Робоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «прикладне програмне забезпечення» icon

Робоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «прикладне програмне забезпечення»
НазваРобоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «прикладне програмне забезпечення»
Сторінка1/5
Дата04.06.2012
Розмір1 Mb.
ТипПрограмма
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національна металургійна академія України


РОБОЧА ПРОГРАММА


Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни

«ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

для студентів за галузю знань 0201 – «КУЛЬТУРА»


Дніпропетровськ 2012


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Національна металургійна академія України


Кафедра

Прикладної математики та обчислювальної техніки«Затверджую»


^ Перший проректо


професор В. П. Іващенко


‘‘__’’ __________ ____ р.


Програма навчальної дисципліни


з дисципліни

«Прикладне програмне забезпечення»
^ Напрямок підготовки

0201 Культура
Спеціальність

6.020105

^ Документознваство та інформаційна діяльність


Розподіл навчальних годин

Усього

Семестри
IV^ Усього годин за навчальним планом

144
144у тому числі:

Аудиторні заняття


64

64з них:

- лекції


24

24- лабораторні заняття

40
40Самостійна робота

80
80у тому числі при :

- підготовці до аудиторних занять


44

44- підготовка до контрольних заходів (4*9)

36
36- виконанні домашніх завдань
- опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

-
-^ Підсумковий контроль

Залік
Залік
^ Характеристика дисципліни

Навчальна дисципліна «Прикладне программне забеспечення» входити до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки.


^ Позначка вивчення дисципліни

Метою викладання дисципліни є ознайомлення з сучасними засобами візуальної розробки Windows додатків і корпоративних проектів, концепціями об’єктно-орієнтованого програмування, структурою об’єктно-орієнтованих мов програмування і правилами опису об'єктів, новими технологіями обміну і керування інформацією.


У результаті вивчення дисципліни студент винний:

знаті:

  • Теоретичні основи побудови об’єктно-орієнтованих систем. Мати уявлення про поняття «клас», «спадкування», «поліморфізм». Мати уявлення про поняття «властивість», «подія», «метод об'єкта»;


вміти:

  • разробляти Windows додаткі, стосовно до майбутньої спеціальності в об’єктно-ориентированних середовищах візуального програмування.


^ Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при складанні контрольних робіт.

Засоби діагностики успішності навчання – комплекти питань до тестових електронных завдань у системі тестування «Модуль-12».


^ Зв’язок з іншими дисциплінами

Дисципліна базується на раніше отриманих знаннях в області:

  • Інформатика та компьютерна техніка;

  • вища математика.
Структура дисципліниМодуль


^ Тема лекції (заняття)

Обсяг (год)

Шифр змістового модуля

Вид підсумкового контролю

1

Модуль 1. Інтегроване середовище розробки Delphi
ПФ.С.01.ПР.0.08.03

Контрольна робота

Лекції


6

Середовище Delphi – загальновизнаний лідер розробки Windows додатків. Інтегроване середовище розробки. Головні складові частини середовища програмування. Дизайнер форм. Редактор коду. Інспектор об'єктів. Палітра компонентів. Стандартні компоненти. Склад і структура файлів проекту.


2

Компоненти сторінок Additional, Win32, System, Internet, Dialogs. Керування проектом. Команди меню File, Edit, Search, View, Project, Run.


2

Основні операції з компонентами середовища Delphi. Оброблювачі подій компонентів. Нестандартні оброблювачі подій компонентів.


2

Лабораторні роботи


10

Ознайомлення і вивчання інтерфейсу Delphi.


2

Склад і структура файлів проекту. Правила создання проекту. Unit і його описання. Project і його описання.


2

Ознайомлення і вивчання основних компонентів Delphi. Установка компонентів у форму. Редактування властивостей компонентів.

2

Программне керування властивостями компонентів.

4

Самостійна робота


20

Підготовка до аудиторних занять


11

Підготовка до виконання контрольного завдання.


9

Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях


-

Всього

36
2

Модуль 2. Концепції об’єктно-орієнтованнго програмування
ПФ.С.01.ПР.0.08.03

Контрольна робота

Лекції


6

Класи. Спадкування. Інкапсуляція. Поліморфізм. Клас - новий тип даних. Оголошення типів. Об'єкти, класи й екземпляри.

2

Компоненти, особливий вид об'єктів. Хто від кого породжений. Робота з компонентами, яких немає в палітрі.

2

Властивості і методи елементів керування. Властивості і методи форми. Події й оброблювачі подій. Види подій. Події миші і клавіатури. Програмно - керовані події.

2

Лабораторні заняття


10

Утворення системного і контекстного меню. Обробка подій OnClick меню. Створення прикладів.

2

Властивость Canvas. Деякі вкладені властивості и методи Canvas. Створення прикладів.

2

Обробка подій onMouseDown, onMouseUp, OnMouseMove, onKeyUp, onKeyDown та іньших форми. Створення прикладів.

2

Елементи керування Edit, Memo, Label, Button, Panel та обробка подій елементів керування.

2

Компоненти палітри Dialogs. Деякі методи компонентів. Створення прикладів.

2

Самостійна робота


20

Підготовка до аудиторних занять


11

Підготовка до виконання контрольного завдання.


9

Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях


-

Всього


36
3

Модуль 3. Мова Object Pascal
ПФ.С.01.ПР.0.08.03

Контрольна робота

Лекції


6

Основні базові типи данних. Прости типи данних. Строкови типи. Структуровані типи. Массиви. Множества. Запис. Класс.

2

Основні конструкції мови Object Pascal. With do, Case do, For do, While do, Repeat Until.

2

Оголошення типів. Область видимості ідентифікатора. Правила написання програмного коду.

2

Лабораторні заняття


10
Разробка прикладів з вікорестіванням конструкції (if then else).

2

Разробка прикладів з вікорестіванням конструкції (for to do).

2

Разробка прикладів з вікорестіванням конструкції (while do), (repit until).

2

Разробка прикладів з вікорестіванням типів Const array[ ]of , Var array[ ]of.

2

Разробка прикладів з вікорестіванням ти

2

пів Record, Type, Class.Самостійна робота


20

Підготовка до аудиторних занять


11

Виконання контрольного завдання.


9

Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях


-

Всього

36
4

Модуль 4. Створення методів у середовищі Delphi.
ПФ.С.01.ПР.0.08.03

Контрольна робота

Лекції


6

Правила розробки і декларування функцій. Правила розробки і декларування процедур.


2

Обробка виняткових ситуацій. Структурна обробка виняткових ситуацій. Синтаксис обробки виняткових ситуацій.


2

Обробка повідомлень Windows у середовищі Delphi. Синтаксис обробки повідомлень.


2

Лабораторні заняття


10

Розробка і викорестування Private і Public процедур і функцій. Розробка Windows приклада «Фільтр графічного редактора»

4

Самостійна розробка Windows приклада «Текстовий редактор RTF» – аналог WordPad.

6

Самостійна робота


20

Підготовка до аудиторних занять


11

Виконання контрольного завдання.


9

Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях


-

Всього


36


Зміст дисципліни
Лекційний курс
Порядк.Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість (годин)

1.

Інтегроване середовище розробки Delphi. Середовище Delphi – загальновизнаний лідер розробки Windows додатків. Інтегроване середовище розробки. Головні складові частини середовища програмування. Дизайнер форм. Редактор коду. Інспектор об'єктів. Палітра компонентів. Стандартні компоненти. Склад і структура файлів проекту.

2

2.

Компоненти сторінок Additional, Win32, System, Internet, Dialogs. Керування проектом. Команди меню File, Edit, Search, View, Project, Run.

2

3.

Основні операції з компонентами середовища Delphi. Оброблювачі подій компонентів. Нестандартні оброблювачі подій компонентів.

2

4.

Концепції обєктно – орієнтованнго програмування. Класи. Спадкування. Інкапсуляція. Поліморфізм. Клас - новий тип даних. Оголошення типів. Об'єкти, класи й екземпляри.

2

5.

Компоненти, особливий вид об'єктів. Хто від кого породжений. Робота з компонентами, яких немає в палітрі.

2

6.

Властивості і методи елементів керування. Властивості і методи форми. Події й оброблювачі подій. Види подій. Події миші і клавіатури. Програмно - керовані події.

2

7.

Мова Object Pascal. Основні базові типи данних. Прости типи данних. Строкови типи. Структуровані типи. Массиви. Множества. Запис. Класс.

2

8.

Основні конструкції мови Object Pascal. With do, Case do, For do, While do, Repeat Until.

2

9.

Оголошення типів. Область видимості ідентифікатора. Правила написання програмного коду.

2

10.

Створення методів у середовищі Delphi. Правила розробки і декларування функцій. Правила розробки і декларування процедур.

2

11.

Обробка виняткових ситуацій. Структурна обробка виняткових ситуацій. Синтаксис обробки виняткових ситуацій.

2

12.

Обробка повідомлень Windows у середовищі Delphi. Синтаксис обробки повідомлень.

2

Всього

24

Лабораторні роботи


Порядк. №

Назва заняття

^ Тривалість (годин)

1

Ознайомлення і вивчання інтерфейсу Delphi.

2

2

Склад і структура файлів проекту. Правила создання проекту. Unit і його описання. Project і його описання.


2

3

Ознайомлення і вивчання основних компонентів Delphi. Установка компонентів у форму. Редактування властивостей компонентів.


2

4

Программне керування властивостями компонентів.


4

5

Утворення системного і контекстного меню. Обробка подій OnClick меню. Створення прикладів.


2

6

Властивость Canvas. Деякі вкладені властивості и методи Canvas. Створення прикладів.


2

7

Обробка подій onMouseDown, onMouseUp, OnMouseMove, onKeyUp, onKeyDown та іньших форми. Створення прикладів.


2

8

Елементи керування Edit, Memo, Label, Button, Panel та обробка подій елементів керування.


2

9

Компоненти палітри Dialogs. Деякі методи компонентів. Створення прикладів.


2

10

Разробка прикладів з вікорестіванням конструкції (if then else).


2

11

Разробка прикладів з вікорестіванням конструкції (for to do).


2

12

Разробка прикладів з вікорестіванням конструкції (while do), (repit until).


2

13

Разробка прикладів з вікорестіванням типів Const array[ ]of , Var array[ ]of.


2

14

Разробка прикладів з вікорестіванням типів Record, Type, Class.


2

15

Розробка і викорестування Private і Public процедур і функцій. Розробка Windows приклада «Фільтр графічного редактора»


4

16

Самостійна розробка Windows приклада «Текстовий редактор RTF» – аналог WordPad.

6

Всього

40


^ Контрольні роботи

№№

робот

Назва роботи

Тривалість контрольної роботи

(годин)

Тривалість підготовки до контрольної роботи(год)

1

Склад та структура Delphi. Проект Delphi. (комп’ютерний тест).

2

9

2

Властивості, події та методи компонентів. (комп’ютерний тест).

2

9

3

Типи данних та конструкції мови Object Pascal. (комп’ютерний тест).

2

9

4

Створювання та використання методів. (комп’ютерний тест).

2

9

Всього

8

36


Рекомендована література


  1. Р. Боас, М. Фервай, Х. Гюнтер, Delphi 4 Повне керівництво, Київ, видавництво BHV, 1998р.

  2. Developer’s Guide for Delphi 3, Borland Inprise Corporation, 100 Enterprise Way, Scotts Valley, CA 95066-3249

  3. Developer’s Guide for Delphi 5, Borland Inprise Corporation, 100 Enterprise Way, Scotts Valley, CA 95066-3249

  4. Object Pascal Language Guide, Borland Inprise Corporation, 100 Enterprise Way, Scotts Valley, CA 95066-3249

  5. Анталогия Delphi, http://www.Torry.ruПрограму склав ст. викл. Петречук Л.М.^ Робоча програма розглянута на засіданні кафедри Прикладної математики та обчислювальної техніки

протокол № від


Завідуючий кафедрою проф. Г. Г. Швачич


Програму затверджено на засіданні НМК за напрямом 6.020100 – Культура

Протокол № ___ від « _____» ____________ ________ р.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Робоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «прикладне програмне забезпечення» iconПрограмма методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «прикладне програмне забезпечення» для студентів за галузю знань 0201

Робоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «прикладне програмне забезпечення» iconРобоча програма
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформаційні технології та програмне забезпечення...
Робоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «прикладне програмне забезпечення» iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Робоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «прикладне програмне забезпечення» iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Робоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «прикладне програмне забезпечення» iconРобоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «системи управління базами даних»

Робоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «прикладне програмне забезпечення» iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Робоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «прикладне програмне забезпечення» iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Апаратне забезпечення та методи комп’ютерних технологій" для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Апаратне забезпечення та методи комп’ютерних...
Робоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «прикладне програмне забезпечення» iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія»
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Робоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «прикладне програмне забезпечення» iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму...
Робоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «прикладне програмне забезпечення» iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Трудове право», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Трудове право» для студентів усіх напрямів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи