Робоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «системи управління базами даних» icon

Робоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «системи управління базами даних»
НазваРобоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «системи управління базами даних»
Сторінка1/11
Дата04.06.2012
Розмір1.08 Mb.
ТипПрограмма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національна металургійна академія України


РОБОЧА ПРОГРАММА


Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни

«СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ»

для студентів за галузю знань 0201 – «КУЛЬТУРА»


Дніпропетровськ 2012


Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України


Національна металургійна академія України


Кафедра

Прикладної математики та обчислювальної техніки


«Затверджую»


^ Перший проректо


професор В. П. Іващенко


‘‘__’’ __________ ____ р.


Програма навчальної дисципліни


з дисципліни

«Системи управління базами даних»
^ Напрямок підготовки

0201 Культура
Кваліфікаційний

напрямок


6.020105

Документознваство та інформаційна діяльність


^ Розподіл навчальних годин

Усього

Семестри

V


^ Усього годин за навчальним планом

180

180


у тому числі:

Аудиторні заняття


80


80


з них:

- лекції


32


32


- лабораторні заняття

48

48


^ Самостійна робота

100

100


у тому числі при :

- підготовці до аудиторних занять


40


40


- підготовка до контрольних заходів (5*9)

45

45


- виконанні домашніх завдань
- опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

15

15


^ Підсумковий контроль

Іспит

Іспит^ Характеристика дисципліни

Навчальна дисципліна «Системи управління базами даних» входить до циклу дисциплін природничо-наукової та фундаментальної підготовки.


^ Мета вивчення дисципліни

Метою викладання дисципліни є ознайомлення з сучасними концепціями побудови реляційних та об’єктно-орієнтованих баз даних. Ознайомлення з сучасними засобами візуальної розробки Windows додатків керування базами даних.


У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

  • теоретичні основи побудови реляційних та об’єктно-орієнтованих баз даних; стадії проектування баз даних; сучасні засоби проектування СУБД;вміти:

  • розробляти технічне завдання на проектування баз даних, Windows приклади систем керування базами даних.


^ Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при складанні контрольних робіт.

Засоби діагностики успішності навчання – комплекти питань до тестових електронних завдань у системі тестування «Модуль-12» та електронних контрольних робот.


^ Зв’язок з іншими дисциплінами

Дисципліна базується на раніше отриманих знаннях в області:

  • Інформатики та комп’ютерної техніки;

  • Прикладного програмного забезпечення.Структура дисципліниМодуль


^ Тема лекції (заняття)

Обсяг (год)

Шифр змістового модуля

Вид підсумкового контролю

1

Модуль 1.Концепції створювання реляційних баз данних
ПФ.Д.02.ПР.0.03.04

Контрольна робота

Лекції


6

Аналіз інформації, категорій та їх опис. Інформаційна модель і інформаційно-логічна структура, поняття сутність і властивості, їх опис.


2

Концепції побудови реляційних баз даних. Вибір платформи бази даних. Розробка структури таблиць. Структурна схема бази даних.


2

Стадії проектування реляційних баз данних. вимоги до інформації. Вимоги до функціональності Вимоги до надійності.


2

Лабораторні роботи


10

Стадії проектування архітектури бази даних «Кафедра». Аналіз інформації, визначення категорій і їхній опис, інформаційна модель і інформаційно-логічна структура СУБД.

2

Структуризація бази даних «Кафедра». Структура «Розклад занять». Розробка інформаційної моделі, і інформаційно – логічної схеми підсистеми.

2

Вибір середовища розробки і платформи СУБД. Розробка структурної схеми.

2

Розробка інформаційних моделей, інформаційно – логічних схем, структурних схем інших підсистем СУБД.

4

Самостійна робота


20

Підготовка до аудиторних занять


8

Підготовка до виконання контрольного завдання.


9

Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях


3

Всього

362

Модуль 2 Підтримка баз данних у середовіще Delphi
ПФ.С.01.3П.О.01.04

Контрольна робота

Лекції


6

Відкрита архітектура засобів підтримки баз даних. Утиліта DBE Administrator. Інтерфейс.

2

Утиліта Database Desktop. Інтерфейс. Створення псевдонімів баз даних. Створення таблиць. Індексування полів таблиць.

2

Утиліта Database Explorer. Інтерфейс. Просмотр структур баз даних. Створення псевдонімів баз даних. Створення таблиць. Індексування полів таблиць. Майстер форм баз данних середовища Delphi. Створення інтерфейсу СУБД за допомогою майстра форм баз даних.

2

Лабораторні роботи


10

Вивчення утиліти DBE Administrator. Одержання практичних навичок роботи з утилітою.

2

Вивчення утиліти Database Desktop. Одержання практичних навичок роботи з утилітою. Створення псевдонімів баз даних. Створення таблиць. Індексування полів таблиць.

4

Вивчення утиліти Database Explorer. Просмотр структур баз даних. Створення псевдонімів баз даних. Створення таблиць. Індексування полів таблиць.

2

Створення інтерфейсів Windows додатків СУБД за допомогою майстра форм Delphi.

2

Самостійна робота


20

Підготовка до аудиторних занять


8

Підготовка до виконання контрольного завдання.


9

Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях


3

Всього

363

Модуль 3. Компоненти доступу та керування данними
ПФ.С.01.3П.О.01.03

Контрольна робота

Лекції


6

Компоненти доступу до даних. DataSource, Table, Query, DataBase, StoredProc, Session, BatchMove, UpdateSQL, Provider. Основні властивості і методи компонентів.

2

Компоненти керування даними. DbGrid, DbNavigator, DbText, DbEdit, DbMemo, DbImage і ін. Основні властивості події і методи компонентів керування.

2

Компоненти генератора звітів. QuickRep, QrSubDetail, QrBand, QrGroup, QrLabel, QrTxt і ін.

2

Лабораторні роботи


10

Вивчення властивостей, подій і методів компонентів доступу до даних і компонентів керування даними на прикладних прикладах таблиць баз даних Delphi.

4

Дизайн простих додатків СУБД прикладних демонстраційних баз даних Delphi (Country, Biolife, Customer).

6

Самостійна робота


20

Підготовка до аудиторних занять


8

Виконання контрольного завдання.


9

Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях


3

Всього

36
4

Модуль 4. Клас TdataSet – основний клас доступу к данним
ПФ.С.01.3П.О.01.04

Контрольна робота (електронна)

Лекції


6

Клас TdataSet. Базові методи класу. TdataSet. Відкриття і закриття DataSet Навігація по записах. Поля таблиці.


2

Використання SetKey для пошуку записів у таблиці. Використання фільтрів для обмеження числа записів


2

Відновлення даних. Закладки. Створення зв'язаних курсорів.


2

Лабораторні роботи


10

Створення таблиць і індексування полів СУБД «Розклад занять».

2

Дизайн додатка керування керування базою даних «Розклад занять».

2

Розробка фільтра вибірки даних по константах (день тижня).

2

Забезпечення двох режимів функціонування Адміністратор / Користувач. Налагодження додатка в режимах Адміністратор / Користувач. Заключний дизайн додатка.

4

Самостійна робота


20

Підготовка до аудиторних занять


8

Виконання контрольного завдання.


9

Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях


3

Всього

36

5

Модуль 5. Сучасті технології та архитектури баз данних
ПФ.С.01.3П.О.01.04

Контрольна робота

Лекції


8

Локальні бази даних. Локальні сервери. Модель локального сервера.


2

Моделі об’ектно-ориентованих баз даних. Концепції побудови об’ектно-ориентованих баз даних.


2

Розподілені (глобальні) бази даних. Розподілені дані. Робота з розподіленими даними.


2

Нові технології роботи з розподіленими даними. Розподілені дані. Робота з розподіленими даними.


2

Лабораторні роботи


8

Розробка архітектури реляційної бази даних (Технічне завдання на індивідуальну СУБД).

4

Розробка додатка системи керування реляційной базою даних, согластно технічному завданню.

4

Самостійна робота


20

Підготовка до аудиторних занять


8

Виконання контрольного завдання.


9

Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях


3

Всього

36

Зміст дисципліни
Лекційний курс
Порядк.Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість (годин)

1

Концепції створювання реляційних баз данних. Аналіз інформації, категорії і їхній опис, інформаційна модель і інформаційно-логічна структура, поняття сутність і властивості, їхній опис.

2

2

Концепції побудови реляційних баз даних. Вибір платформи бази даних. Розробка структури таблиць. Структурна схема бази даних.

2

3

Стадії проектування реляційних баз данних. Вимоги до інформації. Вимоги до функціональності. Вимоги до адміністрування. Вимоги до надійності.

2

4

Підтримка баз данних у середовіще Delphi. Відкрита архітектура засобів підтримки баз даних. Утиліта DBE Administrator. Інтерфейс. Настроювання драйверів підтримки платформ.

2

5

Утиліта Database Desktop. Інтерфейс. Створення псевдонімів баз даних. Створення таблиць. Індексування полів таблиць.

2

6

Утиліта Database Explorer. Інтерфейс. Просмотр структур баз даних. Створення псевдонімів баз даних. Створення таблиць. Індексування полів таблиць. Майстер форм баз даних Delphi.

2

7

Компоненти доступу та керування данними . Компоненти доступу до даних. DataSource, Table, Query, DataBase, StoredProc, Session, BatchMove, UpdateSQL, Provider. Основні властивості і методи компонентів.

2

8

Компоненти керування даними. DbGrid, DbNavigator, DbText, DbEdit, DbMemo, DbImage і ін. Основні властивості події і методи компонентів керування.

2

9

Компоненти генератора звітів. QuickRep, QrSubDetail, QrBand, QrGroup, QrLabel, QrTxt і ін. Основні властивості і методи компонентів.

2

10

Клас TdataSet – основний клас доступу к данним . Клас TdataSet. Базові методи класу. TdataSet.Відкриття і закриття DataSet. Навігація по записах. Поля таблиці.

2

11

Використання SetKey для пошуку записів у таблиці. Використання фільтрів для обмеження числа записів.

2

12

Відновлення даних. Закладки. Створення зв'язаних курсорів. Поля таблиць що обчислюються.

2

13

Сучасті технології та архитектури баз данних .Локальні бази даних і локальні сервери. Модель локального сервера.

2

14

Моделі об’ектно-ориентованих баз даних. Концепції побудови об’ектно-ориентованих баз даних.

2

15

Розподілені (глобальні) бази даних. Розподілені дані. Робота з розподіленими даними.

2

16

Нові технології роботи з розподіленими даними. Розподілені дані. Робота з розподіленими даними.

2

Всього

32
Лабораторні роботи

Порядк. №

Назва роботи

^ Тривалість (годин)

1

Стадії проектування архітектури бази даних «Кафедра». Аналіз інформації, визначення категорій і їхній опис, інформаційна модель і інформаційно-логічна структура СУБД.

2

2

Структуризація бази даних «Кафедра». Структура «Розклад занять». Розробка інформаційної моделі, і інформаційно – логічної схеми підсистеми.


2

3

Вибір середовища розробки і платформи СУБД. Розробка структурної схеми.


2

4

Розробка інформаційних моделей, інформаційно – логічних схем, структурних схем інших підсистем СУБД.


2

5

Вивчення утиліти DBE Administrator. Одержання практичних навичок роботи з утилітою.


2

6

Вивчення утиліти Database Desktop. Одержання практичних навичок роботи з утилітою. Створення псевдонімів баз даних. Створення таблиць. Індексування полів таблиць.


4

7

Вивчення утиліти Database Explorer. Просмотр структур баз даних. Створення псевдонімів баз даних. Створення таблиць. Індексування полів таблиць.


2

8

Створення інтерфейсів Windows додатків СУБД за допомогою майстра форм Delphi.


2

9

Вивчення властивостей, подій і методів компонентів доступу до даних і компонентів керування даними на прикладних прикладах таблиць баз даних Delphi.


4

10

Дизайн простих додатків СУБД прикладних демонстраційних баз даних Delphi (Country, Biolife, Customer).


6

11

Створення таблиць і індексування полів СУБД «Розклад занять».


2

12

Дизайн додатка керування керування базою даних «Розклад занять».


2

13

Розробка фільтра вибірки даних по константах (день тижня).


2

14

Забезпечення двох режимів функціонування Адміністратор / Користувач. Налагодження додатка в режимах Адміністратор / Користувач. Заключний дизайн додатка.


4

15

Розробка архітектури реляційної бази даних (Технічне завдання на індивідуальну СУБД).


4

16

Розробка додатка системи керування реляційной базою даних, согластно технічному завданню.

4

Всього

48

Контрольні роботи^ Назва роботи

Тривалість контрольної роботи

(годин)

Тривалість підготовки до контрольної роботи

(годин)

1

Моделі реляційних баз данних (Комп’ютерний тест).

2

9

2

Утіліти баз данних (Компп’ютерний тест)

2

9

3

Властивості події та методи компонентов доступу к данним та керування данними (Компп’ютерний тест).

2

9

4

Розробка СУБД «Корпорація» (Електронна контрольна робота)

2

9

5

Розробка персональной СУБД (Захист роботи)

2

9
Всього

10

45


Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях


№№

робот

Назва розділу

Тривалість (год)


1

Обробка подій onMouseDown.

3

2

Разробка прикладів з вікорестіванням типів Record.

3

3

Властивості, події та методи компонентів.

3

4

Створювання та використання методів.

3

5

InterBase Server V5.5.

3

Всього

15


Рекомендована література


  1. Р. Боас, М. Фервай, Х. Гюнтер, Delphi 4 Повне керівництво, Київ, видавництво BHV, 1998р.

  2. Developer’s Guide for Delphi 3, Borland Inprise Corporation, 100 Enterprise Way, Scotts Valley, CA 95066-3249

  3. Developer’s Guide for Delphi 5, Borland Inprise Corporation, 100 Enterprise Way, Scotts Valley, CA 95066-3249

  4. Object Pascal Language Guide, Borland Inprise Corporation, 100 Enterprise Way, Scotts Valley, CA 95066-3249

  5. Анталогия Delphi, http://www.Torry.ruПрограму склав ст.викл. Петречук Л.М.


^ Робоча програма розглянута на засіданні кафедри Прикладної математики та обчислювальної техніки

протокол № від


Завідуючий кафедрою проф. Г. Г. Швачич


Програму затверджено на засіданні НМК за напрямом 6.020100 – Культура

Протокол № 3 від « 19» грудня 2006 р.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Робоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «системи управління базами даних» iconПрограмма методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «системи управління базами даних» для студентів за галузю знань 0201

Робоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «системи управління базами даних» iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» Частина 2...
Робоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «системи управління базами даних» iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу " Системи управління базами даних " для студентів напряму підготовки 050201 Системна інженерія
...
Робоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «системи управління базами даних» iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму...
Робоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «системи управління базами даних» iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економічна інформатика» для студентів напрямів
«Економічна інформатика» для студентів напрямів 030502  економічна кібернетика, 030508 – фінанси І кредит, 030509  облік І аудит....
Робоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «системи управління базами даних» iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Стратегічне управління» для студентів спеціальності
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Стратегічне управління» для студентів спеціальності...
Робоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «системи управління базами даних» iconРобоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «прикладне програмне забезпечення»

Робоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «системи управління базами даних» iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Робоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «системи управління базами даних» iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Робоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «системи управління базами даних» iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи