійний, електрометалургійний), їх переваги та недоліки. Важливо зрозуміти економічну та технічну доцільність кожного способу. Розглянути обладнання та технологію виробництва кольорових металів кожним способом. Особливу увагу звернути на вивчення питань, пов'язаних з обладнанням та технологією виробництва міді, алюмінію, магнію, хрому та титану.

Необхідно ознайомитися з фізико-хімічними особливостями виробництва міді, алюмінію та магнію.

Техніко-економічні показники основних процесів виробництва кольорових металів.

[2, С. 407-429, 438-470; 4, С.13 -17, С. 114-183, С. 315-402; 6, С.699 -719,С.729 -753; 7.63 -81; 19, С.330-349, С.356-377].

3.15. Ливарне виробництво

Вивчаються питання історії та сучасного стану ливарного виробництва, його основні завдання та напрями розвитку. Розглядаються основні операції виготовлення виливків, одержання рідкого чавуну у вагранках, індукційних й електродугових печах, основні відмінності у виготовленні й застосуванні разових, напівпостійних й постійних ливарних форм. Особливу увагу звернути на вивчення питань, пов'язаних з заливанням форми, вибивкою, обрубкою й зачищенням виливків, основними дефектами виливків і методами їх контролю. Окремо розглядаються питання лиття в кокіль, лиття під тиском, відцентрового лиття, в оболонкові форми та лиття по виплавлюваних моделях.

[1, С. 174-179; 7, C. 329-106; 8, С. 133-148].

3.16. ^ Прокатне виробництво

Розглядається сутність процесу прокатки та основні її різновиди. Необхідно ознайомитися з поняттям про пластичність і пластичну деформацію. Розглянути природу й механізм пластичної деформації моно- та полікристалів. Виникнення наклепу при холодній деформації: фізична сутність і вплив на фізико-механічні властивості, опір деформації й пластичність металів. Деформація при підвищених температурах: повернення рекристалізації. Вплив холодної й гарячої деформації на структуру й властивості металів і сплавів. Привернути увагу на умови сталості об'єму при пластичній деформації. Величини й коефіцієнти, що характеризують зміну розмірів тіла при пластичній деформації. Поняття про ступінь і швидкості деформації.

Окремо вивчається класифікація та призначення прокатних станів.

Розглядаються схеми поздовжньої, поперечної й поздовжньо-гвинтової (косої) прокатки. Вивчається поняття про «вогнище» деформації при поздовжній прокатці і його характеристика. Абсолютні й відносні величини деформації при прокатці. Розглядається взаємозв'язок між коефіцієнтами деформації. Рівняння, що зв'язує обтиснення, діаметр валків і кут захвату. Значення контактного тертя при прокатці. Захват смуги валками. Умова початкового захвату та процесу прокатки, що встановився. Умова захвату при процесі прокатки, що встановився.

Розглянути плин металу у вогнищі деформації. Закон зміни швидкості металу по довжині вогнища деформації. Випередження й відставання при прокатці. Нейтральний перетин. Визначення випередження при прокатці. Фактори, що впливають на випередження.

Поперечна деформація (розширення). Види розширення. Фактори, що впливають на розширення.

Особливу увагу привернути на обсяги виробництва основних видів прокату у світі та в Україні за останні роки.

[1,С. 95-107; 7,С. 406-423; 8,С. 148-153; 20,С. 10-21,26-38; 21,С.6-14; 22, С.7-91].

3.17. ^ Обтискно-заготівельне і сортове виробництво

У цьому розділі дисципліни розглядається визначення блюмінгів та слябінгів, їх улаштування та призначення. При вивченні матеріалу теми слід звернути увагу на основні технологічні операції при виробництві блюмів та слябів (нагрів зливка, прокатка, різання розкату на мірні довжини, охолодження, видалення поверхневих дефектів та інше). Окремо розглянути основні види поверхневих дефектів блюмів і слябів і причини їх появи.

Різновиди сортопрокатного виробництва та характеристика основної продукції. Ознайомитись з основним сортаментом сортових профілів, що виробляються в умовах України.

Розглянути технологію виробництва рейок, балок та швелерів та типи рейкобалочних станів, що для цього використовуються. Вивчити склад, розташування встаткування й технологічний процес виробництва на сучасному рейкобалочному стані та універсальному балочному стані.

Розглянути особливості розташування встаткування лінійних крупносортних, середньосортних та дрібносортних станів та їх продукція.

Способи прокатки круглої заготовки. Дротові стани. Типи дротових станів та технологія виробництва дроту.

Удосконалювання сортаменту та виробництво економічних профілів прокату (тонкостінні, спеціальні, періодичні).

Розглянути характерні види дефектів круглої, квадратної, кутової, смугової заготовок.

Окремо необхідно ознайомитися з техніко-економічними показниками процесів виробництва рейок, балок, швелерів.

[20,С. 106- 276; 21,С.14-88,98-299; 22, С.91-355].

3.18. ^ Листопрокатне виробництво

Розглянути основні вихідні матеріали та сортамент при гарячій прокатці листів і смуг у чорній металургії.

Вивчити основні типи товстолистових станів та розташування основного встаткування для прокатування товстих листів. Ознайомитись з перевагами й недоліками напівбезперервних та безперервних широкосмугових станів.

Розглянути основні технологічні операції при виробництві товстих листів та технологію гарячої прокатки широких смуг.

Застосування реверсивних станів із пічними моталками та планетарних станів.

Основні напрями розвитку безперервних і напівбезперервних широкосмугових станів.

Вивчити основні групи дефектів гарячекатаних листів і смуг.

У чому полягають переваги й труднощів холодної прокатки в порівнянні з гарячою.

Розглянути основні типи станів холодної прокатки та технологію виробництва холоднокатаних листів з вуглецевої сталі. Виробництво холоднокатаної нержавіючої та електротехнічної листової сталі.

Вивчити особливості виробництва жерсті та фольги.

Розглянути дефекти холоднокатаних листів і смуг, заходи для їхнього запобігання й усунення.

Техніко-економічні показники виробництва холоднокатаних та гарячекатаних листів та смуг.

[20,С. 299-460; 21,С.292-432; 22, С.355-560].

3.19. ^ Виробництво труб та спеціальних видів прокату

У цьому розділі курсу розглядається сортамент труб та їх призначення.

Для засвоєння теми добре вивчити види вихідних заготовок для виробництва горячедеформованих труб і раціональні області їх використання. З’ясувати, які операції та з якою метою проводяться при підготовці до прокатки різних видів заготовок. Визначити переваги й недоліки різних типів нагрівальних печей, області їх використання.

Вивчити основні типи прошивних станів, їх призначення та схему роботи та охарактеризуйте стадії процесу прошивання й елонгування заготовок.

Розглянути принципові відмінності гвинтової та поздовжньої прокатки.

Розглянути основні способи розкатування гільз до стану чорнових труб та устаткування, що для цього використовується (автоматичний, безперервний оправочний, пілігрімовий, двох- та трьохвалковий, рейковий стани).

Призначення калібрування або редукування труб та обладнання, що для цього використовується.

Розглянути загальну характеристику трубопрокатного агрегату (ТПА) з автоматичним станом і станом тандем. Вкажіть переваги й недоліки цих агрегатів і раціональну область використання.

Розглянути ті ж питання стосовно до ТПА з безперервним оправочним, пілігримовим і тривалковим розкатними станами.

Окремо ознайомитися з процесом пресування труб та розглянути основні стадії процесу пресування труб.

Вивчити характерні дефекти горячедеформованих труб, причини їх виникнення й шляхи усунення.

Для засвоєння теми добре засвоїти переваги холоднодеформованих труб перед горячедеформованими та вивчити, які операції й з якою метою входять у кожний цикл процесу виробництва холоднодеформованих труб.

Для кращого розуміння учбового матеріалу проаналізувати загальні ознаки й відмінності періодичних процесів у стані гарячої пілігримової прокатки та стані холодної прокатки труб (ХПТ).

Вивчити конструкцію станів та ділянки рівчака калібру стана ХПТ, їх призначення, розглянути особливості й переваги двониткових станів ХПТ, станів із дворядними клітями, станів зі стаціонарною кліттю.

Звернути увагу на характерні відмінності станів ХПТ та холодної роликової прокатки труб (ХПТР). Засвоїти принцип роботи стана ХПТР.

Визначити переваги й недоліки волочіння в порівнянні з періодичною прокаткою. Розглянути оправочне і безоправочне волочіння труб.

Розглянути питання складу технологічних схем волочильних станів та їх варіанти.

Особливу увагу приділити вивченню технологічних операцій при виробництві зварених труб та з’ясувати, які типи вихідних заготовок застосовуються для їх виробництва. Вивчити основні способи зварювання труб, області їх застосування. Окремо ознайомитися з сутністю зварювання тиском і плавленням.

Вивчити переваги й недоліки виробництва спіральношовних та прямошовних труб.

У цьому розділі дисципліни розглядається виробництво спеціальних видів прокату гнутих профілів, коліс, кілець.

Треба розглянути сортамент гнутих профілів прокату та переваги гнутих профілів перед аналогічними сортовими катаними профілями.

Вивчити устаткування агрегатів для поштучного й безперервного профілювання.

Розглянути технологічний процес виробництва коліс та кілець і склад устаткування колесопрокатного та кільцепрокатного станів .

Окремо розглянути основні технологічні операції при виробництві суцільних і порожніх залізничних осей та шестірень.

[7, С. 461-478; 8,С. 186-191; 20,С. 488-649; 21,С.432-482; 22, С.560-689].

3.20. ^ Пресування, ковка, штамповка та волочіння металу

У цьому розділі дисципліни викладені основи обробки металів пресуванням, його сутність, призначення й області застосування, розглядаються види й розміри виробів, що одержуються пресуванням.

Для засвоєння теми добре засвоїти основи теорії пресування, способи пресування, зусилля й температурно-швидкісний режим пресування.

Окремо розглядаються види пресів та пресовий інструмент.

Вивчити основні технологічні операції при пресуванні прутків, труб і фасонних профілів.

Розглянути види браку при пресуванні, які заходи боротьби з ним та відомості про техніко-економічні показники процесів пресування.

Ознайомитись із сутністю і призначенням процесів кування й штампування та розглянути види й розміри виробів, що одержують куванням і штампуванням.

Для засвоєння теми добре засвоїти основи теорії процесів кування й штампування. Розглянути існуючі способи кування й штампування, вихідні заготовки та інструмент (ковальські молоти, гідравлічні й механічні преси), що застосовується для цього. Вивчити основні технологічні операції.

Гаряче та листове штампування, їхня сутність, переваги й область застосування. Технологічний процес гарячого та листового штампування.

Відомості про техніко-економічні показники кування й штампування.

Розглядається процес волочіння, його сутність і призначення. Види й розміри виробів, що одержують волочінням. Вивчаються основи теорії процесу волочіння розглядаються схеми волочіння складних і порожніх виробів та обладнання волочильних станів, волочильний інструмент.

Окремо розглядаються основні технологічні операції при волочінні дроту, прутків і труб.

Особливу увагу привернути до вивчення питань видів браку при волочінні й заходи боротьби з ним. Відомості про техніко-економічні показники волочильного виробництва.

[1, С.107-172; 7, С.478-501; 8, С.168-176].

3.21. ^ Екологічне забезпечення у металургійній галузі

Необхідно розглянути джерела, види і наслідки забруднення, а також шляхи і методи захисту навколишнього середовища від забруднень, що супроводжують металургійне виробництво.

[2, С.439-503; 6, С.329-333; 8,С.266-269; 11, С.291-326, 333-370; 12, С.377-448; 14, С.541-544; 19, С. 465-495; 23, С. 3-215; 24, С.4-14, 48-185,280-282; 25, С.4-9,36-74, 91-105].

  1   2

Схожі:

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформаційні технології та програмне забезпечення...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Теорія І практика управління соціально-економічними...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
«Нормативно-технічний документообіг» для студентів напряму 051002 метрологія
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Маркетинг інформаційних продуктів та послуг для студентів напряму 020105 – документознавство та інформаційна діяльність
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Органічна хімія” для студентів напряму 051301...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Органічна хімія” для студентів напряму 051301...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформаційні системи І технології в обліку»...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від Дніпропетровськ нметау 2009
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи технічної творчості» для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи